Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
PAWEŁ DĄBROWSKI

Katedra Admin. i Prawa Administracyjnego

dr PAWEŁ DĄBROWSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2008
Adiunkt, Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego, Akademia Leona Koźmińskiego
2006–2008
Wykładowca, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2005
Wykładowca, Uniwersytet Warszawski
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2011.11
Komisja ds. przygotowania zmian w Regulaminie Studiów, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.02
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.02–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.05
komisja ds. AACSB, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • prawo konstytucyjne
 • prawo migracyjne i azylowe
 • prawo UE
 • teoria wykładni
 • prawa człowieka
 • prawo
 • prawo administracyjne
 • postępowanie administracyjne
 • europejska kultura prawna
 • administracja w UE
 • legislacja
Staże:
2007
-, ---
2007
-, ---
2007
-, ---
Stypendia/ Nagrody:
2016
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • DĄBROWSKI P. (2016), "Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2015 r. , VIII SA/Wa 155/15", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 9, s.1149-1158
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DĄBROWSKI P. (2012), "Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20.04.2011r. II OSK 936/10", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6/2012, s.377-382
 • DĄBROWSKI P., BURZYŃSKA M. (2012), "Przeszkody administracyjne egzekucji z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 11(773), s.21-30
 • DĄBROWSKI P. (2011), "Charakter prawny rozstrzygniecia sprawy wizowej w swietle Wspólnotowego Kodeksu Wizowego", Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego, 1 (27), s.23-48
 • DĄBROWSKI P. (2010), "Zagadnienie prawa do odwołania administracyjnego - źródło, istota i granice", CASUS, 57, s.29-34
 • DĄBROWSKI P. (2007), "Cudzoziemiec niepożądany jako kategoria prawna", BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, 4, s.131-141
Monografie:
 • Dańczak P., Chrościelewski W., Chlebny J., DĄBROWSKI P., Rogala R. (2015), "Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz", Warszawa, C.H. BECK
 • DĄBROWSKI P. (2014), "Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce - analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich", Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DĄBROWSKI P. (2011), "Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach", Warszawa, Uniwersytet Warszawski
 • DĄBROWSKI P. (2008), "Komentarz do ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", Warszawa, Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • DĄBROWSKI P., Niedziałkowski K. (2007), "Analiza porównawcza modeli polityki migracyjnej na przykładzie wybranych państw", Warszawa, OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI UW
Rozdziały w monografiach:
 • DĄBROWSKI P. (2015), "Rozpatrzenie środka zaskarżenia w postępowaniach wizowych" w: "Polskie prawo konsularne w okresie zmian", Wojciech Burek, Paweł Czubik, Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, s.88-100
 • DĄBROWSKI P. (2015), "Cofanie i unieważnienie wiz. Art. 90-97. Komentarz" w: "Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz", prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.335-346
 • DĄBROWSKI P. (2015), "Przedłużanie wiz. Art.82-89. Komentarz" w: "Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz", prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.323-334
 • DĄBROWSKI P. (2015), "Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Art.114-126. Komentarz" w: "Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz", prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.387-407
 • DĄBROWSKI P. (2015), "Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Art.127-139. Komentarz" w: "Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz", prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.408-418
 • DĄBROWSKI P. (2015), "Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany. Art.348-359. Komentarz" w: "Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz", prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.777-808
 • DĄBROWSKI P. (2015), "Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi. Art.170-180. Komentarz" w: "Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz", prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.494-500
 • DĄBROWSKI P. (2015), "Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art.140-141. Komentarz" w: "Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz", prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.419-422
 • DĄBROWSKI P. (2015), "Postępowanie w sprawie zatrzymania cudzoziemca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców. Art.394-409. Komentarz" w: "Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz", prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.839-866
 • DĄBROWSKI P. (2015), "Pobyt cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców. Art.410-427. Komentarz" w: "Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz", prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.867-885
 • DĄBROWSKI P. (2015), "Przepisy karne. Art.464-465. Komentarz" w: "Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz", prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.949-952
 • DĄBROWSKI P. (2015), "Przepisy przejściowe i końcowe. Art.507-522. Komentarz" w: "Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz", prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.953-970
 • DĄBROWSKI P. (2015), "Zmiany w przepisach obowiązujących. Art.466-506. Komentarz" w: "Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz", prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.953-953
 • DĄBROWSKI P. (2015), "Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu. Art.299-347. Komentarz" w: "Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz", prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.668-776
 • DĄBROWSKI P. (2013), "Przeobrażenia celów prawa o cudzoziemcach i następstwa legislacyjne tych procesów" w: "Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną", P. J.Suwaj, KJ. Zimmermann, Warszawa, LEX, s.800-813
 • DĄBROWSKI P. (2013), ""Wydalenie readmisyjne"– kontrowersje wokół nowej instytucji prawa o cudzoziemcach" w: "Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym", O. Łachacz, J. Galster, Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.266-282
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DĄBROWSKI P. (2012), "Niedewolutywność środka zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym a motywy aktualnego ustawodawcy" w: "Jakość prawa administracyjnego", prof D.R. Kijowski, dr A. Miruć, dr A. Suławko-Karetko, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.611-631
 • Jagielski J., DĄBROWSKI P. (2012), "Specjalny status prawny" w: "Prawo administracyjne materialne", Redakcja Merytoryczna Serii: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Warszawa, WYDAWNICTWO C. H. BECK, s.479-502
 • DĄBROWSKI P. (2011), "Granice prawa do odwołania administracyjnego w świetle Konstytucji RP" w: "Samorządowe Kolegia Odwoławcze - przeszłość i przyszłość", Sieniawska K., Kraków, WYDAWNICTWO PROMO, s.151-166
 • DĄBROWSKI P. (2009), "Pojęcie "trybunału" w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości a status Samorządowych Kolegiów Odwoławczych" w: "Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji", Sieniawska K., Kraków, MUNICIPIUM, s.368-375
 • DĄBROWSKI P. (2009), "Niezależność organu odwoławczego w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy- przegląd koncepcji w perspektywie polskiej i europejskiej" w: "10 lat Rady do Spraw Uchodźców", Rzeplińsk I., Warszawa, KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW, s.45-56
 • DĄBROWSKI P. (2008), "Samozatrudnienie cudzoziemców w Polsce" w: "Czy Polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?", Grabowska - Lusińska I., Żylicz A., Warszawa, Ośrodek Badań nad Migracjami, s.70 - 77
 • DĄBROWSKI P. (2004), "Special Challenges of Asylum-seekers In the Context of EU-Enlargement” w: "Building Regional Partnerships to Fight Trafficking in Persons in the Context of EU Enlargement", ---, Warszawa, International Organization for Migration, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • "Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego "Aksjologia prawa administracyjnego"", 2016
 • "Prawa migrantów w praktyce", 2012
 • "Prawne uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych", 2011
 • "Badania migracji w Polsce: stan wiedzy, kierunki, metody", 2011
 • "Samorządowe Kolegia odwoławcze: przeszłość i przyszłość", 2010
 • "Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji", 2009
 • "10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce", 2008
Członkostwo w organizacjach:
2005.09
, Rada ds. Uchodźców
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Kancelaria Prezydenta RP
Rzecznik Praw Obywatelskich
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011.11
Komisja ds. przygotowania zmian w Regulaminie Studiów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011.02
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011.02–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009.05
komisja ds. AACSB, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek