Pracownicy 

ADIUNKT do Katedry Strategii kierowanej przez prof. Krzysztofa Obłój 

Nr ref.: BSP/1/17

Wymagania wobec Kandydata:


•    stopień naukowy doktora w dziedzinie zarządzania, ekonomii, socjologii lub psychologii na stanowisko Adiunkta,
•    biegła znajomość języka angielskiego na poziomie C2 (tzn. możliwość prowadzenia wykładów w tym języku) oraz praktyczna znajomość co najmniej jeszcze jednego języka obcego,
•    silna motywacja do prowadzenia pracy naukowo-badawczej w zakresie strategii, zarządzania międzynarodowego i pokrewnych,
•    gotowość do pracy w zespole naukowym w Katedrze Strategii,
•    zainteresowania naukowe w konkretnym obszarze zarządzania umożliwiające przygotowanie samodzielnego wniosku o grant badawczy w ramach badań statutowych katedry (można zaproponować nowy obszar),
•    sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy habilitacyjnej.

Zadania wykonywane na stanowisku:

•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, listy publikacji, certyfikatu językowego, kopii dyplomu na adres katedra.strategii@kozminski.edu.pl.

Ewentualne pytania związane z zamieszczonym ogłoszeniem prosimy kierować do dr Szymona Wiercińskiego z Katedry Strategii, na adres szymon.wiercinski@kozminski.edu.pl.

Oferta pracy dotyczy okresu od 30 września 2017 roku. Dokumenty aplikacyjne powinny być przesłane do dnia 30 sierpnia 2017 roku.

Powyższe dokumenty: CV, list motywacyjny, pisemną koncepcję badań naukowych, listę publikacji, odpis dyplomu, certyfikat językowy lub zaświadczenie o znajomości języka angielskiego, załączony formularz aplikacyjny  (do pobrania ze strony: www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc ) prosimy przesłać również do:

Biura Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane
w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

Asystent - stażysta do Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

Kandydat/kandydatka powinien/na być studentem ostatniego roku studiów II stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich w ALK, w roku akademickim 2017/2018.

Od kandydatów oczekujemy:
•    dobrych wyników w nauce,
•    umiejętności organizacyjnych,
•    dobrej znajomości języka angielskiego,
•    umiejętności biegłej obsługi komputera.


Do zadań asystenta - stażysty będzie należała współpraca z Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi w wymiarze nieprzekraczającym średnio dwóch i pół dni tygodniowo. Współpraca obejmuje okres od 1 października 2017 do 31 lipca 2018.  W czasie stażu będzie wypłacane wynagrodzenie, zgodnie ze Statutem ALK.

Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego  do dnia 15 września  2017 roku na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule korespondencji prosimy podać: „Asystent-stażysta w Katedrze ZZL“

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z e zm.).