Prawnicze Seminarium Doktorskie - Program Seminarium 

Kontakt:
 

mgr Ewa Wiśniewska
Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa

  

dr Mateusz Woiński
Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa

 

 

 

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek-Piątek - 08:00-16:00 

Soboty - 08:00-14:00 w dniach:
14.10.2017
18.11.2017
16.12.2017
20.01.2018
17.02.2018
17.03.2018
21.04.2018
19.05.2018

W dniu 8.09.2017 Dziekanat czynny w godz. 8:00-15:00 

Dziekanat Kolegium Prawa
pokój B 3
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

Celem kursu Prawnicze Seminarium Doktorskie w Akademii Leona Koźmińskiego jest wyposażenie uczestników, przygotowujących pod opieką naukową samodzielnych pracowników naukowych rozprawy doktorskie z zakresu nauk prawnych w dyscyplinie prawo, w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje konieczne do podjęcia i prowadzenia badań naukowych, prezentowania ich wyników w formie poprawnych metodologicznie i warsztatowo publikacji, a także wystąpień na konferencjach, seminariach, debatach i innych spotkaniach naukowych.

Osiągnięcie tych celów umożliwia oparcie kształcenia na dwóch założeniach: 1. dywersyfikacji form partycypacji uczestników kursu w procesie kształcenia; 2. odpowiednim zestawieniu przekazywanych w toku kursu, zróżnicowanych co do zakresu tematycznego treści oraz osiąganych efektów kształcenia.

Pierwsze z założeń jest realizowane poprzez oferowaną uczestnikom możliwość udziału w dwóch obligatoryjnych oraz kolejnych dwóch fakultatywnych blokach zajęć. Podstawowy, obligatoryjny charakter mają spotkania z opiekunem naukowym, umożliwiające bezpośrednie i zindywidualizowane dookreślenie celów i założeń badawczych w pracach nad rozprawą doktorską, określenie etapów jej realizacji oraz sprawowanie stałej pieczy nad postępami. Drugi obligatoryjny blok zajęć stanowią interaktywne zajęcia zespołowe odbywające się w formie zjazdów. Udział w tych zajęciach umożliwia rozwijanie warsztatu badawczego, w szczególności w zakresie metodologii badań i wykorzystania dorobku innych nauk w pracy naukowej prawnika, doskonalenie warsztatu pisarskiego, a także pozwala na poszerzenie perspektywy o aspekty interdyscyplinarne. Opcjonalny charakter ma natomiast udział w seminariach naukowych, które mogą być prowadzone w ramach katedry, której pracownikiem jest opiekun naukowy, a także udział w konferencji naukowej, której organizacji mogą podjąć się uczestnicy Seminarium. Realizacja drugiego założenia następuje poprzez odpowiedni wybór treści przekazywanych w trakcie interaktywnych zajęć zespołowych.

PROGRAM SEMINARIUM

I. Interaktywne zajęcia zespołowe 

Interaktywne zajęcia zespołowe są prowadzone przez dwa semestry pierwszego roku seminarium. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty, cztery razy w każdym semestrze. Ostatnie spotkanie w semestrze letnim może być realizowane w formie konferencji uczestników prawniczego seminarium doktorskiego (prezentacja wyników badań). Uczestnicy I-ego roku seminarium organizują konferencję naukową, podczas której przedstawiane są wyniki badań. Po konferencji może zostać wydana publikacja książkowa, zawierająca opracowania oparte na wygłoszonych w trakcie konferencji referatach.

W trakcie wykładów, seminariów i warsztatów realizowanych w ramach interaktywnych zajęć zespołowych, podejmowane są szczegółowe zagadnienia związane z:

 

  • procedurą uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
  • prawem własności intelektualnej doktora nauk prawnych;;
  • celami, założeniami, przedmiotem oraz metodami i technikami badawczymi w naukach prawnych;
  • zasadami wykonywania badań naukowych, w tym aktowych oraz zastosowania metod właściwych innym naukom w pracy naukowej prawnika, w szczególności: socjologii, ekonomii, zarządzania i psychologii;
  • wielopoziomowością organizacji życia społecznego, zjawisk i procesów społecznych;
  • komparatystyką prawniczą oraz problemami wielojęzyczności prawa;
  • zasadami poprawnego warsztatu naukowego prawnika, w tym: standardami publikacji naukowej w naukach prawnych, regułami sporządzania przypisów i bibliografii załącznikowej;
  • szczegółowymi, aktualnymi problemami wybranych gałęzi prawa pozostających w obszarze zainteresowań badawczych uczestników seminarium, reszcie - pozyskiwaniem funduszy i grantów na badania naukowe.

II. Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne pod kierunkiem opiekuna naukowego odbywają się podczas dyżurów wyznaczonych przez opiekuna lub podczas spotkań ustalanych telefonicznie lub e-mailowo przez opiekuna i uczestnika seminarium. Informacje o dyżurach opiekunów naukowych znajdują się na stronie internetowej seminarium. Na spotkaniach i konsultacjach indywidualnych opiekun dokonuje oceny postępów pracy i wyraża zgodę na dalszą współpracę i kontynuowanie programu kursu.  

III. Seminaria przedmiotowe (fakultatywne)

W zależności od indywidualnych uzgodnień uczestników i opiekunów naukowych mogą być prowadzone seminaria przedmiotowe, w trakcie których są poddawane dyskusji interesujące uczestników zagadnienia związane z obszarem ich badań.