Pracownicy 

ASYSTENT/ADIUNKT/PROFESOR do Katedry Zarządzania Międzynarodowego 

Nr ref.: BSP/7/17


Grupa NeRDS (New Research on Digital Societies) działająca w strukturze Akademii Leona Koźmińskiego, wiodącej szkole biznesu i jednym z najważniejszych ośrodków badawczych w centralnej Europie, prowadzi rekrutację na stanowiska wyszczególnione poniżej.

 

Osoby kandydujące zobowiązane są zaznaczyć, którego z poniższych stanowisk dotyczy ich zgłoszenie:

•    asystent,
•    adiunkt,
•    profesor nadzwyczajny, czy
•    profesor zwyczajny.

 

Obszary badawcze bezpośrednio związane z pracami NeRDS w szczególności obejmują:

•    otwartą współpracę i tzw. peer production,
•    ekonomię współpracy i gospodarkę platform pośredniczących,
•    humanistykę cyfrową,
•    krytyczne badania społeczności internetowych,
•    socjologię Internetu,
•    etnografię wirtualną.

 Profil kandydata/ki:


Osoba kandydująca powinna cechować się silną orientacją naukową i doświadczeniem odpowiadającym stanowisku, o które się ubiega. Od osób ubiegających się na stanowiska profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego spodziewamy się udokumentowanego dorobku naukowego i publikacyjnego w czasopismach z listy JCR oraz w wiodących wydawnictwach akademickich, a także udokumentowanego doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji w oparciu o samodzielnie przygotowane wnioski o grant badawczy.

Biegła znajomość języka polskiego nie jest warunkiem koniecznym, ale może być ona przydatna w dłuższej perspektywie. Od osób niemówiących po polsku oczekujemy, że będą gotowe i chętne nauczyć się tego języka. Znaczenie mają dla nas również następujące czynniki:

•    bogate doświadczenie nabyte za granicą,
•    interdyscyplinarne wykształcenie w różnych dziedzinach lub udokumentowane doświadczenie w zakresie badań w projektach jakościowych i ilościowych,
•    silna orientacja naukowa,
•    wysokie zdolności dydaktyczne i prezentacyjne,
•    udokumentowane zainteresowania naukowe związane z badaniem społeczności internetowych.

Nie ograniczamy zakresu wiedzy i doświadczenia osób kandydujących do konkretnego obszaru, ponieważ uważamy, że dobre badania mogą być motywowane różnymi powodami i prowadzone pod różnym kątem. Wiemy, że oferta może okazać się szczególnie interesująca dla osób zajmujących się badaniami w sferze zarządzania, badań organizacji, socjologii, antropologii, mediów, nauk o informacji lub humanistyki cyfrowej.

Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami specjalizującymi się zarówno w podejściach jakościowych, jak i ilościowych, choć nie ukrywamy, że pewną przewagę będą mieć te z doświadczeniem w obydwu dyscyplinach.


O nas:


Grupa NeRDS jest bardzo nieformalnym, młodym zespołem badaczy i badaczek. Wszelkie istotne decyzje podejmujemy wspólnie, dlatego też w rozmowach kwalifikacyjnych oraz w ich ocenie biorą udział wszyscy z  naszego zespołu, niezależnie od stanowiska, o jakie dana osoba się ubiega.
Kładziemy duży nacisk na umiędzynarodowienie i wysokie standardy akademickie. W ciągu ostatnich pięciu lat osoby pracujące w grupie NeRDS miały okazję odbyć roczne staże badawcze na Uniwersytecie Harvarda, Massachusetts Institute of Technology, Cornell University, University of California Berkeley oraz na New York University. Nasze publikacje ukazują się regularnie w czasopismach z listy A. Ponadto wydajemy książki u wiodących wydawców międzynarodowych, np.: Stanford University Press, Edward Elgar, Ashgate, Routledge.

Niektórzy z nas angażują się w różne ruchy społeczne (np. zasiadają w Radzie Powierniczej Fundacji Wikimedia lub działają na rzecz ruchów miejskich), inni zajmują się kulturą start-upów (mentoring, pozyskiwanie funduszy zalążkowych, rozwijanie własnych firm, itp.). Mówiąc ogólnie, bardzo cenimy sobie różnorodność doświadczenia.

Jesteśmy zdania, że badania powinny być najwyższej jakości i być prowadzone na światowym poziomie, ale ich realizacja powinna być również przyjemnością. Oferujemy swobodę działania, dużą niezależność zawodową i przyjazną kulturę pracy. NeRDS jest członkiem sieci Network of Centers.


Co dalej:


Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka (darekj@kozminski.edu.pl), który udzieli informacji o potencjalnej współpracy badawczej.

Rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się na październik 2017 r. Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 1 czerwca 2017 r.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą pracy proszone są o przesłanie: CV, listu motywacyjnego (uzasadniającego, w jaki sposób dany kandydat spełnia podane kryteria), a także listy swoich publikacji i innych osiągnięć akademickich wraz z kopią maksymalnie trzech najważniejszych publikacji (w przypadku asystentów/adiunktów) oraz maksymalnie pięciu najważniejszych publikacji (w przypadku profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych), wraz z odpisem dyplomu, certyfikatem lub zaświadczeniem o znajomości j. angielskiego oraz z załączonym formularzem aplikacyjnym (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc) na adres: kadry@kozminski.edu.pl; dokumenty te winny również być przesłane w formie papierowej na adres:
 
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.ASYSTENT w Katedrze Zarządzania kierowanej przez prof. Dominikę Latusek 

Nr ref.: BSP/4/17


Wymagania wobec Kandydata:

•    stopień magistra, studenci ostatniego roku studiów magisterskich, którzy uzyskają stopień magistra do końca 2017 roku, mogą także aplikować,
•    zainteresowania naukowe w obszarze zarządzania i teorii organizacji,
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej prowadzącej do przygotowania pracy doktorskiej,
•    chęć włączenia się w prace zespołu Katedry Zarządzania,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zamieszczonego ogłoszenia proszę kontaktować się z dr Kają Prystupa-Rządcą z Katedry Zarządzania: kmprystupa@kozminski.edu.pl.


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, oraz odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego,  załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )
do dnia 31 maja 2017 roku:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.


ADIUNKT w Katedrze Zarządzania kierowanej przez prof. Dominikę Latusek 

Nr ref.: BSP/3/17


Wymagania wobec Kandydata:

•    stopień naukowy doktora,
•    zainteresowania naukowe w obszarze zarządzania i teorii organizacji,
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
•    sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy habilitacyjnej,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Zadania wykonywane na stanowisku:

•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickimi, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zamieszczonego ogłoszenia proszę kontaktować się z dr Kają Prystupa-Rządcą z Katedry Zarządzania: kmprystupa@kozminski.edu.pl.


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )
do dnia 31 maja 2017 roku:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

PROFESOR NADZWYCZAJNY/PROFESOR ZWYCZAJNY w Katedrze Zarządzania kierowanej przez prof. Dominikę Latusek 

Nr ref.: BSP/5/17


Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,
•    udokumentowany wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,
•    doświadczenie dydaktyczne,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C2, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Od kandydatów oczekujemy:

•    publikacji w czołowych międzynarodowych czasopismach naukowych,
•    prowadzenie prac badawczych,
•    udział w nauczaniu na studiach magisterskich i doktoranckich,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zamieszczonego ogłoszenia proszę kontaktować się z dr Kają Prystupa-Rządcą z Katedry Zarządzania: kmprystupa@kozminski.edu.pl.

 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, wykazu publikacji naukowych, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )
do dnia 31 maja 2017 roku:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT/ADIUNKT w Katedrze Nauk Społecznych 

Nr ref.: BSP/2/17


Wymagania wobec Kandydata:

•    tytuł zawodowy magistra na stanowisko asystenta, stopień naukowy doktora na stanowisko adiunkta,
•    zainteresowania naukowe w obszarze nauk społecznych,
•    silna motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
•    publikacje z obszaru zainteresowań badawczych,
•    doświadczenie w pracy dydaktycznej,
•    doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwie lub na uczelni,
•    doświadczenie w pracy dydaktycznej,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
•    chęć podejmowania wyzwań naukowych,
•    komunikatywność,
•    odporność na stres.


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego,  załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:


www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc ) do dnia 31 maja 2017 roku:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule należy podać nr ref.: BSP/2/17. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

PROFESOR NADZWYCZAJNY/PROFESOR ZWYCZAJNY w Katedrze Nauk Społecznych 

Nr ref.: BSP/6/17

Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze socjologii lub tytułu naukowego profesora,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,
•    udokumentowany wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi i organizacyjnymi,
•    doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk społecznych,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C2, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    bardzo dobra znajomość j. polskiego.

Od kandydatów oczekujemy:

•    publikacji w czołowych czasopismach naukowych (preferowane czasopisma JCR),
•    prowadzenia prac badawczych,
•    udziału w nauczaniu na studiach dyplomowych i podyplomowych, MBA i doktoranckich,

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, wykazu publikacji naukowych, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  (do pobrania ze strony:

www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )

 do dnia 31 maja 2017 roku:

 

Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

ASYSTENT - STAŻYSTA w Katedrze Strategii 

Kandydat/kandydatka powinien/na być studentem II roku, II stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, w roku akademickim 2016/2017.


Od kandydatów oczekujemy:
•    dobrych wyników w nauce,
•    umiejętności poruszania się w mediach społecznościowych,
•    bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.


Zadania asystenta – stażysty:
•    udział w pracach redakcyjnych, Journal of Management and Business Administration. Central Europe (JMBA),
•    promocja pisma w mediach społecznościowych,
•    pomoc w poszukiwaniu autorów i współpracowników pisma,
•    organizowanie baz danych wydarzeń istotnych z punktu widzenia pisma.


Zadania asystenta – stażysty realizowane będą w  okresie od kwietnia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w wymiarze nieprzekraczającym średnio dwóch i pół dni tygodniowo.  W czasie stażu będzie wypłacane wynagrodzenie, zgodnie ze Statutem ALK.


Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego                       do dnia 30 marca 2017 roku na adres:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl
W tytule korespondencji prosimy podać: „Asystent-stażysta w Katedrze Strategii“
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2002 r. Nr