Katedra Zarządzania Jakością 

Zespół Katedry 

 

 

Kontakt: 

Katedra Zarządzania Jakością
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
e-mail: myszewki@kozminski.edu.pl

 

 

Program „ALK 6σ Green Belt”

Program realizowany na studiach I i II stopnia ALK.

Zbiór wykładów i konwersatoriów, które łączy dodatkowa opcja, która polega na możliwości uzyskania certyfikatu „ALK 6σ Green Belt”. Uczestnicząc w zajęciach wybranych czterech przedmiotów należących do programu i biorąc udział w projektach związanych z tymi przedmiotami, można uzyskać kompetencje Sześć Sigma rozpoznawane na całym świecie. 

Są to przedmioty, które znajdują się w stałym programie studiów II stopnia na specjalności Zarządzanie Jakością oraz w puli tematów do wyboru dostępnych na studiach I i II stopnia. 

Oferta adresowana przede wszystkim do studentów studiów licencjackich. Doświadczenia z realizacji jednego projektu mogą być przedmiotem pracy licencjackiej. Zgromadzenie „dorobku” projektów do dyplomu „Zielonego Pasa” wymaga trochę więcej czasu. 

Uczestnicy zdobędą kompetencje m.in. w zakresie:

 • planowania, realizowania projektu doskonalącego zgodnie z metodyką DMAIC,
 • posługiwania się narzędziami analitycznymi stosowanymi w procesie DMAIC,
 • kierowania zespołem projektowym Sześć Sigma
 • identyfikowania potrzeb i możliwości doskonalenia w organizacji.

Kompetencje te po spełnieniu wymagań programu będą potwierdzone certyfikatami „ALK 6σ Green Belt”.

Atuty programu

 • Interesująca tematyka i ciekawe zajęcia
 • Ścisła współpraca z praktyką – zajęcia są powiązane z projektami, których przedmiotem jest doskonalenie różnych procesów na terenie ALK
 • Elastyczność – możliwość wyboru poszczególnych przedmiotów, ich kolejności
 • Projekty doskonalące umożliwiają sprawdzenie wiedzy w warunkach rzeczywistych
 • Certyfikat „ALK 6σ Green Belt” potwierdzający kompetencje rozpoznawalne na całym świecie
 • Opis wykonanych projektów dołączony do certyfikatu stanowi realną gwarancję jego wartości
 • Ukończone projekty będą prezentowane na stronie Programu „ALK 6σ Green Belt”, promując osoby i uzyskane wyniki.

Krótko o Sześć Sigma 

W latach 80-tych ub. stulecia, Motorola dokonała syntezy doświadczeń japońskich kół jakości i zachodnich zespołów projektowych, tworząc swoiste „bojówki statystyczne” - zespoły Sześć Sigma, których zadaniem było rozwiązywanie problemów firmy, a poziom wtajemniczenia członków symbolizował kolor (wirtualnych) pasów. 

Jednak, nie symbolika pasów jest najważniejszym wkładem Japonii do Sześć Sigma, a wykorzystanie statystyki. Szerokie pod każdym względem: spektrum problemów, zakresu metod i liczby ludzi, którzy je stosują. Niezwykłe, jak niezbyt lubiany przedmiot może być tak użyteczny. Jak to działa, przekonacie się sami podczas tych zajęć.

Kogo chcemy zainteresować?

Zarządzanie jakością to specyficzna funkcja w organizacji. Sześć Sigma to specyficzna forma działania w systemie zarządzania jakością. Bojowa symbolika Sześć Sigma odzwierciedla idee działania zespołów: energiczne i skuteczne eliminowanie problemów, gdy tylko się pojawią. 

To niełatwa ale pasjonująca, dynamiczna praca. Łączy zadania analityczne: poszukiwanie przyczyn problemów i syntezujące: określanie działań eliminujących przyczyny. Dostarcza okazji do wykazywania się wiedzą i umiejętnościami w warunkach, w których liczy się szybkość podejmowania decyzji, trafność pomysłów, umiejętność przekonania stron (przełożonych i podwładnych). Najbardziej cenione umiejętności zdobywa się latami praktyki. 

Program „ALK 6σ Green Belt” kierujemy do osób, które studiują w ALK i 

 • chcą osiągnąć kompetencje zawodowe cenione na całym świecie.
 • są otwarte na wyzwania,  
 • są gotowe zainwestować trochę czasu w działanie, które w przyszłości może być sposobem na ciekawą karierę zawodową (kolejne stopnie wtajemniczenia to Czarny Pas i Mistrzowski Czarny Pas); 

Absolwent programu „ALK 6σ Green Belt”

Program „ALK 6σ Green Belt” przygotowuje nowoczesnego profesjonalistę od eliminowania problemów, który potrafi m.in.:

 • szkolić w zakresie podstaw metod Sześć Sigma,
 • zaplanować przebieg prac i narzędzia do usprawnienia bieżącej pracy, wykorzystując metody Sześć Sigma,
 • zachęcać ludzi do udziału w projektach,
 • dokonywać oceny przebiegu i stanu zaawansowania prac nad projektem Sześć sigma,
 • posługiwać się narzędziami Sześć sigma w usprawnianiu procesów,
 • określić działania niezbędne do utrzymania osiągniętego już usprawnienia procesu. 

Gdzie to może się przydać?

Dyplom „zielonego pasa” z udokumentowanymi projektami jest mocnym atutem w firmach i instytucjach, które potrzebują profesjonalistów generujących skuteczne impulsy doskonalące. Po ukończeniu programu „ALK 6σ Green Belt” można znaleźć ciekawą pracę w:

 • przedsiębiorstwach, w których wdraża się lub rozwija system Sześć Sigma (m.in. motoryzacja)
 • firmach świadczących usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zarządzania jakością
 • własnej firmie, realizując strategię nieustannego doskonalenia 

Następny stopień wtajemniczenia to już „czarny pas”, który nadawany jest specjalistom, którzy pracują na kontraktach eksperckich. Cierpliwość i wytrwałość w gromadzeniu doświadczeń przynosi efekty w dającej się określić przyszłości. 

Zawartość programu 

Podstawową wartością programu jest kompozycja wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z planowaniem, wdrażaniem i rozwijaniem prac zespołów Sześć Sigma. 

W odniesieniu do całego programu „ALK 6σ Green Belt” dotyczą one:

 • przekazywania wiedzy w zakresie podstaw metod Sześć Sigma,
 • planowania przebieg prac i narzędzia do usprawnienia bieżącej pracy wykorzystując metody Sześć Sigma,
 • motywowania ludzi do udziału w projektach,
 • dokonywania oceny przebiegu i stanu zaawansowania prac nad projektem,
 • posługiwania się narzędziami Sześć sigma w usprawnianiu procesów,
 • planowania działań niezbędnych do utrzymania osiągniętego usprawnienia procesu, 

W odniesieniu do poszczególnych przedmiotów poświęconych określonym narzędziom, dotyczą one:

 • Identyfikowania zadań możliwych do wykonania daną metodą,
 • biegłości w posługiwaniu się metodą,
 • umiejętności wykorzystania wszystkich jej możliwości.  

Zajęcia są prowadzone przede wszystkim w formie ćwiczeń i symulacji. Zasadniczym składnikiem oceny ponadpodstawowej z każdego przedmiotu jest wynik uzyskany w realizacji zespołowego projektu doskonalącego. Cechą podstawową zajęć jest interaktywność oraz bezpośredni kontakt pomiędzy prowadzącym a studentami.

Związek z praktyką 

Program Sześć Sigma odwołuje się do standardów doskonalenia sprawdzonych w firmach na całym świecie. Projekty doskonalące są okazją do zmierzenia się konkretnymi problemami. Każdy z nich wymaga zidentyfikowania problemu, określenia sposobu wyeliminowania go i przeprowadzenia skutecznego działania. Dyplom „ALK 6σ Green Belt” potwierdza, że posiadana wiedza i doświadczenie umożliwiają posiadaczowi przystąpienie do działania niemal „z marszu”.

Wykładowcy

Podstawowe zajęcia prowadzi wykładowca naszej Uczelni Prof. Jan Myszewski. 

Specyfika zajęć 

Sześć sigma to doskonalenie sprawności poprzez zorganizowane eliminowanie problemów. W programie studiów jest dużo zajęć konwersacyjnych, warsztatów, gier symulacyjnych, a także laboratoria komputerowe. Najważniejszą role odgrywają projekty doskonalące. Uczą zespołowego rozwiązywania problemów, umożliwiają rozwijanie indywidualnych cech przydatnych nie tylko w zespole Sześć Sigma. Zajęcia są zaplanowane tak, by pomagać w syntezie ogólnej wiedzy i indywidualnych doświadczeń. Warto spróbować swoich sił. 

Pobierz program studiów

Przewodnik do przedmiotów programu „ALK 6σ Green Belt” realizowanych w Katedrze Zarządzania Jakością

FAQ - Pytania i odpowiedzi 

Dlaczego tyle warunków?

Chodzi o wartość Waszego certyfikatu. Marka „6σ” jest rozpoznawalna na całym świecie. Ale informacja o Waszych projektach będzie silniejszym argumentem niż kolor paska, który założycie na rozmowę kwalifikacyjną. 

Cztery projekty (w tym projekt mistrzowski) zapewniają minimum doświadczenia potrzebnego do sprawnego realizowania projektów i maksimum dobrego wrażenia na pracodawcy. 

Co to jest projekt mistrzowski?

Każdy projekt ma swojego lidera. Dla lidera, kierowany przez niego projekt jest mistrzowski. Nie oznacza to, że lider kieruje wszystkimi czynnościami. Oczekuje się od niego logicznego i czytelnego podziału zadań i odpowiedzialności oraz rzetelnego udokumentowania pracy członków zespołu – do przyszłego dyplomu „Zielonego Pasa”. Kierujący cząstkowymi zadaniami zbierają doświadczenia przydatne do kierowania w swoim projekcie mistrzowskim. 

Czy są jakieś ograniczenia?

Na zgromadzenie dorobku projektów Sześć Sigma jest cały okres studiów w ALK. Między pierwszym a ostatnim projektem zaliczanym do dyplomu „ALK 6σ Green Belt” nie może upłynąć więcej niż pięć lat (60 miesięcy). 

Nie ma istotnych ograniczeń związanych z kierunkiem studiów i wyborem przedmiotów należących do programu  „ALK 6σ Green Belt”. Istnieją interesujące opracowania na temat projektów Sześć Sigma w instytucjach finansowych i w administracji. 

Kto może? 

Pretendentom do „Zielonego Pasa” nie stawia się wymagań dotyczących kondycji fizycznej. W rozwiązywaniu problemów liczy się intelekt, otwartość, umiejętność obserwacji, kojarzenia faktów, stawiania i weryfikowania hipotez. Wymagana jest praca w zespole, cierpliwość i fantazja. Praca w zespołach projektowych jest okazją rozwijania użytecznych umiejętności i wykonania ciekawego i użytecznego zadania. 

Inne korzyści

Raporty z udanych projektów Sześć Sigma, szczególnie tych mistrzowskich mogą być tematami ciekawych prac licencjackich. Chcemy, by patronat nad projektami Sześć Sigma sprawowało koło naukowe jakości. To dobre miejsce do wymiany doświadczeń inspiracji tematów nowych projektów a także do promowania ludzi i uzyskanych wyników. Czas spędzony na zdobywaniu kolejnych punktów w walce o zielony pas nie będzie zmarnowany pod żadnym względem. 

Czy konieczne jest wybranie wszystkich przedmiotów?

Udział w wykładach dowolnego przedmiotu z listy nie wiąże się z koniecznością studiowania pozostałych. Każdy przedmiot stanowi odrębną całość i ma swój system zaliczeń. Możliwość uzyskania certyfikatu „zielonego pasa” jest jedynie opcją, która może ale nie musi być wykorzystana.

Jaki jest klucz doboru przedmiotów?

Lista przedmiotów zawiera jednostki tematyczne reprezentujące metody wykorzystywane w Sześć Sigma. Kolekcję można traktować jak serię wykładów monograficznych na temat rożnych metod statystycznych. Część przedmiotów włączonych do programu funkcjonuje na zasadzie wybieranych. Wiele przedmiotów jest w programie studiów II stopnia, specjalności Zarządzanie Jakością. Lista przedmiotów będzie uzupełniana.

Jak organizowane są projekty?

Każdy projekt jest realizowany w zespole 5-6 osób. Preferowane są projekty skierowane na usprawnianie konkretnych procesów ALK. Temat i lidera projektu wybiera zespół. Lider odpowiada za rzetelne udokumentowanie pracy wszystkich członków zespołu w raporcie z projektu. 

Skład zespołu jest ustalany na czas realizacji określonego projektu. Oczekuje się, że prace zostaną zakończone w obrębie jednego semestru. Po uruchomieniu koła naukowego jakości, również tam będzie można kontynuować projekty rozpoczęte w danym semestrze. 

Dlaczego tak dużo statystyki?

Statystyka to język taki sam jak polski lub angielski. Tym językiem porozumiewamy się z procesem: zadajemy pytania i dostajemy odpowiedzi. To brzmi bardzo tajemniczo, ale podczas realizacji projektów sami przekonacie się, że to działa i że proces bywa bardzo gadatliwy. 

Dlaczego projekty na terenie ALK?

Bo to najtrudniejsze zadanie. Dostrzec problem, określić plan działania i dokonać zmiany, której efekty będzie się jeszcze potem wielokrotnie oglądało i słuchało komentarzy. Łatwo usprawniać Coca Cole – bo daleko. A tu musi być konkretnie, skutecznie i tanio. I do tego z sensem. Planujemy z czasem uruchomić giełdę projektów, wciągnąć w to firmy które potencjalnie mogłyby zamawiać takie projekty. Anglicy mówią „first things first” i tego będziemy się trzymać. Ale konkretne i realne inicjatywy zawsze będą mile widziane.