Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
MAGDALENA OLCZYK

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy

dr hab. MAGDALENA OLCZYK

CV
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2012.01–2013.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.10–2015.08
Komisja Dyscyplinarna do Spraw Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.10–2012.09
, ALK
2007.03
, Akademia Leona Koźmińskiego
2006.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • prawo cywilne
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2006
Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu, Ukraina
Staże:
2008
Uniwersytet Castilla la Mancha, Hiszpania
2007
Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania
Stypendia/ Nagrody:
2013
Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości (Minister Sprawiedliwości).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • OLCZYK M. (2016), "Dopuszczalność kontroli wynagrodzenia "success fee" jako niedozwolonego postanowienia w umowie o odpłatne świadczenie usług prawnych przez adwokata lub radcę prawnego", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 2, s.25-60
 • OLCZYK M. (2016), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 21 października 2015 r., III CZP 70/15", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.939-945
 • OLCZYK M. (2015), "Glosa do uchwały SN z dnia 6.12.2012 r., III CZP 72/12", PAŃSTWO I PRAWO, 9, s.135-143
 • OLCZYK M. (2014), "Sytuacja stron najmu lokalu socjalnego w razie zbycia lokalu osobie trzeciej, niebędącej gminą czy inną jednostką samorządu terytorialnego", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 2, s.35-52
 • OLCZYK M. (2014), "Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2012, III CSK 300/12", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6, s.773-781
 • OLCZYK M. (2013), "Rozliczenia między stronami po odstąpieniu przez konsumenta od umowy w terminie do namysłu na tle Dyrektywy 2011/83/UE", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.25-30
 • OLCZYK M. (2013), "Niewykonanie zobowiązania umownego i środki ochrony wierzyciela na gruncie projektu nowelizacji hiszpańskiego kodeksu cywilnego z 2009 r.", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 1, s.23-40
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLCZYK M. (2012), "Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 kwietnia 2011 r. III CZP 7/11", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 10, s.641-651
 • OLCZYK M. (2007), "Zagadnienia kodyfikacyjne prawa konsumenckiego w prawie hiszpańskim", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3-4, s.117-135
 • OLCZYK M. (2004), "Problematyka kaucji mieszkaniowej", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3-4, s.5-22
 • OLCZYK M. (2003), "Prywatne prawo bankowe w Hiszpanii", PRAWO BANKOWE, 12, s.93-103
Monografie:
 • OLCZYK M. (2015), "Sytuacja prawna byłych stron stosunku najmu w razie dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego przez byłego najemcę", Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLCZYK M. (2008), "Najem lokalu mieszkalnego", -, LEXIS-NEXIS
 • OLCZYK M. (2006), "Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy . Kodekspostepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw", Warszawa, LEX
 • OLCZYK M. (2006), "Sprzedaż konsumencka", Warszawa, LEXIS-NEXIS
 • OLCZYK M. (2006), "Najem lokalu mieszkalnego", Warszawa, LEXIS-NEXIS
 • OLCZYK M. (2004), "Komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 805/2004 z 21kwietnia 2004 dotyczącego Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (komentarz do art. 5, 6, 8, 11, 12-9, 20, 21, 22, 23)", Warszawa, LEX
 • OLCZYK M. (2004), "Komentarz do z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych prawkonsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produktniebezpieczny (Dz.U. nr 116, poz. 1204)", Houston, LEX
 • OLCZYK M. (2003), "Komentarz do ustawy z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz.U.03.113.1069)", Houston, LEX
 • OLCZYK M. (2003), "Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego, zmienionych ustawą z dnia14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.03.49.408)", Houston, LEX
 • OLCZYK M., ZOLL F. (2003), "Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Komentarz", Warszawa, ABC WARSZAWA
Rozdziały w monografiach:
 • OLCZYK M. (2017), "Przedawnienie roszczeń o zapłatę należności za usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe" w: "Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu", Michał Tomalak, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.887-899
 • OLCZYK M. (2015), "Czynności sądu w sprawach o ochronę konsumenta niepoinformowanego o prawie do odstąpienia w świetle dotychczasowych i nowych uregulowań" w: "Ustawa o prawach konsumenta", D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Warszawa, C.H.BECK, s.215-228
 • OLCZYK M. (2015), "Charakter prawny więzi łączącej dawne strony umowy najmu w razie dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego przez byłego najemcę" w: "Współczesne problemy prawa zobowiązań", A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.547-560
 • OLCZYK M. (2014), "Organizacja poradnictwa prawnego i obywatelskiego" w: "System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych", dr Marta Janina Skrodzka, Warszawa, C.H.BECK, s.17-48
 • OLCZYK M. (2014), "Sytuacja prawna osób z niepełnosprawnościami w Hiszpanii w związku z ratyfikacją Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami" w: "Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka", Dorota Pudzianowska, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.104-126
 • OLCZYK M. (2014), "Problematyka zmiany płci metrykalnej osób transpłciowych w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich" w: "Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty transpłciowości", A. M. Kłonkowska; K. Bojarska, Gdańsk, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.141-162
 • OLCZYK M. (2013), "Idea Uniwersyteckich Poradni Prawnych - uwagi po 15 latach funkcjonowania poradni prawnych w Polsce" w: "Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna.Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk", W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.811-820
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLCZYK M. (2007), rozdział VII pkt. 2 tezy 2-20; rozdział IX, X pkt 1 tezy 3, 10-18, pkt. 2, pkt. 3 tezy 2-18 w: "Umowy deweloperskie", ---, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.---
 • OLCZYK M. (2006), Rozdział I pkt.14-15; rozdział III pkt.3 tezy 4-30; rozdział IV pkt.1-8; rozdział V pkt.1-3 w: "Obrót wierzytelnościami", Zoll F., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.---
 • OLCZYK M. (2005), "Erbrecht" i "Familienrecht" w: "Einführung in das polnische Recht", Liebscher M., Zoll F., Warszawa, CH BECK, s.327-336 i 337-349
 • OLCZYK M. (2005), "komentarz do art. 96-98" w: "Prawo bankowe. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 92A-194", Zoll F., Kraków, ZAKAMYCZE, s.119-155; 360-363
 • OLCZYK M. (2004), "Rozdział XI" w: "Sprzedaż", ---, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.257-289
 • OLCZYK M. (2004), "Rozdział I" w: "Sprzedaż ", xxx, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.11-18
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2013.01.01–2014.07.31 "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce"
Udział w konferencjach:
 • "Konsekwencje prawne wypowiedzi w mediach elektronicznych - stan prawny i środki pomocy prawnej poszkodowanym", 2017
 • "VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów "Prawo kontraktów"", 2016
 • "Law Clinics and Access to Justice", 2016
 • "Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza - uwarunkowania prawne", 2015
 • "I Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego", 2015
 • "V Zjazd Cywilistów", 2014
 • "50 lat Kodeksu cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji prawa cywilnego.", 2014
 • "Ustawa reprywatyzacyjna – lepiej późno niż wcale", 2014
 • "Prawne, medyczne i psychospołeczne aspekty transseksualizmu", 2012
 • "Ubezwłasnowolnienie jako bariera dla ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami", 2012
 • "Nauczanie kliniczne w systemie edukacji prawniczej", 2011
Członkostwo w organizacjach:
2006.06
, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Polsko Niemieckie - Centrum Prawa Bankowego, Uniwersytet Jagielloński
Rzecznik Praw Obywatelskich
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2012.01–2013.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.10–2015.08
Komisja Dyscyplinarna do Spraw Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011.10–2012.09
, ALK
2007.03
, Akademia Leona Koźmińskiego
2006.12
, Akademia Leona Koźmińskiego