Scrum Master

 

Cel

Scrum Master to jedna z trzech ról w Scrum, której celem jest zapewnienie, że Zespół Scrumowy rozumie i korzysta ze Scruma. Rola ta opisana została  w Przewodniku po Scrumie (ang. Scrum Guide).
Wg. Scrum Guide, „Scrum (rzecz.): ramy postępowania (ang. framework), dzięki którym ludzie mogą z powodzeniem rozwiązywać złożone problemy adaptacyjne, by w sposób produktywny i kreatywny wytwarzać produkty o najwyższej możliwej wartości. „Scrum Master natomiast odpowiada za to aby Scrum był rozumiany i stosowany. Scrum Master dokonuje tego poprzez zapewnienie, że Zespół Scrumowy stosuje się do założeń teorii Scruma, jego praktyk i reguł. Scrum Mastera można określić mianem przywódcy służebnego Zespołu Scrumowego. Pomaga również osobom spoza Zespołu Scrumowego zrozumieć, które z ich interakcji z Zespołem Scrumowym są pomocne, a które nie. Scrum Master pomaga zmienić te zachowania, aby maksymalizować wartość wytwarzaną przez Zespół Scrumowy.”

Obowiązki
 • Scrum Master wspiera Właściciela Produktu (ang. Product Owner)
 • Pomaga Zespołowi Scrumowemu zrozumieć potrzebę formułowania jasnych i zwięzłych elementów Rejestru produktu
 • Wspiera Product Ownera w rozumieniu zasad planowania produktu e środowisku empirycznym
 • Wspiera Product Ownera w rozumieniu i praktykowaniu zwinności ( ang. Agility)
 • Wspomaga Zespół Deweloperski coachując go w zakresie wykorzystania zasad samoorganizacji i międzyfunkcyjności
 • Pomaga Zespołowi Deweloperskiemu w zakresie tworzenia produktów o wysokiej wartości
 • Pomaga usuwać przeszkody ograniczające postępy Zespołu Deweloperskiego
 • Wspiera organizację przewodząc procesom wdrażania Scruma oraz prowadząc coaching osób w ten proces zaangażowanych
 • Wspiera organizację planując wykorzystanie Scruma wewnątrz organizacji
 • Wspiera pracowników i interesariuszy w rozumieniu i stosowaniu Scruma oraz empirycznego podejścia do rozwoju produktu
 • Scrum Master powoduje zmiany prowadzące do zwiększania produktywności Zespołu Scrumowego
 • Współpracuje z innymi Scrum Masterami w celu zwiększenia efektywności wykorzystania Scruma w organizacji
Kompetencje i umiejętności zawodowe

Rolą Scrum Mastera jest zapewnienie, że Scrum jest stosowany co jest dość proste, natomiast zapewnienie, że Scrum jest rozumiany stanowi już dużo większe wyzwanie. Podobnie jak w przypadku Agile Coacha i innych ról w kulturze zwinnej to ważniejsze jest kim jesteś i jakie przekonania i zachowania wspierasz niż jakie narzędzia, idee i techniki stosujesz. Oprócz wiedzy technicznej (rozumienie procesu wytwarzania oprogramowania, znajomość metod wytwarzania oprogramowania – takich jak np. Test Driven Development, XP) kluczowe są umiejętności interpersonalne (komunikacja, w tym aktywne słuchanie i porozumienie bez przemocy (ang. NVC), asertywność, facylitacja, rozwiązywanie konfliktów, inteligencja emocjonalna, coaching). Ponieważ Scrum Master wspiera, a nie zarządza zespołem mówimy o przywództwie służebnym (ang. servant leadership). Przywódca służebny aktywnie słucha, pomaga i wspiera, usuwa przeszkody, szanuje i rozwija ludzi, jest otwarty, ciekawy (ang. curious) i empatyczny (ang. read the room). Dodatkowo dba o swój rozwój, nie boi się podejmować ryzyka i popełniać błędów, wierzy, że ludzie są dobrzy, i że razem jako zespół możemy więcej.

Kilka dostępnych modeli rozwoju Scrum Mastera: Angel Medinilla oraz Shu-Ha-Ri.

Agile practices/ Praktyki zwinne - Ekspert (E) / ang. Expert
Communication/Komunikacja – Ekspert (E) / ang. Expert
Virtual and Multicultural Awareness /Kompetencje pracy w środowisku wirtualnym i wielokulturowym - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Servant Leadership/ Przywództwo służebne – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Problem Solving and Decision Making/ Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Change and Transformational Programs/ Zarządzanie zmianą i transformacją - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Financial Management/Zarządzanie kosztami - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Project Risk Management/Zarządzanie ryzykiem projektowym - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Estimating and Planing/Planowanie i szacowanie – Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Dependency Management/ Zarządzanie zależnościami – Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Strategic and Business Management/Zarządzanie Strategiczne i Biznesowe - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Stakeholders Management/Zarządzanie Interesariuszami - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Project Execution/Realizacja Projektu - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Facilitation, Presentation and Visual Management/ Facylitacja, prezentacja i wizualne myślenie – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Coaching and Mentoring/ Coaching i mentoring - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Negotiation/ Negocjacje - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Benefit Management/ Zarzadzanie korzyściami - Praktyczny(PR) / ang. Working Knowledge
Governance and assurance/Nadzór - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Technical Knowledge / Wiedza techniczna - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Certyfikaty /Edukacja


Na rynku jest sporo certyfikatów z podejść i metodyk zwinnych. Jeden z nich, który rekomendujemy to Professional Scrum Master I (PSM I).

Doświadczenie zawodowe

W zależności od organizacji wymagania mogą być różne. Natomiast z reguły jest to kilkuletnie doświadczenie w roli lidera zespołu lub programisty. Project manager lub analityk biznesowy też może się w tej roli sprawdzić.

Kompetencje behawioralne
 • Budowanie sojuszy na wszystkich szczeblach
 • Adaptacja
 • Zaufanie i współpraca
 • Spójność (uczciwość, prawdomówność, prostolinijność)
 • Globalne myślenie
 • Kreatywność
 • Osiąganie celów
 • Nakreślanie kierunków
 • Radzenie sobie z niepewnością i niejednoznacznością