Double Degree Bachelor in Finance and Accounting with ISEG Lisbon Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Zobacz film o studiach w języku angielskim 

O kierunku 

Nasza Akademia podpisała umowę dotyczącą programu Bachelor in Finance and Accounting z prestiżową portugalską uczelnią Lisbon School of Economics & Management, dzięki której nasi studenci będą mogli na trzecim roku studiować w Lizbonie i w efekcie otrzymać nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale również naszej partnerskiej uczelni.

Lisbon School of Economics & Management od początku swojego istnienia zawsze dążyła do zdobycia i utrzymania pozycji w czołówce portugalskich uczelni biznesowych,  m.in. poprzez tworzenie nowych kierunków, ciągłą aktualizację programów i doskonalenie metod nauczania. Dzięki swoim zespołom badawczym uczelnia odgrywa znaczącą rolę w poszerzeniu wiedzy w obszarach jej specjalizacji oraz w stosowaniu tej wiedzy w szerszym kontekście społecznym. ISEG dodatkowo wpływa na społeczność w swoim otoczeniu, doradzając i świadcząc inne usługi agencjom i organizacjom gospodarczym. Wymiana naukowa i kulturalna na poziomie krajowym i międzynarodowym także odgrywa ważną rolę w działaniach ISEG.

Studenci mogą aplikować na ten program po ukończeniu trzeciego semestru studiów Bachelor in Finance and Accounting.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • profesjonalnego poruszania się w świecie finansów międzynarodowych
 • funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych i banków
 • wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na kondycję finansową międzynarodowych korporacji
 • mechanizmów rządzących międzynarodowymi rynkami finansowymi
 • analizy i interpretacji międzynarodowych rynków finansowych oraz struktury ich wzajemnych powiązań
 • analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i zdarzeń ekonomiczno-finansowych, a także wyjaśniania ich przyczyn i przewidywania skutków
 • prowadzenia własnej firmy

Efekty kształcenia dla kierunku (pdf)

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim można podjąć pracę:

 • we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze, firmy brokerskie), w korporacjach międzynarodowych oraz w sektorze publicznym
 • w sektorze prywatnym jak i publicznym na stanowisku kontrolera, księgowego, audytora lub specjalisty w podobnej dziedzinie
 • w agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym

Przedmioty: zarządzanie 

  • Podstawy zarządzania (Principles of Management)
  • Pomiar efektywności działania (Performance Management)
  • Planowanie strategii przedsiębiorstwa (Business Strategy Planning)
  • Nowe przedsięwzięcia i biznesplan (Startups and Business Plan)

Organizacja zajęć 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech dowolnych, wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji

 • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne.

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 330 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc.

Decyzje dotyczącą  możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 330 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji kandydatów na studia należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • tłumaczenie świadectwa na język polski lub angielski, dokonane przez tłumacza przysięgłego
 • legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa uzyskanego za granicą (w ciągu pierwszego semestru) Więcej informacji
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego (do wglądu)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany (w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą)
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktów); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni obywatele Polski, którzy uzyskali co najmniej 95% na maturze z j. angielskiego na poziomie podstawowym lub 80% na poziomie rozszerzonym (na studia I stopnia) lub przeszli rozmowę kwalifikującą (na studia I i II stopnia).
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Świadectwa uzyskane za granicą (za wyjątkiem matur IB, EB, matur a krajów UE, EEFTA, OECD, Chin, Ukrainy i Białorusi) podlegają obowiązkowi uzyskania legalizacji dokonanej w ambasadzie lub innej odpowiedzialnej za to instytucji w kraju otrzymania świadectwa, a także uzyskania nostryfikacji w Kuratorium Oświaty w Polsce (w ciągu pierwszego semestru).

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/126.

Decyzje są wydawane:
- w przypadku dokumentów polskich - w dniu złożenia dokumentów
- w przypadku dokumentów zagranicznych - w terminie do 10 dni

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wynosi 950 zł dla obywateli UE oraz 1450 zł dla kandydatów spoza Unii Europejskiej.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji. 

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu.

5

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Bachelor Program in Finance and Accounting Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 2210 zł)
10950
Opłata rekrutacyjna - Unia 950
Opłata rekrutacyjna - spoza Unii 1450

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia


Kontakt 


Dana Duda
+48 22 519 22 69
danaduda@kozminski.edu.pl