Junior Project Manager

 

Cel


Junior Project Manager zarządza mniejszymi lub/i mniej złożonymi projektami, często ze wsparciem bardziej doświadczonego Project Managera. Typowy projekt może obejmować cały cykl życia projektu, począwszy od zdefiniowania wymagań, poprzez realizację, aż do wdrożenia lub składać się tylko z wybranych faz cyklu większego projektu. Od członków zespołu projektowego, którym zarządza Project Manager oczekuje się posiadania podstawowych kompetencji z obszaru zarządzania projektami, takich jak realizacja projektu, zarządzania finansami, zarządzania ryzykiem, szacowanie i planowania. Oczekiwane doświadczenie w każdym z tych obszarów będzie zależało od pełnionej roli w projekcie.

Obowiązki
 • Definiuje, dokumentuje i zarządza projektem pracując z zespołem projektowym
 • Dostarcza projekty zgodnie z  określonym i uzgodnionym zakresem, czasem, budżetem i jakością zgodnie z obowiązującym w organizacji podejściem
 • Aktywnie uczestniczy w wszystkich fazach projektu lub poszczególnych fazach
 • Identyfikuje, ocenia i efektywnie zarządza ryzykiem w celu osiągnięcia sukcesu projektu
 • Efektywnie zarządza konfliktami w zespole projektowym oraz dba o zaangażowanie wszystkich interesariuszy projektu
 • Wraz z zespołem szacuje koszty, terminy i zasoby wymagane dla pomyślnego zakończenia projektu zgodnie uzgodnionym zakresem i w ramach istniejących ograniczeń
 • Koordynuje przygotowanie, a następnie zarządza planem projektu, śledzi postępy zgodnie z tym planem, w tym planem skutecznej komunikacji, który uwzględnia raportowanie
 • Monitoruje, koszty, terminy i zasoby i podejmuje działania w przypadku odchyleń od planu, zapewnia, że uzgodnione produkty końcowe projektu są realizowane zgodnie z kryteriami zdefiniowanymi w planie
 • Zarządza zmianą zgodnie ze zdefiniowanym procesem 
 • Na bieżąco identyfikuje i rozwiązuje wraz z zespołem wszelkie problemy, a w przypadku problemów, których rozwiązanie wychodzi poza jego uprawnienia, czy możliwości zgłasza je do sponsora lub Project Managera, który go wspiera
Kompetencje i umiejętności zawodowe

Communication/Komunikacja – Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge
Project Team Management/ Zarzadzanie zespołem projektowym – Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Virtual and Multicultural Team Management/Zarządzanie zespołem wirtualnym i wielokulturowym - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Project/Programme Leadership/ Przywództwo w projekcie i programie – Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Problem Solving and Decision Making/ Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji - Podstaowy (P) / ang. Basic Awareness
Change and Transformational Programs/ Zarządzanie zmianą i transformacją - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Financial Management/Zarządzanie kosztami - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Project Risk Management/Zarządzanie ryzykiem projektowym - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Project Estimating and Planing/Planowanie i szacowanie w projekcie – Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Project Dependency Management/ Zarządzanie zależnościami w projekcie – Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Strategic and Business Management/Zarządzanie Strategiczne i Biznesowe - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Stakeholders Management/Zarządzanie Interesariuszami - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Project Execution/Realizacja Projektu - Podstawowy(P) / ang. Basic Awareness
Facilitation, Presentation and Visual Management/ Facylitacja, prezentacja i wizualne myślenie – Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Coaching and Mentoring/ Coaching i mentoring - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Negotiation/ Negocjacje - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Benefit Management/ Zarzadzanie korzyściami - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Agile/ Zwinność - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Portfolio Management/Zarządzanie portfelem - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Program Management/Zarządzanie programem - Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness
Project Governance and assurance/Kontrola projektu - Podstawowy (P) / ang. Basic Awarenes

Certyfikaty /Edukacja
W zależności od branży i specyfiki projektów. Ze względu na mniejsze doświadczenie osób pracujących lub aspirujących do roli Junior Project Managera (poniżej 3 lat) rekomenduje się certyfikat wydawany przez Project Management Institute® Certified Associate in Project Management (CAPM)®. W przypadku osób pracujących w projektach unijnych, czy administracji publicznej PRINCE2 Foundation.

Doświadczenie zawodowe
W zależności od organizacji wymagania mogą być różne. Natomiast z reguły jest to kilkuletnie doświadczenie w roli członka zespołu projektowego, koordynatora projektu lub też lidera/managera zespołu.


Kompetencje behawioralne
 • Spójność (uczciwość, prawdomówność, prostolinijność)
 • Globalne myślenie
 • Osiąganie celów
 • Nakreślanie kierunków
 • Budowanie sojuszy na wszystkich szczeblach
 • Inspirowanie innych
 • Zaufanie i współpraca
 • Radzenie sobie z niepewnością i niejednoznacznością