Praktyki w ramach programu Erasmus 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS + - WYJAZDY NA PRAKTYKĘ

- dla studentów ubiegających się o dofinasowanie na realizację praktyki zagranicznej

- dla absolwentów (Recent Graduates) ubiegających się o dofinasowanie na realizację absolwenckiej praktyki zagranicznej

Ubiegając się o wyjazd w ramach programu Erasmus +, można skorzystać z trzech możliwości:

1. wyjazdu na część studiów – do zagranicznej uczelni współpracującej z Twoją uczelnią macierzystą;

2. wyjazdu na praktykę studencką – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji

3. wyjazdu na praktykę absolwencką – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji

Akademia Leona Koźmińskiego ma możliwość przyznania studentom dwumiesięcznego dofinansowania na realizację praktyki zagranicznej.

Absolwenci ALK mają szansę na otrzymanie trzymiesięcznego dofinansowania na realizację absolwenckiej praktyki zagranicznej. Wysokość stypendiów jest uzależniona od kraju, w którym student/absolwent będzie realizował praktykę.

Koordynator Praktyk Zagranicznych ALK maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych odpowie na zgłoszenie, przesłane e-mailem, o chęci uczestnictwa w programie praktyk zagranicznych w ramach Erasmus+. Zgłoszenie musi zawierać: CV, list motywacyjny, potwierdzenie kompetencji językowych oraz formularz zgłoszeniowy

Każda osoba ubiegająca się o stypendium na realizację międzynarodowej praktyki w ramach programu Erasmus+, powinna zgłosić się do Koordynatora Praktyk Zagranicznych ALK:

1. Obywatele UE -  minimum na 4 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia praktyki.

2. Osoby nie posiadające obywatelstwa kraju należącego do Unii Europejskiej: na 11 tygodni przed planowaną datą rozpoczęcia praktyki, z uwagi na procedury wizowe.

Studenci Akademii Leona Koźmińskiego mają możliwość zrealizowania praktyki zawodowej w ramach Erasmus + . Jest to niezwykła szansa na kilkumiesięczny, zagraniczny wyjazd do firmy lub organizacji, umiejscowionej w jednym z krajów Europy, celem zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie Erasmus + do zapoznania się z zasadami rekrutacji, prowadzenia programu, znajdującą się poniżej ofertą praktyk i do aplikowania!

O programie

Kto może się ubiegać o wyjazd w ramach programu Erasmus + Placement Program?

1. Osoba posiadająca status studenta - być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora - zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym);

2. Student może wyjechać w ramach programu Erasmus + Placement, po ukończeniu trzeciego semestru studiów. W wyjątkowych przypadkach student może wcześniej (niż po trzecim semestrze) ubiegać się o możliwość udziału w Erasmus + Placement Program i zrealizować praktykę za zgodą Pełnomocnika Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych.

3. W programie Erasmus + na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.). 

Nie można odbyć praktyk w ramach programu Erasmus + w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
Grupa instytucji UE, w których NIE MOŻNA odbywać praktyki

4. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach  będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

5. Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus +.

Student zakwalifikowany do wyjazdu w ramach Erasmus + Placement Program ma szansę otrzymania dofinansowania na DWUMIESIĘCZNY OKRES praktyki, zgodnie ze stawkami UE.

6. Od minionego roku akademickiego również absolwenci uczelni są uprawnieniu do realizacji zagranicznych praktyk, w ramach programu Erasmus+. Aby ubiegać się o maksymalnie trzymiesięczne dofinansowanie na realizację praktyki zagranicznej, osoba planująca staż absolwencki, musi złożyć stosowną dokumentację, przed momentem obrony tytułu naukowego.

Oferty praktyk

Zaaplikuj na praktykę zgodnie z wymogami organizacji, której ofertę wybrałeś.

Masz możliwość aplikowania na oferty, które rekomenduje Uczelnia, której znajdziesz poniżej, jak również aplikowania do samodzielnie wybranych organizacji.

Stawki stypendiów
Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium e euro
Grupa 1. - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy  600
Grupa 2. - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja  500
Grupa 3. - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry400
Wymagane dokumenty przez ALK

Krok I

Jeśli Twoja aplikacja została zaakceptowana przez organizację, zarejestruj rozpoczęcie praktyki na www.ikozminski.edu.pl Kiedy Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana przez Pełnomocnika Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych prześlij e-mailem do Koordynatora Praktyk Zagranicznych następujący komplet dokumentów:

 •     formularz rejestracyjny (jeśli wyjeżdżasz na praktykę jako student) – w formie skanu, z podpisem
 •     formularz rejestracyjny (jeśli wyjeżdżasz na praktykę jako absolwent) – w formie skanu, z podpisem
 •     CV w języku angielskim
 •     List motywacyjny w języku angielskim - w formie skanu, z podpisem
 •     kopię certyfikatu językowego lub zaświadczenie od lektora  - w formie skanu

Krok II

Do koordynatora ds. Praktyk Międzynarodowych Biura Współpracy z Zagranicą ALK  prześlij następujący wzór umowy finansowej z uzupełnioną pierwszą stroną – dane osobowe oraz numer rachunku bankowego prowadzonego w EUR (w tej walucie otrzymasz stypendium).

Krok III

Prześlij do swojego mentora Learning Agreement for Traineeships z prośbą o wypełnienie sekcji BEFORE THE MOBILITY. Otrzymany plik prześlij do Koordynatora ds. Praktyk Zagranicznych.

Rozliczenie realizacji praktyki

 

Po powrocie ze stypendium jesteś zobowiązany do przedłożenia  u Koordynatora Praktyk Międzynarodowych:

A) W przypadku wyjazdu studentów:

-  Learning Agreement for Traineeships – z wypełnioną sekcją AFTER THE MOBILITY (skan)

- raport z odbytej praktyki (pobranego z www. ikozminski.edu.pl) – w formie oryginały z podpisem i pieczęcią pracodawcy

- ważne jest wypełnienie ankiety beneficjenta programu

- wypełnienie dwóch testów językowych, tzw. OLS

 

B) W przypadku wyjazdu absolwentów:

- document Learning Agreement for Traineeships – z wypełnioną sekcją AFTER THE MOBILITY (skan)

- ważne jest wypełnienie ankiety beneficjenta programu

- wypełnienie dwóch testów językowych, tzw. OLS

 

 


OFERTA PRAKTYK I STAŻY ZA GRANICĄ

Ambasada RP w Meksyku

 

Ambasada RP w Meksyku zaprasza studentów na praktyki w referacie polityczno-ekonomicznym, kultury, administracji i w konsulacie. Praktyki to okazja do zdobycia nowego doświadczenia, podszkolenia języka hiszpańskiego, zapoznania się z pracą urzędu i specyfiką dyplomacji.

Ogólne informacje dotyczące praktyk studenckich i absolwenckich oraz wolontariatu w placówkach zagranicznych, a także wzory formularzy zgłoszeniowych znajdą Państwo na stronie internetowej MSZ:  http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/

Praktyki są bezpłatne, a Ambasada nie pokrywa kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia ani ubezpieczenia osoby odbywającej praktykę.

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: meksyk.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

 

 

Answerformula

International Training and Consulting Company. An associate of the Fitch Ratings Group.

Do pobrania: Internship offer

ArcaPay

 

ArcaPay is an Authorised Payment Institution that specialises in digital international payments, foreign exchange and currency risk management.

 

Do pobrania: Placement offer

Biz partner

About the company:

We believe that the rules of business will alter dramatically over the coming years. Power will switch from the giants to a network of millions of individuals, if you believe in what we're saying you've come to the right place as we're leading the change.

It's our job to present new opportunities to you every day, it's then up to you to make the most of them by getting involved. Don't wait for things to happen, make things happen.

We call our mission "From $0 to a $BILLION" and you can be a part. At the moment we don't know how long it'll take or how many of you will be needed, what we do know is that together we'll get there.

Do pobrania: Placement offer

Bloom consulting

 

Bloom Consulting is an international consultancy company, with headquarter based in Madrid, Spain.

Bloom Consulting expertise lies in country branding, the development of strategies for countries and private companies, as well as human resource management. We have been interviewed by the Economist and Forbes Magazine, and have been categorized as one of the key players in the world in this matter. We work hand in hand with many governments, as can be attested by our work with the Latvian, Poland, Portuguese, Spanish, Brazilian and Bulgarian governments and such companies as Telefonica, Ikea, McDonalds and more. www.bloom-consulting.com

Do pobrania: FAQ, Internship-PM, Internship-TA, Internship-DDA

Casamundo

CASAMUNDO is the European market leader in online-based holiday home rentals and one of the fastest growing Internet companies in Europe.

CASAMUNDO recruits highly qualified employees with an unparalleled entrepreneurial spirit. We provide superior service with an excellent focus on customer service - our customers have awarded us the TÜV mark VERY GOOD.

Sophisticated online technologies and active marketing strategies (online, offline, TV etc.) are the foundation of our success, our continued exceptional growth and international expansion.

 

CASAMUNDO ist europäischer Marktführer im Bereich online-basierter Ferienhaus- und Ferienwohnungsvermittlung und eines der am schnellsten wachsenden Internetunternehmen in Europa.

Bei CASAMUNDO arbeiten hochqualifizierte Mitarbeiter mit einem Know-How und Spirit, der seinesgleichen sucht. Wir bieten erstklassigen Service mit einer ausgezeichneten Dienstleistungsorientierung – unsere Kunden geben uns die TÜV Note SEHR GUT.

Ausgefeilte Online-Technologien und offensive Marketingstrategien (Online, Offline, TV, etc.) sind die Basis für unseren Erfolg und unser weiteres überdurchschnittliches Wachstum sowie unsere internationale Expansion.

 

To download: Internship offer, Internship offer - Online marketing

 


Cosmomundi

 

 

Cosmomundi SLU, is a leading young and dynamic company, located in Central Madrid, specialized in organizing tours in Spain and Europe is offering a challenging and exciting opportunity as an Travel Executive. If you are interested in planning tours, booking facilities and working in a fast, paced international environment, you are the ideal candidate.

 

Do pobrania: Placement offer form

Deutsche Post DHL Inhouse Consulting

 

Deutsche Post DHL - the Group at a glance
The Deutsche Post and DHL corporate brands offer a one-of-a-kind portfolio of logistics and communications services. The Group provides its customers with both easy to use standardized products as well as innovative and tailored solutions ranging from dialog marketing to industrial supply chains. About 470,000 employees in more than 220 countries and territories form a global network focused on service, quality and sustainability. With programs in the areas of climate protection, disaster relief and education, the Group is committed to social responsibility.

Inhouse Consulting is the international strategy and management consultancy of Deutsche Post DHL. Working “in house”, we support the top management of Deutsche Post DHL in shaping the future of their businesses – worldwide. With an ambitious and highly motivated team of more than 110 consultants we develop high-impact solutions for the business challenges of today and tomorrow.
For more information on DPDHL Inhouse Consulting including example cases and internships offers, please visit us www.exciting-challenges.com

EProjectConsult

 

 

The European Institute of Training and Research “EProjectConsult” serves as the international department of A Rocca Ass. Art. CultIt promotes European cultural awareness and social integration mainly through youth education, and provides, therefore, training programmes in the different economic sectors in partnership with Italian and foreign enterprises. Given its expertise in the preparation and implementation of national and international projects, it also offers a wide range of management consultancy services in that area. Last but not least, as an institute of training and research, EProjectConsult has developed its own training courses for adult education.

 

Do pobrania: offer

Evidence Based Training (EBT)

Evidence Based Training (EBT) is a Dutch company established in 2006. We are part of an innovation business in which the science and the sport mixed to develop products and services.

Besides we have a big business network that we work with developing other products and services. One of these products is Equana, a healthy sports drink for horses. We are focus on the Spanish market.

Moreover we are also exporting some Dutch products to Spain.

 

Do pobrania: Placement offer

 

 

FreeDa

 

FreeDa Language Space a multi-language school located in Barcelona.

We are passionate about languages, and we strive to share this passion with others. The school embraces a large number of courses, focusing on language, academics, and cultural experience.

Our practical approach to language is taught by highly qualified teachers and consultants, who consistently enhance their skills at specialized training courses.

We are growing every day, and our goal is to become the global space, where people from different cultures would interchange the cultural experience, learn languages, find new friends and celebrate diversity.

Do pobrania: Internship offer

Google

 

Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. And while we’re committed to building the perfect search engine, our work goes well beyond delivering accurate search results. The spirit of innovation and entrepreneurship that made our company a success right from the start underpins the work we do every day, from constantly pushing the boundaries of our products to researching alternative energies or devising new ways to interact with our clients.

Contrary to popular belief, we don’t just hire engineers. Whether it’s developing new business strategies, enhancing customer happiness, providing online marketing consultancy to our clients or bringing products to market, there are plenty of graduate opportunities at Google that don’t involve algorithms.

 

We are currently accepting applications for a range of technical and non-technical, full-time opportunities and we are interested in final year students and recent graduates from all disciplines. If you are thinking about full-time career with Google, please visit the following links:

·  SMB Sales - google.com/jobs/students/smbsales

·  SMB Services - google.com/jobs/students/smbservices

 

 

GreenJinn

GreenJinn is a fast growing early-stage startup based in London. We’ve developed and launched an app, which provides supermarkets customers with personalised coupons and cashback on good quality, healthier groceries.

We're a customer-centric, innovative startup, following in our every-day cutting-edge business methodologies like Lean Startup, Design Thinking and Business Model Innovation.

Our activity is currently focused on marketing and user acquisition, improvements of the mobile app, developing relationships with brands and supermarkets, customer service and daily operations.

Do pobrania: Placement offer

GTW Consortium Ltd.

 

GTW Consortium Ltd specialises in corporate training, education and recruitment within various industries and sectors.

Our business groups and brands include WISE tutors, GT Schools and GTW Corporate training and recruitment .

We are able to work with families, small businesses, schools, charitable organisations, large corporations and local authorities, providing them with highly

qualified professionals suited to their individual or corporate needs.

Whether recruiting for internal or external roles, we know that the success of any business lies in the hands of its people. We are therefore always on the look out for highcalibre and effective candidates for high impact roles.

Do pobrania: Placement offer form, Internship offer - Media, Internship offer - Accounting

Hilti

 

Dlaczego właśnie Hilti?

Oprócz faktu, że Hilti jest niekwestionowanym liderem w usługach i produkcji urządzeń dla branży budowlanej, niektórzy pracownicy wierzą, że to właśnie pasja do ludzi jest tym, co sprawia, że Hilti jest najlepszym wyborem. Inni są przekonani, że to możliwość zawodowego rozwoju, który znajduje się w ich zasięgu. Możliwe, że jest to znaczenie wewnętrznych wartości Hilti. Nieważne, czy to perspektyw osobistego rozwoju, czy pola do działania w międzynarodowej firmie, najważniejsze jest to, czego Ty szukasz.

Jeśli podobnie rozumiesz to, jak powinna wyglądać Twoja zawodowa przyszłość, skorzystaj z okazji i rozpocznij swoją karierę w Hilti.

 

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki w europejskich jednostkach firmy Hilti, proszone są o złożenie aplikacji przez stronę: www.hilti.com/jobs (category internship)

Do pobrania: broszura

IBC Corporate Solutions Ltd

Firma oferuje szereg usług powierniczych, prawnych, księgowych, oraz doradczych dla firm oraz osób fizycznych. Wspieramy naszych klientów przez wszystkie procesy biznesowe, od planowania struktury biznesowej, poprzez założenie firmy, jej zarządzanie, aż do jej sprzedaży lub likwidacji.

Jesteśmy zespołem doświadczonych doradców w dziedzinie usług korporacyjnych, powiernictwa, prawa i podatków, księgowości, zarządzania i administracji spółek, międzynarodowego planowania podatkowego i usług pochodnych.

Nasze biura znajdują się na Cyprze (Nikozja) oraz w Polsce (Gdańsk).

Mimo fizycznej obecności biur na Cyprze i w Polsce, poprzez sieć partnerów oferujemy usługi w każdej innej jurysdykcji (np. Anglia, Malta, Łotwa, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne).

 
IBC Corporate Solutions świadczy takie usługi jak:
 
- zakładnie spółek w różnych jurysdykcjach
- zarządzanie i administracja spółek
- likwidacje i restrukturyzacje
- doradztwo prawne i podatkowe
- planowanie podatkowe
- księgowość, VAT, obsługa kadrowo-płacowa
- otwieranie korporacyjnych kont bankowych i ich administracja
- usługi konsultingowe
- usługi wsparcia biznesu
- wirtualne biuro, adres siedziby firmy, wynajem powierzchni biurowej
- usługi agencyjne i reprezentacyjne
- szkolenia prawne i podatkowe
 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.ibccs.com.pl w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Do pobrania: Internship offer

Institute for Cultural Diplomacy

The Institute for Cultural Diplomacy (ICD), is an international, not-for-profit, non-governmental organisation, registered in the USA and Germany, with headquarters in Berlin, Germany. The ICD is focused on the theory and practice of cultural diplomacy to promote global peace and stability through strengthening and supporting intercultural relations at all levels. The Institute’s main activity is focused on research,  holding events to raise awareness of cultural communities, conducting international and interdisciplinary congresses and symposiums highlighting the actors and various approaches related to the field, and offering educational programs, in partnership with leading European universities and institutions, dedicated either wholly or in part to the field of cultural diplomacy. More information about the activities of the ICD can be found under: www.culturaldiplomacy.org

To download: Offer, Internship Program

ITSector

 

ITSECTOR- Sistemas de Informação, S.A is a technology based company that began activity in 2005.

It is characterized as a dynamic and young company, led by a strong technological competence in the IT sector and focused on its’ target clients.

In Portugal it is located in Oporto (where the headquarters are located) and Lisbon, and it a presence in Poland, United Kingdom, Angola and Mozambique.

Its’ activity focuses on the development of projects and the integration of computer software applications, consultancy and outsourcing specialized in markets such as Banking, Telecommunications, Public Administration Commerce and Services.

The companies´ main focus is innovation and development of efficient solutions for its´ clients associated with technological services and the adapting of clients business processes, so that they may identify ITSector as a partner of excellence in their business and not just a simple service provider.

With a team of over 200 worthily qualified professionals, ITSector is a young and dynamic company characterized by strong experience in the sector of IT. Our main aim is innovation, and implementing efficient solutions for our clients, acting in areas of software development, system integration, consulting and specialized outsourcing.

 

Do pobrania: Placement offer

JacTravel

JacTravel is one of the world's premier suppliers of online hotel bookings and inbound travel services to the tourism sector. The business was established in 1975 and is headquartered in London, with offices in Edinburgh, Hong Kong, Vancouver, Prague and Dubai. The business employs over 220 people and in its financial year to October 2013, the business had turnover of £150m. 

JacTravel operates two distinct but complementary divisions: online accommodation wholesale, and a UK inbound group travel division. The online division distributes hotel rooms for over 12,000 ‘hand-picked’ hotels globally, with market leading content in London and the groups division has an unrivalled expertise in providing market leading tailored tours to groups visiting the UK and Ireland, offering bespoke itineraries and products. 

In recent years, and in recognition of JacTravel’s operational and financial performance, the business has received a number of awards, including: UK Tour Operator of the Year 2011 and 2013 (UK inbound Awards for Excellence), Gold Level (2011, 2012 and 2013) in the Green Tourism Business Scheme; Sunday Times Profit Track 100 (2013 and 2014); Sunday Times International Track 200 (2012, 2013 & 2014) and been a finalist in the National Business Awards for International Growth (2012, 2013 & 2014)

If you are interested, please get in touch at employment@jactravel.co.uk.

Do pobrania: Application form, Internship offer - Groups, Internship offer - Marketing, Internship offer - Product

KG International Unipessoal LDA

KG International provides a comprehensive and professional services in the field of internationalization, consulting and project management.

Do pobrania: Placement offer

Laspartner

Laspartners is a wholesales company in welding equipment and necessities. We have several branches in the Netherlands and 1 in Belgium. Next to the sales of products, we offer a lot of services like: rental of equipment, education, maintenance and repair, etc. Our customers range from small, for example one person workshops, to big, for example ship building.

Do pobrania: Placement offer

Leaderbrock

 

Leaderbrock. Sports & Entertainment is an agency specialized in Sports Marketing in four business lines.

- Attitude & Aptitude. Area of representation, mainly in football. Leaderbrock, under the brand Attitude & Aptitude goes further and revolutionizes the concept of representation of elite athletes in order to manage his career

- Athletes Consultancy. We offer personal and professional advice to elite sportsmen from different modalities.

- Doing4you. Entertainment & Events & Brand Activation. Area focused primarily on creating and organizing all types of events related to the world of sports and building recreational projects.

- Marketing Consultancy. Area dedicated to projects consultancy whether sporting, linked to sport, or oriented to clients.

 

Do pobrania: Placement offer

Leszek J. Olejniczak - Geschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung

 

The company Leszek J. Olejniczak - Geschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung is an independent representative office for the DVAG - German Financial Advisors’ Association in Hamburg which exists in the market since 1990.

 The DVAG is a leader in Germany in the finance services sector. A team of advisors cooperates with the most renowned financial institutions. The DVAG has its own system of continual employee training (schooling) in 11 cities in Germany and 3 cities in Austria. The company operates in Germany, Austria and Switzerland. The company specializes in service in complex areas of insurance, finance and banking. The organization and optimization of private financial situation in comparison with individual customer needs is our priority. It advises in choosing the appropriate insurance system for companies and advises in the area of start-up businesses in Germany (without the need to get employed) – these are areas in which the company expands with great success. Furthermore, the company gives advice in corporate law, labor law and tax law.


Do pobrania: placement offer

 

 

 

LKW Walter

LKW WALTER was founded in 1924 and is one of the largest full truck load companies in Europe. It is among Austria's Top 100 companies. We focus on the organisation of full truck loads throughout Europe and to/from Russia, Central Asia, the Middle East and North Africa. Since 1984 LKW WALTER has been a pioneer in the development of combined road/rail and Short-Sea shipping. The WALTER GROUP is one of Austria's most successful private companies.

Do pobrania: Placement offer

MadBid.com

MadBid.com was founded by a consultant (L.E.K.), investment banker (Goldman Sachs) and stock exchange experts (Deutsche Börse) in June 2008 and since then the company has taken big strides with its very unique e-commerce auction concept MadBid.com. We have been quoted across the globe, from Sina’s Daily news (a major Chinese online media company) in the East to the likes of BBC, TechCrunch and the Times in the West. We have also been fortunate to see our efforts generate award recognition; 2012 – Red Herring Europe Top 100, 2012 - Sunday Times Tech Track 100. Top 41st and 2012 - National Business Awards – Finalist (Top 10) in category: Small Online Business of the Year.

MadBid.com is a gamified e-commerce experience that will take you on a thrilling shopping adventure and leave you with an average discount of 80% on a wide selection of brand new products in our fast-paced auctions. Even if you do not win an auction, you can use the money spent on bidding as a discount towards buying the item that you bid on. Bid or buy direct to get some of the best deals online. We even match our Buy-Now prices with other major retailers on selected items.

We are further developing, incubating and growing our “Gamified E-commerce” formats that we offer. Finally, we are also entering the SoLoMo space with some new and exciting mobile formats.

 

Do pobrania: Placement offer form

M.E.P. Europrojects Granada® S.L.

 

 

M.E.P. Europrojects Granada®, S.L. is a private training organisation mainly aimed at organising and implementing different European and international projects in Granada and with a long experience in participating within European projects, specially Erasmus+ KA1 projects, European Social Fund projects (Human Capital – National Cohesion Strategy Operational Programme), Structural and Regional projects and many other EU funded project types as well as International projects.

M.E.P. Europrojects Granada®, S.L. team counts on an extensive experience of more than 12 years working with European Mobility projects and organising training mobility projects for more than 3.000 students and 500 teachers coming from 21 different countries.

M.E.P. Europrojects Granada®, S.L. will organise together with Beneficiary/Sending organisation all aspects related to the preparation, submission and implementation of their European projects. M.E.P. Europrojects Granada®, S.L. will organise not only the internship but also all the necessary services to provide a complete training programme for trainees from the most varied specialities and a 360º personal and professional experience. M.E.P. Europrojects Granada®, S.L. can also organise study visits, study activities and job shadowing for teachers and professionals of any field.

M.E.P. Europrojects Granada®, S.L.  main characteristic is that we provide continuous help and monitoring during the whole project lifetime, being a lifeguard both for sending organisations and participants who feel during their stay in Granada with us like at home.

 M.E.P. Europrojects Granada®, S.L. also counts on the project coordination team of different profiles and speaking different languages to facilitate communication and fulfil the needs of the participants. This language knowledge allows the staff to manage the documents and certificates which are relevant for the project.

MMBarcoding

MM Barcoding Ltd. is a medium-small size company founded by Martin Mulligan in 1984. The company’s headquarter is located in St. Helens, Merseyside in UK. 

MM Barcoding Ltd. is an expanding company and constantly looking for committed students for the internship vacancies. MM Barcoding Ltd. is an international company specialized in barcode products and RFID solutions centered on the following areas:

-Label Printers, Thermal Print heads and other barcode products

-Barcode labels and Thermal ribbons

-Maintenance of barcode products, especially label printers and barcode scanners.

-RFID solutions  - Consultancy and training courses 

The company has 25 years of experience in the industry with excellent links to EU countries such as Spain, Germany, Italy or France. 

We permanently offer internship positions in the fields of Finance, HR, IT, Service/Marketing and Supply Chain.  We want to give the opportunity to work in a dynamic team with people from all over the world and the possibility to take real responsibility and to gain real professional experience

This opportunity will improve the student’s English skills by living and working in a British business environment

Do pobrania: Supply Chain Internship, Finance Internship, Marketing Internship, IT InternshipHR Internship

MPA Consulting

MPA Consulting, Michael A. Potter International, Manchester, UK

MPA Consulting is a Management Consultancy that specialises in Business, HR Management and Training, and is one of the UK's leading providers of "Agenda for Change" Panel Work and Consultancy, including the provision of Training and Job Evaluation to NHS. 

MPA Consulting specialises in Change Management, Organisational Development as well as Recruitment and Selection. The MPA Consultants assist organisations in developing effective people strategies, plans, policies and systems which help contribute to long-term commercial success. From HR professionals to occupational psychologists and trainers MPA Consulting has the capacity to deliver high quality expertise and solutions to organisation.

Do pobrania: Placement offer

Nike

 

Key Figures

Company name *

Nike European Headquarters

Address *

Colosseum 1
1213 NL Hilversum

Telephone number *

035 626 6300

E-mail *

TalentAcquisition.EHQ@nike.com


Website *

www.nikejobs.com


Year of foundation

1972

Number of active countries

160 active countries all around the globe

Head office globally

Portland, Oregon, USA

Head office in The Netherlands

Hilversum (also the European Headquarter)

Number of employees globally

Over 30,000

Number of employees in The Netherlands

Over 1500

 

Number of yearly internships in The Netherlands

More than 70


Company Profile

Branch

Consumer Goods

Description

It started with a handshake between two visionary Oregonians: Bowerman and his University of Oregon runner Phil Knight. They and the people they hired evolved and grew the company that became Nike Inc.

From a US-based footwear distributor Nike grew into to a global marketer of athletic footwear, apparel and equipment that is unrivaled in the world. Along the way, Nike has established a strong Brand Portfolio with several wholly-owned subsidiaries including Cole Haan, Converse Inc., Hurley International LLC, NIKE Golf, and Umbro Ltd.

That includes more than 30,000 Nike employees across six continents, each of whom is making his own contribution to fulfill our mission statement: to bring inspiration and innovation to every athlete in the world.

Nike does more than outfit the world’s best athletes. We are a place to explore potential, obliterate boundaries, and push out the edges of what can be. We are looking for people who can grow, think, dream and create. We thrive in a culture that embraces diversity and rewards imagination. We seek achievers, leaders and visionaries. At Nike, it is about bringing what you have to a challenging and constantly evolving game.

At Nike, every employee brings inspiration and innovation to our business.  And others have also taken notice. In the last years, we have been named to Fortune Magazine’s 100 Best Companies To Work For as well as Business Week’s Top 100 Best Places To Launch A Career lists.

As the world’s largest sports company, we also go beyond the game to work with communities and cultures around the globe.

Our Internship Program

“Don’t dream of winning, train for it”

Mo Farah

With our Internship Program we want to train young talents to develop their potential. In our European headquarter, based in Hilversum, we offer a wide variety of opportunities.

Our nature friendly campus hosts over 1,500 employees coming from all over Europe (and beyond). Our cutting edge facilities and our dynamic environment make working at Nike an unforgettable experience for each young talent who is passionate about sport and sportswear.

We seek people who are willing to explore their potential and push their boundaries. Are you up to the challenge? If you are, here’s what you need to do to apply for a job or an internship in our Headquarters.

Most of our internships are in the following fields: Merchandising, Fashion and Design, Product Management, Retail, HR, Finance, Marketing and Sales.

You can do so by visiting our www.nikejobs.com website and applying directly for our available positions.

As part of our Internship Program, we are looking for:

•                  Students enrolled at University or any other relevant institution for the entire duration of the internship program;

•                  A major preferably in: business sciences, design, merchandising, product management, apparel/textiles, liberal arts, sport management;

•                  Passion for sports and Nike;

•                  High energy level, curiosity and information seeking attitude;

•                  Proven ability to prioritize workloads, manage multiple projects simultaneously and drive results;

•                  Passion and attitude for teamwork in a multicultural context;

•                  Strong communication skills;

•                  Fluent in English;

•                  Valid EU work permit.

Internship duration is 6 – 12 months, full time. We welcome students who want to complete their thesis assignment as well.

 

Do pobrania: Internship in Netherlands

Optimy

Do pobrania: Internship offer

Placements in Portugal

www.placementinportugal.com 

Placements in Portugal aims to help ambitious and international motivated students to finding internship opportunities in Portugal. Enjoying from a growing partner network in Portugal, Placements in Portugal aims at making the bridge between the foreign student and companies and institutions in Portugal overseeing the overall internship process for the student. Placements In Portugal services are free for all students under internship programs (i.e. Erasmus Placement and Leonardo Da Vinci or any other identical internship program). In addition to the internship support, Placement In Portugal also provides support in other related areas like housing, insurance and cultural integration.

Do pobrania: Operations Manager, Marketing and Helpdesk Assistant, Recruiter Assistant, Communication and Event Organizer, Online Sales Assistant

Polarity UK

 

Polarity UK Limited ma swoją siedzibę w Londynie. Jest to firma badawczo-marketingowa ze specjalizacja w strategiach wejścia na rynek brytyjski dla klientów z Europy i świata. Nasi klienci pochodzi z różnych branży, kultur oraz z różnymi zapotrzebowaniami - analizy rynku, marketing, business development, rozwój kanałów dystrybucji. 

Grupa Polarity UK posiada własną platformą medialna z możliwościami dla dziennikarzy, social media i IT specjalistów oraz on-line shop gdzie entuzjaści świata mody mogą skorzystać ze stażu.

Firma oferuje dynamiczną i stymulującą atmosferę pracy dla ambitnych i zmotywowanych absolwentów ze znajomością języka angielskiego.

 

Do pobrania: Placement offer, Placement offer 2

Polword Ltd.

 

Polword Ltd. is a leading specialist in teaching the Polish Language in London. We also provide Russian and English language courses as well as translation and interpreting services. We boost a wide variety of both group and individual courses starting from general language to specialist courses, e.g. business courses.

We are located in heart of London and for over 15 years we have built a reputation for providing high quality language courses people love

Do pobrania: Placement offer

PremiValor Consulting

 

PremiValor Consulting is a firm focused in providing value-added services that will make significant contribution to its clients integrating solutions in the management consulting area, with emphasis on Corporate Finance, Project Finance, Strategy, Macro Economic Studies and Project Management.

 

PremiValor Consulting differentiating positioning consists in the excellence and multidisciplinarity of its team, with background education in management and economics, communication, engineering, medicine, pharmacy, biology, nutrition etc.

Do pobrania: Placement offer

Procter&Gamble

Procter&Gamble jest jedną z największych na świecie firm działających na rynku FMCG (szybko zbywalnych dóbr konsumpcyjnych). Produkujemy i sprzedajemy niemal 300 marek, które trafiają do 4 miliardów konsumentów na całym świecie. Na wspólny sukces w 80 krajach pracuje łącznie 127 000 osób, w tym ponad 3000 w Polsce. Nasze marki sprzedawane w Polsce to m.in. Gillette, Pantene, Head&Shoulders, Olay, Wellaflex, Blend-a-med, Oral-B, Braun, Duracell, Pampers, Always, Naturella, Vizir, Lenor, Ariel. Firma P&G znana jest na świecie jako „kuźnia” talentów i liderów biznesu. Mamy za sobą ponad 170 lat tradycji i doświadczenia w działalności w wielu krajach na całym świecie.

 

Budujemy naszą organizację „od wewnątrz”, zatrudniając pracowników na podstawowe stanowiska menedżerskie i systematycznie awansując ich na kolejne szczeble, w miarę zdobywanych umiejętności. Oznacza to, iż nikt z zewnątrz (z innych firm) nie jest zatrudniany na wyższe stanowiska kierownicze. Awansują na nie nasi pracownicy.

Strategia „budowania organizacji od wewnątrz” powoduje, że nasza firma w naturalny sposób jest doskonałą ofertą dla studentów i absolwentów – nie wymagamy doświadczenia zawodowego ani ukończenia konkretnego kierunku studiów. Dla nas ważny jest potencjał, który będziemy rozwijać.

Link do aplikacji:

http://ce.experiencepg.com/home/apply1.html

Rentergo

Do pobrania: Placement offer

Reykjavik University

 

Reykjavik University's (RU) subjects in research and teaching are science and engineering, computer science, business and law. The University has an interdisciplinary approach that fits well with today's society and offers programmes that, for example, cross business with computer science and computer science with engineering. RU is at the forefront of research in Iceland in its focus areas.

To download: Internship offer

 

 

Savings United GmbH

 

Savings United GmbH is an international network of digital coupon marketplaces. Our headquarters are in Hamburg, Germany.

We believe it is crucial that customer needs belong to the center of our decision-making process, for doing so it is essential to have a team with a strong understanding of customer’s expectations. Our team is made up of professionals from sixteen different nationalities with wide experience in e-commerce, branding, search engine optimization and information technology.

With our platforms already settled in several countries around the globe, we have also established exciting partnerships with well-known media groups in Germany (Stern.de), France (TeleLoisirs.fr) and Poland (Newsweek.pl).

We help millions of customers around the world spend less money with free coupons and offers for the online shops they love.

The power of deciding what and when to buy should always be in the customer’s hands. Our promise as a company is to make this decision-making process even easier and smarter.

We are the engine that moves people towards the deal which they are looking for.

 

Do pobrania: Internship offer-Online Marketing-Italy, Internship offer-Online Marketing-Poland, Internship offer-Online Marketing-Russia, Internship offer-Online Marketing-Spain

ShopAlike

„Wszystkie sklepy pod jednym dachem“

Od 2009 roku firma Visual Meta GmbH prowadzi w całej Europie „wirtualne centra handlowe“, sygnowane markami LadenZeile, ShopAlike oraz Shoppala.com. Portale zakupowe działają w 16-stu krajach tj.: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Holandia, Szwecja, Dania, Finlandia, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Turcja oraz Indie. Firma ma siedzibę w Berlinie i jest częścią międzynarodowej spółki medialnej Axel Springer AG.

Więcej informacji bezpośrednio na polskiej stronie Shopalike.pl (www.shopalike.pl)

 

 

 

Spain Internship

Spain Internship is a combination of education-related services and recruiting providing services for any kind of business and individuals.

Created in 2009, we are the leading organization in our field in Spain. We collaborate with more than 150 universities all over Europe as well as deal with many international companies and organizations,

keeping projects in Spain, Italy and Germany.

Spain Internship has four kind of services:

 

1. Recruitment services

2. Partnership as host member in LLP programs

3. Personalized internship search for groups or universities

4. Online job websites: www.jobbydoo.co.uk/internship-jobs .

Created in February 2011 is a free online portal for finding internships throughout Europe. We currently have 15,000 active users and 1,000 companies posting internships,

making it the European leader for these purposes. It is officially recognized as a partner of the educational committee of the European Union .

Based in Sevilla, Spain, we are an international team with more than 6 nationalities.

Being a young and innovative company, we can guarantee the intern a global learning experience both in the marketing and business field and a fun environment to work.

 

Do pobrania: Turism and hospitality-offer, IT-offer, Teaching-offer, Business-vacancies

Technical University of Cartagena

We are very glad to announce the opening of a new opportunity for a Student Mobility Placement at the Universidad Politecnica de Cartagena under the Erasmus Programme.

This initiative will allow your Erasmus Students  to fully participate and understand all the different aspects concerning the running of an International Relations Office, while carrying out the typical tasks related to International Programmes.

Below you will find the details of our proposal.

Knowledge, skills and competence to be acquired: 

 • Language skills (English and Spanish)
 • Getting familiar with the Erasmus + programme
 • Dealing with bilateral agreements with universities all over the world
 • Dealing with Mentor’s programme
 • Organizing activities for incoming and outgoing students

Detailed programme of the training period:                                                                                    

At the beginning the trainee will learn and try to familiarize with the work that is carried at the office. The trainee will participate in the office activities and will learn about the administrative side of the work. Then the trainee will help and assist in the work and processes carried at our International Relations Office and collaborate with the described current activity. The trainee will stay at least 6 months.

 

Tasks of the trainee:

 • Help in dealing with international programmes
 • Providing students and teachers with information about international programmes
 • Help in dealing with bilateral agreements with universities all over the world
 • Help with the Mentor's Programme
 • Help with creating and supervising materials for incoming and outgoing students and professors
 • Help in organizing activities for outgoing and incoming students

 

Monitoring and evaluation plan:

 • Final evaluation will take place at the end of the training period.

 

Don't miss this opportunity to spend a training period at the UPCT in the sunny Cartagena!

Do pobrania: Internship-IRO, Internship-Postgrad Office, Internship-PRENSA, Internship- English Filology

University of Agder (UiA)

The University of Agder (UiA) is a young and dynamic university, recognised for its modern teaching and research facilities and innovative use of technology and communication media. UiA has approximately 12 000 students in two campuses in the very south of Norway. The Intern will be based in the main campus in the city of Kristiansand and will work closely with the staff from the International Education Office. The main work-place will be our soon-to-open ‘Global Hub’, an area designated to welcome and support International and Norwegian students, guests and staff.

Do pobrania: internship offer

UMAI

UMAI, a startup founded by the former Managing Director of Foodpanda.sg, and Director of Zalora.sg.  UMAI is a restaurant-reservations app that gives users access to the best dining experiences their cities have to offer, from the hottest new restaurant openings to Michelin-starred classics and neighborhood gems. 

Moreover we developed a software that is already helping restaurants in managing their daily operation and improving their service, saving both time and money. We operate in Singapore, and expanding to Australia and Malaysia by the end of the year.

Having 2 offices and more than 30 employees in Kuala Lumpur and Singapore we growing into 60 in the next 3 months.

We’re right now looking for 3 young talents that could be part of our company journey to create the biggest restaurant reservation platform in the world. 

To download: Junior Product Manager offer, Content Strategist Intern offer, Graphic Designer Intern offer

Videoplugger Ltd.

 

Videoplugger is an international video content agency based in London, UK, bringing the best, most newsworthy and essential video content to the media since 2005.

Videoplugger’s team consists of an enthusiastic, multilingual highly qualified staff providing content, digital delivery tools, and consulting to the worldwide media market.

Videoplugger represents agencies footage archives, small TV stations, production companies and independent videographers taking care of their international distribution.

Do pobrania: Production - internship, Marketing - internship

W & K Electrical Technology

 

 

 

W&K Electrical Technologies, Human innovations for a better tomorrow

W & K Electrical Technologies is a small, highly motivated company dedicated to exceptional quality products as well as brilliant customer services. Technical innovation is a strength and attribute that has brought the company to the forefront internationally in intelligent and efficient production and design of Low voltage systems, MSR - switchgear, power distribution systems ,RU fair converters and meter cabinets. Through cooperation and research projects with academic institutions, we always have the latest insights and information that will benefit you. This dedication to innovative solutions was awarded “The MuT Prize 2014 „- ascent through innovation“. We offer our young staff a high level of training and strive for the best conditions within our company. We want them to build a solid foundation whether in technology or marketing, in order to qualify for the next steps in their education. We are confident that we can assist them in discovering their talents and abilities as well as increase their marketability in a highly-competitive professional arena. Let‘s build the future together!

Do pobrania: Placement offer


REKOMENDOWANE SERWISY Z OFERTAMI PRAKTYK ZAGRANICZNYCH

Europlacement

http://www.europlacement.com

Europlacement provides internships for students who are looking to do their internship abroad in Europe. As partner of Globalplacement, Europlacement works together with the European Union to provide high quality transnational internships within Europe.

Globalplacement

http://www.globalplacement.com 

Globalplacement is the market leader for international internships. It's completely free of charge for students and offers more than 800 international internships on a daily basis from all over the world.

Stageplaza.nl

http://www.stageplaza.nl

Stageplaza.nl provides internships for national and international students in the Netherlands to students for free. As market leader of the Dutch internship market, students will find over 1500 internships available every day.

Placement UK

 

Are you a student looking for a work placement or internship in the UK? If you are, we can help.

Since 2001 we have helped thousands of students from the UK and all across Europe to find their ideal commercial placement in the UK.

Placement UK is an independent company with a vast amount of experience both from placing under-graduate students, and actually employing them in our own business: we have 3 interns at any one time. 

When placing students into placements and internships in Great Britain we pride ourselves on providing a highly personalised service. We have a thorough understanding of what students want and need. Our founder carried out 3 work placements as part of his own Business degree, and since 2001 Placement UK has employed around 50 interns itself, and placed thousands in other trusted reputable businesses in the UK. We only work with companies who are prepared to offer a good training allowance (payment), and to invest in training you to help build your skills to progress within your chosen career.

Available internship opportunities you can find here: http://www.placement-uk.com/ops/jobs-NEW.php?order=ref-asc

Do pobrania: ulotka

Placements - Portugal

www.placementinportugal.com 

Placements in Portugal aims to help ambitious and international motivated students to finding internship opportunities in Portugal. Enjoying from a growing partner network in Portugal, Placements in Portugal aims at making the bridge between the foreign student and companies and institutions in Portugal overseeing the overall internship process for the student. Placements In Portugal services are free for all students under internship programs (i.e. Erasmus Placement and Leonardo Da Vinci or any other identical internship program). In addition to the internship support, Placement In Portugal also provides support in other related areas like housing, insurance and cultural integration.

 

 


BAZA MIESZKANIOWA

WG-Gesucht

WG-Gesucht jest obecnie jednym z największych portali dla poszukujących mieszkań i pokoi w Europie. Dostępna jest również wersja angielska, a wkrótce także polska. Co miesiąc strona jest odwiedzana przez 6 milionów osób. Serwis pozwala na szybkie i bezproblemowe wyszukanie ofert lokalowych w całej Europie.

www.wg-gesucht.de