Polityka compliance w organizacji 

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY 

Dr Dariusz Bąk

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt, członek zespołu Centrum Etyki Biznesu (CEBI) przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, sekretarz CEBI. Wykłada filozofię oraz etykę biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej na Wydziale Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Praca badawcza i zainteresowania naukowe skupiają się na wszystkich aspektach infrastruktury etycznej organizacji: analiza etyczna zachowań, instytucjonalizacji etyki, zarządzanie zorientowane na wartości.

Czynnie zaangażowany w promocję kultury etycznej jako autor kodeksów i programów etycznych, ekspert w projektach compliance, szkoleniowiec.

PATRON 

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy w zakresie kształtowania polityki compliance, w tym strategii etycznego i odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Uczestnicy nabędą wysoko cenione na rynku umiejętności efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów prawnych oraz etycznych dla skutecznego kierowania procesem decyzyjnym w organizacji.

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących normami społecznymi w obszarze działalności gospodarczej, umożliwi absolwentowi wzmocnienie pozycji na rynku pracy, bądź jej podjęcie na stanowisku specjalisty, przede wszystkim w branżach szczególnie wrażliwych na wahania kapitału zaufania społecznego.

Polityka compliance, jako instrument zarządzania i profilaktyki nadużyć, jest coraz częściej uwzględniana w działalności dużych i średnich firm. Przede wszystkim w tych branżach, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego – czego szczególnym przykładem jest sektor ochrony zdrowia.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Po ukończeniu studiów uczestnicy będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na:

  • wdrożenie systemu compliance w organizacji
  • dostosowanie działań organizacji do wymogów prawnych i obyczajowych
  • realizowanie programu zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom
  • prowadzenie audytu śledczego (przygotowanie, prowadzenie i komunikacja wyników dochodzenia gospodarczego)
  • wprowadzanie i utrwalanie etycznych standardów zarządzania w organizacji

ADRESACI STUDIÓW 

Polityka compliance, jako instrument zarządzania, jest coraz częściej uwzględniana w działalności dużych i średnich firm, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego. Jest to widoczne m.in. na rynku pracy poprzez rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Studia są kierowane do osób, które:

  • ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi, lub powstającymi działami compliance
  • posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii compliance
  • są specjalistami z działów prawnych, audytu, rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, są trenerami wewnętrznymi

Studia powinny być szczególnie atrakcyjne dla przedstawicieli firm, które wchodzą w relacje z instytucjami państwowymi korzystającymi z funduszy publicznych, oraz przedstawicieli tychże instytucji.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Wykładowcami są pracownicy naukowi Akademii Leona Koźmińskiego oraz eksperci z firm i organizacji: EY, Siemens, Johnson&Johnson, Alior Bank, GlaxoSmithKline, Fundacja Batorego, Związek Banków Polskich, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie projektu w formie pisemnej, a także zaprezentowanie go przed komisją oceniającą. Przygotowanie i przedstawienie projektu będzie weryfikować zarówno posiadaną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne słuchaczy.

 

Kontakt: 
Joanna Dzik

Doradca edukacyjny