Bachelor in Management Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Zobacz film o kierunku 

O kierunku 

 • Program przeznaczony jest dla osób, które planują swoją karierę w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości na międzynarodowym rynku. Studenci uzyskują solidne podstawy w zakresie zarządzania i innych dziedzin pokrewnych, takich jak finanse, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, które są niezbędne, by sprostać wyzwaniom współczesnego świata i wykorzystać oferowane przezeń możliwości.
 • Pod okiem wykwalifikowanej kadry studenci zdobywają rozległą wiedzę, praktyczne umiejętności oraz znajomość narzędzi analitycznych, niezbędnych w budowaniu przedsiębiorstw i wydajnej pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Przez cały okres studiów studenci mogą wzbogacać wiedzę biznesową, wybierając dodatkowe wykłady z zakresu finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego i innych pokrewnych dziedzin. Obowiązkowym elementem programu są trzytygodniowe praktyki zawodowe.
 • Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z zarządzania (Bachelor in Management) oraz suplement do dyplomu zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.
 • Kandydaci, którzy obawiają się, że ich poziom znajomości języka nie jest wystarczający, mogą przejść rozmowę weryfikującą. Nasi studenci już po kilku miesiącach nauki, codziennych zajęć i ćwiczeń, nabywają biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim (w tym angielskim biznesowym).
 • Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

 

Alisa Apanasenko, Ukraine, Kozminski University student

I am s student of double degree program (Kozminski University - Kedge Business School). When we were offered to take part in this new program I was sure that this is a great opportunity. However despite the tempting offer I had some doubts. After studying there for a semester I must say I have no regrets at all. Getting a double degree diploma will make me a lot more interesting as a potential employee. Besides the experience of studying abroad is absolutely indispensable. Kedge Business School has an advantage-ground in rankings among French an European universities. The professors are the best professionals from around the world. The support provided for international students is really beneficial. What is more student life is so diverse there. There wasn't a day without organized activities. I met a lot of English speaking friends and my stay in Bordeaux was a life time experience. i really suggest everyone to take this amazing opportunity. Believe me you won't regret going. It will make your future brighter.

 

 

Zhanarbek Omurbekov, Kyrgyzstan, Kozminski University student

One of the most important parts of each university is an academic staff. The Kozminski University definitely has that advantage. Well-experienced and highly qualified lecturers always tend to conduct the theory with practical background, which is really crucial for students who are at the beginning of their career ladder. The excellent educational facilities of our university are very useful for constantly developing. Also, the location in Warsaw city gives lots of awesome benefits for a person who likes diversity.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
 • rozwiązywania konkretnych problemów związanych z konceptualizacją pomysłu, pozyskiwaniem środków finansowych, tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej
 • specyfiki funkcjonowania rodzinnych przedsiębiorstw, a także przygotowania do sukcesji w firmie rodzinnej
 • transakcji eksportowych, a także zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych
 • sposobów pozyskania klienta oraz kształtowania z nim relacji
 • tworzenia i realizowania strategii marketingowych, badań marketingowych czy prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem Internetu
 • zasad i specyfiki wykorzystania marketingu w działaniach organizacji na rynkach zagranicznych
 • wykorzystania zarówno w biznesie, jak i w innych przedsięwzięciach narzędzi, metod i technik marketingowych
 • zarządzania międzynarodowego i międzykulturowego
 • wpływu kultury na funkcjonowanie organizacji
 • stosowania teorii zarządzania w różnych kontekstach kulturowych

Efekty kształcenia dla kierunku (pdf)

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie w języku angielskim można podjąć pracę:

 • w międzynarodowych firmach, w których jest wymagana biegła znajomość biznesowego języka angielskiego oraz umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku
 • w firmach krajowych i zagranicznych, międzynarodowych korporacjach - w biurach marketingu, reklamy, public relations
 • w pionie zarządzania zasobami ludźmi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej
 • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • w agencjach konsultingowych lub we własnej firmie doradzającej w zakresie strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, marketingu, w tym e-marketingu, oraz zarządzania ludźmi.
 • w oddziałach firm zagranicznych w Polsce
 • w każdym przedsiębiorstwie na stanowisku specjalisty ds. rozwoju rynków zagranicznych
 • w instytucjach administracji oraz organizacjach pozarządowych jako specjalista ds. współpracy zagranicznej
 • we własnym przedsiębiorstwie współpracującym z partnerami zagranicznymi lub wchodzącym na międzynarodowe rynki

Zakresy* 

 • Przedsiębiorczość 
 • Marketing
 • Zarządzanie międzynarodowe

* Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

Realizowane przedmioty 

  • Podstawy zarządzania (Principles of Management)
  • Etyka w biznesie (Ethics in Business)
  • Podstawy psychologii (Principles of Psychology)
  • Mikroekonomia (Microeconomics)
  • Podstawy prawa (Principles of Law)
  • Prawo cywilne (Civil Law)
  • Metody ilościowe (Quantitative Methods)
  • Krytyczne myślenie (Critical Thinking)
  • Nauka o organizacji (Organizational Studies)
  • Zarządzanie strategiczne (Strategic Management)
  • Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego (Introduction to International Management)
  • Zarządzanie projektami (Project Management)
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR Management)
  • Zarządzanie jakością (Quality Management)
  • Podstawy makroekonomii (Principles of Macroeconomics)
  • Podstawy marketingu (Principles of Marketing)
  • Socjologia organizacji (Organizational Sociology)
  • Statystyka w zarządzaniu (Managerial Statistics)
  • Podstawy finansów (Principles of Finance)
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych (Preparing Financial Statements)
  • Rachunkowość zarządcza (Managerial Accounting)
  • Finanse przedsiębiorstwa (Corporate Finance)
  • Funkcjonowanie wspólnot europejskich (European Union Functioning)
  • Negocjacje (Negotiations)
  • Zrównoważony rozwój (Sustainable Develoment)
  • Podstawy przedsiębiorczości (Principles of Entrepreneurship)
  • Biznesplan (Business Plan)
  • Badania jakościowe (Qualitative Research)
  • Prawo handlowe i gospodarcze (Corporate and Business Law)
  • Gry decyzyjne w zarządzaniu (Management Business Games)
  • Komunikacja interpersonalna (Interpersonal Communication)
  • Przygotowywanie profesjonalnych raportów i prezentacji (Report Writing & Presentation Skills)
  • Technologie informacyjne (Computer Science)
  • Język obcy angielski - LCCI  (Business English for LCCI) lub polski
  • Język obcy (niemiecki, polski, hiszpański) (Foreign language II - German /Polish/Spanish)
  • Wychowanie fizyczne (Sports)
  • Przedmioty do wyboru (Elective Courses)
  • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (Preparation for final examination)
  • Praktyka zawodowa (Internship)
Przedmioty z zakresu PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Entrepreneurship)
 • Jak uruchomić własny biznes (New Venture Creation)
 • E-biznes (E-Business)
 • Rozwój firmy rodzinnej (Family Business Development)
 • Marketing w małej firmie (Entrepreneurial Marketing)
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa (International Entrepreneurship)
Przedmioty z zakresu MARKETINGU
 • Badania marketingowe (Marketing Research)
 • Strategiczne zarządzania marką (Strategic Brand Management)
 • Marketing internetowy (Internet Marketing)
 • Strategiczne zarządzanie marketingowe (Strategic Marketing Management)
 • Innowacje w marketingu (Innovations in Marketing)
Przedmioty z zakresu ZARZĄDZANIA MIĘDZYNARODOWEGO (INTERNATIONAL MANAGEMENT)
 • Zachowania organizacyjne - analiza sieci (Organizational Behavior - Network Analysis)
 • Umiędzynarodowienie biznesu (Internationalization of Business)
 • Komunikacja  międzykulturowa (Cross-cultural Communication)
 • Przedsiębiorczośc typu 'born global' ('Born Global' Entrepreneurship)
 • Diagnostyka organizacyjna (Organizational Diagnostics and Analysis)

Organizacja zajęć 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech dowolnych, wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji

 • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne.

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 330 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc.

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 330 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji kandydatów na studia należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • tłumaczenie świadectwa na język polski lub angielski, dokonane przez tłumacza przysięgłego
 • legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa uzyskanego za granicą (w ciągu pierwszego semestru) Więcej informacji
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktów); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni obywatele Polski, którzy uzyskali co najmniej 95% na maturze z j. angielskiego na poziomie podstawowym lub 80% na poziomie rozszerzonym (na studia I stopnia).
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Świadectwa uzyskane za granicą (za wyjątkiem matur IB, EB, matur a krajów UE, EEFTA, OECD, Chin, Ukrainy i Białorusi) podlegają obowiązkowi uzyskania legalizacji dokonanej w ambasadzie lub innej odpowiedzialnej za to instytucji w kraju otrzymania świadectwa, a także uzyskania nostryfikacji w Kuratorium Oświaty w Polsce (w ciągu pierwszego semestru).

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/126.

Decyzje są wydawane:
- w przypadku dokumentów polskich - w dniu złożenia dokumentów
- w przypadku dokumentów zagranicznych - w terminie do 10 dni

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 85 zł. 
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji. 

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu.

5

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Bachelor Program in Management Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 2270 zł)
11250
Opłata rekrutacyjna 85

Wysokość czesnego na rok akademicki 2019/2020 dla osób rozpoczynających studia


Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl