Ekonomia Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • W Rankingu Kierunków Studiów magazynu edukacyjnego „Perspektywy” kierunek ekonomia prowadzony w ALK znajduje się na trzecim miejscu w Polsce.
 • Do gospodarki podchodzimy globalnie, przygotowując do działania na rynkach międzynarodowych, oraz praktycznie, bazując na technikach analitycznych
  i menedżerskich.
 • Nasza kadra to specjaliści z doświadczeniem na stanowiskach rządowych, z międzynarodową praktyką akademicką oraz z doświadczeniem w zakresie konsultingu międzynarodowego.
 • Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem technik analitycznych (w tym specjalistycznych programów komputerowych), metod symulacji i prognozowania, generatora funduszy europejskich, analizy baz danych
  oraz wnioskowania na podstawie case’ów.
 • Gościnne wykłady wygłaszają wybitni ekonomiści, w tym nobliści (m.in. R. Mundell, R.J. Aumann, E. Prescott, E. Phelps).
 • Nasi studenci mają możliwość odbycia części studiów na najlepszych uczelniach światowych m.in. we Francji (EM Lyon, ESCP, EDHEC, SKEMA), w Niemczech (Mannheim University, TUM), w Stanach Zjednoczonych (Quinnipiac University, Christopher Newport University), Chinach (Tongji University, School of Economics and Management, SILC), w Singapurze (Singapore Management University), Brazylii (Pontifical Catholic University of Parana), Australii (Queensland University of Technology, Newcastle University), w Nowej Zelandii (University of Wellington – Victoria Business School), Rosji (GSOM) i Egipcie (The American University in Cairo).
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z ekonomii, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.
Zobacz, co o studiach sądzą absolwenci

 

Bartosz Sowiński, absolwent ekonomii

„Można wiele pisać o tym, co dały mi studia ekonomiczne w Akademii Leona Koźmińskiego, lecz szczególnym aspektem wartym wspomnienia jest idealnie przekazywana wiedza praktyczna, umożliwiająca wykorzystywanie różnego rodzaju technik, innowacyjnych rozwiązań w życiu zawodowym, przydatna nie tylko w obrębie zawodów ekonomiczno-finansowych. Wiedza przekazywana jest przez wielu światowej sławy wykładowców, uczących z nastawieniem prostudenckim. Zdecydowanie uważam, iż kierunek ekonomiczny w ALK to był bardzo dobry wybór”.

 

Ewa Gęsina, absolwentka ekonomii

„Jestem bardzo zadowolona ze studiów, które podjęłam w Akademii Leona Koźmińskiego. Przede wszystkim uczelnia przykłada dużą wagę do wysokiego poziomu kształcenia oraz do wyboru bardzo dobrych wykładowców, którzy dzielą się ze studentami wiedzą zdobytą również w praktyce, np. na strategicznych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach i instytucjach (jak np. dr Marcin Piątkowski czy prof. Krzysztof Kalicki). Dodatkowo wielkim plusem jest fakt, że wiele wykładów prowadzonych jest w języku angielskim. Studia na tym kierunku umożliwiły mi również poznanie mechanizmów działania biznesu na szczeblu międzynarodowym”.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • współczesnych trendów w teorii ekonomii
 • gospodarki globalnej
 • ekonomii menedżerskiej
 • modelowania procesów gospodarczych
 • zaawansowanej makroekonomii
 • rozwoju zrównoważonego
 • finansów i rachunkowości międzynarodowej
 • ekonomii społecznej
 • społecznej odpowiedzialności biznesu
 • marketingu międzynarodowego
 • negocjacji międzykulturowych
 • międzynarodowego transferu technologii
 • zarządzania w środowisku wielokulturowym

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia można podjąć pracę:

 • w instytucjach finansowych, np. na stanowisku analityka makroekonomicznego
 • w korporacjach, np. na stanowisku analityka rynkowego, ds. rynków międzynarodowych, specjalisty ds. rozwoju rynku
 • w administracji publicznej w komórkach odpowiadających za międzynarodową współpracę gospodarczą: działy analiz, prognoz, planowania strategicznego, wsparcia dla rozwoju biznesu
 • w konsultingu strategicznym: jako analityk rynków, krajów czy regionów
 • w instytutach i firmach badawczych
 • w mediach – jako komentator ekonomiczny
 • we własnej firmie działającej na rynku globalnym

Zakresy* 

 • Międzynarodowe otoczenie biznesu (MOB)
 • Gospodarka, polityka, strategia (GPS)

* Zakres zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

WYBRANE PRZEDMIOTY 

  • Contemporary Economics
  • Symulacyjne gry decyzyjne
  • Modelowanie gospodarcze
  • Ekonomia matematyczna
  • Ekonomia menedżerska
  • Krytyczna analiza idei
  • Współczesna makroekonomia
  • Analiza Big Data
  • Industrial Organization
  • Ryzyko w transakcjach gospodarczych
  • Global Economy
  • Sustainable Development
  • Prawo gospodarcze
  • Zarządzanie strategiczne
  • Ekonomia nowych technologii
  • Globalne procesy społeczne
  • Negocjacje
  • Metodologia projektu
  • Konwersatorium  w języku angielskim
  • Seminarium magisterskie
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE MIĘDZYNARODOWEGO OTOCZENIA BIZNESU (MOB)
 • Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji
 • Zarządzanie projektami
 • Nadzór korporacyjny
 • Marketing międzynarodowy
 • Rachunkowość zarządcza
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE GOSPODARKI, POLITYKI, STRATEGII (GPS)
 • Good Governance
 • Ewaluacja polityk publicznych
 • e-Państwo
 • Strategie rozwoju i bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Marketing polityczny

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginały do wglądu
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128. Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpocznie się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 100 zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK.

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Ekonomia
Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 1140 zł)
5600
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 930 zł)
4550
Opłata rekrutacyjna
100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2019/2020 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl

Pobierz broszurę: