Financial Management Studia I stopnia na kierunku Bachelor in Finance and Accounting, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Zobacz film o kierunku 

O kierunku 

Informacje dot. organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021.

Zapraszamy do dołaczenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

 • Program przygotowuje studentów do pracy w obszarze finansów i rachunkowości korporacyjnej. Celem programu jest wykształcenie kompetentnych profesjonalistów z dobrym zmysłem biznesowym i wysokim poczuciem etyki.
 • Studia łączą zalety tradycyjnej rachunkowości z szerokim zakresem tematów biznesowych, co odzwierciedla rosnące potrzeby i zwiększającą się odpowiedzialność pracowników działów finansowych. Pozwala to studentom zmierzyć się z nieustannie zmieniającym się globalnym rynkiem.
 • Absolwenci kierunku uzyskują zwolnienie z 7 (spośród 9) egzaminów w ramach zdobywania prestiżowej międzynarodowej kwalifikacji zawodowej ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Więcej informacji
 • Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy ALK a Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) z siedzibą w Londynie studenci  mają możliwość uzyskania międzynarodowego dyplomu z rachunkowości zarządczej. Więcej informacji
 • Od października 2019 r. studenci będą korzystać z laboratorium finansowego opartego o technologie Bloomberga. Otrzymają dostęp do pełnego serwisu oraz dodatkowych funkcji edukacyjnych największej agencji informacyjnej na świecie, specjalizującej się w dostarczaniu danych finansowych. Będą więc pracować w oparciu o rzeczywiste analizy, wskaźniki i informacje ze wszystkich rynków finansowych na świecie.
  W trakcie pandemii koronawirus studenci naszej Akademii mogą bezpłatnie korzystać z treści Bloomberga. Darmowa subskrypcja jest możliwa przez trzy miesiące w okresie od 22 kwietnia do 31 lipca. Zainteresowane osoby będą mogły korzystać z niej na komputerach oraz w aplikacji mobilnej. Więcej informacji
 • Przez cały okres studiów studenci mogą wzbogacać swoją wiedzę, wybierając dodatkowe wykłady związane nie tylko z finansami, lecz także z zarządzaniem i innymi pokrewnymi dziedzinami.
 • Program studiów został stworzony w kooperacji z Goldman Sachs, BNP Paribas Securities Services and S&P Global and Crisil GR&A. Dzięki temu dostarczamy naszym studentom wiedzy praktycznej z obszarów finansów przedsiębiorstwa, rynków kapitałowych, raportowania finansowego oraz analizy inwestycji. O jakości programu świadczą dodatkowo międzynarodowe akredytacje (ACCA, CIMA).
 • W ramach programu przewidziana jest opcja spędzenia semestru na uczelni partnerskiej wybranej przez studenta. Jest to piąty semestr (tzw."Mobility Window"), z którego wyłączone są przedmioty specjalizacyjne. Doświadczenie zdobyte poza uczelnią macierzystą w międzynarodowym otoczeniu tworzy opcje dodatkowego rozwoju i budowy większej sieci kontaktów.
 • Podczas ostatnich dwóch lat studiów studenci mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej, aby jeszcze lepiej wdrożyć się w rynek pracy. Uczelniane biuro karier oraz władze uczelni dbają o najlepszy dobór firmy pod kątem oczekiwań i predyspozycji studenta. Szczególnie istotna jest opcja odbycia praktyk u partnerów kierunku i uczelni takich jak Goldman Sachs, BNP Paribas Securities Services, Citi.
 • Zajęcia są w przeważającej mierze oparte na realnych przypadkach biznesowych, zapewniając tym samym, że zdobyta wiedza spełnia aktualne oczekiwania branży. Studenci szkolą swoje umiejętności w projektowaniu i estymowaniu modeli finansowych dostosowanych do rozwiązywania problemów biznesowych np. budżetowanie, wycena projektów inwestycyjnych, kalkulacja kosztów, wycena przedsiębiorstw.
 • Kandydaci, którzy obawiają się, że ich poziom znajomości języka nie jest wystarczający, mogą przejść rozmowę weryfikującą. Nasi studenci już po kilku miesiącach nauki, codziennych zajęć i ćwiczeń, nabywają biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim (w tym angielskim biznesowym).
 • Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym.
 • Studia można kontynuować na studiach drugiego stopnia (Master Programs).
 • Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z finansów i rachunkowości (Bachelor in Finance and Accounting) oraz suplement do dyplomu zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (major in Financial Management).

 

Partnerami programu są:

Więcej o partnerstwie

Więcej o partnerstwie

Więcej o partnerstwie

Programy Double Degree 

W trakcie toku studiów student kierunku Financial Management ma możliwość wyjazdu na trzecim roku do jednej z naszych partnerskich uczelni na tzw. program double degree, dzięki któremu otrzyma nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale również naszej partnerskiej uczelni!

Kliknij w logo uczelni partnerskiej, aby dowiedzieć się więcej na temat uczelni, która Cię interesuje.

Dostępne programy double degree w ramach kierunku Financial Management:

Zobacz, co o studiach sądzą studenci

 

Yusoff Rawther, Malaysia, Kozminski University student

Central Europe was a completely undiscovered territory for me. So when I had to make a decision about my university, I wanted it to be a Polish experience. I chose Kozminski not only because of its location but because of its reputation as a stepping stone to greater things. I was seeking a world class education and I found it right at the heart of Warsaw, at Kozminski University.

 

 

Michał Kwiatkowski, Poland, Kozminski University student

This program allows students to experience an extraordinary semester abroad in most countries from around the world. I spent my exchange semester at Hong Kong University of Science and Technology - one of the best universities in Asia. I had the opportunity to spend time with exchange students from the world's best universities, as well full-time HKUST students. I am convinced that this program has created great opportunities for students who are eager to have an international background. Understanding of different cultures is definitely one of the most important skills in today's globalized business and such an experience truly helps. KU is the most international university in Poland and it offers a huge amount of exchanges, so if you want to experience the best journey of your life you should definitely join the program!

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • profesjonalnego poruszania się w świecie finansów międzynarodowych
 • funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych i banków
 • wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na kondycję finansową międzynarodowych korporacji
 • mechanizmów rządzących międzynarodowymi rynkami finansowymi
 • analizy i interpretacji międzynarodowych rynków finansowych oraz struktury ich wzajemnych powiązań
 • analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i zdarzeń ekonomiczno-finansowych, a także wyjaśniania ich przyczyn i przewidywania skutków
 • prowadzenia własnej firmy

Efekty kształcenia dla kierunku (pdf)

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim można podjąć pracę:

 • we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze, firmy brokerskie), w korporacjach międzynarodowych oraz w sektorze publicznym
 • w sektorze prywatnym jak i publicznym na stanowisku kontrolera, księgowego, audytora lub specjalisty w podobnej dziedzinie
 • w agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym

Realizowane przedmioty: podstawowe 

  • Podstawy finansów (Principles of Finance)
  • Etyka w finansach i rachunkowości (Ethics in Finance and Accounting)
  • Wstęp do zachowań organizacyjnych (Introduction to Organisational Behaviour)
  • Mikroekonomia (Microeconomics)
  • Makroekonomia (Macroeconomics)
  • Prawo handlowe i gospodarcze (Corporate and Business Law)
  • Gry symulacyjne (Business Simulation Games)
  • Język obcy angielski - LCCI oraz pisanie raportów  (Business English for LCCI and Report Writing)
  • Język obcy (niemiecki, polski, hiszpański) (Foreign language II - German /Polish/Spanish)
  • Seminarium licencjackie (Bachelor Seminar)
  • Praktyka zawodowa (Internship)
  • Wychowanie fizyczne (Sports)

Przedmioty: finanse i rachunkowość 

  • Finanse przedsiębiorstw I (Corporate Finance I)
  • Finanse przedsiębiorstw II (Corporate Finance II)
  • Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Valuation & Value Based Management)
  • Rynki finansowe (Financial Markets)
  • Inwestycje i operacje na funduszach (Investments and Funds Operations)
  • Bankowość (Banking)
  • Audyt i kontrola zarządcza (Auditing and Management Control)
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych (Preparing Financial Statements)
  • Analiza sprawozdań finansowych (Financial Statement Analysis)
  • Rachunkowość finansowa (Financial Accounting)
  • Sprawozdawczość finansowa i podatkowa (Financial and Tax Reporting)
  • Rachunkowość zarządcza (Managerial Accounting)
  • Przygotowanie do kwalifikacji zawodowych ACCA/CFA/CIMA (Preparation for Professional Qualifications ACCA/CFA/CIMA)

Przedmioty: metody ilościowe 

  • Zastosowanie VBA w finansach i rachunkowości
   (VBA in Finance and Accounting)
  • Analiza danych finansowych
   (Financial Data Analytics)
  • Ekonometria i metody badawcze
   (Econometrics and Research Methods)
  • Metody ilościowe I (Quantitative Methods  I)
  • Metody ilościowe II (Quantitative Methods II)
  • Statystyka (Statistics)

Przedmioty: zarządzanie 

  • Podstawy zarządzania (Principles of Management)
  • Pomiar efektywności działania (Performance Management)
  • Planowanie strategii przedsiębiorstwa (Business Strategy Planning)
  • Nowe przedsięwzięcia i biznesplan (Startups and Business Plan)

+ Przedmioty do wyboru 

Przejdź na kolejny poziom!

Studiując Financial Management możesz być pewien, że zapewniliśmy Ci drogę rozwoju w przyszłości.
Możesz kontynuować naukę na kolejnym poziomie i zdobyć niezbędne kwalifikacje, aby być bardziej atrakcyjnym w branży finansowej.

Więcej informacji

Organizacja zajęć 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

PRZENOSISZ SIĘ Z INNEJ UCZELNI? KLIKNIJ TUTAJ

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech dowolnych, wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji

 • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne
 • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty kwalifikacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne.

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 350 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc.

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 350 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji kandydatów na studia należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • tłumaczenie świadectwa na język polski lub angielski, dokonane przez tłumacza przysięgłego
 • legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa uzyskanego za granicą (w ciągu pierwszego semestru) Więcej informacji
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktów); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni obywatele Polski, którzy uzyskali co najmniej 95% na maturze z j. angielskiego na poziomie podstawowym lub 80% na poziomie rozszerzonym (na studia I stopnia).
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Świadectwa uzyskane za granicą (za wyjątkiem matur IB, EB, matur a krajów UE, EEFTA, OECD, Chin, Ukrainy i Białorusi) podlegają obowiązkowi uzyskania legalizacji dokonanej w ambasadzie lub innej odpowiedzialnej za to instytucji w kraju otrzymania świadectwa, a także uzyskania nostryfikacji w Kuratorium Oświaty w Polsce (w ciągu pierwszego semestru).

Dokumenty można składać w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/126 lub pocztą. W związku z pandemią zachęcamy do składania notarialnych kopii dokumentów pocztą. 

UWAGA! W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa od 16.03.20 do odwołania Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim będzie działać w trybie wirtualnym. Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 69 w godzinach pracy 8:30 – 16:30. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość umówienia się z nami indywidualnie.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 85 zł. 
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji. 

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu.

5

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Skontaktuj się z naszym zespołem rekrutacyjnym! 

Dana Duda

Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku angielskim

Adam Miziołek

Starszy specjalista ds. rekrutacji na studia w języku angielskim

admission@kozminski.edu.pl

Opłaty 

I rok II rok III rok
Płatność za semestr
11 900 12 500 12 950
Płatność za semestr w 5 ratach
5 x 2 400 5 x 2 520 5 x 2 610
Opłata rekrutacyjna: 85

 

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

Studenci pierwszego roku programów prowadzonych w języku angielskim będą mogli uzyskać stypendium na jeden rok w wysokości 7 500 zł. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w postaci 10 rat o wysokości 750 zł z kwoty czesnego. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w powyższy baner.

Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych programu Master in Management będą mogli uzyskać to stypendium na jeden rok w wysokości 6 000 zł. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w postaci 10 rat o wysokości 600 zł z kwoty czesnego. Więcej informacji jak uzyskać stypendium znajdziecie klikając powyższy baner. 

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl