Zarządzanie zasobami ludzkimi dla małych i średnich przedsiębiorstw 

KIEROWNIK STUDIÓW 

dr Piotr Pilch 
pilch@kozminski.edu.pl

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii organizacji i pracy, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych ALK, ekspert w zakresie konstruowania i realizacji programów dydaktycznych. Trener w obszarach budowania zespołów i zarządzania nimi oraz doskonalenia kompetencji kierowniczych. Liczne wystąpienia na konferencjach poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań w organizacji oraz publikacja artykułów z tych dziedzin w czasopismach specjalistycznych, naukowych oraz serwisach profesjonalnych. 

CEL STUDIÓW 

Wykształcenie wysoko cenionych menedżerów i pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego realizowania procesów kadrowych, tj. umiejętności projektowania i zarządzania ich przebiegiem oraz kontrolowania efektów podejmowanych działań oraz skutecznego zarządzania podległymi zespołami.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia skierowane są do kadry kierowniczej MŚP - do menedżerów, właścicieli firm, przedsiębiorców, menedżerów projektu oraz wszystkich tych, którzy z powodu pełnionej roli zawodowej są odpowiedzialni za zespoły i poszczególnych pracowników, jak również tych, którzy aspirują lub przygotowują się do objęcia funkcji menedżerskiej. Program studiów w sposób szczególny uwzględnia potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, które z racji swojej wielkości nie posiadają wyspecjalizowanych komórek personalnych i w których, w związku z tym, zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi należą do zakresu obowiązków kadry kierowniczej.

KORZYŚCI DLA ABSOLWENTÓW 

Podczas studiów słuchacze nauczą się:

  • skutecznie  kierować  podległymi zespołami
  • prowadzić politykę personalną adekwatną do potrzeb firmy
  • efektywnie realizować  podstawowe elementy systemu ZZL
  • stosować nowoczesne techniki doboru pracowników
  • optymalizować wykorzystanie płacowych i pozapłacowych środków motywacyjnych
  • dobierać odpowiednie metody i techniki szkolenia i rozwoju pracowników
  • przeprowadzać zmiany organizacyjne
  • rozwiązywać konflikty międzyludzkie
  • rozwiązywać problemy z zakresu prawa pracy

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Weryfikacja wiedzy będzie odbywać się za pomocą różnych form (testów, esejów, prezentacji, zadań) przygotowywanych przez prowadzących dany przedmiot lub w blokach tematycznych.  
Weryfikacja nabywanych umiejętności będzie dokonywana na bieżąco. Program przewiduje systematyczne przeprowadzanie ćwiczeń w ramach każdego przedmiotu.
Studia kończy egzamin w formie prezentacji na forum grupy. Prezentację uzupełnia część pisemna. Prezentacja i jej opis przygotowywane są zespołowo, weryfikując wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy w zakresie projektowania rozwiązań z obszaru ZZL.

Kontakt: 
Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Starszy doradca edukacyjny