Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
ZOFIA SNAŻYK

Katedra Prawa Administr.,Publicznego Gospodar. i Handlowego

dr ZOFIA SNAŻYK

CV
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2007.01–2008.01
Studenckie Koło Naukowe "For Protection", Akademia Leona Koźmińskiego
2006.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2006.11–2007.11
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • prawo administracyjne
 • prawo europejskie
 • prawo UE
 • prawo konkurencji
 • publiczne prawo gospodarcze
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • SNAŻYK Z. (2015), "Milcząca zgoda administracji – wnioski de lege ferenda", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 1(45), s.9-37
 • SNAŻYK Z. (2015), "Opinia prawna na temat wątpliwości związanych ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 28 listopada 2014 r.", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 1(45), s.213-218
 • SNAŻYK Z. (2015), "Opinia prawna na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 2(46), s.180-190
 • SNAŻYK Z. (2015), "Opinia prawna uzupełniająca w sprawie dopuszczalności powierzania przez wojewodów wojewódzkim inspektorom sanitarnym prowadzenia w ich imieniu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, dotyczących szczepień ochronnych", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 4(48), s.244-249
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SNAŻYK Z. (2009), "Zakres wykonywania funkcji p.o. dyrektora generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez osobę niebędącą w państwowym zasobie kadrowym", ZESZYTY PRAWNICZE, 1(21), s.203-212
 • SNAŻYK Z. (2007), "Informacja dotycząca świadczeń parlamentarnych we Francji", STUDIA BAS - ŚWIADCZENIA POSELSKIE W RÓŻNYCH KRAJACH, X, s.X
 • SNAŻYK Z. (2007), "Bank komercyjny, a obrót nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. Zagadnienia prawne", FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI, 3/2007, s.---
 • SNAŻYK Z. (2007), "Granice pomiędzy sprzecznością z prawem a nieistotnym naruszeniem prawa w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewody wobec uchwał organów samorządu terytorialnego", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 3(15)/2007, s.---
 • SNAŻYK Z. (2007), "Opinia prawna na temat oceny i porównywania dwóch projektów ustaw o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - w zakresie dotyczącym obowiązków informacyjnych samorządowych funkcjonariuszy publicznych", PRZED PIERWSZYM CZYTANIEM, 4/2007, s.---
 • SNAŻYK Z. (2004), "Normy postępowania", PREZENTACJE, 1(5)/2004, s.---
Monografie:
 • SNAŻYK Z., Szafrański A. (2011), "Publiczne prawo gospodarcze", Warszawa, C. H. Beck
 • SNAŻYK Z., Szafrański A. (2010), "Publiczne prawo gospodarcze", Warszawa, C. H. Beck
 • SNAŻYK Z., Szafrański A. (2009), "Publiczne prawo gospodarcze", Warszawa, C. H. Beck
 • SNAŻYK Z. (2006), "Środowisko audytu sektora publicznego", Warszawa, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • "Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę", 2015
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2007.01–2008.01
Studenckie Koło Naukowe "For Protection", Akademia Leona Koźmińskiego, Doradca dyrektora
2006.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2006.11–2007.11
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego