Ekonomia Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Do gospodarki podchodzimy globalnie, przygotowując do działania na rynkach międzynarodowych, oraz praktycznie, bazując na technikach analitycznych.
 • Nasza kadra to specjaliści z doświadczeniem na stanowiskach rządowych, z międzynarodową praktyką akademicką oraz z doświadczeniem w zakresie konsultingu międzynarodowego.
 • Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem technik analitycznych (w tym specjalistycznych programów komputerowych), metod symulacji i prognozowania, generatora funduszy europejskich, analizy baz danych oraz wnioskowania na podstawie case’ów.
 • Obowiązkowe praktyki nasi studenci odbywają w korporacjach transnarodowych, międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w departamentach instytucji społecznych i publicznych zajmujących się globalną analizą rynków i współpracą międzynarodową.
 • Gościnne wykłady wygłaszają wybitni ekonomiści, w tym nobliści (m.in. profesorowie R.J. Aumann, Mario Blejer, Janos Kornai, R. Mundell, Douglass North, E. Prescott, E. Phelps).
 • Nasi studenci mają możliwość odbycia części studiów na najlepszych uczelniach światowych m.in. we Francji (EM Lyon, ESCP, EDHEC, SKEMA), w Niemczech (Mannheim University, TUM), w Stanach Zjednoczonych (Quinnipiac University, Christopher Newport University), Chinach (Tongji University, School of Economics and Management, SILC), w Singapurze (Singapore Management University), Brazylii (Pontifical Catholic University of Parana), Australii (Queensland University of Technology, Newcastle University), w Nowej Zelandii (University of Wellington – Victoria Business School), Rosji (GSOM) i Egipcie (The American University in Cairo).
 • Możliwość rozwijania zainteresowań poprzez pracę w kołach naukowych (np. TYGRYSKI, Kozminski Business Club), uczestnictwo w konferencjach, seminariach czy wykładach gościnnych
 • Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z ekonomii, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.
 • Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

Wojciech Podobas, student ekonomii

Ekonomia w ALK to znakomite połączenie wszystkich praktycznych elementów potrzebnych do zrozumienia gospodarki i prowadzenia własnej firmy. Każdy student ma okazję zaznajomić się z niezbędnymi zagadnieniami z dziedziny ekonomii, prawa, rachunkowości oraz finansów i rynków kapitałowych. Jest to zdecydowanie najlepszy wybór dla przyszłych przedsiębiorców, menedżerów i naukowców.

Karol Šnapko, absolwent ekonomii

Akademia Leona Koźmińskiego jest bezsprzecznie najlepszą uczelnią biznesową w tej części Europy. Gdy pięć lat temu rozpoczynałem tam studia na dwóch kierunkach, nie wiedziałem jeszcze, jak dobry to był wybór. Bardzo wysoka jakość kształcenia, doskonałe podejście do studentów i ich spraw. Przez 5 lat studiów ani razu nie spotkałem się z sytuacją, żeby coś było niemożliwe – z każdej strony można było otrzymać wsparcie. Świetne możliwości stypendialne oraz bogata oferta wyjazdów zagranicznych, nie tylko z programu Erasmus+. Budynki nowe i w ciągłej modernizacji, ulegające nieustannym zmianom na lepsze. Akademia jest zarządzana niczym dobrze prosperujące przedsiębiorstwo – to chyba najlepszy komplement dla uczelni o tym profilu.

Orest Hraczow, absolwent ekonomii

Wybrałem kierunek ekonomia w Koźmińskim, bo chcę być traderem giełdowym i forexowym. Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej. Już po pół roku studiów dostałem pracę w jednym z domów maklerskich w Warszawie. Nie ma nic niemożliwego.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • ekonomii – mikro i makro
 • analizy ekonomicznej
 • wykorzystywania najnowocześniejszych instrumentów i technik analizy
 • skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych
 • profesjonalnego funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym
 • zależności i trendów w gospodarce światowej
 • możliwości rozwoju firmy na poszczególnych rynkach
 • prowadzenia i rozwoju firmy globalnej
 • podejmowania decyzji finansowych
 • rynków finansowych i globalnego rynku kapitałowego
 • rozliczeń międzynarodowych
 • polityki gospodarczej
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • przedsiębiorczości międzynarodowej
 • funduszy europejskich dla przedsiębiorstw
 • zależności ekonomicznych na poziomie gospodarki narodowej
 • strategii rozwoju dla rynku lokalnego/narodowego
 • współzależności poszczególnych podmiotów i instytucji

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia można podjąć pracę w:  

 • instytucjach finansowych, np. na stanowisku analityka makroekonomicznego
 • korporacjach, np. na stanowisku analityka rynkowego, ds. rynków międzynarodowych, specjalisty ds. rozwoju rynku
 • administracji publicznej w komórkach odpowiadających za międzynarodową współpracę gospodarczą: działy analiz, prognoz, planowania strategicznego, wsparcia dla rozwoju biznesu
 • konsultingu strategicznym: jako analityk rynków, krajów czy regionów
 • instytutach i firmach badawczych
 • mediach: jako komentator ekonomiczny
 • we własnej firmie działającej na rynku globalnym

Zakresy 

 • Rynki zagraniczne
 • Gospodarka narodowa

* Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

WYBRANE PRZEDMIOTY 

  • Podstawy zarządzania
  • Podstawy prawa
  • Prawo handlowe
  • Wprowadzenie do ekonomii
  • Socjologia ekonomiczna
  • Matematyka ekonomiczna
  • Statystyka opisowa
  • Statystyka ekonomiczna
  • Rachunkowość
  • Krytyczne myślenie
  • Mikroekonomia
  • Makroekonomia
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • Ekonometria
  • Prognozowanie i symulacje
  • Polityka społeczno-gospodarcza
  • Analiza ekonomiczna
  • Ekonomia behawioralna
  • Analiza fundamentalna
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
  • Ekonomia integracji
  • Wyzwania gospodarki globalnej
  • Fundusze dla przedsiębiorców
  • Kultura innowacji
  • Metody badawcze
  • Informatyka
  • Filozofia i etyka
  • Konwersatorium w jęz. angielskim
  • Przedmiot do wyboru
  • Seminarium licencjackie
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE RYNKÓW ZAGRANICZNYCH
 • Globalny rynek finansowy
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Rozliczenia międzynarodowe
 • Rynki surowcowe
 • Wywiad ekonomiczny
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE GOSPODARKI NARODOWEJ
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Gospodarka regionalna
 • Polityka energetyczna
 • Rynek pracy
 • Strategie narodowe i branding narodowy

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Wyniki procentowe z części pisemnej wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
 • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty 

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 300 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 • Studia niestacjonarne 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

 

Ze względu na obecną sytuację umożliwiliśmy załączenie skanów dokumentów do formularza rejestracyjnego dostępnego online. Aplikacje z załączonymi dokumentami zostaną zweryfikowane. Jeśli wymogi będą spełnione, kandydat otrzyma mailowo wiadomość dotyczącą kwalifikacji do przyjęcia. Uprzejmie informujemy, że do wydania ostatecznej decyzji wymagane jest dostarczenie dokumentów. 

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów zalecamy przesyłanie dokumentów pocztą/kurierem. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Wymagane dokumenty 

Po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu informacji dotyczącej zakwalifikowania do przyjęcia, kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • oryginał świadectwa dojrzałości (honorujemy także odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną
  w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype)

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Wszystkie złożone w procesie rekrutacji oryginały dokumentów zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji.

Informacje dodatkowe 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa,
z dopiskiem Biuro Rekrutacji.
Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 85 zł. 
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

ZAPISZ SIĘ

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Zakwalifikowanie do przyjęcia

Po załączeniu skanów wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję dotyczącą zakwalifikowania do przyjęcia.

4

Dostarczenie dokumentów

Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji (zalecamy pocztą/kurierem).

5

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Ekonomia - studia stacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
6400 (pięć rat po 1300 zł)
II rok studiów
6900 (pięć rat po 1400 zł)
III rok studiów
7400 (pięć rat po 1500 zł)
Opłata rekrutacyjna 85
Ekonomia - studia niestacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
5400 (pięć rat po 1100 zł)
II rok studiów
5800 (pięć rat po 1180 zł)
III rok studiów
6200 (pięć rat po 1260 zł)
Opłata rekrutacyjna 85

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia