Elitarne studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE 

Zobacz film o programie 

O programie 

Jest to program dla ambitnych i niebojących się wyzwań. Dla chcących osiągnąć więcej i zyskać przewagę na rynku pracy.

Student programu PRAWO I FINANSE będzie realizował dwie unikalne specjalności:

 • na kierunku prawo – PRAWO GOSPODARCZE
 • na kierunku finanse i rachunkowość – DORADZTWO FINANSOWE

Unikatowe połączenie 

Oprócz solidnego przygotowania do wybranej aplikacji prawniczej, a co za tym idzie do jednego z klasycznych zawodów prawniczych studia pozwolą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu  finansów i rachunkowości, niezbędne w nowoczesnym biznesie.

Pod opieką tutora 

Od pierwszego roku student  zostaje pod opieką  pracownika naukowo-dydaktycznego. Tutor będzie pomagał we wszystkich sprawach związanych z organizowaniem i koordynacją toku studiów, a także wyborem przedmiotów uwzględniających i indywidualne potrzeby, i preferencje studentów.

Umiędzynarodowienie i biznesowy profil 

Program kładzie szczególny nacisk na problemy międzynarodowe, prawnoporównawcze i gospodarcze. Taki profil studiów ułatwi karierę na międzynarodowym rynku pracy.

Przepustka do kariery 

Ukończenie elitarnych studiów dwukierunkowych PRAWO I FINANSE daje ogromną przewagę na rynku pracy. Możesz być prawnikiem, który doskonale rozumie biznes, bądź biznesmenem ze świetną znajomością prawa. Niezależnie, jaką drogę wybierzesz, Twój dyplom będzie przepustką do kariery.

Innowacyjne metody nauczania 

Zasadniczą formą prowadzenia zajęć już od I roku studiów są seminaria, konwersatoria, symulacje i warsztaty prowadzone w małych grupach przez wykładowców będących praktykami.

Dwa dyplomy 

Absolwent otrzyma dwa dyplomy ukończenia studiów - dyplom magistra prawa i licencjata finansów i rachunkowości.

Wybrane przedmioty 

Specjalność PRAWO GOSPODARCZE

  • Business Law and Public Policy
  • Computer Science in Legal Studies
  • EU Institutional Law
  • European Business Law
  • Inheritance Law Family and Custody Law
  • Intellectual Property Law
  • International Business Law
  • International Law
  • Introduction to Law
  • Legal Analysis and Reasoning
  • Legal Traditions and Systems
  • Etyka prawnicza
  • Fuzje i przejęcia spółek
  • Logika prawnicza
  • Postępowanie administracyjne  i sądowo-administracyjne
  • Postępowanie cywilne – nieprocesowe i inne postępowania
  • Postępowanie cywilne – procesowe
  • Postępowanie karne
  • Prawo administracyjne
  • Prawo cywilne – część ogólna
  • Prawo finansów publicznych

  • Prawo handlowe - część ogólna, spółki osobowe
  • Prawo handlowe – spółki kapitałowe
  • Prawo karne
  • Prawo karne gospodarcze
  • Prawo konstytucyjne
  • Prawo papierów wartościowych
  • Prawo podatkowe
  • Prawo pracy
  • Prawo prywatne międzynarodowe
  • Prawo rzeczowe
  • Prawo upadłościowe
  • Prawo zobowiązań
  • Ścieżki kariery prawniczej
  • Teoria i filozofia prawa
  • Ubezpieczenia majątkowe
  • Ustroje państw współczesnych w ujęciu historycznym
  • Warsztat dla przyszłych aplikantów 
  • Warsztat pisarski prawnika
  • Język angielski
  • Język obcy II
Specjalność DORADZTWO FINANSOWE

  • Podstawy zarządzania
  • Podstawy prawa
  • Podejmowanie decyzji finansowych
  • Etyka
  • Informatyka
  • Matematyka
  • Rachunkowość
  • Finanse
  • Makroekonomia
  • Profesjonalna komunikacja
  • Statystyka
  • Mikroekonomia
  • Prawo handlowe
  • Interpretacja sprawozdań finansowych
  • Rachunkowość finansowa
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Analiza finansowa
  • Rynki finansowe
  • Finanse publiczne
  • Bankowość
  • Podstawy rachunkowości zarządczej
  • Podejmowanie decyzji w działalności gospodarczej
  • Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
  • Rachunkowość podatkowa
  • Rachunkowość małych firm
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
  • Strategie inwestycyjne
  • Podstawy analizy fundamentalnej
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Analiza techniczna
  • Wycena instrumentów finansowych
  • Biznesplan
  • Optymalizacja podatkowa
  • Ceny transferowe
  • Organizacja i funkcjonowanie instytucji finansowych
  • Język angielski
  • Język obcy II

Tryb studiów 

Studia w ramach programu PRAWO I FINANSE prowadzone będą w trybie stacjonarnym (studia dzienne).

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zasady naboru 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.  

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego 
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę,  maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 350 punktów rekrutacyjnych i odbędą rozmowę z opiekunem programu. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (w przypadku przesyłania dokumentów pocztą/kurierem)

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację  dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz nostryfikację (w ciągu pierwszego semestru)
 • kserokopię paszportu (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania (plus tłumaczenie)
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia oraz wizy
 • dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK, uzyskane na podstawie napisanego eseju - druk do pobrania)

Tematy esejów z języka polskiego, przewidzianych dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie do ALK:

1. Dlaczego podjąłeś decyzję o rozpoczęciu studiów w Polsce?

2. Uzasadnij, dlaczego właśnie Ty powinieneś zostać przyjęty na studia w ALK.

3. Twoje wymarzone studia.

4. Jak wyobrażasz sobie swoją karierę zawodową po ukończeniu studiów w ALK.

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/128.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 550 zł. Opłata nie podlega zwrotowi.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Wzór umowy w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów dla osoby pełnoletniej
Wzór umowy w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów dla osoby niepełnoletniej

Uchwała nr 106 - 2014/2015 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 99 - 2015/2016 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 173 - 2015/2016 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018

Opłaty 

Prawo Płatność za semestr
Specjalność: PRAWO GOSPODARCZE
(pięć rat po 1260 zł)
6200
Opłata rekrutacyjna 550
Finanse i rachunkowość Płatność za semestr
Specjalność: DORADZTWO FINANSOWE
(pięć rat po 1260 zł)
6200
Opłata rekrutacyjna 550
Prawo i finanse Płatność za semestr
Specjalności: PRAWO GOSPODARCZE i DORADZTWO FINANSOWE - semestry 1-6
(pięć rat po 1880 zł)
9300
Specjalność: PRAWO GOSPODARCZE - semestry 7-10
(pięć rat po 1260 zł)
6200
Opłata rekrutacyjna 550

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


Ewelina Raźnik
+48 22 519 21 75
ewelinar@kozminski.edu.pl

Pobierz broszurę

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 17 marca, godz. 12:00
 • 14 kwietnia, godz. 12:00
 • 26 maja, godz. 12:00
 • 30 czerwca, godz. 12:00
 • 28 lipca, godz. 12:00
 • 8 września, godz. 12:00