Zarządzanie w administracji publicznej 

KIEROWNIK STUDIÓW 

Dr Jacek Tomkiewicz

e-mail: tomkiewj@alk.edu.pl

Doktor nauk ekonomicznych, od 2001 roku pracownik naukowy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK). W ALK pracuje w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER początkowo na stanowisku asystenta, obecnie Dyrektora ds. Naukowych. Wykłada w ALK (ekonomia, makroekonomia, ekonomia menedżerska, polityka gospodarcza, finanse publiczne) na studiach dyplomowych, podyplomowych (w tym MBA) i doktoranckich, jest także profesorem wizytującym w kilku uczelniach europejskich.
Autor opracowań i ekspertyz przygotowanych na rzecz instytucji publicznych takich jak m.in. Ministerstwo Finansów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów czy Narodowy Bank Polski. Prowadził wielokrotnie szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu zarządzania finansami publicznymi.
W latach 2002-2003 pełnił funkcję Doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, odpowiedzialny za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych.
W okresie 2009-2010 wykładowca w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA), Europejskim Centrum Zarządzania Finansami Publicznymi.
Przebywał kilkakrotnie na stażach badawczych (pozycja tzw. visiting scholar) w instytucjach zagranicznych, w tym m.in. na Stanford University w USA, Columbia University w USA, OECD w Paryżu czy Brighton University w Wielkiej Brytanii.
Autor publikacji z dziedziny makroekonomii i finansów publicznych.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z trzech kluczowych dla administracji publicznej obszarów: ogólnych problemów zarządzania i radzenia sobie z nimi; miękkich umiejętności oraz wiedzy stricte przydatnej w pracy w administracji publicznej. Absolwenci nabywają umiejętności potrzebne  do zarządzania instytucjami w różnych aspektach ich działalności, za punkt wyjścia przyjmując orientację na klienta, korzystającego z usług administracji publicznej.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia Zarządzanie w Administracji Publicznej adresowane są do osób pełniących i zamierzających pełnić kluczową rolę w administracji rządowej, samorządowej i organizacjach pozarządowych.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

 • dr Jacek Tomkiewicz
 • dr Piotr Pilch
 • Piotr Lignar
 • prof. Marta Postuła
 • dr Jan Dąbrowski
 • dr Dominika Wojtowicz
 • dr Jolanta Tkaczyk
 • dr Krzysztof Przybyszewski
 • Małgorzata Sobolewska
 • prof. Robert Rządca
 • dr Andrzej Kuśmierz
 • Piotr Duda

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie projektu grupowego w formie pisemnej (projekt doradczy z zakresu zarządzania), a także zaprezentowanie go przed całą grupą w obecności komisji oceniającej. Dodatkowym warunkiem jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów: zarządzanie ludźmi i budowanie zespołów, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie finansowe w administracji publicznej, otoczenie makroekonomiczne sektora publicznego, negocjacje w ramach organizacji, negocjacje z sektorem prywatnym, psychologia podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych, zarządzanie kryzysem i komunikacja w warunkach kryzysu, partnerstwo publiczno-prywatne, zamówienia publiczne.

Kontakt:

Agata Kanclerz 

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 43