Project Manager

 

Cel

Project Manager odpowiada za zdefiniowanie oraz zarządzanie jednym lub więcej projektów mniejszych rozmiarów i złożoności. Współpracuje z kierownictwem wyższego szczebla i pozostałymi interesariuszami w celu zapewnienia, że organizacja osiąga swoje cele techniczne lub biznesowe. Typowy projekt może obejmować cały cykl życia projektu, począwszy od zdefiniowania wymagań, poprzez realizację, aż do wdrożenia lub składać się tylko z wybranych faz cyklu większego projektu. Od członków zespołu projektowego, którym zarządza Project Manager oczekuje się posiadania podstawowych kompetencji z obszaru zarządzania projektami, takich jak realizacja projektu, zarządzania finansami, zarządzania ryzykiem, szacowanie i planowania. Oczekiwane doświadczenie w każdym z tych obszarów będzie zależało od pełnionej roli w projekcie.

Obowiązki
 • Definiuje, dokumentuje i zarządza projektem pracując z interdyscyplinarnym, często wielokulturowym oraz wirtualnym zespołem 
 • Dostarcza projekty zgodnie z  określonym i uzgodnionym zakresem, czasem, budżetem i jakością zgodnie z obowiązującym w organizacji podejściem
 • Aktywnie uczestniczy w wszystkich fazach projektu lub poszczególnych fazach w przypadku większych projektów – czasami Project Manager zostaje nominowany w końcowej fazie rozpoczynania projektu lub na etapie planowania
 • Identyfikuje, ocenia i efektywnie zarządza ryzykiem w celu osiągnięcia sukcesu projektu
 • Efektywnie zarządza konfliktami w zespole projektowym, tworzy środowisko sprzyjające budowaniu zaufania i współpracy, sprawnego podejmowania decyzji  itp. na wszystkich szczeblach, dba o zaangażowanie wszystkich interesariuszy projektu
 • Wraz z zespołem szacuje koszty, terminy i zasoby wymagane dla pomyślnego zakończenia projektu zgodnie uzgodnionym zakresem i w ramach istniejących ograniczeń
 • Koordynuje przygotowanie, a następnie zarządza planem projektu, śledzi postępy zgodnie z tym planem, w tym planem skutecznej komunikacji, który uwzględnia raportowanie
 • Monitoruje, koszty, terminy i zasoby i podejmuje działania w przypadku odchyleń od planu, zapewnia, że uzgodnione produkty końcowe projektu są realizowane zgodnie z kryteriami zdefiniowanymi w planie
 • Zarządza zmianą zgodnie ze zdefiniowanym procesem 
 • Zapewnia skuteczne przywództwo, dba o motywację członków zespołu projektowego oraz ich rozwój.
 • Na bieżąco identyfikuje i rozwiązuje wraz z zespołem wszelkie problemy, a w przypadku problemów, których rozwiązanie wychodzi poza jego uprawnienia, czy możliwości zgłasza je do sponsora
Kompetencje i umiejętności zawodowe

Communication/Komunikacja – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Project Team Management/ Zarzadzanie zespołem projektowym – Kompetentny (K ) /ang. Fully Competent
Virtual and Multicultural Team Management/Zarządzanie zespołem wirtualnym i wielokulturowym - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Project/Programme Leadership/ Przywództwo w projekcie i programie – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Problem Solving and Decision Making/ Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Change and Transformational Programs/ Zarządzanie zmianą i transformacją - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Financial Management/Zarządzanie kosztami - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Project Risk Management/Zarządzanie ryzykiem projektowym - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Project Estimating and Planing/Planowanie i szacowanie w projekcie - Kompetnyent (K) / ang. Fully Competent
Project Dependency Management/ Zarządzanie zależnościami w projekcie - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Strategic and Business Management/Zarządzanie Strategiczne i Biznesowe - Praktyczny (PR) / ang. Working Knoweledge
Stakeholders Management/Zarządzanie Interesariuszami - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Project Execution/Realizacja Projektu - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Facilitation, Presentation and Visual Management/ Facylitacja, prezentacja i wizualne myślenie - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Coaching and Mentoring/ Coaching i mentoring - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Negotiation/ Negocjacje - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Benefit Management/ Zarzadzanie korzyściami - Prakyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Agile/ Zwinność - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Portfolio Management/Zarządzanie portfelem - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Program Management/Zarządzanie programem - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Project Governance and assurance/Kontrola projektu - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Certyfikaty /Edukacja


W zależności od branży i specyfiki projektów. Zarządzającym projektami globalnymi Certyfikat Project Management Professional (PMP)® wydawany przez Project Management Institute®, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów na świecie otworzy wiele nowych możliwości. W projektach unijnych, czy administracji publicznej może przydać się PRINCE2. W przypadku osób z mniejszym doświadczeniem niż 3 lata warto zainwestować w certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)®. Osobom, które pracują w środowisku zwinnym zaleca się jeden z certyfikatów Agile, np. PMI  Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® , a pracującym zgodnie ze Scrum: Professional Scrum Master I (PSM I), czy Professional Scrum Product Owner I (PSPO I).

Doświadczenie zawodowe


W zależności od organizacji wymagania mogą być różne. Natomiast z reguły jest to kilkuletnie doświadczenie w roli Junior Project Managera/Project Managera lub też lidera/managera zespołu.

Kompetencje behawioralne
 • Kreatywność
 • Spójność (uczciwość, prawdomówność, prostolinijność)
 • Globalne myślenie
 • Osiąganie celów
 • Nakreślanie kierunków
 • Budowanie sojuszy na wszystkich szczeblach
 • Inspirowanie innych
 • Zaufanie i współpraca
 • Radzenie sobie z niepewnością i niejednoznacznością