Pracownicy 

Aktualności  

 • 09.06.2018

  HR-owy poranek w Koźmińskim - zapraszamy na spotkanie dla kandydatów na studia podyplomowe z obszaru HR

  więcej

 • 01.06.2018

  Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2018/2019

  więcej

 • 20.04.2018

  Stypendia Orange przyznane na sem.letni roku akad. 2017/2018

  więcej

PROFESOR NADZWYCZAJNY/ PROFESOR ZWYCZAJNY do Katedry Rachunkowości 

Nr. ref.: BSP/4/18

Wymagania wobec Kandydata:
•    posiadanie tytułu doktora habilitowanego lub stopnia naukowego profesora w danej dyscyplinie naukowej,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,
•    udokumentowany udział w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych/zespołach badawczych oraz gotowość do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
•    doświadczenie oraz gotowość do prowadzeniu seminariów magisterskich oraz doktorskich,
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w języku polskim oraz angielskim
z obszaru rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej.
 
Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska, w tym prowadzenie zajęć
w języku angielskim,
•    aktywna praca w zespole w ramach działań podejmowanych przez pracowników Katedry,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, oraz odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony ) do dnia 15 maja  2018 roku, na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

ADIUNKT do Katedry Rachunkowości 

Nr ref.: BSP/3/18

Wymagania wobec Kandydata:
•    posiadanie stopnia naukowego doktora,
•    zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowej Katedry Rachunkowości oraz uzyskaniem w przyszłości stopnia naukowego doktora habilitowanego,
•    doświadczenie w projektach badawczych oraz w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych
i zagranicznych,
•    doświadczenie pracownika naukowo-dydaktycznego,
•    zainteresowanie działalnością dydaktyczną i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w tym obszarze,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, samodzielność myślenia.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska, w tym prowadzenie zajęć
w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    aplikowanie o środki krajowe lub zagraniczne umożliwiające prowadzenie badań naukowych,
•    uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc ) do dnia 15 maja 2018 r., na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT do Katedry Rachunkowości 

Nr ref.: BSP/2/18

Wymagania wobec Kandydata:
•    stopień magistra, studenci ostatniego roku studiów magisterskich, którzy uzyskają stopień magistra do końca lipca 2018 roku, mogą także aplikować,
•    zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowej Katedry Rachunkowości oraz uzyskanie w przyszłości stopnia naukowego doktora,
•    umiejętności dydaktyczne oraz zainteresowanie działalnością dydaktyczną i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w tym obszarze,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska, w tym prowadzenie zajęć
w języku angielskim,
•    uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,
•    przygotowanie propozycji materiałów dydaktycznych, które w przyszłości będą mogły być wykorzystane w procesie nauczania,
•    aktywna praca w zespole pracowników Katedry, w ramach działań podejmowanych przez pracowników Katedry, związanych z poszerzaniem, modyfikowaniem i tworzeniem materiałów dydaktycznych, w tym podręczników akademickich,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym; zdefiniowanie obszaru badań do doktoratu w pierwszym roku pracy; złożenie wniosku o grant promotorski do NCN oraz otwarcie przewodu doktorskiego, nie później niż w drugim roku pracy,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji, odpisu dyplomu, opisu koncepcji własnych planów badawczych, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego oraz załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc ) do dnia 15 maja 2018 roku, na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.