Management and Artificial Intelligence in Digital Society Studia I stopnia, 3-letnie, specjalność na kierunku Bachelor in Management, uzyskany tytuł: licencjat

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. REKRUTACJA NA TEN KIERUNEK ZOSTANIE WZNOWIONY W MAJU 2019.

O kierunku 


 • Management and Artificial Intelligence in Digital Society to specjalność na zarządzaniu, prowadzona w języku angielskim.
 • Program stanowi rzadkie, ale bardzo potrzebne połączenie wnikliwej wiedzy z zakresu zarządzania z umiejętnościami programistycznymi i analityką danych.
 • Studia mają na celu wykształcenie coraz bardziej poszukiwanych na rynku pracy menedżerów posiadających jednocześnie:

  • umiejętności biznesowe
  • wiedzę z zakresu nowych technologii i ich wpływu na społeczeństwo
  • wiedzę z zakresu ilościowych i jakościowych metod badawczych
  • kompetencje programistyczne (programowanie w kilku językach - Python, Java)

 • Ponadto studenci opanują narzędzia do wielowymiarowej analizy procesów digitalizacji, a także nabywają umiejętności niezbędne do identyfikowania, pozyskiwania, składowania i analizy danych o dużym wolumenie (Big Data).
 • Studenci poznają teorie dające pogłębione rozumienie trwającej permanentnie rewolucji technologicznej oraz związanych z nią przemian społecznych i biznesowych.
 • Podczas studiów jest realizowany moduł dotyczący sztucznej inteligencji, dzięki czemu studenci nabywają umiejętności w zakresie programowania i uczenia maszynowego oraz ich wykorzystania w biznesie.
 • Od drugiego semestru studenci pracują w grupach nad projektem start-upowym lub wdrożeniowym pod opieką specjalistów z ALK.
 • Studenci w trakcie nauki uzyskują certyfikat ukończenia kursu programowania w Pythonie oraz certyfikat uzyskania kursu podstaw uczenia maszynowego.
 • Program oferuje dużą swobodę w rozwijaniu zainteresowań studentów, oferując przedmioty do wyboru pozwalające pogłębiać zainteresowania.
 • Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym (studia dzienne).
 • Program jest elementem projektu Akademia 360 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderzy programu 

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak jest profesorem zarządzania w  Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje katedrą MINDS (Management in Networked and Digital Societies). Jest także faculty associate w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Harvard University.  W 2015 został członkiem Rady Powierniczej Wikimedia Foundation. Napisał “Common Knowledge?” (2014, Stanford University Press, książka wygrała Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Culture w 2015, oraz Nagrodę Naukową Prezesa PAN w 2016). Odbywał roczne staże na wiodących uczelniach świata, m.in. Cornell University (2004-2005), Harvard University (2007, 2011-2012, 2015-2016), University of California Berkeley (2008). Regularnie publikuje w wiodących czasopismach akademickich z listy A. Publikował książki m.in. w Palgrave, Edward Elgar, czy Ashgate. Stypendysta Fulbrighta, "Polityki", a także zwycięzca kilkunastu innych nagród naukowych.

Dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska jest adiunktem w katedrze MINDS (Management in Networked and Digital Societies) w ALK. Doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Pracowała także przy Polskiej Prezydencji w Radzie UE jako przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 r. rozpoczęła staż badawczy w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w USA.

 

 

Dr Agata Stasik - adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego, studiowała socjologię oraz odbyła studia nad nauką i technologią. Zajmuje się społecznym zarządzaniem nowymi technologiami. Badała m.in. rozwój gazu łupkowego, wpływ Internetu na procesy społecznego zarządzania ryzykiem, komunikację dotyczącą ryzyka oraz wpływ crowdfundingu na rozwój innowacji technologicznych. Jej obecne zainteresowania to nowe formy zarządzania i współpracy przy tworzeniu innowacji technologicznych,  praktyki i efekty antycypacji przyszłości technologicznej oraz innowacje w metodologii badań. Odbyła staże badawcze na Uniwersytecie w Wiedniu i w Goteborgu.

 

 

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • najważniejszych teorii w dziedzinie zarządzania
 • sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego
 • zarządzania projektami
 • innowacji w dziedzinie finansów (fin-tech)
 • współczesnych teorii dotyczących zarządzania innowacjami
 • analizy Big Data
 • modeli biznesowych rozwijanych w gospodarce cyfrowej
 • podstaw programowania w wybranych językach
 • podstaw marketingu w nowych mediach
 • wykorzystania teorii do analizy problemów dotyczących zarządzania technologiami i rolą technologii we współczesnym społeczeństwie
 • zastosowania technik uczenia maszynowego
 • wizualizacji danych
 • aplikowania technik planowania strategicznego do problemów danej organizacji

Perspektywy zatrudnienia 

Studia dają wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku specjalisty analizy danych. Dają też wartościowe przygotowanie do pracy w konsultingu (zwłaszcza konsultingu IT) i w korporacjach na stanowiskach menedżerskich.

