Rachunkowość małych i średnich firm  

OPIEKUN MERYTORYCZNY  

 

Dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych w obszarze rachunkowości oraz audytu wewnętrznego. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Trener i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menager zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Razem z zespołem przyczyniła się do uzyskania przez Akademię międzynarodowej certyfikacji ACCA dla programu Finanse i Rachunkowość.

CEL STUDIÓW 

Przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty z zakresu rachunkowości małych firm

Po ukończeniu kursu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • specyfiki rachunkowości małych firm
 • prowadzenia ksiąg podatkowych, szczegółowych warunków, jakim powinny odpowiadać te księgi, aby stanowiły dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z ich prowadzeniem
 • ewidencji, inwentaryzacji i sprawozdawczości w małych firmach
 • narzędzi rachunkowości oraz prowadzenia organizacji rachunkowości w małych firmach
 • rozwiązywanie problemów rachunkowych ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji oraz wypełnieniem obowiązków sprawozdawczych
 • metod i narzędzi pozwalających opisywać, modelować i oceniać racjonalność decyzji w MSP

ADRESACI STUDIÓW 

Program studiów został przygotowany z myślą o osobach, które chciałyby pracować w biurach rachunkowych wykonując prace w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych klientów takich biur lub rozpocząć samodzielną działalność w tym zakresie.
Studia skierowane są przede wszystkim do osób, które dopiero rozpoczynają naukę w obszarze rachunkowości, jak również do osób które chciałyby swoją dotychczasową wiedzę usystematyzować lub odświeżyć i zaktualizować.

Dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych w obszarze rachunkowości oraz audytu wewnętrznego. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Trener i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menager zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Razem z zespołem przyczyniła się do uzyskania przez Akademię międzynarodowej certyfikacji ACCA dla programu Finanse i Rachunkowość.

Dr Renata Dyląg

Pracownik  Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania naukowe to sprawozdawczość finansowa i według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Prowadząca jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru rachunkowości, jak również współautorem kilku monografii i podręczników, w tym do podstaw rachunkowości oraz rachunkowości zarządczej.

Prowadzący jest  wykładowcą zagadnień z zakresu rachunkowości finansowej, międzynarodowych standardów rachunkowości oraz rachunkowości zarządczej na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych i MBA. Ponadto przeprowadziła wiele szkoleń zewnętrznych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej oraz  MSR/MSSF.  
Obok pracy naukowej i dydaktycznej, Prowadzący pełni funkcję zastępcy dyrektora Kolegium Zarządzania i Finansów.

Dr Magdalena Koczuba Sobieraj


Wykładowca i szkoleniowiec  z wieloletnim doświadczeniem, specjalista do spraw rachunkowości podatkowej (certyfikat SKwP), w swoim dorobku ma kilka projektów doradczych z zakresu rachunku kosztów jak również członkostwo w dwóch radach nadzorczych, obecnie członek zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania Sp. z o. o. i Zastępca Dyrektora Kolegium Zarządzania i Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego.

Dr Małgorzata Kucharczyk


Doktor ekonomii. Pracownik Katedry Rachunkowości w Akademii Leona koźmińskiego. Koordynator do spraw profesjonalnych akredytacji z zakresu rachunkowości (ACCA; CIMA) oraz Koordynator programu pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na studiach realizowanych w języku angielskim. Współprowadzący i współtworzący zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalista do spraw rachunkowości finansowej, zarządczej oraz rewizji finansowej. Trener i szkoleniowiec. Prowadzi zajęcia na studiach dyplomowych oraz podyplomowych, obejmujących zarówno tematykę  rachunkowości finansowej (stopień podstawowy oraz rozszerzony, wraz z zagadnieniami specjalistycznymi z zakresu grup kapitałowych oraz instrumentów finansowych), jak też rachunkowość zarządczej.

Prowadzi badani z zakresu rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwa oraz procesów standaryzacji regulacji rachunkowych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współautor oraz redaktor podręczników akademickich.

Dr Sławomir Wymysłowski

Docent w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego Jego zainteresowania naukowe to: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, analiza finansowa, wycena i zarządzanie wartością podmiotów gospodarczych, biznes plan. Jest autorek i współautorem licznych publikacji z zakresu finansów. Wykładowca jest także praktykiem gospodarczym. Brał udział w wycenie, a następnie prywatyzacji kilkunastu podmiotów gospodarczych, dla kilku innych sporządził analizy finansowe i biznes plany, na zlecenie Sejmowej Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kilkanaście ekspertyz z zakresu ochrony konsumentów. Od 2004 roku zaangażowany w ocenę wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. W latach 1991-2010 pełnił z wyboru funkcję urzędującego wiceprezesa Federacji Konsumentów. W nieodległej przeszłości był członkiem m.in. następujących gremiów: Rada Fundatorów i Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego” Teraz Polska”, Rada ds. Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji, Polski Komitet Normalizacyjny, Rada ds. Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, Rada ds. Przeciwdziałania Praktykom Monopolistycznym przy Ministrze Finansów, Rada ds. Skarbowości przy Ministrze Finansów.

Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych i MBA oraz badań naukowych i publikowania ich wyników, od 2002 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Kolegium Zarządzania i Finansów ALK, a od 2011 roku funkcję kierownika Zakładu Finansów Przedsiębiorstwa w Katedrze Finansów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Weryfikacja nabywanych wiedzy i umiejętności będzie dokonywana na bieżąco. Program przewiduje systematyczne przeprowadzanie testów kontrolnych i ćwiczeń - po każdym kluczowym temacie oraz pisemny egzamin końcowy

  Kontakt: 
  Agnieszka Marciniuk

  Starszy doradca edukacyjny