Studia prawno-biznesowe na administracji Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

I.    Nowoczesny program studiów uwzględniający zapotrzebowanie rynkowe

 • Program nauczania oparty na oryginalnym, zrównoważonym połączeniu nauk prawnych, nauk o administracji, ekonomii, nauk o zarządzaniu i nauk o polityce. Dzięki temu kształcimy specjalistów dla obsługi biznesu zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
 • Program nauczania przygotowany we współpracy z pracodawcami, dzięki któremu studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie obsługi biznesu.
 • Wykładowcy to naukowcy i praktycy, a wśród nich byli członkowie rządu, dyplomaci, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, współtwórcy reform administracyjnych w Polsce. Wśród nich znajdują się osoby z doświadczeniem na stanowiskach wicepremiera i ministra finansów, wiceministra przekształceń własnościowych, wiceministra edukacji, Przewodniczącego Rady ds. Uchodźców.


II.    Absolwenci poszukiwani na rynku pracy

 • Realizacja programu zapewnia:

  • uzyskanie poszukiwanych przez pracodawców kompetencji zawodowych z zakresu PRAWA I BIZNESU
  • kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorców w sferze zarządzania i administrowania zasobami (m. in. umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i wykorzystywania pojawiających się szans, np. w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych).

 • Oferta studiów jest skierowana także do osób już zatrudnionych w administracji, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
 • ALK znajduje się na 1. miejscu wśród uczelni niepublicznych (na 6. wśród wszystkich uczelni) w ogólnopolskim rankingu uczelni najbardziej cenionych przez pracodawców w zestawieniu: prawo i administracja, publikowanym przez tygodnik „Wprost”.


III.    Kierunek ceniony przez ekspertów

 • Program studiów został pozytywnie oceniony przez komisję akredytacyjną AACSB. Obecnie akredytację AACSB posiada 5 proc. wszystkich szkół biznesu na świecie: łącznie 716 instytucji edukacyjnych, w tym takie uczelnie, jak Harvard czy Yale University. ALK jest jedyną uczelnią w Polsce, która otrzymała to wyróżnienie.
 • Kierunek studiów administracja w naszej Akademii otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdzającą wysoką jakość kształcenia. Oprócz ALK wyróżnienie na tym kierunku posiada w Polsce tylko Uniwersytet Jagielloński.


IV.    Zajęcia pozwalające na zdobycie cennych umiejętności

 • W ramach programu wykorzystywane są nowoczesne metody dydaktyczne pozwalające studentom na twórcze uczestnictwo w zajęciach (np. gry symulacyjne, case studies), a także aktywne formy prowadzenia zajęć (konwersatoria, seminaria, warsztaty, ćwiczenia). 


V.    Bogaty program praktyk studenckich i wymiany międzynarodowej

 • Możliwość odbycia praktyk studenckich w sektorze publicznym i prywatnym, m. in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Administracji Cyfryzacji, Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, sądach rejonowych, urzędach skarbowych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a także EY, PwC, Citi Handlowy, Mercedes Benz.
 • Studenci mają możliwość realizacji części programu studiów na ponad 200 uczelniach zagranicznych i uczestnictwa w praktykach zawodowych, realizowanych w innych krajach.


VI.    Rozwój naukowy

 • Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe w studenckich kołach naukowych, a także uczestniczyć w projektach naukowych prowadzonych przez centra badawcze ALK.


VII.    Studia w międzynarodowej atmosferze

 • W ALK organizowane są wykłady wybitnych wykładowców i praktyków z zagranicy.
 • W naszej uczelni studiuje prawie 1000 obcokrajowców, w tym studenci, którzy przyjechali na wymianę zagraniczną w ramach programu Erasmus lub w ramach umów bilateralnych zawartych z uczelniami spoza Europy.


VIII.    Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z administracji, a także suplement zawierający informację o ukończeniu studiów w zakresie prawno-biznesowym na kierunku administracja.

 

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

Zobacz, co o studiach sądzą absolwenci

Jarosław Pietrusiewicz, absolwent administracji, Naczelnik Wydziału Zarządzania Usługami w Departamencie Informatyki Banku Gospodarstwa Krajowego

W trakcie studiów spotkałem się z wieloma nieszablonowymi sposobami przekazywania wiedzy z zakresu administracji, prawa i biznesu. Dzięki temu studia są ciekawe, a sposób prowadzenia zajęć – w formie ćwiczeń, prac zespołowych, z wykorzystaniem interesujących casusów – daje możliwość nabywania i poszerzania umiejętności i kompetencji. Z mojej perspektywy szczególnym doświadczeniem było to, że oprócz przedmiotów kierunkowych w programie studiów znajdują się również zajęcia, dzięki którym nie tylko umiemy „poruszać się” w sektorze publicznym i prywatnym, lecz także nabyte podczas nich umiejętności wykorzystujemy w innych sytuacjach – zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługują takie przedmioty, jak: techniki negocjacji i mediacji czy zarządzanie sobą. Wykładowcy w ALK to doświadczeni dydaktycy i praktycy, którzy potrafią przekazać wiedzę, stymulując uczestników zajęć do kolejnych przemyśleń i ciągłego rozwoju.

 

Hanna Kuta, absolwentka administracji, Zastępca Dyrektora Pionu Sprzedaży, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Studia w ALK pozwoliły mi odnaleźć w sobie umiejętności, o których sama tak naprawdę nie miałam pojęcia, że je posiadam. Dały mi większą świadomość swojej osobowości, pewność siebie. Poznałam metody, techniki pracy i komunikacji z ludźmi, które wykorzystuję na co dzień w pracy. Studia to „kopalnia wiedzy”, trampolina umożliwiająca odbijanie i wspinanie się ku górze. Studia tak naprawdę uświadomiły mi, że to od nas samych zależy, ile z tej kopalni zechcemy wydobyć dla siebie i jak wysoko się odbić, aby zrealizować swoje cele, marzenia, stać się szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Bez rozpoczęcia studiów w ALK oraz dalszej edukacji na innych uczelniach nie byłabym zawodowo w tym miejscu co dzisiaj, a w życiu prywatnym nie miałabym możliwości realizowania, w takim zakresie, swoich pasji, tj. podróży.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • rozumienia i stosowania systemu prawa, zwłaszcza prawa gospodarczego i administracyjnego oraz wybranych elementów prawa cywilnego, a także podstaw zarządzania publicznego, w realizacji konkretnych zadań z zakresu administracji publicznej
 • prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej
 • wpływu różnych czynników na podejmowanie decyzji finansowych oraz oceny ich podstawowych konsekwencji, w tym również w obszarach finansów osobistych
 • metod nowoczesnej organizacji pracy administracyjnej, technik negocjacji i mediacji
 • identyfikacji i interpretacji zjawisk i problemów prawnych z zakresu szeroko rozumianych stosunków pracy w powiązaniu ze sferą społeczną i gospodarczą
 • sporządzania umów w zakresie nabywania praw i świadczenia usług
 • sporządzania decyzji administracyjnych i postanowień
 • stosowania przepisów prawa i procedur wymaganych do przygotowania zamówienia publicznego i oceny złożonych ofert
 • zarządzania usługami publicznymi oraz sprawnego komunikowania się i wykorzystania narzędzi e-administracji

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów prawno-biznesowych na administracji można podjąć pracę:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • w spółkach prawa handlowego
 • w przedsiębiorstwach współpracujących z administracją publiczną
 • w jednostkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego
 • w jednostkach świadczących usługi publiczne
 • w organizacjach pozarządowych
 • we własnej firmie

Wybrane przedmioty 

  • Podejmowanie decyzji finansowych
  • Systemy informatyczne w biznesie
  • Prawo ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw
  • Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • Prawno-karna ochrona obrotu gospodarczego
  • Negocjacje i mediacje w obrocie gospodarczym
  • Umowy w obrocie gospodarczym
  • Prawo zamówień publicznych
  • Prawo podatkowe w działalności gospodarczej
  • Cywilnoprawna ochrona konsumenta
  • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
  • Prawo ubezpieczeń gospodarczych lub Prawo ubezpieczeń społecznych
  • Finansowanie przedsięwzięć biznesowych
  • Praktyczne aspekty administracyjno-rachunkowej obsługi biznesu
  • Biznesplan
  • Podstawy prawoznawstwa
  • Mikroekonomia
  • Podstawy zarządzania
  • Publiczne prawo gospodarcze
  • Makroekonomia
  • Historia ustroju państwa
  • Nauka o administracji
  • Prawo administracyjne
  • Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne
  • e-Administracja
  • Politologia
  • Statystyka z demografią
  • Prawo cywilne
  • Prawo pracy i prawo urzędnicze
  • Finanse publiczne
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Zasady tworzenia prawa
  • Pisma w postępowaniu administracyjnym
  • Metody badawcze
  • Etyka
  • Informatyka

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU

  • Konstytucyjny system organów państwowych
  • Podstawy prawa Unii Europejskiej
  • Podstawy marketingu 
  • Komunikacja biznesowa w mediach społecznościowych
  • Prawo międzynarodowe gospodarcze
  • Regulacja sektorowa
  • Arbitraż gospodarczy
  • Prawo Internetu
  • Prawo reklamy
  • Compliance w organizacji
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim

 

KONWERSATORIA DO WYBORU W JĘZ. ANGIELSKIM

  • Introduction to Business English
  • Introduction to Law
  • Professional Writing and Presentations in English
  • How to Create Your Personal Brand
  • English in Work Environment
  • Legal English for Non-Lawyers

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Wyniki procentowe z części pisemnej wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
 • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty 

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 300 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 • Studia niestacjonarne 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

 

Ze względu na obecną sytuację umożliwiliśmy załączenie skanów dokumentów do formularza rejestracyjnego dostępnego online. Aplikacje z załączonymi dokumentami zostaną zweryfikowane. Jeśli wymogi będą spełnione, kandydat otrzyma mailowo wiadomość dotyczącą kwalifikacji do przyjęcia. Uprzejmie informujemy, że do wydania ostatecznej decyzji wymagane jest dostarczenie dokumentów. 

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów zalecamy przesyłanie dokumentów pocztą/kurierem. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Wymagane dokumenty 

Po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu informacji dotyczącej zakwalifikowania do przyjęcia, kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • oryginał świadectwa dojrzałości (honorujemy także odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną
  w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype)

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Wszystkie złożone w procesie rekrutacji oryginały dokumentów zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji.

Informacje dodatkowe 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa,
z dopiskiem Biuro Rekrutacji.
Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 85 zł. 
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

ZAPISZ SIĘ

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Zakwalifikowanie do przyjęcia

Po załączeniu skanów wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję dotyczącą zakwalifikowania do przyjęcia.

4

Dostarczenie dokumentów

Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji (zalecamy pocztą/kurierem).

5

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Studia prawno-biznesowe na administracji - studia stacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
4450 (pięć rat po 910 zł)
II rok studiów
4750 (pięć rat po 970 zł)
III rok studiów
5100 (pięć rat po 1040 zł)
Opłata rekrutacyjna 85
Studia prawno-biznesowe na administracji - studia niestacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
4000 (pięć rat po 820 zł)
II rok studiów
4500 (pięć rat po 920 zł)
III rok studiów
5000 (pięć rat po 1020 zł)
Opłata rekrutacyjna 85

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia