Pracownicy 

ADIUNKT w Katedrze Strategii kierowanej przez prof. Krzysztofa Obłój 

Nr ref.: BSP/1/17

Wymagania wobec Kandydata:
•    stopień naukowy doktora lub końcowa faza przewodu doktorskiego w dziedzinie zarządzania, ekonomii, socjologii lub psychologii,
•    biegła znajomość języka angielskiego na poziomie C2 (tzn. możliwość prowadzenia wykładów w tym języku) oraz praktyczna znajomość co najmniej jeszcze jednego języka obcego,
•    silna motywacja do prowadzenia pracy naukowo-badawczej,
•    gotowość do pracy w zespole naukowym w Katedrze Strategii,
•    zainteresowania naukowe w konkretnym obszarze zarządzania umożliwiające przygotowanie samodzielnego wniosku o grant badawczy w ramach badań statutowych katedry (można zaproponować nowy obszar),
•    sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy habilitacyjnej.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego na adres katedra.strategii@kozminski.edu.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować do dr Szymona Wiercińskiego na adres szymon.wiercinski@kozminski.edu.pl.


Oferta pracy dotyczy okresu od 30 września 2017 roku. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w okresie od początku marca do końca kwietnia 2017 roku.
Powyższe dokumenty oraz odpis dyplomu, pisemną koncepcję badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikat językowy lub zaświadczenie o znajomości języka angielskiego, załączony formularz aplikacyjny  (do pobrania ze strony: www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc ) prosimy przesłać również do:
Biura Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

do dnia 01 marca 2017 roku

W tytule należy podać nr ref.: BSP/1/17. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.


ASYSTENT - STAŻYSTA w Katedrze Zarządzania 

Kandydat/kandydatka powinien/na być studentem II roku, II stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, w roku akademickim 2016/2017.


Od kandydatów oczekujemy:
•    dobrych wyników w nauce,
•    umiejętności poruszania się w mediach społecznościowych,
•    bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.


Zadania asystenta – stażysty:
•    udział w pracach redakcyjnych, Journal of Management and Business Administration. Central Europe (JMBA),
•    promocja pisma w mediach społecznościowych,
•    pomoc w poszukiwaniu autorów i współpracowników pisma,
•    organizowanie baz danych wydarzeń istotnych z punktu widzenia pisma.


Zadania asystenta – stażysty realizowane będą w  okresie od lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w wymiarze nieprzekraczającym średnio dwóch i pół dni tygodniowo.  W czasie stażu będzie wypłacane wynagrodzenie, zgodnie ze Statutem ALK.


Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego                       do dnia 10 marca 2017 roku na adres:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl
W tytule korespondencji prosimy podać: „Asystent-stażysta w Katedrze Zarządzania“
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2002 r. Nr