Typowe organizacje zatrudniające absolwentów to przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, banki, firmy ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne, ale także administracja publiczna, jak również centra badawcze analityki danych, jak i organizacje skoncentrowane na cyfrowej gospodarce: e-commerce, start-upy.

Realizowane przedmioty 

  • Podstawy zarządzania (Principles of Management)
  • Podstawy prawa (Principles of Law)
  • Metody ilościowe (Quantitative Methods)
  • Podstawy psychologii (Principles of Psychology)
  • Krytyczne myślenie (Critical Thinking)
  • Przygotowywanie raportów i prac naukowych (Report and Dissertation Development)
  • Podstawy finansów (Principles of Finance)
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR Management)
  • Zarządzanie projektami (Project Management)
  • E-marketing (Digital Marketing)
  • Zarządzanie strategiczne w e-gospodarce: modele biznesowe  (Strategic Management in New Economy: Business Models)
  • Metody jakościowe (Qualitative Research)
  • Wprowadzenie do zarządzania w e-gospodarce (Introduction to Management in E-Economy)
  • Wprowadzenie do zarządzania innowacjami (Introduction to Innovation Management)
  • Badanie społeczeństwa sieciowego (Introduction to Digital Society)
  • Wprowadzenie do KPI (Introduction to KPI)
  • Scrum - podstawy (Basic Scrum)
  • Wprowadzenie do zarządzania wiedzą (Introduction to Knowledge Management)
  • Foresight (Foresight)
  • Laboratorium Pomysłów (Idea Lab)
  • Technologie informacyjne (Computer Science)
  • Etyka w biznesie (Ethics in Business)
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
  • Wprowadzenie do analizy danych internetowych (Introduction to Online Analysis)
  • Big Data i algorytmy (Big Data and Algorithms)
  • Wprowadzenie do Pythona i uczenia maszynowego (Introduction to Python and Machine Learning)
  • FinTech (FinTech)
  • Crowdfunding (Crowdfunding)
  • Python - zaawansowane zastosowania (Advanced Python)
  • Prawne aspekty e-gospodarki (Legal Aspects of E-Economy)
  • Chmura i inne narzędzia IT dla biznesu (Cloud Infrastructures and Other Business IT Tools)
  • Zaawansowane uczenie maszynowe (Advanced Machine Learning)
  • Badania nad technologią, nauką i społeczeństwem (Science and Technology Studies)
  • Wprowadzenie do e-bezpieczeństwa w biznesie (Introduction to Business E-Security)
  • Data Mining (Data Mining)
  • Badanie sieci społecznych z zastosowaniem API (Social Networks Analysis with the Use of API)
  • MDA (Multidimensional Data Analysis)
  • Metody wizualizacji danych (Methods of Data Visualization)
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORU
  • Metoda coolhuntingu i coolfarmingu z zastosowaniem Condora (Coolhunting and Coolfarming with the Use of Condor)
  • Platformy, społeczności i gospodarka współdzielenia (Platforms, Crowds and the Sharing Economy)
  • Otwarta współpraca, społeczności wirtualne i kultura hackerska (Open Collaboration, Virtual Communities and Hacker Cultures)
  • Etnografia wirtualna (Virtual Etnography)
  • Rozwój nowego produktu (New Product Development)
  • Finansowanie start-upu (New Ventures Financing and Sales Pitching)
  • Inkubacja start-upu (Startup Incubation Process)
  • Zarządzanie zespołem w branży nowych technologii (Managing a Team in High-Tech Industry)
  • Doświadczenie klienta/użytkownika (Customer/User Experience)

Organizacja zajęć 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów dowolnych przedmiotów, wybranych przez kandydata spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne.

Na studia zostają przyjęci kandydaci z najwyższą liczbą punktów.

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji kandydatów na studia należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • tłumaczenie świadectwa na język polski lub angielski, dokonane przez tłumacza przysięgłego
 • legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa uzyskanego za granicą (w ciągu pierwszego semestru) Więcej informacji
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego (do wglądu)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany (w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą)
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktów); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni obywatele Polski, którzy uzyskali co najmniej 95% na maturze z j. angielskiego na poziomie podstawowym lub 80% na poziomie rozszerzonym (na studia I stopnia) lub przeszli rozmowę kwalifikującą (na studia I i II stopnia).
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego
 • deklarację uczestnictwa w projekcie (pdf)
 • oświadczenie uczestnika projektu (pdf)

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Świadectwa uzyskane za granicą (za wyjątkiem matur IB, EB, matur a krajów UE, EEFTA, OECD, Chin, Ukrainy i Białorusi) podlegają obowiązkowi uzyskania legalizacji dokonanej w ambasadzie lub innej odpowiedzialnej za to instytucji w kraju otrzymania świadectwa, a także uzyskania nostryfikacji w Kuratorium Oświaty w Polsce (w ciągu pierwszego semestru).

Dokumenty można składać w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/126 lub drogą pocztową.

Opłaty rekrutacyjnej należy dokonywać na rachunek:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Kontakt 


Dana Duda
+48 22 519 22 69
danaduda@kozminski.edu.pl