Ekonomia Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • W Rankingu Kierunków Studiów magazynu edukacyjnego "Perspektywy" kierunek ekonomia prowadzony w ALK znajduje się na trzecim miejscu w Polsce.
 • Do gospodarki podchodzimy globalnie, przygotowując do działania na rynkach międzynarodowych, oraz praktycznie, bazując na technikach analitycznych.
 • Nasza kadra to specjaliści z doświadczeniem na stanowiskach rządowych, z międzynarodową praktyką akademicką oraz z doświadczeniem w zakresie konsultingu międzynarodowego.
 • Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem technik analitycznych (w tym specjalistycznych programów komputerowych), metod symulacji i prognozowania, generatora funduszy europejskich, analizy baz danych oraz wnioskowania na podstawie case’ów.
 • Obowiązkowe praktyki nasi studenci odbywają w korporacjach transnarodowych, międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w departamentach instytucji społecznych i publicznych zajmujących się globalną analizą rynków i współpracą międzynarodową.
 • Gościnne wykłady wygłaszają wybitni ekonomiści, w tym nobliści (m.in. profesorowie R. Mundell, R.J. Aumann, E. Prescott, E. Phelps).
 • Nasi studenci mają możliwość odbycia części studiów na najlepszych uczelniach światowych m.in. we Francji (Grenoble Graduate School of Business), w Niemczech (FH Koblenz University of Applied Sciences), w Stanach Zjednoczonych (University of Florida, Warrington College of Business), w Singapurze (Singapore Management University), w Nowej Zelandii (Waikato Institute of Technology).
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

Adrian Shereni, absolwent ekonomii

Ekonomię w Akademii Leona Koźmińskiego wybrałem przede wszystkim ze względu na prowadzoną od pierwszego roku specjalność rynki zagraniczne. Wszystkie omawiane podczas zajęć tematy przedstawiane nam były od razu także w odniesieniu do ekonomii światowej, co moim zdaniem daje pełny ogląd sytuacji i pozwala dobrze zorientować się i zrozumieć zależności pomiędzy gospodarkami różnych krajów.

Orest Hraczow, student ekonomii

Wybrałem kierunek ekonomia w Koźmińskim, bo chcę być traderem giełdowym i foreksowym. Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej. Już po pół roku studiów dostałem pracę w jednym z domów maklerskich w Warszawie. Nie ma nic niemożliwego.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • ekonomii – mikro i makro
 • analizy ekonomicznej
 • wykorzystywania najnowocześniejszych instrumentów i technik analizy
 • skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych
 • profesjonalnego funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym
 • zależności i trendów w gospodarce światowej
 • możliwości rozwoju firmy na poszczególnych rynkach
 • prowadzenia i rozwoju firmy globalnej
 • podejmowania decyzji finansowych
 • rynków finansowych i globalnego rynku kapitałowego
 • rozliczeń międzynarodowych
 • polityki gospodarczej
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • przedsiębiorczości międzynarodowej
 • funduszy europejskich dla przedsiębiorstw
 • zależności ekonomicznych na poziomie gospodarki narodowej
 • strategii rozwoju dla rynku lokalnego/narodowego
 • współzależności poszczególnych podmiotów i instytucji

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia można podjąć pracę:

 • w instytucjach finansowych, w korporacjach, w firmach państwowych i prywatnych na stanowisku analityka ekonomicznego, analityka ds. rynków międzynarodowych, specjalisty ds. rozwoju rynku
 • w administracji publicznej w komórkach odpowiadających za międzynarodową współpracę gospodarczą oraz instytucjach narodowych
 • w instytutach i firmach badawczych
 • w mediach - jako komentator ekonomiczny
 • we własnej firmie działającej na rynku globalnym

Specjalności 

 • Rynki zagraniczne
 • Gospodarka narodowa

* Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

WYBRANE PRZEDMIOTY 

  • Podstawy zarządzania
  • Podstawy prawa
  • Prawo handlowe
  • Wprowadzenie do ekonomii
  • Socjologia ekonomiczna
  • Matematyka ekonomiczna
  • Statystyka opisowa
  • Statystyka ekonomiczna
  • Rachunkowość
  • Krytyczne myślenie
  • Mikroekonomia
  • Makroekonomia
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • Ekonometria
  • Prognozowanie i symulacje
  • Polityka społeczno-gospodarcza
  • Analiza ekonomiczna
  • Ekonomia behawioralna
  • Analiza fundamentalna
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
  • Ekonomia integracji
  • Wyzwania gospodarki globalnej
  • Fundusze dla przedsiębiorców
  • Kultura innowacji
  • Metody badawcze
  • Informatyka
  • Filozofia i etyka
  • Konwersatorium w jęz. angielskim
  • Seminarium licencjackie
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: RYNKI ZAGRANICZNE
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Rozliczenia międzynarodowe
 • Rynki surowcowe
 • Globalny rynek finansowy
 • Wywiad ekonomiczny
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: GOSPODARKA NARODOWA
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Polityka energetyczna
 • Rynek pracy
 • Gospodarka regionalna
 • Strategie narodowe i branding narodowy

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego 
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę,  maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 280 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą  możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 280 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 • Studia niestacjonarne 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację  dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa (w ciągu pierwszego semestru)
 • kserokopię paszportu
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Informacje dodatkowe 

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/128.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 550 zł. 
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

ZAPISZ SIĘ

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna wydaje tego samego dnia decyzję o przyjęciu.

5

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Ekonomia - rynki zagraniczne Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 1100 zł)
5400 zł
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 900 zł)
4400
Opłata rekrutacyjna 550

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Dowiedz się więcej o programie 

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 16 marca, godz. 12:00
 • 13 kwietnia, godz. 12:00
 • 25 maja, godz. 12:00
 • 29 czerwca, godz. 12:00
 • 20 lipca, godz. 12:00
 • 7 września, godz. 12:00

Kontakt 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik

Pobierz broszurę: