Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. ALICJA POMORSKA

prof.
ALICJA POMORSKA

Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego

prof. ALICJA POMORSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2004
Profesor zwyczajny, Katedra Prawa Finansowego i Podatkowego, Akademia Leona Koźmińskiego
1994–1997
Profesor zwyczajny, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
1991
Profesor zwyczajny, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1977–1991
Wykładowca, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1970–1977
Adiunkt, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1963–1970
Asystent, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2009.10–2015.08
Rada Naukowa Prawniczego Seminarium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.10–2015.08
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.01–2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
1950.01–2010.04
, Instytut Ekonomiki Produkcji Organizacji i Zarządzania
Zainteresowania badawcze:
 • prawo podatkowe
 • finanse publiczne
Staże:
2011
International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Holandia
1989
Lock Haven University, USA
1985
Uniwersytet w Modenie, Włochy
1984
Lock Haven University, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • POMORSKA A. (2015), "Najnowsze zmiany w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, 2, s.151-157
 • POMORSKA A. (2013), "Wprowadzenie", KRYTYKA PRAWA – NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM1, -, s.9-12
 • POMORSKA A. (2013), "Konieczność redukcji wydatków publicznych w Polsce a bariery jej realizacji w praktyce (wybrane problemy)", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, XLVII, 1, s.121-132
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POMORSKA A. (2007), "Funkcjonowanie państwowych funduszy celowych w Polsce", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 1, s.11-19
 • POMORSKA A. (2007), "Sistema dochodów polskich gmin - priedposyłki i praktyka", EKONOMIKA, 4(40), s.254-270
 • POMORSKA A. (2005), "Główne problemy i nieprawidłowości w stosowaniu prawa podatkowego w Polsce", KONTROLA PAŃSTWOWA, 4, s.-
 • POMORSKA A. (2004), "Stopień dostosowania polskiego podatku akcyzowego do standardów unijnych.", KONTROLA PAŃSTWOWA, 3, s.34-46
Redakcja Monografi:
 • POMORSKA A., (2016), "Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce", Lublin, WYDAWNICTWO KUL
Monografie:
 • POMORSKA A. (2016), "Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce", Lublin, WYDAWNICTWO KUL
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POMORSKA A. (2011), "Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego", Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • MUDRECKI A., POMORSKA A., Ogiński P., Wróbel P., Militz M., Dominik-Ogińska D. (2011), "Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej", Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • POMORSKA A. (2011), "Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej", Lublin, UMCS
 • POMORSKA A. (2010), "W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II", Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
 • POMORSKA A. (2009), "Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych", Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN
 • POMORSKA A., GŁUCHOWSKI J., SZOŁNO - KOGUC J. (2007), "Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych", Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
 • POMORSKA A., GŁUCHOWSKI J., SZOŁNO - KOGUC J. (2007), "Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych", Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
 • POMORSKA A., SZOŁNO - KOGUC J., Wójtowicz K. (2003), "Proces dostosowania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej", Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
 • POMORSKA A., PYPEĆ M. (2003), "Reforma dochodów publicznych w Polsce", Radom, WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I BANKOWOŚCI
Rozdziały w monografiach:
 • ZIELIŃSKI R., POMORSKA A., MUDRECKI A., Kandut K., Matysek G., Wójtowicz K. (2016), "Główne kierunki niezbędnych zmian w systemie podatków dochodowych w Polsce" w: "Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce", Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.331-342
 • POMORSKA A. (2016), "Potrzeba wzmocnienia funkcji redystrybucyjnej podatku dochodowego od osób fizycznych" w: "Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce", Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.47-74
 • POMORSKA A. (2016), "Potrzeba zmian w systemie podatków dochodowych w Polsce oraz dotychczasowe próby reformowania" w: "Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce", Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE KUL, s.15-20
 • POMORSKA A. (2014), "Nowe instrumenty wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego w wybranych państwach OECD" w: "XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość", Zbigniew Ofiarski, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.985-994
 • POMORSKA A. (2013), "Potrzeba pilnych działań reformujących finanse publiczne w Polsce" w: "Prawo skarbowe i prawo finansowe.Szkoły i uczniowie.Księga dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego", Cezary Kosikowski, Białystok, TEMIDA 2, s.171-181
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POMORSKA A. (2012), "Racjonalizacja wydatków publicznych jako niezbędny i istotny warunek naprawy finansów publicznych w Polsce" w: "Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu", IRENA CZAJA-HLINIAK, Kraków, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s.347-357
 • POMORSKA A. (2011), "Kierunki reformy finansów publicznych i bariery jej realizacji ( wybrane problemy)" w: "Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej", A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Grogol, Lublin, UMCS, s.381 - 390
 • POMORSKA A., MUDRECKI A., Militz M., Dominik-Ogińska D. (2011), "Podatki pośrednie" w: "Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej", D. Dominik-Ogińska, M. Militz, A. Mudrecki , P. Ogiński, A. Pomorska, P. Wróbel, Warszawa, Europrawo, s.53-190
 • POMORSKA A. (2011), "Wydatki sztywne budżetu państwa- prawne możliwości i celowość ich ograniczenia" w: "O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów", A. Moździerz, K. Surówka, Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.172-179
 • POMORSKA A. (2010), "Glawnyje barjery w procesie ograniczeja razchodow gasudarstbwjenogo bjudżeta w Polsze" w: "Publicznoje finansy i nalogowoje prawo. Jeżegodnik. Vip. 1. Sovremennye problemy finansowowo i nalogowogo prawa stran Central'noj i Wostocznoj Ewropy", Karasëwa V., Voronezh, Wydawnictwo Państowego Uniwersystetu w Woroneżu, s.101-112
 • POMORSKA A. (2010), "Celowość i możliwości ograniczenia wydatków socjalnych budżetu państwa. Wybrane problemy" w: "W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II", Dębiński A., Pomorska A., Smoleń P.,, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.35-45
 • POMORSKA A., Ruśkowski E. (2010), "Prawo finansowe jako dyscyplina naukowa oraz jej dorobek" w: "System prawa finansowego'', Kosikowski C., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.437-458
 • POMORSKA A. (2009), "Główne kierunki zmian w konstrukcji amerykańskiego podatku dochodowego od osób fizycznych po roku 1986" w: "Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego", Miemiec W., Wrocław, Unimex Oficyna Wydawnicza we Wrocławiu, s.364-375
 • POMORSKA A. (2009), "Zakres i instrumenty personalizacji podatków (Wybrane problemy)" w: "W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych. Publikacja jubileuszowa dedykowana Pani prof. zw. dr hab. Krystynie Piotrowskiej-Marczak", Wieteska S., Wypych M., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.129-137
 • POMORSKA A. (2009), "Prawnopodatkowe skutki własności rzeczy i praw majątkowych - wybrane problemy" w: "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność", Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.333-352
 • POMORSKA A. (2007), "Główne uwarunkowania i bariery racjonalizacji wydatków publicznych" w: "Uwarunkowania i bariery naprawy finansów publicznych w Polsce", Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.320-331
 • POMORSKA A. (2005), "Kontrola finansowa jednostek samorządu terytorialnego dokonywana przez Najwyższą Izbę Kontroli" w: "Finanse samorządowe 2005", Kosikowski C., Warszawa, DOM WYDAWNICZY ABC, s.472-485
 • POMORSKA A. (2005), "Dochody własne gmin w świetle rozwiązań normatywnych oraz praktyki" w: "Ius suum quique - studia prawnofinansowe, Księga pamiątkowa dedykowana prof. Wacławowi Goronowskiemu", -, Warszawa, WYDAWNICTWO LIBER, s.92-104
 • POMORSKA A. (2005), "Dochody własne gmin w świetle rozwiązań normatywnych i doświadczeń praktyki (opracowanie uzupełnione i uaktualnione)" w: "Nauki ekonomiczne wobec problemów współczesnej gospodarki. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Wydziału Ekonomicznego UMCS, pod red. J. Węcławskiego", Węcławski J., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.135-147
 • POMORSKA A. (2005), "Stosowanie prawa podatkowego przez aparat skarbowy - główne problemy i nieprawidłowości" w: "W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu", -, Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.301-315
 • POMORSKA A. (2005), "Prawowyje osnowy sozdania i diejatielnosti komerczeskich bankow w Polsze" w: "Bankowskoje dielo w Polsze", Żukowski M., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.88-99
 • POMORSKA A. (2005), "Prawne aspektytworzenia i działalności banków komercyjnych w Polsce" w: "Prawo bankowe w Polsce", M. Żukowski, Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UMCS, s.88-99
 • POMORSKA A. (2004), "Realizacja dochodów własnych przez gminy w latach 1999-2002 w świetle wyników kontroli NIK" w: "Polska samorządność w integrującej się Europie", Szewczuk A., Szczecin, FUNDACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.418-425
 • POMORSKA A. (2004), "Racjonalizacja wydatków publicznych - główne problemy prawne i ekonomiczne" w: "Racjonalizacja wydatków publicznych w warunkach deficytu budżetowego", Pomorska A., Pypeć M., Radom, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I BANKOWOŚCI, RADOM, s.8-17
 • POMORSKA A. (2003), "Funkcjonowanie podatku akcyzowego w Polsce - próba oceny" w: "Reforma dochodów publicznych w Polsce", Pomorska A., Pypeć M., Radom, WYDAWNICTWO ZAKŁAD POLIGRAFII ITE, s.112-122
 • POMORSKA A. (2003), "Kontrowersje wokół przesłanek umorzenia zaległości podatkowych" w: "Ex iniuria non oritur ius", Gomułowicz A., Małecki J., Gdańsk, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.275-291
 • POMORSKA A. (2003), Opracowanie 4 rozdziałów oraz współautorstwo rozdziału 5 w: "Proces dostosowania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej", Pomorska A., Szołno-Koguc J., Wójtowicz K., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.-
 • POMORSKA A. (2003), "Kontrola finansowa Najwyższej Izby Kontroli" w: "Finanse publiczne i prawo finansowe", Kosikowski C., Ruśkowski E., Warszawa, DOM WYDAWNICZY ABC, s.739-752
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2012.01.01–2016.02.06 "Potrzeba nowego modelu sytemu opodatkowania dochodów w Polsce"
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2013, Redaktor Tomu, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM
 • 2009, Członek Rady Naukowej, "Krytyka prawa"
 • 1988, Członek komitetu redakcyjnego, "II diritto dell' economia", Bologna Italia
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2014 "Instytucja nadpłaty podatku w podatkach dochodowych i jej skutki prawne" Doktorant: Grażyna Pelewicz
 • 2013 "Opodatkowanie rolnictwa podatkiem VAT w polsce na tle rozwiązań w państwach Unii Europejskiej" Doktorant: Joanna Rucińska
 • 2011 "Zakres i formy uproszczonego opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce" Doktorant: Robert Zieliński
 • 2011 "Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zadań publicznych" Doktorant: Joanna Śmiechowicz
 • 2010 "Zmiany w budżecie państwa po roku 1989 i ich wpływ na gospodarkę oraz system finansów publicznych w Polsce" Doktorant: Tomasz Budzyński
 • 2009 "Instrumenty polityki podatkowej państwa w systemie opodatkowania dochodów przedsiębiorców" Doktorant: Grzegorz Matysek
 • 2009 "System opodatkowania dochodów osób fizycznych na Ukrainie" Doktorant: Anna Kruk
 • 2006 "Sytuacja dochodowa polskich gmin w latach 1991-2002" Doktorant: Anna Kobiałka
 • 2005 "System opodatkowania nieruchomości w Polsce i kierunku jego zmiany" Doktorant: Katarzyna Wójtowicz
 • 2005 "Priorytety i instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w latach 1990-2003" Doktorant: Barbara Kowalik
 • 2004 "Procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym" Doktorant: Marzena Wrona
Udział w konferencjach:
 • "XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Koncepcje Kodeksów Podatkowych. XV lat działalności Centrum”", 2016
 • "W POSZUKIWANIU RACJONALNEGO SYSTEMU PODATKOWEGO", 2015
 • "Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej", 2012
 • "O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów – lekcja z kryzysu", 2012
Członkostwo w organizacjach:
2009.01
, Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości
2002.09–2014.12
, Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
1970.02
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
1970.01
, Sekcja Prawna Polskiej Akademii Nauk
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Najwyższa Izba Kontroli
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2009.10–2015.08
Rada Naukowa Prawniczego Seminarium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009.10–2015.08
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.01–2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
1950.01–2010.04
, Instytut Ekonomiki Produkcji Organizacji i Zarządzania