Kadra i badania 

Upowszechnianie nauki 

Akademia Leona Koźmińskiego, obok szeroko zakrojonej działalności badawczej prowadzi także działalność upowszechniającą naukę, która nie ogranicza się jedynie do publikacji wyników badań  w czasopismach i na konferencjach, ale obejmuje także m.in. organizację cyklicznych seminariów, międzynarodowych konferencji na światowym poziomie oraz działalność wydawniczą.
Kilka razy do roku  w ALK organizowany jest cykl Seminariów Krytycznej Teorii Organizacji oraz cykl Interdyscyplinarne Seminarium u Koźmińskiego, które na trwałe wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń Uczelni. 

W roku bieżącym już po raz XI odbyła się Konferencja Centrum Etyki Biznesu, miały miejsce międzynarodowe warsztaty nt. kapitału intelektualnego i wartości niematerialnych (konferencja EIASM) oraz zorganizowano międzynarodową konferencję na temat gier decyzyjnych (ISAGA 2011). Organizacja konferencji daje Szkole możliwość nie tylko upowszechnienia wyników badań, ale także szansę na wymianę informacji pomiędzy pracownikami naukowymi uczelni krajowych i zagranicznych.

Wyniki badań rozpowszechniane są także poprzez liczne publikacje. Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego w planie wydawniczym przewiduje monografie pokonferencyjne oraz publikacje prezentujące wyniki realizowanych projektów badawczych. Akademia posiada także własne czasopismo naukowe -  ogólnopolski dwumiesięcznik „Master of Business Administration”, które  poświęcone  jest zarządzaniu w organizacjach sektora publicznego i prywatnego