Administracja – zarządzanie publiczne, e-administracja Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Kierunek posiada wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która doceniła wysoką jakość programu studiów, dobrą organizację procesu dydaktycznego oraz system wsparcia zapewnianego studentom w procesie uczenia się. Oprócz ALK wyróżnienie na kierunku administracja posiada w Polsce tylko Uniwersytet Jagielloński.
 • Program nauczania oparty jest na oryginalnym, zrównoważonym połączeniu nauk o administracji, różnych dyscyplin prawa, zarządzania publicznego, ekonomii, finansów publicznych, politologii i socjologii.
 • Wykładowcy to naukowcy i praktycy, a wśród nich byli członkowie rządu, dyplomaci, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy aparatu skarbowego. Wśród nich znajdują się m.in. osoby z doświadczeniem na stanowiskach wicepremiera, ministra finansów, wiceministra przekształceń własnościowych, wiceministra edukacji, Przewodniczącego Rady ds. Uchodźców.
 • Szczególną wartością programu jest nowoczesne podejście do nauki oparte na połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką jej stosowania, zwłaszcza w zakresie stosowania prawa w sektorze publicznym oraz rozwoju umiejętności zawodowych, w tym technik organizatorskich i decyzyjnych oraz technik negocjacji i mediacji w administracji.
 • W czasie zajęć stosowane są innowacyjne formuły ich prowadzenia, z uwzględnieniem udziału praktyków posiadających doświadczenie zawodowe związane z administracją i zarządzaniem publicznym.
 • Podczas realizacji program położony jest duży nacisk na rozwój zdolności analitycznych, obejmujących umiejętność interpretacji obserwowanych zjawisk i ich prognozowania oraz tendencji w administracji publicznej i sektorze publicznym.
 • Akademia oferuje na administracji II stopnia kierunek – studia prawno-biznesowe na administracji.
 • Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe w studenckim kole naukowym ExAnte.
 • Studenci mają możliwość realizacji dofinansowanej praktyki lub stażu w instytucji lub firmie zagranicznej.
 • Oferta studiów jest skierowana także do osób już zatrudnionych w administracji, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z administracji, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.
Zobacz, co o studiach sądzą absolwenci

 

„Studia w Akademii Leona Koźmińskiego pozwoliły mi zdobyć wiedzę, dzięki której mogę realizować obowiązki zawodowe, ale również przydaje mi się w życiu prywatnym. Skorzystali na tym m.in. moi rodzice, którzy prowadząc własną firmę, uzyskali ode mnie wiele cennych uwag i rad. W ALK nauczyłam się skutecznego działania i otwartości myślenia, co w obecnych czasach jest niesamowicie ważne i bardzo cenione przez pracodawców. Poznałam wiele osób z różnych stron świata i dzięki temu mogłam dowiedzieć się więcej o ich kulturze czy zwyczajach. Zdecydowanie, stawiając na Akademię Leona Koźmińskiego, dokonałam najlepszego wyboru”.

Iwona Wydryszek, absolwentka administracji

 

„Większość mojego życia związana była ze sportem i dlatego wybrałem AWF. Po zakończeniu kariery znalazłem się w zupełnie innym miejscu (poza sportem, czego nie planowałem). Zawodowo zajmowałem się sprzedażą, potem logistyką i administracją. Biorąc pod uwagę fakt, że jestem osobą, która bardzo odpowiedzialnie podchodzi do wszystkich swoich obowiązków, zdecydowałem się rozpocząć studia, aby jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać swój potencjał. Spośród kilku uczelni ostatecznie wybrałem Akademię Leona Koźmińskiego, która z powodzeniem spełniła moje oczekiwania. Zachęcił mnie prestiż tej uczelni i jej ciekawa oferta. Dzisiaj moja wiedza przede wszystkim z zakresu prawa i administracji  jest zdecydowanie bardziej obszerna, a zajęcia z Panią mgr Agnieszką Bodzan, prof. Aleksandrem Maziarzem czy też dr. Pawłem Dąbrowskim to była czysta przyjemność”.

Paweł Jaroszek, absolwent administracji

 

„Wykształcenie, które zdobyłem na kierunku administracja w tej Uczelni, łączy elementy wiedzy i kultury ogólnoprawniczej z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi potrzebnymi współczesnemu menedżerowi. Studia te pozwoliły mi pogłębić wiedzę na temat zasad funkcjonowania systemu administracji publicznej oraz zaszczepić w sobie metody stosowane w biznesie, które wykorzystuję do dnia dzisiejszego w pracy w jednym z centralnych urzędów administracji publicznej. Studia w ALK to nie tylko zdobywanie wiedzy, i to na poziomie ogólnoświatowym, ale również poznawanie nowych ciekawych ludzi oraz zdobywanie przyjaciół. Z wieloma z nich, poznanymi podczas tych studiów, utrzymuję kontakt do dziś. Serdecznie polecam studia w Akademii Leona Koźmińskiego”.

dr Adam Krzyżanowski, Kierownik Projektów Rynku Pracy i Pomocy Społecznej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, absolwent administracji, absolwent studiów doktoranckich w ALK

 

„Studia w ALK to był wyjątkowo ważny okres w moim życiu. Nie tylko poszerzyłem wiedzę i umiejętności z zakresu nauk prawnych, społecznych i ekonomicznych, ale również poznałem wielu wyjątkowych ludzi, z którymi nadal utrzymuję kontakty. W ramach toku studiów studenci mają możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, przy wsparciu wykładowców znających praktyczne aspekty analizowanych zjawisk i procesów, w tym z obszaru e-administracji. Zakres tematyczny zajęć jest dopasowany do zadań wykonywanych w instytucjach publicznych i niepublicznych, a nabyte kompetencje – w szczególności z zakresu prawa, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania kryzysowego, wykorzystuję w pracy zawodowej, wdrażając programy z obszaru zarządzania kompetencjami. Dodatkowym i ważnym atutem kształcenia na kierunku administracja są przedmioty do wyboru, które umożliwiają rozwój kompetencji zgodnie z własnymi zainteresowaniami”.

Artur Sońta, Naczelnik Wydziału Logistyki Głównego Urzędu Statystycznego, absolwent administracji

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • nauk administracyjnych, prawnych i zarządzania publicznego, umożliwiających wykonanie typowych zadań z zakresu administracji publicznej i sektora publicznego, w tym zastosowania norm prawnych w celu rozwiązywania problemów zawodowych
 • zarządzania projektami o charakterze społeczno-gospodarczym, a także projektami z obszaru ICT
 • analizowania przebiegu procesów w administracji publicznej oraz interpretowania zjawisk społeczno-gospodarczych w stopniu umożliwiającym wykonywanie funkcji zarządczych, również w sytuacjach kryzysowych
 • zasad, metod i narzędzi budowania pozytywnych relacji z otoczeniem oraz projektowania kampanii wizerunkowo‑promocyjnej jednostki administracji publicznej
 • procesów przebiegających w zmiennych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnątrzorganizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk z obszaru spraw publicznych
 • społecznych i gospodarczych aspektów rozwoju regionalnego i lokalnego, a także mechanizmów organizacji lokalnej działalności gospodarczej
 • zarządzania usługami edukacyjnymi, kulturą, ochroną zdrowia
 • zasad współpracy z władzami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi
 • projektowania i wdrażania zmian w organizacji jednostek administracyjnych
 • zarządzania finansami w instytucjach sektora publicznego i niepublicznego
 • wykorzystania form, narzędzi, technik i systemów informatycznych w świadczeniu usług publicznych, a także we wspomaganiu świadczenia działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców, w tym m.in. wykorzystania systemów automatycznego gromadzenia i przetwarzania danych, systemów elektronicznego zarządzania dokumentami
 • prawnych uwarunkowań informatyzacji administracji publicznej, w tym m.in. wymogów zawierania umów poprzez Internet oraz zasad stosowania e-podpisu przez przedsiębiorców w kontaktach z innymi przedsiębiorcami oraz administracją publiczną

