Transition Manager

 

Cel

Business process outsourcing (BPO) oraz tworzenie centrów usług wspólnych (SSC) to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, który staje się coraz bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem biznesowym dla wielu organizacji. Firmy te decydują się przenieść część procesów do wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych, aby móc skupić się na swoim kluczowym profilu działalności.

Migracją (transition) w ramach sektora usług wspólnych nazywamy cały proces przenoszenia wiedzy, systemów oraz działań operacyjnych od klienta do wyspecjalizowanej jednostki zewnętrznej. Bardzo często takiej migracji towarzyszą zmiany typu transformacyjnego, od zmiany struktury procesów, poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, do zmiany kultury organizacyjnej.

Osoba, która zarządza takim procesem nazywana jest Transition Managerem. Do jej obowiązków należy tak przeprowadzić cały proces migracji, aby zakończył się on sukcesem, czyli zgodnie ze zdefiniowanym zakresem, harmonogramem i w budżecie. Ponieważ migracja jest projektem, podlega zasadom zarządzania projektami i właśnie te narzędzia i podejścia są wykorzystywane na co dzień. Transition Manager to tak naprawdę wyspecjalizowany Project Manager.

Aby zostać managerem w zakresie przenoszenia procesów, należy wcześniej zdobyć doświadczenie w roli Project Managera. Transition Manager to rola, która łączy pracę w międzynarodowym, wielokulturowym i wirtualnym środowisku oraz elementy zarządzania zmianą i zarządzania projektem.

Obowiązki
 • Definiuje, dokumentuje i zarządza projektem migracyjnym/transformacyjnym pracując z interdyscyplinarnym, wielokulturowym oraz wirtualnym zespołem 
 • Efektywnie zarządza zmianą organizacyjną oraz tranzycją psychologiczną, czyli procesem stopniowej, psychologicznej zmiany osób dotkniętych zmianą, czyli tym co dzieje się wewnątrz podczas dostosowywania się do zmian zewnętrznych.
 • Efektywnie zarządza konfliktami w zespole projektowym, tworzy środowisko sprzyjające budowaniu zaufania i współpracy, sprawnego podejmowania decyzji  itp. na wszystkich szczeblach, dba o zaangażowanie wszystkich interesariuszy projektu
 • Skutecznie zarządza złożonością w projekcie, w szczególności złożonością socjo-polityczną
 • Dostarcza projekty zgodnie z  określonym i uzgodnionym zakresem, czasem, budżetem i jakością zgodnie z obowiązującym w organizacji podejściem
 • Aktywnie uczestniczy w wszystkich fazach projektu lub poszczególnych fazach w przypadku większych projektów – czasami Project Manager zostaje nominowany w końcowej fazie rozpoczynania projektu lub na etapie planowania
 • Identyfikuje, ocenia i efektywnie zarządza ryzykiem w celu osiągnięcia sukcesu projektu
 • Wraz z zespołem szacuje koszty, terminy i zasoby wymagane dla pomyślnego zakończenia projektu zgodnie uzgodnionym zakresem i w ramach istniejących ograniczeń
 • Koordynuje przygotowanie, a następnie zarządza planem projektu, śledzi postępy zgodnie z tym planem, w tym planem skutecznej komunikacji, który uwzględnia raportowanie
 • Monitoruje, koszty, terminy i zasoby i podejmuje działania w przypadku odchyleń od planu, zapewnia, że uzgodnione produkty końcowe projektu są realizowane zgodnie z kryteriami zdefiniowanymi w planie
 • Zarządza zmianą zgodnie ze zdefiniowanym procesem 
 • Zapewnia skuteczne przywództwo, dba o motywację członków zespołu projektowego oraz  ich rozwój.
 • Na bieżąco identyfikuje i rozwiązuje wraz z zespołem wszelkie problemy, a w przypadku problemów, których rozwiązanie wychodzi poza jego uprawnienia, czy możliwości zgłasza je do sponsora
Kompetencje i umiejętności zawodowe

Ponieważ Transition Manager to wyspecjalizowany Project Manager, więc kompetencje będą w tym przypadku podobne, przy czym większy nacisk należy położyć na rozwój kompetencji przywódczych i strategiczno-biznesowych, zgodnie z PMI® Talent Triangle, który stanowi kompletny, uznany jako krytyczny przez pracodawców zestaw kompetencji Project Managera, i na który składają się kompetencje techniczne, przywódcze oraz strategiczno - biznesowe.

Communication/Komunikacja – Ekspert (E) / ang. Expert
Project Team Management/ Zarzadzanie zespołem projektowym – Ekspert (E) / ang. Expert
Virtual and Multicultural Team Management/Zarządzanie zespołem wirtualnym i wielokulturowym - Ekspert (E) / ang. Expert
Project/Programme Leadership/ Przywództwo w projekcie i programie – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Problem Solving and Decision Making/ Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji - Ekspert (E) / ang. Expert Change and Transformational Programs/ Zarządzanie zmianą i transformacją - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Financial Management/Zarządzanie kosztami - Ekspert (E) / ang. Expert
Project Risk Management/Zarządzanie ryzykiem projektowym - Ekspert (E) / ang. Expert
Project Estimating and Planing/Planowanie i szacowanie w projekcie - Ekspert (E) / ang. Expert
Project Dependency Management/ Zarządzanie zależnościami w projekcie - Ekspert (E) / ang. Expert Strategic and Business Management/Zarządzanie Strategiczne i Biznesowe - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Stakeholders Management/Zarządzanie Interesariuszami - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Project Execution/Realizacja Projektu - Ekspert (E) / ang. Expert
Facilitation, Presentation and Visual Management/ Facylitacja, prezentacja i wizualne myślenie - Ekspert (E) / ang. Expert
Coaching and Mentoring/ Coaching i mentoring - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Negotiation/ Negocjacje - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Benefit Management/ Zarzadzanie korzyściami - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Agile/ Zwinność - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Portfolio Management/Zarządzanie portfelem - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Program Management/Zarządzanie programem - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Project Governance and assurance/Kontrola projektu - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Certyfikaty /Edukacja

Na rynku nie istnieje jeszcze certyfikat dedykowany tej stosunkowo nowej roli. Tak jak w przypadku Project Managera, Certyfikat Project Management Professional (PMP)®, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów na świecie będzie atutem. Natomiast już dziś można zapisać się na Akademię Transition Managera, studia podyplomowe z zarządzania projektami inne niż wszystkie, które nie tylko uczą jak efektywnie zarządzać złożonymi przedsięwzięciami, ale także wspierają uczestników w osiąganiu kolejnego poziomu przywództwa.

Doświadczenie zawodowe

Na rynku nie istnieje jeszcze certyfikat dedykowany tej stosunkowo nowej roli. Tak jak w przypadku Project Managera, Certyfikat Project Management Professional (PMP)®, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów na świecie będzie atutem. Natomiast już dziś można zapisać się na Akademię Transition Managera, studia podyplomowe z zarządzania projektami inne niż wszystkie, które nie tylko uczą jak efektywnie zarządzać złożonymi przedsięwzięciami, ale także wspierają uczestników w osiąganiu kolejnego poziomu przywództwa.

Kompetencje behawioralne
 • Kreatywność
 • Spójność (uczciwość, prawdomówność, prostolinijność)
 • Globalne myślenie
 • Osiąganie celów
 • Nakreślanie kierunków
 • Budowanie sojuszy na wszystkich szczeblach
 • Inspirowanie innych
 • Zaufanie i współpraca
 • Radzenie sobie z niepewnością i niejednoznacznością