Ekonomia Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • W Rankingu Kierunków Studiów magazynu edukacyjnego „Perspektywy” kierunek ekonomia prowadzony w ALK znajduje się na trzecim miejscu w Polsce
 • Do gospodarki podchodzimy globalnie, przygotowując do działania na rynkach międzynarodowych, oraz praktycznie, bazując na technikach analitycznych
 • Nasza kadra to specjaliści z doświadczeniem na stanowiskach rządowych, z międzynarodową praktyką akademicką oraz z doświadczeniem w zakresie konsultingu międzynarodowego
 • Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem technik analitycznych (w tym specjalistycznych programów komputerowych), metod symulacji i prognozowania, generatora funduszy europejskich, analizy baz danych oraz wnioskowania na podstawie case’ów
 • Obowiązkowe praktyki nasi studenci odbywają w korporacjach transnarodowych, międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w departamentach instytucji społecznych i publicznych zajmujących się globalną analizą rynków i współpracą międzynarodową
 • Gościnne wykłady wygłaszają wybitni ekonomiści, w tym nobliści (m.in. profesorowie R.J. Aumann, Mario Blejer, Janos Kornai, R. Mundell, Douglass North, E. Prescott, E. Phelps)
 • Nasi studenci mają możliwość odbycia części studiów na najlepszych uczelniach światowych m.in. we Francji (EM Lyon, ESCP, EDHEC, SKEMA), w Niemczech (Mannheim University, TUM), w Stanach Zjednoczonych (Quinnipiac University, Christopher Newport University), Chinach (Tongji University, School of Economics and Management, SILC), w Singapurze (Singapore Management University), Brazylii (Pontifical Catholic University of Parana), Australii (Queensland University of Technology, Newcastle University), w Nowej Zelandii (University of Wellington – Victoria Business School), Rosji (GSOM) i Egipcie (The American University in Cairo).
 • Możliwość rozwijania zainteresowań poprzez pracę w kołach naukowych (np. TYGRYSKI, Kozminski Business Club), uczestnictwo w konferencjach, seminariach czy wykładach gościnnych
 • Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z ekonomii, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

 

Adrian Shereni, absolwent ekonomii

„Ekonomię w Akademii Leona Koźmińskiego wybrałem przede wszystkim ze względu na prowadzony od pierwszego roku zakres rynki zagraniczne. Wszystkie omawiane podczas zajęć tematy przedstawiane nam były od razu także w odniesieniu do ekonomii światowej, co moim zdaniem daje pełny ogląd sytuacji i pozwala dobrze zorientować się i zrozumieć zależności pomiędzy gospodarkami różnych krajów”.

Orest Hraczow, student ekonomii

Wybrałem kierunek ekonomia w Koźmińskim, bo chcę być traderem giełdowym i forexowym. Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej. Już po pół roku studiów dostałem pracę w jednym z domów maklerskich w Warszawie. Nie ma nic niemożliwego”.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • ekonomii – mikro i makro
 • analizy ekonomicznej
 • wykorzystywania najnowocześniejszych instrumentów i technik analizy
 • skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych
 • profesjonalnego funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym
 • zależności i trendów w gospodarce światowej
 • możliwości rozwoju firmy na poszczególnych rynkach
 • prowadzenia i rozwoju firmy globalnej
 • podejmowania decyzji finansowych
 • rynków finansowych i globalnego rynku kapitałowego
 • rozliczeń międzynarodowych
 • polityki gospodarczej
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • przedsiębiorczości międzynarodowej
 • funduszy europejskich dla przedsiębiorstw
 • zależności ekonomicznych na poziomie gospodarki narodowej
 • strategii rozwoju dla rynku lokalnego/narodowego
 • współzależności poszczególnych podmiotów i instytucji

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia można podjąć pracę w:  

 • instytucjach finansowych, np. na stanowisku analityka makroekonomicznego
 • korporacjach, np. na stanowisku analityka rynkowego, ds. rynków międzynarodowych, specjalisty ds. rozwoju rynku
 • administracji publicznej w komórkach odpowiadających za międzynarodową współpracę gospodarczą: działy analiz, prognoz, planowania strategicznego, wsparcia dla rozwoju biznesu
 • konsultingu strategicznym: jako analityk rynków, krajów czy regionów
 • instytutach i firmach badawczych
 • mediach: jako komentator ekonomiczny
 • we własnej firmie działającej na rynku globalnym

Zakresy 

 • Rynki zagraniczne
 • Gospodarka narodowa

* Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

WYBRANE PRZEDMIOTY 

  • Podstawy zarządzania
  • Podstawy prawa
  • Prawo handlowe
  • Wprowadzenie do ekonomii
  • Socjologia ekonomiczna
  • Matematyka ekonomiczna
  • Statystyka opisowa
  • Statystyka ekonomiczna
  • Rachunkowość
  • Krytyczne myślenie
  • Mikroekonomia
  • Makroekonomia
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • Ekonometria
  • Prognozowanie i symulacje
  • Polityka społeczno-gospodarcza
  • Analiza ekonomiczna
  • Ekonomia behawioralna
  • Analiza fundamentalna
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
  • Ekonomia integracji
  • Wyzwania gospodarki globalnej
  • Fundusze dla przedsiębiorców
  • Kultura innowacji
  • Metody badawcze
  • Informatyka
  • Filozofia i etyka
  • Konwersatorium w jęz. angielskim
  • Przedmiot do wyboru
  • Seminarium licencjackie
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE RYNKÓW ZAGRANICZNYCH
 • Globalny rynek finansowy
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Rozliczenia międzynarodowe
 • Rynki surowcowe
 • Wywiad ekonomiczny
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE GOSPODARKI NARODOWEJ
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Gospodarka regionalna
 • Polityka energetyczna
 • Rynek pracy
 • Strategie narodowe i branding narodowy

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Wyniki procentowe z części pisemnej wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
 • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty 

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 300 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 • Studia niestacjonarne 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype)

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Informacje dodatkowe 

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/128. Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpocznie się 4 maja 2020 r.

UWAGA! W obliczu rosnącej liczby przypadków zachorowań na koronawirusa w Polsce i w trosce
o bezpieczeństwo naszych kandydatów w dniach 16-25 marca 2020 r. pracujemy w trybie wirtualnym.
Prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@kozminski.edu.pl lub telefoniczny: 22 519 21 70; 22 519 21 75.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 85 zł. 
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

ZAPISZ SIĘ

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK.

4

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o przyjęciu.

5

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Ekonomia - studia stacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
(pięć rat po 1300 zł)
6400
II rok studiów
(pięć rat po 1400 zł)
6900
III rok studiów
(pięć rat po 1500 zł)
7400
Opłata rekrutacyjna 85
Ekonomia - studia niestacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
(pięć rat po 1100 zł)
5400
II rok studiów
(pięć rat po 1180 zł)
5800
III rok studiów
(pięć rat po 1260 zł)
6200
Opłata rekrutacyjna 85

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia