Program Manager

 

Cel


Według PMBOK® Guide program to grupa powiązanych projektów, podprogramów i działań programowych zarządzanych w sposób skoordynowany, aby uzyskać korzyści, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby były one zarządzane indywidualnie.

Program Manager jest odpowiedzialny za koordynację projektów w ramach programu oraz zarządzanie ich wzajemnymi zależnościami. Zapewnienia, aby struktura i procesy programu umożliwiały całemu programowi oraz zespołom odpowiedzialnym za poszczególne komponenty (projekty) realizację prac oraz integrację produktów poszczególnych projektów w celu dostarczenia produktów końcowych, usług, rezultatów i korzyści. Program Manager zapewnia też, że projekty w ramach programu są zorganizowane zgodnie z obowiązującym standardem i procesem.

Rola Program Managera wykracza poza ukończenie poszczególnych projektów i patrzy na długoterminowe korzyści płynące z całego programu.

Obowiązki


Program Manager odpowiada za 5 obszarów (za The Standard for Program Management®):

 1. Zgodność ze strategią (ang. Strategic Program Management)
 2. Zarządzanie cyklem życia programu (ang. Program Life Cycle)
 3. Zarządzanie korzyściami (ang. Benefits Management)
 4. Zarządzanie interesariuszami (ang. Stakeholder Management)
 5. Nadzór/kontrola programu (ang. Governance)

Od Program Managera wymagana jest znajomość nie tylko celów programu, ale również kultury i struktury organizacyjnej firmy. Zadaniem Program Managera jest systematyczne i efektywne rozwiązywanie problemów i konfliktów, w tym optymalizacji zasobów w ramach poszczególnych komponentów, szacowanie całkowitego kosztu posiadania (ang. Total Cost of Ownership - TCO) oraz zarządzanie wymaganiami i konfiguracją poszczególnych projektów. Program Manager zarządza szczegółami programu jednocześnie przyjmując holistyczną, skoncentrowaną na korzyściach perspektywę.

 • Identyfikuje interesariuszy, rozumie ich potrzeby i oczekiwania oraz tworzy plan ich zaangażowania; rozumie dynamikę grupy interesariuszy i sprawnie nią zarządza;
 • Efektywnie zarządza konfliktami, tworzy środowisko sprzyjające budowaniu zaufania i współpracy, sprawnego podejmowania decyzji  itp. na wszystkich szczeblach;
 • Tworzy Plan Komunikacji, który adresuje potrzeby i oczekiwania interesariuszy programu, zapewnia odpowiednio zaprojektowane i dostosowane komunikaty w odpowiednim czasie;
 • Inicjuje, angażuje i utrzymuje relacje ze wszystkim interesariuszami programu w celu efektywnego zarządzania programem i realizacji zaplanowanych korzyści;
 • Wyznacza kierunki zarządzania programem, definiuje zależności między projektami, a następnie nimi zarządza
 • Zapewnia zgodność celów i korzyści programu z celami strategicznymi całej organizacji; definiuje, a następnie monitoruje realizacje zaplanowanych korzyści;
 • Aktywnie monitoruje postęp w programie, rozwiązuje problemy i inicjuje działania naprawcze
 • Zapewnia jakość i ogólną integralność programu - koncentrując się wewnętrznie na spójności programu, a na zewnątrz na spójności z infrastrukturą, innymi programami oraz standardami korporacyjnymi, technicznymi i specjalistycznymi
 • We współpracy z Project Managerami poszczególnych projektów szacuje koszty, terminy i zasoby wymagane dla pomyślnego zakończenia programu i  realizacji zaplanowanych korzyści; zarządza budżetem i ryzykiem programu
Kompetencje i umiejętności zawodowe


Ponieważ program w porównaniu z projektem z reguły jest większy, bardziej złożony, trwa dłużej i często jest geograficznie rozporoszony, wymaga innych kompetencji od osób nim zarządzających. Oprócz wiedzy technicznej z obszaru zarządzania projektami (zobacz obszar Zarządzanie Technicznymi Aspektami Projektu) krytyczne są kompetencje przywódcze i strategiczno - biznesowe. Program Manager to osoba charakteryzująca się bardzo dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi w celu interakcji z interesariuszami na różnych poziomach: członkami zespołu, sponsorami, klientami, dostawcami, kierownictwem wyższego szczebla i innymi.

Communication/Komunikacja – Ekspert (E) / ang. Expert
Project Team Management/ Zarzadzanie zespołem projektowym – Ekspert (E ) /ang. Expert
Virtual and Multicultural Team Management/Zarządzanie zespołem wirtualnym i wielokulturowym - Ekspert (E) / ang. Expert
Project/Programme Leadership/ Przywództwo w projekcie i programie – Ekspert (E) / ang. Expert
Problem Solving and Decision Making/ Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji - Ekspert (E) / ang. Expert
Change and Transformational Programs/ Zarządzanie zmianą i transformacją - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Financial Management/Zarządzanie kosztami - Kompetentny (K) / ang. Fully  Competent
Project Risk Management/Zarządzanie ryzykiem projektowym - Ekspert (E) / ang. Expert
Project Estimating and Planing/Planowanie i szacowanie w projekcie - Kompetentny (K) / ang. Fully  Competent
Project Dependency Management/ Zarządzanie zależnościami w projekcie – Ekspert (E) / ang. Expert
Strategic and Business Management/Zarządzanie Strategiczne i Biznesowe - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Stakeholders Management/Zarządzanie Interesariuszami - Ekspert (E) / ang. Expert
Project Execution/Realizacja Projektu - Kompetentny (K) / ang. Fully  Competent
Facilitation, Presentation and Visual Management/ Facylitacja, prezentacja i wizualne myślenie - Ekspert (E) / ang. Expert
Coaching and Mentoring/ Coaching i mentoring - Ekspert (E) / ang. Expert
Negotiation/ Negocjacje - Ekspert (E) / ang. Expert
Benefit Management/ Zarzadzanie korzyściami - Ekspert (E) / ang. Expert
Agile/ Zwinność - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Portfolio Management/Zarządzanie portfelem - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Program Management/Zarządzanie programem - Ekspert (E) / ang. Expert
Project/Program Governance and assurance/Kontrola projektu - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Certyfikaty /Edukacja


W zależności od branży i specyfiki projektów. Dużym atutem natomiast będzie posiadanie certyfikatu wydawanego przez Project Management Institute®, Pogram Management Professional (PgMP)®. Natomiast certyfikat Project Management Professional (PMP)® lub inny certyfikat z obszaru zarządzania projektami może okazać się wystarczający. W projektach unijnych, czy administracji publicznej zarządzanych zgodnie z PRINCE 2 certyfikat MSP - Managing Successful Programmes (MSP)® będzie przydatny.

Doświadczenie zawodowe


W zależności od organizacji wymagania mogą być różne. Natomiast z reguły jest to kilkuletnie doświadczenie w roli Senior Project Managera, Program Managera lub PMO Managera.

Kompetencje behawioralne
 • Kreatywność
 • Spójność (uczciwość, prawdomówność, prostolinijność)
 • Globalne myślenie
 • Osiąganie celów
 • Nakreślanie kierunków
 • Budowanie sojuszy na wszystkich szczeblach
 • Inspirowanie innych
 • Zaufanie i współpraca
 • Radzenie sobie z niepewnością i niejednoznacznością