Zarządzanie Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Według rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2016 program magisterski ALK z zakresu zarządzania został sklasyfikowany na 42. miejscu na świecie. Jest najlepszy w Polsce i w Europie Środkowej (kolejne uczelnie z naszego regionu to Corvinus University z Budapesztu - 70 miejsce, SGH - 73 miejsce i Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze - 81 miejsce).
 • Kierunek zarządzanie prowadzony na naszej uczelni uzyskał w 2004 r. - jako pierwszy i jedyny w Polsce - najwyższą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2010  Polska Komisja Akredytacyjna dokonała ponownej kontroli kierunku i ponownie przyznała Akademii ocenę wyróżniającą.   
 • Wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Naszym wykładowcą jest m.in. prof. Grzegorz W. Kołodko - czterokrotny wicepremier i minister finansów, a także dr hab. Jerzy Cieślik, prof. ALK - współtwórca polskiego oddziału firmy Ernst&Young i jej prezes zarządu. 
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Pozwalają one praktycznie zastosować koncepcje i modele strategiczne poprzez analizy przypadków w większości opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne
 • Studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, polityki i nauki. Działają w licznych kołach naukowych, np. w Studenckim Kole Naukowym Marketingu „KREATYWNI", Kole Naukowym Przedsiębiorczości „SUKCES" czy w „Human Resources Club". 
 • Firmy i organizacje, w których studenci zarządzania odbywają praktyki zawodowe, to m.in.: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, L’Oreal , Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Mercedes Benz.
 • Zarządzanie w ALK można studiować również w języku angielskim.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

Rafał Przywrzej, absolwent zarządzania

Jeśli zamierzacie założyć własną firmę (albo już ją macie) lub pociąga Was kierowanie, zarządzanie, organizowanie (albo macie już z tym do czynienia na co dzień w pracy), to myślę, że dobrym wyborem jest właśnie zarządzanie drugiego stopnia. Ci z Was, którzy nie kończyli zarządzania na studiach licencjackich i nie mają doświadczeń zawodowych, będą musieli poświęcić więcej czasu i włożyć więcej wysiłku w naukę, ale mam pewność, że to się opłaci. Zarówno ja, jak i moi koledzy z roku (w większości pracujący) prawie codziennie wykorzystujemy różnego rodzaju metody i instrumenty zarządzania, o których dowiedzieliśmy się na zajęciach.

Łukasz Cholewa, absolwent zarządzania

Studia z zarządzania w ALK to spotkanie z rzetelną wiedzą przekazywaną przez doświadczoną kadrę akademicką. Studia, które dostarczają merytorycznej wiedzy oraz satysfakcji i dają możliwość rozwoju swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych. Studia w ALK to możliwość nawiązania ciekawych znajomości i poznania wielu ludzi z całego świata.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • zarządzania przedsiębiorstwem, dokonywania analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a także rozwiązywania jego problemów
 • wiodących koncepcji zarządzania strategicznego i wyników najnowszych badań
 • narzędzi w zakresie formułowania, ewaluacji oraz wdrożenia strategii firmy
 • antycypowania i reagowania na gwałtowne zmiany otoczenia
 • uwarunkowań, sposobów i konsekwencji działania przedsiębiorstw i organizacji w konkurencyjnych warunkach rynkowych
 • przekształcania organizacji w podmioty skutecznie działające na współczesnych rynkach
 • najważniejszych pojęć i koncepcji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
 • nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod kształtowania tych zachowań
 • europejskich regulacji w zakresie normalizacji, certyfikacji i oceny zgodności, a także wdrażania i dokumentowania systemu zarządzania jakością wg współczesnych standardów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz zalecanych technik i narzędzi zarządzania jakością
 • strategii i metod zarządzania stosowanych przez światowych liderów, np. firmę Toyota
 • całościowego, strategicznego spojrzenia na firmę/organizację

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę:

  • w każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym, jako lider projektów
  • w agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego
  • w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych
  • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
  • w kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych
   i usługowych oraz w administracji publicznej
  • w firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów
   zarządzania ludźmi
  • w polskich i zagranicznych podmiotach gospodarczych na stanowisku asystenta, menedżera jakości, audytora systemów jakości, pełnomocnika kierownictwa ds. wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością (wymagane zdanie egzaminu przed komisją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji)
  • menedżerem wysokiego szczebla rozumiejącym złożoności strategicznych wyborów firmy
  • w firmach logistycznych i w działach logistyki wybranych firm
  • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

Specjalności* 

* Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

Wybrane przedmioty 

  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Zarządzanie operacyjne
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie procesami
  • Metodologia badań społecznych
  • Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji
  • Public relations
  • Metody statystyczne
  • Przywództwo
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • Stosunki pracy i prawo pracy
  • Nadzór korporacyjny
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Polityki regionalne UE
  • Symulacyjna gra menedżerska
  • Zarządzanie marketingowe
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • Rynek pracy w Polsce i Europie
 • Pozyskiwanie i zwalnianie pracowników
 • Rozwój pracowników. Zarządzanie talentami i karierą. Coaching i mentoring
 • Motywowanie i wynagradzanie pracowników
 • Ocena pracy i pracowników
 • Zachowania organizacyjne
 • Międzynarodowe ZZL
 • Strategiczne ZZL
 • Współczesne kierunki ZZL
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
 • Strategia biznesu
 • Marketing strategiczny
 • Zarządzanie zmianą
 • Finanse strategiczne
 • Negocjacje strategiczne i międzynarodowe
 • Strategie międzynarodowe
 • Strategie e-biznesu
 • Formułowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych - projekt doradczy
 • Komunikacja w kryzysie
 • Strategie korporacji
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
 • Uniwersalne systemy zarządzania zgodne z normami ISO
 • Wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością
 • Audyt systemu zarządzania jakością
 • Akredytacja, normalizacja, certyfikacja
 • Utrzymanie systemu zarządzania jakością, rola i funkcje pełnomocnika
 • Ocena efektywności systemów zarządzania jakością, koszty jakości
 • Metody projektowania wyrobów i procesów
 • Narzędzia zarządzania jakością
 • Badanie satysfakcji klientów
 • Powtórka przed testami PCBC
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE
 • Konsument i nabywca instytucjonalny
 • Strategiczna analiza marketingowa
 • Innowacje rynkowe
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie wartością klienta
 • Wirtualizacja marketingu
 • Marketing strategiczny
 • Marka i komunikacja marketingowa
 • Prawne i finansowe aspekty marketingu
 • Narzędzia menedżera marketingu
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
 • Finanse i kontroling projektów
 • Narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Wdrażanie zmian organizacyjnych przez projekty
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Metodyki zarządzania projektami - standard PMI PMBok
 • Metodyki zarządzania projektami - metodyki zwinne
 • Strategiczne zarządzanie projektami
 • Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania projektami
 • Przygotowanie do egzaminu PMI

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne i niestacjonarne  

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w roku 2018 będą podane na początku marca 2018 roku.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, uznanie świadectwa (w ciągu pierwszego semestru)
 • kserokopię paszportu
 • zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa bezpośrednia lub przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128.  
Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 375 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Zarządzanie
Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 1220 zł)
6000
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 980 zł)
4800
Opłata rekrutacyjna
550

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


Ewelina Raźnik
+48 22 519 21 75
ewelinar@kozminski.edu.pl

Dowiedz się więcej o programie 

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 17 marca 2018, godz. 12:00
 • 14 kwietnia 2018, godz. 12:00
 • 26 maja 2018, godz. 12:00
 • 30 czerwca 2018, godz. 12:00
 • 28 lipca 2018, godz. 12:00
 • 8 września 2018, godz. 12:00

Kontakt 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik