Publikacje Naszych Pracowników 

Katalog publikacji 

2015 

BUSINESS ENGLISH

Elżbieta Jendrych (2015), oprawa: miękka, stron: 246

"Podręcznik Business English powstał z myślą o tych, którzy dobrze znają język angielski ogólny i pragną rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie języka biznesowego. Poszczególne moduły tematyczne obejmują takie obszary jak m.in.: komunikacja w biznesie, zarządzanie, HR, marketing i reklama, finanse, logistyka oraz sprzedaż.

Każdy z 10 modułów zawiera kilka krótkich tekstów, obszerny słowniczek, dodatkowe ćwiczenia tematyczne, sekcję umożliwiającą kształcenie umiejętności komunikacyjnych, część gramatyczną oraz ćwiczenia poświęcone pisaniu typowych tekstów biznesowych.

Umiejętności doskonalone w ramach podręcznika, pozwalają na osiągnięcie poziomu C1+ w zakresie Business English."

 

 

KONKURENCYJNE UWARUNKOWANIA SPRAWNOŚCI MARKETINGU

Magdalena Krzyżanowska (2015), oprawa: miękka, stron: 210

"Temat publikacji dr Magdaleny Krzyżanowskiej wpisuje się w ważny, aktualny i interesujący poznawczo obszar badawczy w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, a w szczególności biznesu i marketingu. Pole badawcze jest zachęcające z uwagi na – jak słusznie wskazuje Autorka – dostrzeganą w literaturze asymetrię zainteresowania badaczy głównymi grupami interesariuszy rynkowo zorientowanego przedsiębiorstwa: nabywcami i konkurentami, z wyraźną przewagą tych pierwszych. Badanie konkurencyjnych uwarunkowań sprawności marketingu nabiera tym większego znaczenia, że wraz z postępującą globalizacją, rozwojem powiązań kooperacyjnych i struktur sieciowych relacje między uczestnikami rynku ulegają istotnemu wzbogaceniu, potęgując złożoność problemów decyzyjnych w obszarze strategii konkurencji jako składowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa."

Prof. dr hab. Roman Niestrój, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

"Nowatorski charakter tej publikacji wyrażony jest przez kilka jej walorów. Pierwszym jest sam wybór tematu nawiązujący do nurtu badań teorii marketingu w kontekście jego sprawności, a także odmienne, od spotykanych w literaturze, pojmowanie wpływu czynnika konkurencyjności na zachowania podmiotów rynku w danym obszarze. Drugim walorem innowacyjności jest tu interdyscyplinarne podejście do tego tematu, w tym nawiązanie do licznych nurtów badawczych, co z pewnością stanowiło trudne wyzwanie. Trzeci walor stanowi sformułowanie ujęcia modelowego, które daje odniesienie dla dalszych poszukiwań naukowych dla kolejnych badaczy, tworząc podstawy dla naukowej penetracji."

prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 

 

NAZWISKO JAKO PRZEDMIOT OCHRONY W PRAWIE POLSKIM

Joanna Buchalska (2015), oprawa: twarda, stron: 269

"Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony nazwiska na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa prywatnego międzynarodowego.W monografii przedstawiono ochronę nazwiska jako dobra osobistego, jak również elementu nazwy lub firmy. Wskazano także na normy kolizyjne w odniesieniu do nazwiska oraz problematykę związaną z jego pisownią. Osobny rozdział poświęcono zagadnieniu ochrony nazwiska w prawie własności intelektualnej i przedstawiono w nim przykłady zarejestrowanych znaków towarowych zawierających nazwiska. Rozważania zostały zakończone omówieniem problematyki komercjalizacji nazwiska. Uwzględniono również bogaty dorobek judykatury polskiej i unijnej.

Publikacja przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa własności przemysłowej i prawa prywatnego międzynarodowego.

Zainteresuje przedsiębiorców, a także ekonomistów i specjalistów marketingu mających do czynienia w swojej działalności zawodowej z zagadnieniami dotyczącymi ochrony, wyceny i naruszeń nazwiska oraz prawa do nazwiska."

 

 

POJĘCIE NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM

Jan Chmielewski (2015), oprawa: miękka, stron: 318

"Przedmiotem publikacji jest analiza jurydyczna pojęcia nadrzędnego interesu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem tej kategorii normatywnej na gruncie przepisów prawa ochrony przyrody. Niniejsza analiza obejmuje m. in. genezę nadrzędnego interesu publicznego oraz przesłanki (elementy), a także jego cechy konstytutywne. Nadrzędny interes publiczny jest w polskim systemie prawa pojęciem stosunkowo nowym i znalazł się w nim w wyniku implementacji prawa UE. Mimo, że stanowi istotną kategorię normatywną w prawie gospodarczym publicznym, prawie wodnym czy prawie ochrony przyrody (zwłaszcza w zakresie dopuszczalności prowadzenia procesu inwestycyjnego na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000), to jednak do tej pory nie był przedmiotem kompleksowych badań."

 

 

2014 

ANATOMIA KRYZYSÓW BANKOWYCH

Aneta Hryckiewicz - Gontarczyk (2014), oprawa: miękka, stron: 280

"Autorka bardzo swobodnie porusza się w zagranicznej literaturze przedmiotu dotyczącej powstawania, przebiegu i skutków kryzysów finansowych. Umiejętnie wykorzystuje dotychczasowe ustalenia do zakreślenia obszaru własnych dociekań oraz interpretacji otrzymanych wyników. Książka zawiera wnioski bardzo istotne dla polityki regulacyjnej i władz publicznych. Co warte podkreślenia, wnioski te nie wynikają ze spekulacji myślowych autorki, ale są konsekwencją otrzymanych rezultatów badań empirycznych."

Prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz, Akademia Leona Koźmińskiego

"Dogłębne poznanie przyczyn kryzysów i sposobów „zarażania się” kryzysem, jak również ocena skutków i efektywności stosowanych programów pomocowych i innych narzędzi interwencji instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, są niezbędne, by przygotować się do obrony przed kolejnymi kryzysami. Z tego powodu wybór tematyki poruszonej w książce uważam za trafny. Szczególnie cenne jest to, że autorka wzbogaca naszą wiedzę wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych analiz empirycznych."

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki

 

 

AUDYT FINANSOWY WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH SPOŁECZNYCH

Dorota Dobija (2014), oprawa: twarda, stron: 184

"Jest to pozycja prezentująca aktualne i ważne, znajdujące się w polu recepcji kilku dyscyplin naukowych problemy, których waga jest niezmiernie istotna nie tylko dla współczesnych przedsiębiorstw. W zasadzie można stwierdzić, że jest to publikacja poruszająca treści ważne dla wszystkich tych, "którzy oddziałują na przedsiębiorstwo i na których przedsiębiorstwo wpływa". Zorientowana jest ona na realizację zadań o charakterze teoretycznym i praktycznym, przyczyniając się do wypełnienia luki istniejącej w tym zakresie w polskim piśmiennictwie".

Prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Uniwersytet Gdański

"Niniejsza książka ma wysoki poziom merytoryczny, jest napisana przy wykorzystaniu ogromnego zasobu literatury światowej z tego zakresu. W polskim piśmiennictwie jest to pozycja oryginalna i o innowacyjnym charakterze. Takiej pozycji na temat audytu finansowego do tej pory w polskim języku nie było. Autorka udowodniła, poprzez szerokie studia literaturowe, a także badania własne, postawione w pracy hipotezy mówiące o tym, że audyt ulega systematycznym przeobrażeniom w czasie, lecz te przeobrażenia nie nadążają w pełni za oczekiwaniami zleceniodawców usług audytorskich. Dlatego występuje luka między wartością audytu a oczekiwaniem na jego wartość. Autorka wskazała na czynniki determinujące występowanie tej luki. Cenne są uwagi autorki zawarte w podsumowaniu odnośnie do wyzwań przyszłościowych w zakresie audytu finansowego".

Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 

BUSINESS STRATEGY: MANAGING UNCERTAINTY, OPPORTUNITY, AND ENTERPRISE

J. - C. Spender (2014), oprawa: twarda, stron: 352

"What is strategy? For many it is the application of a theory, model or framework. In this book J.-C. Spender develops a different creative approach. Emphasizing that firms face uncertainties and unknowns (knowledge gaps) he argues that the core of strategic thinking and processes rests on the organization's leaders developing newly imagined solutions to the opportunities that these uncertainties open up.

Drawing on a wide range of ideas from strategy, economics, entrepreneurship and philosophy he stresses the importance of judgment in strategy, and argues that a key element of the entrepreneur and executive's task is to engage chosen uncertainties, develop a language to express and explain the firm's particular business model for dealing with these, and thus create innovation and value. At the same time he shows how the language the strategist creates to do this gives the firm identity and purpose, and communicates this to its members, stakeholders, and customers.

