Senior Project Manager

 

Cel

Senior Project Manager zarządza większymi i bardziej złożonymi projektami, czasami także programami o mniejszej złożoności. Współpracuje z kierownictwem wyższego szczebla i pozostałymi interesariuszami w celu zapewnienia, że organizacją realizuje swoje cele strategiczne. Typowy projekt może obejmować cały cykl życia projektu, począwszy od zdefiniowania wymagań, poprzez realizację, aż do wdrożenia lub składać się tylko z wybranych faz. Od członków zespołu projektowego, którym zarządza Senior Project Manager oczekuje się posiadania podstawowych kompetencji z obszaru zarządzania projektami, takich jak realizacja projektu, zarządzania finansami, zarządzania ryzykiem, szacowanie i planowania. Oczekiwane doświadczenie w każdym z tych obszarów będzie zależało od pełnionej roli w projekcie.

Obowiązki
 • Definiuje, dokumentuje i zarządza projektem pracując z interdyscyplinarnym, często wielokulturowym oraz wirtualnym zespołem 
 • Dostarcza projekty zgodnie z  określonym i uzgodnionym zakresem, czasem, budżetem i jakością zgodnie z obowiązującym w organizacji podejściem
 • Aktywnie uczestniczy w wszystkich fazach projektu lub poszczególnych fazach w przypadku większych projektów
 • Identyfikuje, ocenia i efektywnie zarządza ryzykiem w celu osiągnięcia sukcesu projektu
 • Efektywnie zarządza konfliktami w zespole projektowym, tworzy środowisko sprzyjające budowaniu zaufania i współpracy, sprawnego podejmowania decyzji  itp. na wszystkich szczeblach, dba o zaangażowanie wszystkich interesariuszy projektu
 • Wraz z zespołem szacuje koszty, terminy i zasoby wymagane dla pomyślnego zakończenia projektu zgodnie uzgodnionym zakresem i w ramach istniejących ograniczeń
 • Koordynuje przygotowanie, a następnie zarządza planem projektu, śledzi postępy zgodnie z tym planem, w tym planem skutecznej komunikacji, który uwzględnia raportowanie
 • Monitoruje, koszty, terminy i zasoby i podejmuje działania w przypadku odchyleń od planu, zapewnia, że uzgodnione produkty końcowe projektu są realizowane zgodnie z kryteriami zdefiniowanymi w planie
 • Zarządza zmianą zgodnie ze zdefiniowanym procesem 
 • Zapewnia skuteczne przywództwo, dba o motywację członków zespołu projektowego oraz ich rozwój.
 • Na bieżąco identyfikuje i rozwiązuje wraz z zespołem wszelkie problemy, a w przypadku problemów, których rozwiązanie wychodzi poza jego uprawnienia, czy możliwości zgłasza je do sponsora
Kompetencje i umiejętności zawodowe

Communication/Komunikacja – Ekspert (E) / ang. Expert
Project Team Management/ Zarzadzanie zespołem projektowym – Ekspert (E ) /ang. Expert
Virtual and Multicultural Team Management/Zarządzanie zespołem wirtualnym i wielokulturowym - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Project/Programme Leadership/ Przywództwo w projekcie i programie – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Problem Solving and Decision Making/ Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji - Ekspert (E) / ang. Expert
Change and Transformational Programs/ Zarządzanie zmianą i transformacją - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Financial Management/Zarządzanie kosztami - Ekspert (E) / ang. Expert
Project Risk Management/Zarządzanie ryzykiem projektowym - Ekspert (E) / ang. Expert
Project Estimating and Planing/Planowanie i szacowanie w projekcie - Ekspert (E) / ang. Expert
Project Dependency Management/ Zarządzanie zależnościami w projekcie – Ekspert (E) / ang. Expert
Strategic and Business Management/Zarządzanie Strategiczne i Biznesowe - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Stakeholders Management/Zarządzanie Interesariuszami - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Project Execution/Realizacja Projektu - Ekspert (E) / ang. Expert
Facilitation, Presentation and Visual Management/ Facylitacja, prezentacja i wizualne myślenie - Ekspert (E) / ang. Expert
Coaching and Mentoring/ Coaching i mentoring - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Negotiation/ Negocjacje - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Benefit Management/ Zarzadzanie korzyściami - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Agile/ Zwinność - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Portfolio Management/Zarządzanie portfelem - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Program Management/Zarządzanie programem - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Project Governance and assurance/Kontrola projektu - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Certyfikaty /Edukacja

W zależności od branży i specyfiki projektów. Zarządzającym projektami globalnymi Certyfikat Project Management Professional (PMP)® wydawany przez Project Management Institute®, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów na świecie otworzy wiele nowych możliwości. W projektach unijnych, czy administracji publicznej może przydać się PRINCE2 Practitioner. Osobom, które pracują w środowisku zwinnym zaleca się jeden z certyfikatów Agile, np. PMI  Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® , a pracującym zgodnie ze Scrum: Professional Scrum Master I (PSM I), czy Professional Scrum Product Owner I (PSPO I).

Doświadczenie zawodowe

W zależności od organizacji wymagania mogą być różne. Natomiast z reguły jest to kilkuletnie doświadczenie w roli Senior Project Managera, czy Project Managera.

Kompetencje behawioralne
 • Kreatywność
 • Spójność (uczciwość, prawdomówność, prostolinijność)
 • Globalne myślenie
 • Osiąganie celów
 • Nakreślanie kierunków
 • Budowanie sojuszy na wszystkich szczeblach
 • Inspirowanie innych
 • Zaufanie i współpraca
 • Radzenie sobie z niepewnością i niejednoznacznością