Portfolio Manager

 

Cel


Według PBMOK® Guide portfel (ang. portfolio)  to grupa niekoniecznie powiązanych ze sobą projektów, programów i działań, dzięki którym organizacja realizuje swoje cele strategiczne.

Zarządzanie portfelem projektów
 nazywamy działania, która obejmują synchronizację i priorytetyzację realizacji wielu jednocześnie projektów i programów i działań w organizacji. Celem tego działania jest optymalne wykorzystanie dostępnych w firmie zasobów przy realizacji możliwie największej liczby celów strategicznych w możliwie najkrótszym czasie. Zarządzanie portfelem projektów jest jednym z elementów zarządzania strategicznego.

Osoba, która zarządza takimi działaniami nazywana jest Portfolio Managerem.

Obowiązki
 • Tworzy portfel z realizowanych w organizacji projektów i programów, a następnie nim zarządza
 • Dba o właściwą priorytetyzację projektów i programów, zgodnie z priorytetami celów biznesowych organizacji; przygotowuje rekomendację co do listy realizowanych projektów i programów
 • Analizuje projekty i programy pod kątem zapotrzebowania i dostępności zasobów
 • Projektuje system miar służących do monitorowania procesu realizacji projektów i programów zapewniając dostarczanie korzyści; odpowiada za mierzenie wartości organizacji (zwrot z inwestycji (ROI), okres zwrotu (PP), inne
 • Wdraża standardy zarządzania projektami i programami w organizacji; tworzy i utrzymuje strukturę i metodykę zarządzania portfelami projektów w organizacji
 • Kontroluje, czy procesy są przeprowadzane zgodnie z założeniami
 • Odpowiada za komunikację z interesariuszami
 • Bierze udział w ocenach stanu projektów i programów
 • Raportuje oceny stanu portfela projektów
Kompetencje i umiejętności zawodowe


Oprócz wiedzy technicznej z obszaru zarządzania projektami (zobacz obszar Zarządzanie Technicznymi Aspektami Projektu) w przypadku Portfolio Managera krytyczne są kompetencje przywódcze, w tym skuteczna komunikacja  oraz strategiczno – biznesowe, w tym znajomość rynku i biznesu organizacji. Ważna też jest umiejętność zarządzania ryzykiem oraz zdolności analityczne.

Communication/Komunikacja – Ekspert (E) / ang. Expert
Project Team Management/ Zarzadzanie zespołem projektowym – Ekspert (E ) /ang. Expert
Virtual and Multicultural Team Management/Zarządzanie zespołem wirtualnym i wielokulturowym - Ekspert (E) / ang. Expert
Project/Programme Leadership/ Przywództwo w projekcie i programie – Ekspert (E) / ang. Expert
Problem Solving and Decision Making/ Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji - Ekspert (E) / ang. Expert
Change and Transformational Programs/ Zarządzanie zmianą i transformacją - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Financial Management/Zarządzanie kosztami - Kompetentny (K) / ang. Fully  Competent
Project Risk Management/Zarządzanie ryzykiem projektowym - Ekspert (E) / ang. Expert
Project Estimating and Planing/Planowanie i szacowanie w projekcie - Kompetentny (K) / ang. Fully  Competent
Project Dependency Management/ Zarządzanie zależnościami w projekcie – Ekspert (E) / ang. Expert
Strategic and Business Management/Zarządzanie Strategiczne i Biznesowe - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Stakeholders Management/Zarządzanie Interesariuszami - Ekspert (E) / ang. Expert
Project Execution/Realizacja Projektu - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Facilitation, Presentation and Visual Management/ Facylitacja, prezentacja i wizualne myślenie - Ekspert (E) / ang. Expert
Coaching and Mentoring/ Coaching i mentoring - Ekspert (E) / ang. Expert
Negotiation/ Negocjacje - Ekspert (E) / ang. Expert
Benefit Management/ Zarzadzanie korzyściami - Ekspert (E) / ang. Expert
Agile/ Zwinność - Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Portfolio Management/Zarządzanie portfelem - Ekspert (E) / ang. Expert
Program Management/Zarządzanie programem - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Project Governance and assurance/Kontrola projektu - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Certyfikaty /Edukacja
W zależności od branży i specyfiki projektów. Dużym atutem natomiast będzie posiadanie certyfikatu wydawanego przez Project Management Institute®, Portfolio Management Professional (PgMP)®. Natomiast certyfikat Project Management Professional (PMP)® lub inny certyfikat z obszaru zarządzania projektami może okazać się wystarczający. W projektach unijnych, czy administracji publicznej zarządzanych zgodnie z PRINCE 2, certyfikat Management of Portfolios (MoP)® będzie przydatny.

Doświadczenie zawodowe
W zależności od organizacji wymagania mogą być różne. Natomiast z reguły jest to kilkuletnie doświadczenie w roli Senior Project Managera, Program Managera lub PMO Managera.


Kompetencje behawioralne
 • Kreatywność
 • Spójność (uczciwość, prawdomówność, prostolinijność)
 • Globalne myślenie
 • Osiąganie celów
 • Nakreślanie kierunków
 • Budowanie sojuszy na wszystkich szczeblach
 • Inspirowanie innych
 • Zaufanie i współpraca
 • Radzenie sobie z niepewnością i niejednoznacznością