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu kierunku administracja można podjąć pracę:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • w spółkach prawa handlowego
 • w przedsiębiorstwach współpracujących z administracją publiczną
 • w jednostkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego
 • w jednostkach świadczących usługi publiczne
 • w organizacjach pozarządowych
 • we własnej firmie

Zakresy* 

 • Studia prawno-biznesowe na administracji – więcej: tutaj
 • E-administracja
 • Zarządzanie publiczne

* Zakres zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

Wybrane przedmioty 

  • Prawo handlowe – studia przypadków
  • Prawo podatkowe w obrocie gospodarczym
  • Prawna odpowiedzialność menedżera
  • Prawo do informacji i ochrona danych osobowych
  • Prawo własności intelektualnej i przemysłowej
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Rozwiązywanie sporów publicznych
  • Techniki organizatorskie i decyzyjne
  • Zasady ustroju politycznego państwa
  • Przedsiębiorczość i przedsiębiorca
  • Rachunkowość
  • Rozwój regionalny i zagospodarowanie przestrzenne
  • Pisma w obrocie gospodarczym
  • Projekt prawno-biznesowy

PRZEDMIOTY DO WYBORU

  • Prawo odszkodowawcze i ubezpieczeniowe
  • Prawo budowlane i obrót nieruchomościami
  • Prawo energetyczne
  • Prawo żywnościowe
  • Prawo ochrony środowiska
  • Postępowanie podatkowe
  • Fundusze strukturalne i projekty unijne
  • Audyt
  • Protokół dyplomatyczny
  • Marketing
  • Social media marketing
PRZEDMIOTY DO WYBORU W J. ANGIELSKIM
  • Introduction to Business English Skills
  • Business Jargon
  • Anatomy of Decision Making
  • Change Management
   – Simulation Game
  • Managing People
  • Customer Engagement in Real and Digital World
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE PRAWNO-BIZNESOWYM
 • Prawo dystrybucji i e-handlu
 • Umowy w działalności przedsiębiorców
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Publiczne prawo konkurencji
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI
 • Narzędzia informatyczne wspierania administracji
 • Kontrola przedsiębiorców w erze Internetu
 • Europejskie prawo nowych technologii
 • Prawne aspekty wykorzystania ICT
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie finansami w instytucjach sektora publicznego
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie jakością i relacje z użytkownikami

Organizacja zajęć 

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na rok akademicki 2020/21*:

- 26.06 (piątek)

- 10.07 (piątek)

- 5.09 (sobota)

- 18.09 (piątek)

- 25.09 (piątek)

* termin rozmowy kwalifikacyjnej jest ustalany po złożeniu kompletu dokumentów.

Ze względu na obecną sytuację umożliwiliśmy załączenie skanów dokumentów do formularza rejestracyjnego dostępnego online. Aplikacje z załączonymi dokumentami zostaną zweryfikowane. Jeśli wymogi będą spełnione, kandydat otrzyma mailowo wiadomość dotyczącą kwalifikacji do przyjęcia. Uprzejmie informujemy, że do wydania ostatecznej decyzji wymagane jest dostarczenie dokumentów. 

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów zalecamy przesyłanie dokumentów pocztą/kurierem. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem: rekrutacja@kozminski.edu.pl

 

 

Wymagane dokumenty 

Przy dokonaniu rejestracji i uzyskaniu informacji dotyczącej zakwalifikowania do przyjęcia, kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - honorujemy oryginał, odpis lub poświadczone notarialnie kserokopie dokumentów
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Wszystkie złożone w procesie rekrutacji oryginały dokumentów zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji.

Informacje dodatkowe 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa,
z dopiskiem Biuro Rekrutacji.
Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 100 zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Weryfikacja

Po załączeniu skanów dokumentów Komisja Rekrutacyjna weryfikuje aplikację i kwalifikuje do przyjęcia lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu dokumentów w Biurze Rekrutacji (zalecamy pocztą/kurierem) oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej podejmowana jest decyzja o przyjęciu.

6

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Administracja Płatność za semestr
I rok studiów
4450 (pięć rat po 910 zł)
II rok studiów
4750 (pięć rat po 970 zł)
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia