Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Atuty kierunku 

 • W rezultacie umowy zawartej przez ALK z Centrum Badania Opinii Społecznej studenci naszej uczelni uzyskali unikalną w skali światowej możliwość systematycznej realizacji własnych badan socjologicznych na ogólnokrajowych próbach reprezentatywnych w ramach regularnych, miesięcznych badań opinii publicznej. Wyniki tych badań są wykorzystywane w pracach dyplomowych oraz podczas ćwiczeń z analizy danych. Studenci ALK są też autorami oficjalnych raportów ALK-CBOS
 • Specyfiką programu jest duża liczba zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych, łączących teorię i praktykę zarządzania z przekazywaniem wiedzy o działaniach i roli tradycyjnych i nowych mediów.
 • Studenci specjalności socjologia biznesu i mediów ALK:
 • zdobywają wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, co umożliwi im elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się wymogów rynku pracy oraz ułatwi uczenie się i zdobywanie nowych kwalifikacji na dalszych etapach życia,
 • doskonalą kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak i tworzenia rozpowszechnianych za ich pośrednictwem treści,
 • przygotowują się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie nowych mediów,
 • rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne
 • uczą się zdobywać i selekcjonować informacje oraz skutecznie formułować przekazy informacyjne zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.
 • Przedmioty specjalnościowe (z socjologii biznesu i mediów) są realizowane od pierwszego semestru studiów.
 • Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zarządzaniu w dyscyplinie zarządzanie, a także stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.
 • Wśród wykładowców programu znajdują się wybitni naukowcy i praktycy, a wśród nich:
 • prof. Witold Morawski, autorytet w zakresie socjologii ekonomicznej, procesów modernizacji i globalizacji,
 • prof. ALK dr hab. Piotr Chmielewski, autor wydawanych w kraju i za granicą prac nt. kryzysów i zarządzania kryzysowego,
 • prof. ALK dr hab. Stanisław Jędrzejewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA,
 • prof. Lech Zacher, wybitny specjalista w zakresie transformacji społeczno-gospodarczej, autor wielu prac poświęconych badaniom prognostycznym oraz budowie społeczeństwa informacyjnego,
 • prof. Krzysztof Zagórski, były dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej, dysponujący wieloletnim doświadczeniem w pracy w australijskich instytutach badań społeczno-ekonomicznych.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

Sylwia Wcisło, studentka socjologii biznesu i mediów, absolwentka socjologii

Dlaczego socjologia biznesu i mediów? Jest to dla mnie kontynuacja kierunku socjologia, który ukończyłam na studiach licencjackich. Socjologia sama w sobie jest bardzo interesującą dziedziną nauki. Uczy, jak patrzeć na to, co nas otacza, i jak to otoczenie badać. Połączenie tego z mediami, czyli z czwartą władzą, które kreują społeczeństwo, a raczej to, w jaki sposób patrzy ono na rzeczywistość, oraz z biznesem, czyli z gospodarką i pieniędzmi tworzy bardzo satysfakcjonujące wykształcenie. Osobiście jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru kierunku studiów. Ukończenie socjologii na poziomie licencjackim bardzo pomogło mi w odnalezieniu się w obecnej pracy.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • socjologii ekonomicznej w dobie globalizacji
 • audytoriów medialnych, społeczności wirtualnych i organizacji otwartej współpracy
 • marketingu w mediach społecznościowych
 • stosowanych badań społecznych
 • warunków życia
 • badań business-to-business
 • badań mediów jako siły społecznej w wymiarze globalnym i lokalnym
 • kultury mediów w epoce globalizacji
 • międzynarodowej kultury biznesu
 • zmiany społecznej oraz sukcesów i porażek projektowania instytucji społecznych
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod kształtowania tych zachowań
 • zarządzania przedsiębiorstwem, przeprowadzania analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a także rozwiązywania jego problemów

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu programu socjologia biznesu i mediów można podjąć pracę:

 • agencje reklamowe 
 • media tradycyjne i cyfrowe 
 • firmy internetowe
 • ośrodki badawcze, szkoleniowe i konsultingowe
 • organizacje nowej gospodarki, stosujące najnowsze techniki komunikacyjne
 • administracja rządowa i samorządowa
 • organizacje pozarządowe

Ponadto patrz: perspektywy zatrudnienia po zarządzaniu

Wybrane przedmioty 

  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Metody statystyczne
  • Zarządzanie operacyjne
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie procesami
  • Metodologia badań społecznych
  • Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji
  • Public relations
  • Zarządzanie marketingowe
  • Socjologia ekonomiczna w dobie globalizacji
  • Postawy i zachowania ekonomiczne w gospodarce globalnej
  • Media jako siła społeczna w wymiarze globalnym i lokalnym
  • Międzynarodowa kultura biznesu
  • Kultura mediów w epoce globalizacji
  • Audytoria medialne i społeczności wirtualne
  • Stosowane badania społeczne
  • Organizacje otwartej współpracy i marketing w mediach społecznościowych
  • Gospodarka lokalna
  • Człowiek w teatrze życia codziennego
  • Zmiana społeczna - konflikt i kooperacja
  • Warunki życia
  • Hierarchie – rynki – sieci: sukcesy i porażki instytucjonalne
  • Badania B2B

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne i niestacjonarne  

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w roku 2018 będą podane na początku marca 2018 roku.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, uznanie świadectwa (w ciągu pierwszego semestru)
 • kserokopię paszportu
 • zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa bezpośrednia lub przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128.  
Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 550 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

<
Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 1100 zł)
5400
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 820 zł)
4000
Opłata rekrutacyjna 550

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


Ewelina Raźnik
+48 22 519 21 75
ewelinar@kozminski.edu.pl

Dowiedz się więcej o programie 

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 17 marca 2018, godz. 12:00
 • 14 kwietnia 2018, godz. 12:00
 • 26 maja 2018, godz. 12:00
 • 30 czerwca 2018, godz. 12:00
 • 28 lipca 2018, godz. 12:00
 • 8 września 2018, godz. 12:00

Kontakt 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik