Product Owner

 

Cel


Właściciel Produktu (ang. Product Owner) to jedna z trzech ról w Scrum, której celem jest zmaksymalizowanie wartości produktu. Rola ta opisana została  w Przewodniku po Scrumie (ang. Scrum Guide).

Wg. Scrum Guide, „Scrum (rzecz.): ramy postępowania (ang. framework), dzięki którym ludzie mogą z powodzeniem rozwiązywać złożone problemy adaptacyjne, by w sposób produktywny i kreatywny wytwarzać produkty o najwyższej możliwej wartości.” Product Owner natomiast odpowiada za określenie wizji produktu i nadzór nad jego rozwojem. Pełni kluczową rolę w prowadzeniu projektu w metodykach i podejściach zwinnych (Agile), gdzie odpowiada za określenie wymagań funkcjonalnych produktu oraz określa priorytety ich tworzenia.”

Obowiązki
 • Maksymalizuje wartość produktu i pracy Zespołu Deweloperskiego
 • Jest jedyną osobą zarządzającą Rejestrem Produktu (ang. Product Backlog), czyli
  • jasno artykułuje elementy Rejestru
  • ustala kolejność elementów Rejestru w sposób pozwalający osiągać założone cele i misje
  • optymalizuje wartość pracy wykonywanej przez Zespół Deweloperski
  • zapewniania, że Backlog Produktu jest dostępny, przejrzysty oraz jasny dla wszystkich, a także, że dobrze opisuje to, czym Zespół Scrumowy będzie się zajmował w dalszej kolejności

Właściciel Produktu może wykonywać powyższe zadania samodzielnie lub zlecać je Zespołowi Deweloperskiemu, jednak to Właściciel Produktu pozostaje za nie odpowiedzialny. Właściciel Produktu to pojedyncza osoba, nie komitet. Właściciel Produktu może reprezentować interesy grupy osób, lecz osoby chcące zmienić priorytet elementu Rejestru Produktu, muszą zwrócić się do Właściciela Produktu.

Kompetencje i umiejętności zawodowe

Product Owner jest reprezentantem biznesu, dlatego też powinien dobrze znać produkt, biznes, technologie i otoczenie biznesowe, w którym działa organizacja. Kluczowe w tej roli będą więc kompetencje strategiczno-biznesowe oraz przywódcze, w szczególności umiejętność określania wizji oraz przekonania zespołu i pozostałych interesariuszy do niej. Kluczowa będzie też komunikacja, która ułatwi mu efektywną współpracę na wszystkich szczeblach oraz decyzyjność.

Communication/Komunikacja – Ekspert (E) / ang. Expert
Project Team Management/ Zarzadzanie zespołem projektowym – Kompetentny (K ) /ang. Fully Competent
Virtual and Multicultural Team Management/Zarządzanie zespołem wirtualnym i wielokulturowym - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Project/Programme Leadership/ Przywództwo w projekcie i programie – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Problem Solving and Decision Making/ Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji - Ekspert (E) / ang. Expert
Change and Transformational Programs/ Zarządzanie zmianą i transformacją - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Financial Management/Zarządzanie kosztami - Kompetentny (K) / ang. Fully  Competent
Project Risk Management/Zarządzanie ryzykiem projektowym - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Project Estimating and Planing/Planowanie i szacowanie w projekcie - Ekspert (E) / ang. Expert
Project Dependency Management/ Zarządzanie zależnościami w projekcie – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Strategic and Business Management/Zarządzanie Strategiczne i Biznesowe - Ekspert (E) / ang. Expert
Stakeholders Management/Zarządzanie Interesariuszami - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Project Execution/Realizacja Projektu - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Facilitation, Presentation and Visual Management/ Facylitacja, prezentacja i wizualne myślenie – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Coaching and Mentoring/ Coaching i mentoring - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Negotiation/ Negocjacje - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Benefit Management/ Zarzadzanie korzyściami - Ekspert (E) / ang. Expert
Agile/ Zwinność - Ekspert (E) / ang. Expert
Portfolio Management/Zarządzanie portfelem - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Program Management/Zarządzanie programem - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Project Governance and assurance/Kontrola projektu - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Certyfikaty /Edukacja


Na rynku jest sporo certyfikatów z podejść i metodyk zwinnych. Jeden z nich, który rekomendujemy to Professional Scrum Product Owner I (PSPO I).

Doświadczenie zawodowe
W zależności od organizacji wymagania mogą być różne. Natomiast z reguły jest to kilkuletnie doświadczenie w roli Product Managera lub innej roli związanej z biznesem. Często też Senior Project Manager, Project, czy Program Manager jeśli dobrze zna biznes może się w tej roli sprawdzić.


Kompetencje behawioralne
 • Kreatywność
 • Spójność (uczciwość, prawdomówność, prostolinijność)
 • Globalne myślenie
 • Osiąganie celów
 • Nakreślanie kierunków
 • Budowanie sojuszy na wszystkich szczeblach
 • Inspirowanie innych
 • Zaufanie i współpraca
 • Radzenie sobie z niepewnością i niejednoznacznością