In an accessible and engaging style J.-C. Spender introduces these ideas, and reviews the strategy tools currently available from consultants and academics. Throughout he stresses the uncertainties or knowledge absences that pervade business and make effective strategizing both necessary and valuable. He outlines a structured practice that managers and consultants might chose to follow, not a theory.

With appendices on casework, teaching strategy, current strategy texts, and further reading this book makes an important contribution to our understanding of the field and practice of strategy, opening up new approaches for managers, consultants, strategy teachers and students."

 

 

COMMON KNOWLEDGE? AN ETHNOGRAPHY OF WIKIPEDIA

Dariusz Jemielniak (2014), oprawa: miękka, stron: 281

"With an emphasis on peer–produced content and collaboration, Wikipedia exemplifies a departure from traditional management and organizational models. This iconic "project" has been variously characterized as a hive mind and an information revolution, attracting millions of new users even as it has been denigrated as anarchic and plagued by misinformation. Have Wikipedia's structure and inner workings promoted its astonishing growth and enduring public relevance?

In Common Knowledge?, Dariusz Jemielniak draws on his academic expertise and years of active participation within the Wikipedia community to take readers inside the site, illuminating how it functions and deconstructing its distinctive organization. Against a backdrop of misconceptions about its governance, authenticity, and accessibility, Jemielniak delivers the first ethnography of Wikipedia, revealing that it is not entirely at the mercy of the public: instead, it balances open access and power with a unique bureaucracy that takes a page from traditional organizational forms. Along the way, Jemielniak incorporates fascinating cases that highlight the tug of war among the participants as they forge ahead in this pioneering environment."

 

 

CZAS POKERA

Andrzej K. Koźmiński (2014), oprawa: twarda, stron: 350


"Czas pokera" to lektura obowiązkowa i dla tych, którym się wydaje, że wszystko wiedzą, i dla tych, którzy się gubią w dzisiejszym świecie narastającej niepewności, ogromu i szybkości przepływu informacji, globalizacji, postępu technologii, rozwoju. Stawka jest co prawda coraz wyższa, ale i ryzyka coraz większe. 99 krótkich, wcześniej pojedynczo publikowanych tekstów (można je czytać w dowolnej kolejności), które, zebrane razem, w zaskakujący sposób objaśniają, inspirują, oswajają z regułami tej "przymusowej gry", jaką niesie współczesność."

Henryka Bochniarz, Konfederacja Lewiatan

"Felietony Andrzeja Koźmińskiego to nie tylko chłodny i precyzyjny opis naszego często nieprzewidywalnego życia gospodarczego. Ich niezwykłą wartością jest pokazywanie polskich wydarzeń w europejskim i globalnym kontekście, napełniając nas często dumą, ale czasami wstydem."

Paweł Jabłoński, Rzeczpospolita

"To swoiste mikroświaty, których sens zawarty jest w kilkudziesięciu zdaniach. Autor potrafi ze swadą przedstawić problemy sztucznej inteligencji czy kryzys Doliny Krzemowej nadając im aktualny kontekst gospodarczy i polityczny."

Artur Kurasiński, Aula Polska

 

 

DROGA DO TERAZ

Grzegorz W. Kołodko (2014), oprawa: miękka, stron: 312

"Po bestsellerowej trylogii: „Wędrujący świat”, „Świat na wyciągnięcie myśli” i „Dokąd zmierza świat”, wybitny ekonomista, profesor Grzegorz W. Kołodko zaskakuje czytelników niezwykłą, szczerą opowieścią o swojej własnej historii – historii ściśle związanej z polską transformacją i towarzyszącymi jej reformami, a także z polityką. Z pasją polemizuje z utartymi poglądami, skrupulatnie analizuje proces przemian i bezlitośnie rozprawia się z popełnionymi w jego trakcie błędami. Mierząc się z pytaniami, jakie stawia nam teraźniejszość, wyjaśnia, jak zła inżynieria ekonomiczna przyczyniła się do obecnego kryzysu i dlaczego w ekonomii przyszłości matematycznym wzorom powinna towarzyszyć głęboka filozoficzna refleksja. „Droga do teraz". Ta osobista i ta Polski. Książka zmusza czytelnika do refleksji nad krajem, rzeczywistością i nad samym sobą. Autor ze swadą i odwagą, rzeczowością i logiką pokazuje, w jaki sposób w jego obecności, a później i przy jego udziale nabierała kształtu polityka współdecydująca o naszych losach. A ta zawsze ma swoje kuluary, w których przewija się wiele osób…

Profesor Kołodko, nie tylko teoretyk, lecz i praktyk tej polityki, odpowiada na lawinę pytań postawionych przez profesora Pawła Kozłowskiego. Tok prezentowanych wywodów jest klarowny i swobodny, wciągający czytelnika tak, jakby on też brał udział w tej rozmowie."

