Pracownicy 

PROFESOR NADZWYCZAJNY/ PROFESOR ZWYCZAJNY do Katedry Rachunkowości 

Nr. ref.: BSP/21/17


Wymagania wobec Kandydata:
•    posiadanie tytułu doktora habilitowanego lub stopnia naukowego profesora w danej dyscyplinie naukowej,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,
•    udokumentowany udział w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych/zespołach badawczych,
•    doświadczenie oraz gotowość do prowadzeniu seminariów magisterskich oraz doktorskich,
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w języku polskim oraz angielskim
z obszaru rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej.
 
Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska, w tym prowadzenie zajęć
w języku angielskim,
•    aktywna praca w zespole w ramach działań podejmowanych przez pracowników Katedry,
•    prowadzenie prac badawczych w  ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, oraz odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  (do pobrania ze strony: www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )

do dnia 15 czerwca  2017 roku, na adres:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ADIUNKT do Katedry Rachunkowości 

nr ref.:BSP/20/17


Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie stopnia naukowego doktora,
•    zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowej Katedry Rachunkowości oraz uzyskaniem w przyszłości stopnia naukowego doktora habilitowanego,
•    doświadczenie  w projektach badawczych oraz w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz gotowość do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
•    doświadczenie pracownika naukowo-dydaktycznego,
•    zainteresowanie działalnością dydaktyczną i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w tym obszarze,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, samodzielność myślenia.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    aplikowanie o środki krajowe lub zagraniczne umożliwiające prowadzenie badań naukowych,
•    uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )

do dnia 15 czerwca 2017 r., na adres:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT do Katedry Rachunkowości 

Nr ref.: BSP/19/17


Wymagania wobec Kandydata:
•    stopień magistra, studenci ostatniego roku studiów magisterskich, którzy uzyskają stopień magistra do końca lipca 2017 roku, mogą także aplikować,
•    zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowej Katedry Rachunkowości oraz uzyskanie w przyszłości  stopnia naukowego doktora,
•    umiejętności dydaktyczne oraz zainteresowanie działalnością dydaktyczną i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w tym obszarze,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska, w tym prowadzenie zajęć
w języku angielskim,
•    uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,
•    przygotowanie propozycji materiałów dydaktycznych, które w przyszłości będą mogły być wykorzystane w procesie nauczania,
•    aktywna praca w zespole pracowników Katedry, w ramach działań podejmowanych przez pracowników Katedry, związanych z poszerzaniem, modyfikowaniem i tworzeniem materiałów dydaktycznych, w tym podręczników akademickich,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym; zdefiniowanie obszaru badań do doktoratu w pierwszym roku pracy; złożenie wniosku o grant promotorski do NCN oraz otwarcie przewodu doktorskiego, nie później niż w drugim roku pracy;
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu ewentualnych publikacji, odpisu dyplomu, opisu koncepcji własnych planów badawczych, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego oraz  załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )

do dnia 15 czerwca 2017 roku, na adres:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.


PROFESOR NADZWYCZAJNY/PROFESOR ZWYCZAJNY do Katedry Ekonomii 

Nr ref.: BSP/11/17

 

Wymagania wobec Kandydata:
•    posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora,
•    gotowość prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim z ekonomii,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,
•    udokumentowany wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,
•    doświadczenie dydaktyczne,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C2, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Od kandydatów oczekujemy:
•    publikacji w czołowych międzynarodowych czasopismach naukowych,
•    prowadzenia prac badawczych,
•    udziału w nauczaniu na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich,
•    wykonywania zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, wykazu publikacji naukowych, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )


do dnia 10 czerwca 2017 roku, na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

PROFESOR NADZWYCZAJNY/PROFESOR ZWYCZAJNY do Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki 

Nr ref.: BSP/10/17

 

Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora,
•    gotowość prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim z badań operacyjnych oraz metod ilościowych: ekonometria, matematyka, statystyka,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,
•    udokumentowany wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,
•    doświadczenie dydaktyczne,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C2, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Od kandydatów oczekujemy:

•    publikacji w czołowych międzynarodowych czasopismach naukowych,
•    prowadzenia prac badawczych,
•    udziału w nauczaniu na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich,
•    wykonywania zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, wykazu publikacji naukowych, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )

do dnia 15 czerwca 2017 roku, na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ADIUNKT do Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki  

Nr ref.: BSP/9/17


Wymagania wobec Kandydata:

•    stopień naukowy doktora,
•    gotowość prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim z badań operacyjnych oraz metod ilościowych: ekonometria, matematyka, statystyka,
•    udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej,
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
•    sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy habilitacyjnej,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,

Zadania wykonywane na stanowisku:

•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )


do dnia 15 czerwca 2017 roku, na adres:Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.


ADIUNKT do Katedry Ekonomii 

Nr ref.: BSP/12/17


Wymagania wobec Kandydata:

•    stopień naukowy doktora,
•    zainteresowania naukowe w obszarze ekonomii,
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
•    sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy habilitacyjnej,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Zadania wykonywane na stanowisku:

•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickimi, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )


do dnia 10 czerwca 2017 roku, na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.


ADIUNKT do Katedry Prawa Cywilnego 

Nr. ref.: BSP/15/17

Wymagania:

•    uzyskany stopień doktora nauk prawnych,
•    zainteresowania naukowe: prawo cywilne,
•    publikacje naukowe,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1/C2, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
•    autorski program zajęć – pod względem formy i treści - z zakresu prawa cywilnego,
•    biegła znajomość obsługi komputera,
•    dyspozycyjność,

Zadania wykonywane na stanowisku:


•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickimi, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie:  CV, listu motywacyjnego, programu zajęć, odpisu dyplomu, spisu publikacji, certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )

do dnia 7 czerwca 2017 roku na adres :


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.


ASYSTENT/ADIUNKT do Katedry Finansów  

Nr ref.: BSP/17/17


Wymagania wobec Kandydata:

 •    udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej,
•    stopień naukowy doktora lub ukończona rozprawa  doktorska w obszarze  finanse,
•    opublikowane prace naukowe w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych,
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej i dalszego rozwoju naukowego,
•    samodzielność myślenia, kreatywność, chęć podejmowania wyzwań naukowych,
•    doświadczenie trenerskie i/lub dydaktyczne,
•    dodatkowym atutem w zatrudnieniu będzie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach związanych z finansami przedsiębiorstw.


Zadania wykonywane na stanowisku:

•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego,  załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )


do dnia 7 czerwca 2017 roku, na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule należy podać nr ref.: BSP/17/17. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT/ADIUNKT do Katedry Strategii kierowanej przez prof. Krzysztofa Obłój 

Nr ref.: BSP/1/17

 

Wymagania wobec Kandydata:
•    stopień magistra, studenci ostatniego roku studiów magisterskich, którzy uzyskają stopień magistra do końca lipca 2017 roku, mogą także aplikować na stanowisko Asystenta,
•    stopień naukowy doktora w dziedzinie zarządzania, ekonomii, socjologii lub psychologii na stanowisko Adiunkta,
•    biegła znajomość języka angielskiego na poziomie C2 (tzn. możliwość prowadzenia wykładów w tym języku) oraz praktyczna znajomość co najmniej jeszcze jednego języka obcego,
•    silna motywacja do prowadzenia pracy naukowo-badawczej,
•    gotowość do pracy w zespole naukowym w Katedrze Strategii,
•    zainteresowania naukowe w konkretnym obszarze zarządzania umożliwiające przygotowanie samodzielnego wniosku o grant badawczy w ramach badań statutowych katedry (można zaproponować nowy obszar),
•    sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy habilitacyjnej.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, listy publikacji, certyfikatu językowego, kopii dyplomu na adres katedra.strategii@kozminski.edu.pl.


Ewentualne pytania związane z zamieszczonym ogłoszeniem prosimy kierować do dr Szymona Wiercińskiego z Katedry Strategii, na adres szymon.wiercinski@kozminski.edu.pl.


Oferta pracy dotyczy okresu od 30 września 2017 roku. Dokumenty aplikacyjne powinny być przesłane do dnia 1 czerwca 2017 roku.

Powyższe dokumenty: CV, list motywacyjny, pisemną koncepcję badań naukowych, listę publikacji, odpis dyplomu, certyfikat językowy lub zaświadczenie o znajomości języka angielskiego, załączony formularz aplikacyjny  (do pobrania ze strony: www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc ) prosimy przesłać również do:
Biura Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane
w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT/ADIUNKT/PROFESOR do Katedry Zarządzania Międzynarodowego 

Nr ref.: BSP/7/17


Grupa NeRDS (New Research on Digital Societies) działająca w strukturze Akademii Leona Koźmińskiego, wiodącej szkole biznesu i jednym z najważniejszych ośrodków badawczych w centralnej Europie, prowadzi rekrutację na stanowiska wyszczególnione poniżej.

 

Osoby kandydujące zobowiązane są zaznaczyć, którego z poniższych stanowisk dotyczy ich zgłoszenie:

•    asystent,
•    adiunkt,
•    profesor nadzwyczajny, czy
•    profesor zwyczajny.

 

Obszary badawcze bezpośrednio związane z pracami NeRDS w szczególności obejmują:

•    otwartą współpracę i tzw. peer production,
•    ekonomię współpracy i gospodarkę platform pośredniczących,
•    humanistykę cyfrową,
•    krytyczne badania społeczności internetowych,
•    socjologię Internetu,
•    etnografię wirtualną.

 Profil kandydata/ki:


Osoba kandydująca powinna cechować się silną orientacją naukową i doświadczeniem odpowiadającym stanowisku, o które się ubiega. Od osób ubiegających się na stanowiska profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego spodziewamy się udokumentowanego dorobku naukowego i publikacyjnego w czasopismach z listy JCR oraz w wiodących wydawnictwach akademickich, a także udokumentowanego doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji w oparciu o samodzielnie przygotowane wnioski o grant badawczy.

Biegła znajomość języka polskiego nie jest warunkiem koniecznym, ale może być ona przydatna w dłuższej perspektywie. Od osób niemówiących po polsku oczekujemy, że będą gotowe i chętne nauczyć się tego języka. Znaczenie mają dla nas również następujące czynniki:

•    bogate doświadczenie nabyte za granicą,
•    interdyscyplinarne wykształcenie w różnych dziedzinach lub udokumentowane doświadczenie w zakresie badań w projektach jakościowych i ilościowych,
•    silna orientacja naukowa,
•    wysokie zdolności dydaktyczne i prezentacyjne,
•    udokumentowane zainteresowania naukowe związane z badaniem społeczności internetowych.

Nie ograniczamy zakresu wiedzy i doświadczenia osób kandydujących do konkretnego obszaru, ponieważ uważamy, że dobre badania mogą być motywowane różnymi powodami i prowadzone pod różnym kątem. Wiemy, że oferta może okazać się szczególnie interesująca dla osób zajmujących się badaniami w sferze zarządzania, badań organizacji, socjologii, antropologii, mediów, nauk o informacji lub humanistyki cyfrowej.

Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami specjalizującymi się zarówno w podejściach jakościowych, jak i ilościowych, choć nie ukrywamy, że pewną przewagę będą mieć te z doświadczeniem w obydwu dyscyplinach.


O nas:


Grupa NeRDS jest bardzo nieformalnym, młodym zespołem badaczy i badaczek. Wszelkie istotne decyzje podejmujemy wspólnie, dlatego też w rozmowach kwalifikacyjnych oraz w ich ocenie biorą udział wszyscy z  naszego zespołu, niezależnie od stanowiska, o jakie dana osoba się ubiega.
Kładziemy duży nacisk na umiędzynarodowienie i wysokie standardy akademickie. W ciągu ostatnich pięciu lat osoby pracujące w grupie NeRDS miały okazję odbyć roczne staże badawcze na Uniwersytecie Harvarda, Massachusetts Institute of Technology, Cornell University, University of California Berkeley oraz na New York University. Nasze publikacje ukazują się regularnie w czasopismach z listy A. Ponadto wydajemy książki u wiodących wydawców międzynarodowych, np.: Stanford University Press, Edward Elgar, Ashgate, Routledge.

Niektórzy z nas angażują się w różne ruchy społeczne (np. zasiadają w Radzie Powierniczej Fundacji Wikimedia lub działają na rzecz ruchów miejskich), inni zajmują się kulturą start-upów (mentoring, pozyskiwanie funduszy zalążkowych, rozwijanie własnych firm, itp.). Mówiąc ogólnie, bardzo cenimy sobie różnorodność doświadczenia.

Jesteśmy zdania, że badania powinny być najwyższej jakości i być prowadzone na światowym poziomie, ale ich realizacja powinna być również przyjemnością. Oferujemy swobodę działania, dużą niezależność zawodową i przyjazną kulturę pracy. NeRDS jest członkiem sieci Network of Centers.


Co dalej:


Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka (darekj@kozminski.edu.pl), który udzieli informacji o potencjalnej współpracy badawczej.

Rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się na październik 2017 r. Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 1 czerwca 2017 r.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą pracy proszone są o przesłanie: CV, listu motywacyjnego (uzasadniającego, w jaki sposób dany kandydat spełnia podane kryteria), a także listy swoich publikacji i innych osiągnięć akademickich wraz z kopią maksymalnie trzech najważniejszych publikacji (w przypadku asystentów/adiunktów) oraz maksymalnie pięciu najważniejszych publikacji (w przypadku profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych), wraz z odpisem dyplomu, certyfikatem lub zaświadczeniem o znajomości j. angielskiego oraz z załączonym formularzem aplikacyjnym (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc) na adres: kadry@kozminski.edu.pl; dokumenty te winny również być przesłane w formie papierowej na adres:
 
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.ASYSTENT do Katedry Zarządzania kierowanej przez prof. Dominikę Latusek 

Nr ref.: BSP/4/17


Wymagania wobec Kandydata:

•    stopień magistra, studenci ostatniego roku studiów magisterskich, którzy uzyskają stopień magistra do końca 2017 roku, mogą także aplikować,
•    zainteresowania naukowe w obszarze zarządzania i teorii organizacji,
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej prowadzącej do przygotowania pracy doktorskiej,
•    chęć włączenia się w prace zespołu Katedry Zarządzania,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zamieszczonego ogłoszenia proszę kontaktować się z dr Kają Prystupa-Rządcą z Katedry Zarządzania: kmprystupa@kozminski.edu.pl.


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, oraz odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego,  załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )


do dnia 31 maja 2017 roku, na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.


ADIUNKT do Katedry Zarządzania kierowanej przez prof. Dominikę Latusek 

Nr ref.: BSP/3/17


Wymagania wobec Kandydata:

•    stopień naukowy doktora,
•    zainteresowania naukowe w obszarze zarządzania i teorii organizacji,
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
•    sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy habilitacyjnej,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Zadania wykonywane na stanowisku:

•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickimi, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zamieszczonego ogłoszenia proszę kontaktować się z dr Kają Prystupa-Rządcą z Katedry Zarządzania: kmprystupa@kozminski.edu.pl.


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )


do dnia 31 maja 2017 roku, na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

PROFESOR NADZWYCZAJNY/PROFESOR ZWYCZAJNY do Katedry Zarządzania kierowanej przez prof. Dominikę Latusek 

Nr ref.: BSP/5/17


Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,
•    udokumentowany wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,
•    doświadczenie dydaktyczne,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C2, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Od kandydatów oczekujemy:

•    publikacji w czołowych międzynarodowych czasopismach naukowych,
•    prowadzenie prac badawczych,
•    udział w nauczaniu na studiach magisterskich i doktoranckich,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zamieszczonego ogłoszenia proszę kontaktować się z dr Kają Prystupa-Rządcą z Katedry Zarządzania: kmprystupa@kozminski.edu.pl.

 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, wykazu publikacji naukowych, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )


do dnia 31 maja 2017 roku, na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT/ADIUNKT do Katedry Nauk Społecznych 

Nr ref.: BSP/2/17


Wymagania wobec Kandydata:

•    tytuł zawodowy magistra na stanowisko asystenta, stopień naukowy doktora na stanowisko adiunkta,
•    zainteresowania naukowe w obszarze nauk społecznych,
•    silna motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
•    publikacje z obszaru zainteresowań badawczych,
•    doświadczenie w pracy dydaktycznej,
•    doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwie lub na uczelni,
•    doświadczenie w pracy dydaktycznej,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
•    chęć podejmowania wyzwań naukowych,
•    komunikatywność,
•    odporność na stres.


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego,  załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:


www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc ) do dnia 31 maja 2017 roku, na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule należy podać nr ref.: BSP/2/17. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

PROFESOR NADZWYCZAJNY/PROFESOR ZWYCZAJNY do Katedry Nauk Społecznych 

Nr ref.: BSP/6/17

Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze socjologii lub tytułu naukowego profesora,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,
•    udokumentowany wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi i organizacyjnymi,
•    doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk społecznych,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C2, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    bardzo dobra znajomość j. polskiego.

Od kandydatów oczekujemy:

•    publikacji w czołowych czasopismach naukowych (preferowane czasopisma JCR),
•    prowadzenia prac badawczych,
•    udziału w nauczaniu na studiach dyplomowych i podyplomowych, MBA i doktoranckich,

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, wykazu publikacji naukowych, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  (do pobrania ze strony:

www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )

 do dnia 31 maja 2017 roku, na adres:

 Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Research fellow do projektu  

 Szukamy osoby na stanowisko research fellow do projektu nt. „Model zwalczania bezprawnych treści w Internecie” (projekt nr 2014/15/B/HS5/03138, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2014/15/B/HS5/03138

Osoba, której szukamy, powinna:

-    posiadać stopień doktora
-    znać biegle język angielski w mowie i piśmie
-    być autorem publikacji naukowych w renomowanych anglojęzycznych z dziedziny prawa nowoczesnych technologii (minimum 3 artykuły opublikowane w j. angielskim)
-    posiadać doświadczenie w realizacji projektów związanych z informatyką i prawem
-    posiadać świetne umiejętności nawiązywania kontaktów (networking skills).
-    posiadać świetne umiejętności organizacyjne

Dodatkowo, czynniki zwiększające szanse na zatrudnienie to:

- posiadać doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych,
- posiadać doświadczenie w projektach dotyczących badawczych dotyczących prawnych aspektów bezprawnych treści.

O nas

Oferujemy możliwość zatrudnienia na okres 9 m-cy w formie umowy cywilno-prawnej z możliwością przedłużenia.

Pytania związane z ogłoszeniem można kierować do prof. ALK dr hab. Przemysława Polańskiego (polanski@kozminski.edu.pl)

Ogłaszane stanowisko wymaga rozpoczęcia pracy w drugim kwartale 2017 r. Podania należy złożyć do 17 maja 2017 r.
Zainteresowane osoby powinny przysłać swoje CV, list motywacyjny (uzasadniający, w jaki sposób spełniają podane kryteria) w języku polskim i angielskim na adres nauka@kozminski.edu.pl
lub w formie papierowej, na adres:  

Biuro Obsługi Działalności Naukowej
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

(decyduje data stempla pocztowego)

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Dokumenty nie odebrane w ciągu trzech miesięcy zostaną zniszczone.

 


We are seeking a research fellow to join an on-going research project on “Fighting illegal and harmful content on the Internet” (project no. 2014/15/B/HS5/03138), funded by The National Science Centre on the basis of the DEC-2014/15/B/HS5/03138 decision

The person we are looking for should:

-    have a doctoral degree
-    be fluent in written and spoken English
-    have a proven track record of publications in prestigious legal journals in English (minimum 3 publications)
-    have experience in IT and law related projects
-    prove excellent networking skills,
-    have  excellent organizational skills

Additional characteristics that may increase the chances of hiring:

-    Proven experience in international research projects
-    Research experience in projects related to fighting illegal content in cyberspace.

About us

We offer a possibility to work for the 9 months  period (contract of a specified task) with a possibility of prolonging this contract. Questions related to the advertised position can be directed to prof. ALK dr hab. Przemysław Polański (polanski@kozminski.edu.pl), who will be also more than eager to talk about the potential research collaboration.

The offered position requires beginning of work in Q2 of 2017 The applications should be submitted by 17 May 2017.

The prospective candidates are requested to submit English and Polish version of their CV and motivation letter (explaining how they fit the call) nauka@kozminski.edu.pl, or in a physical copy to:

Scientific Activity Support Office
Kozminski University
57/59 Jagiellonska St., 03-301 Warsaw, POLAND

(The postmark deadline is 17 May 2017)

Only the selected candidates will be contacted. Documents not picked up within 3 months will be destroyed.