Agile Coach

 

Cel


Pomimo, że zawiera w sobie słowo coaching, Agile coaching wychodzi poza definicję coachingu, chociaż korzysta z tych samych narzędzi.

Podobnie jak Agile to nie tylko metody, metodyki, czy ramy pracy ( ang. framework), ale przede wszystkim wartości i przekonania, stan umysłu, filozofia życia, bycia wspierającym, ufnym, otwartym, uczciwym spójnym i dostosowującym się, tak samo Agile coaching to nie tylko znajomość zwinnych narzędzi i technik, ale sposób myślenia. Agile coaching jest bardziej o tym kim jesteś i jakie przekonania i zachowania wspierasz niż o narzędziach, ideach i technikach, które stosujesz. Lyssa Adkins w swojej książce Coaching Agile Teams pisze, że Agile coaching to w 40% działanie (ang. doing), a w 60% bycie (ang. being).

Agile Coach modeluje Agile przez cały czas, uczy poprzez bycie zaangażowanym ( ang. commited), skupionym (ang. focused), otwartym (ang, open), pełnym szacunku (ang. respectful) i odważnym (ang. courageous). Krótko mówiąc żyje zgodnie z fundamentalnymi wartościami zwinności.

Obowiązki


Agile Coach pełni kilka ról, z których wynikają nieco inne obowiązki:

 1. Coach i Mentor – w kontekście zespołów zwinnych, pomaga osiągnąć kolejny cel na dwóch poziomach, zespołowym i indywidualnym (coach), ale także jest mentorem, dzieli się swoimi doświadczeniami i doradza jak używać Agile
 2. Facylitator
 3. Nauczyciel
 4. Rozwiązujący problemy
 5. Nawigator konfliktu
 6. Dyrygent współpracy

JAKO COACH:

 • pomaga organizacji osiągać spektakularne rezultaty, wyłącznie te, które mają znaczenie zarówno dla biznesu jak i zespołu
 • pomaga zespołowi rozwinąć skrzydła, osiągnąć najwyższy poziom współpracy, a w przypadku problemów powrócić na właściwy tor
 • pomaga poszczególnym członkom zespołu w rozwoju, zarówno zawodowym jak i osobistym
 • wpływa na poczucie szczęścia, pomaga poczuć przyjemność z pracy i osiąganych rezultatów
 • działa w partnerstwie z menadżerami członków zespołu, pomaga im zrozumieć co to jest Agile wpływając na spójność pomiędzy celami indywidualnymi, a zespołowymi

JAKO MENTOR:

 • dzieli się swoimi doświadczeniami i doradza jak używać Agile. Mentoring dotyczy zarówno „być”, czyli wartości i zachowań, czyli zwinnego paradygmatu myślenia jaki i „działać, czyli procesu, zasad i praktyk. Dotyczy zarówno zespołu, jak i menadżerów funkcjonalnych poszczególnych członków zespołu

JAKO FACYLITATOR:

 • wspiera zespół w formalnych spotkaniach („stand-up”, planowanie/przegląd sprintu/iteracji, retrospektywa i inne) jak i nieformalnych rozmowach

JAKO NAUCZYCIEL/TRENER:

 • szkoli zarówno zespół jak i organizację:
  - w fazie tworzenia zespołu zwinnego wpiera zespół w nabyciu wiedzy na temat nowego procesu, siebie nawzajem oraz pracy, która przed zespołem stoi
  - wprowadza nowych członków zespołu
  - przez cały czas upewnia się czy poszczególne role są jasne i zrozumiałe oraz wspiera w razie niejasności, czy niezrozumienia

JAKO NAWIGATOR KONFLIKTU:

 • wpiera zespół i organizację w rozwiązywaniu konfliktów
Kompetencje i umiejętności zawodowe

Ponieważ Agile coaching to nie tylko wiedza techniczna, znajomość zwinnych narzędzi i technik, ale przede wszystkim praca z ludźmi, kluczowe są umiejętności interpersonalne (komunikacja, w tym aktywne słuchanie i porozumienie bez przemocy (ang. NVC), asertywność, facylitacja, rozwiązywanie konfliktów, inteligencja emocjonalna). Agile Coach wspiera, a nie zarządza, więc mówimy o przywództwie służebnym (ang. servant leadership). Przywódca służebny aktywnie słucha, pomaga i wspiera, usuwa przeszkody, szanuje i rozwija ludzi, jest otwarty, ciekawy (ang. curious) i czyta emocje (ang. read the room). Dodatkowo dba o swój rozwój, nie boi się podejmować ryzyka i popełniać błędów, wierzy, że ludzie są dobrzy, i że razem jako zespół możemy więcej.

Agile practices/ Praktyki zwinne - Ekspert (E) / ang. Expert
Communication/Komunikacja – Ekspert (E) / ang. Expert
Setting up and developing Agile team/ Tworzenie i rozwój zwinnego zespołu - Ekspert (E ) /ang. Expert
Virtual and Multicultural Awareness /Kompetencje pracy w środowisku wirtualnym i wielokulturowym - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Servant Leadership/ Przywództwo służebne – Ekspert (E) / ang. Expert
Problem Solving and Decision Making/ Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji - Ekspert (E) / ang. Expert
Change and Transformation Programs/ Zarządzanie zmianą i transformacją - Ekspert (E) / ang. Expert
Project Risk Management/Zarządzanie ryzykiem projektowym - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Estimating and Planing/Planowanie i szacowanie - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Project Dependency Management/ Zarządzanie zależnościami w projekcie – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Strategic and Business Management/Zarządzanie Strategiczne i Biznesowe - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Stakeholders Management/Zarządzanie Interesariuszami - Ekspert (E) / ang. Expert
Facilitation, Presentation and Visual Management/ Facylitacja, prezentacja i wizualne myślenie - Ekspert (E) / ang. Expert
Coaching and Mentoring/ Coaching i mentoring - Ekspert (E) / ang. Expert
Negotiation/ Negocjacje - Kompetentny(K) / ang. Fully Competent
Benefit Management/ Zarzadzanie korzyściami - Kompetentny (K) / ang. Fully Competent
Self-development and mastering yourself/ samorozwój/ dążenie do doskonałości - Ekspert (E) / ang. Expert

Certyfikaty /Edukacja

Ponieważ Agile Coach korzysta z narzędzi coachingowych jeden z certyficatów wydawanych przez międzynarodowe instytucje coachingowe  ICF (International Coaching Federation), IIC (International Institute of Coaching) czy IAC (International Assiciation of Coaching) będzie atutem. Dla coachów pracujących w Scrum, Scrum Alliance przygotował dwie propozycje: Certified Team Coach℠ (CTC) oraz Certified Enterprise Coach℠ (CEC). Jednakże, żaden certyfikat nie zastąpi ciągłego rozwoju, gdyż Agile coaching to w 40% działanie (ang. doing), a w 60% bycie (ang. being).

Doświadczenie zawodowe
W zależności od organizacji wymagania mogą być różne. Natomiast z reguły jest to kilkuletnie doświadczenie w roli  Scrum Mastera, Project Managera, lidera zespołu technicznego, eksperta procesów biznesowych, czy nawet programisty lub testera. Tak naprawdę wcześniejsze doświadczenie nie ma znaczenia pod warunkiem, że jesteśmy w stanie żyć zgodnie z 10 zasadami Agile Coacha (ang. „native wiring”).


Kompetencje behawioralne
10 cech Agile Coacha (ang. „native wiring” za Lyssa Adkins):
 1. Czyta emocje (ang. read the room)
 2. Troszczy się bardziej o ludzi niż produkt/rezultat, dzięki czemu ludzie osiągają spektakularne rezultaty
 3. Jest ciekawy - wie kiedy nie wie i pyta
 4. Wierzy, że ludzie są dobrzy
 5. Wie, że plany się walą, więc działa wspólnie z zespołem, zamiast trzymać się kurczowo planu i mieć nadzieję, że wszystko wróci na właściwy tor
 6. Jest chłonny wiedzy – wie, że rozwój jest drogą
 7. Wierzy, że razem można zmieniać świat oraz że doskonałość istnieje i warto do niej dążyć
 8. Posiada niską tolerancję dla wymówek
 9. Wierzy, że chaos i destrukcja są budulcami czegoś lepszego
 10. Ryzykuje bycie w błędzie. Jeśli popełnia błąd, bierze za niego odpowiedzialność

Dodatkowo:

 • Spójność (uczciwość, prawdomówność, prostolinijność)
 • Globalne myślenie
 • Nakreślanie kierunków
 • Budowanie sojuszy na wszystkich szczeblach
 • Inspirowanie innych
 • Zaufanie i współpraca
 • Radzenie sobie z niepewnością i niejednoznacznością
 • Kreatywność