Pracownicy 

BADACZ DO KATEDRY ZARZĄDZANIA 

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO poszukuje kandydata na stanowisko: BADACZA do  projektu „pt. „Tworzenie i przechwytywanie wartości w polskich przedsiębiorstwach z branży meblarskiej. Badanie ilościowo-jakościowe” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2014/15/D/HS4/01173


Osoba, której szukamy, powinna:
-    mieć tytuł zawodowy magistra lub stopień doktora
-    mieć doświadczenie w prowadzeniu naukowych badań jakościowych
-    znać biegle język angielski w mowie i piśmie
-    znać biegle język polski w mowie i piśmie

Dodatkowo, czynniki zwiększające szanse na zatrudnienie to:
-    autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych
-    udokumentowana znajomość branży meblarskiej
-    doświadczenie w prowadzeniu badań antropologicznych lub lingwistycznych
-    doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych

Oferujemy możliwość zatrudnienia na okres od 5 do 20 miesięcy, w formie umowy cywilno-prawnej,
w zespole badawczym, możliwość współautorstwa międzynarodowych publikacji naukowych.

Pytania związane z ogłoszeniem można kierować do Kierownik projektu, dr Pauliny Bednarz-Łuczewskiej (pbednarzluczewska@kozminski.edu.pl). Ogłaszane stanowisko wymaga rozpoczęcia pracy w marcu 2018 r.


Zainteresowane osoby powinny przysłać skan parafowanego CV oraz podpisany list motywacyjny (uzasadniający, w jaki sposób spełniają podane kryteria) w języku polskim, do dnia 26 lutego 2018 roku na adres akrzyzewski@kozminski.edu.pl lub oryginały wyżej wymienionych dokumentów
w formie papierowej do dnia 26 lutego 2018 roku, do godz. 16.00, na adres:  

Andrzej Krzyżewski
Biuro Obsługi Działalności Naukowej
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59, pok. A107
03-301 Warszawa

Liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Dokumenty nie odebrane w terminie trzech miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.ASYSTENT do Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki  

Nr ref.: BSP/1/18

Wymagania wobec Kandydata:

 

•    rozpoczęte studia doktorskie z zakresu metod ilościowych lub stopień doktora;
•    gotowość prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim z użytkowania pakietu Microsoft Office na poziomie zaawansowanym oraz metod ilościowych: ekonometria, matematyka, statystyka;
•    udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej;
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej i dalszego rozwoju naukowego;
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzona odpowiednimi zaświadczeniami i umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku;
•    mile widziane zainteresowania z zakresu: zarządzania, gier symulacyjnych, grywalizacji.

Zadania wykonywane na stanowisku:


•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickimi, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim;
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym;
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego,  załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )
do dnia 28 lutego 2018 roku:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule należy podać nr ref.: BSP/1/18. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.