Pracownicy 

AYSTENT/ADIUNKT w Katedrze Nauk Społecznych 

Nr ref.: BSP/2/17


Wymagania wobec Kandydata:

•    tytuł zawodowy magistra na stanowisko asystenta, stopień naukowy doktora na stanowisko adiunkta,
•    zainteresowania naukowe w obszarze nauk społecznych,
•    silna motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
•    publikacje z obszaru zainteresowań badawczych,
•    doświadczenie w pracy dydaktycznej,
•    doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwie lub na uczelni,
•    doświadczenie w pracy dydaktycznej,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
•    chęć podejmowania wyzwań naukowych,
•    komunikatywność,
•    odporność na stres.


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego,  załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:


www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc ) do dnia 31 maja 2017 roku:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule należy podać nr ref.: BSP/2/17. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

PROFESOR NADZWYCZAJNY/PROFESOR ZWYCZAJNY w Katedrze Nauk Społecznych 

Nr ref.: BSP/6/17

Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze socjologii lub tytułu profesora naukowego,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,
•    udokumentowany wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi i organizacyjnymi,
•    doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk społecznych,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C2, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    bardzo dobra znajomość j. polskiego.

Od kandydatów oczekujemy:

•    publikacji w czołowych czasopismach naukowych (preferowane czasopisma JCR),
•    prowadzenia prac badawczych,
•    udziału w nauczaniu na studiach dyplomowych i podyplomowych, MBA i doktoranckich,

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, wykazu publikacji naukowych, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  (do pobrania ze strony:

www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )

 do dnia 31 maja 2017 roku:

 

Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

ASYSTENT - STAŻYSTA w Katedrze Strategii 

Kandydat/kandydatka powinien/na być studentem II roku, II stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, w roku akademickim 2016/2017.


Od kandydatów oczekujemy:
•    dobrych wyników w nauce,
•    umiejętności poruszania się w mediach społecznościowych,
•    bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.


Zadania asystenta – stażysty:
•    udział w pracach redakcyjnych, Journal of Management and Business Administration. Central Europe (JMBA),
•    promocja pisma w mediach społecznościowych,
•    pomoc w poszukiwaniu autorów i współpracowników pisma,
•    organizowanie baz danych wydarzeń istotnych z punktu widzenia pisma.


Zadania asystenta – stażysty realizowane będą w  okresie od kwietnia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w wymiarze nieprzekraczającym średnio dwóch i pół dni tygodniowo.  W czasie stażu będzie wypłacane wynagrodzenie, zgodnie ze Statutem ALK.


Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego                       do dnia 30 marca 2017 roku na adres:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl
W tytule korespondencji prosimy podać: „Asystent-stażysta w Katedrze Strategii“
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2002 r. Nr