 

 

EUROPEJSKIE PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO

Przemysław Polański (2014), oprawa: miękka, stron: 450

"Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi metod regulacji handlu elektronicznego w Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na tzw. usługi społeczeństwa informacyjnego.

W pierwszej części książki zaprezentowano podstawowe wyzwania związane z regulacją obrotu elektronicznego, poczynając od określenie przedmiotu regulacji po komplikacje związane ze zdefiniowaniem pojęcia usługi społeczeństwa informacyjnego. Odrębnej analizie poddana została zasada państwa pochodzenia, która zapewnić miała przedsiębiorstwom w UE bezpieczeństwo prawne polegające na możliwości świadczenia usług z jednego państwa członkowskiego bez konieczności znajomości prawa obowiązującego w pozostałych państwach członkowskich.

W drugiej części pracy czytelnik odnajdzie pogłębioną analizę trzech podstawowych mechanizmów regulacji handlu elektronicznego wraz z omówieniem najważniejszych źródeł prawa w tym zakresie. Obok bardzo mało znanego w Polsce obowiązku notyfikacji na etapie tworzenia prawa projektów przepisów technicznych dotyczących usług internetowych Komisji Europejskiej, podstawowym mechanizmem regulacyjnym pozostaje harmonizacja i unifikacja prawa krajowego. O ile dorobek zbliżania ustawodawstw za pomocą dyrektyw jest bardzo obszerny, o tyle najbliższe lata będą zapewne stać pod znakiem unifikacji prawa za pomocą rozporządzeń unijnych. Doprowadzi to do sytuacji, w której polskie przepisy dotyczące takich kwestii jak podpisy elektroniczne czy ochrona danych osobowych przestaną obowiązywać i zastąpione zostaną w całości bezpośrednio stosowanymi przepisami prawa europejskiego. Doprowadzi to także do poważnych zmian w sposobie orzekania przez polskie sądy na gruncie przepisów unijnych, które będą musiały uwzględnić w znacznie szerszym zakresie wytyczne płynące z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE."

 

 

LEGAL INTERPRETATION IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

Joanna Jemielniak (2014), 258 pages

 

This book fills a gap in legal academic study and practice in International Commercial Arbitration (ICA) by offering an in-depth analysis on legal discourse and interpretation. Written by a specialist in international business law, arbitration and legal theory, it examines the discursive framework of arbitral proceedings, through an exploration of the unique status of arbitration as a legal and semiotic phenomenon. Historical and contemporary aspects of legal discourse and interpretation are considered, as well as developments in the field of discourse analysis in ICA. A section is devoted to institutional and structural determinants of legal discourse in ICA in which ad hoc and institutional forms are examined. The book also deals with functional aspects of legal interpretation in arbitral discourse, focusing on interpretative standards, methods and considerations in decision-making in ICA.

The comparative examinations of existing legal framework and case law reflect the international nature of the subject and the book will be of value to both academic and professional readers.

 

 

 

MANAGEMENT MATTERS

Andrzej K. Koźmiński, Halina Wiśniewska, Dariusz Jemielniak, Elżbieta Jendrych (2014), oprawa: miękka, stron: 200

Management Matters is addressed to learners who want to improve their communication skills in English within the field of management. It was inspired by Podstawy zarządzania, a handbook written by Andrzej K. Koźmiński and Dariusz Jemielniak for management students.

The book is an attempt to use content-and-language integrated learning (CLIL) which allows working professionals and university students to improve their language competence and to concentrate on professional issues. It contains sections aiming at developing both the form and the use of the language in a meaningful management-related context. The book helps to:

- develop communication skills vital for success in business careers,
- enrich professional vocabulary,
- revise grammar.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE

Elwira Macierzyńska - Franaszczyk (2014), oprawa: miękka, stron: 346

"Kto ma ponosić odpowiedzialność za długi spadkowe, w jakim zakresie oraz jakimi składnikami majątku – odpowiedź na te pytania interesuje szerokie grono podmiotów. Bezpośrednie skutki otwarcia spadku wpływają na interesy następców prawnych spadkodawcy, ich wierzycieli oraz wierzycieli spadkowych, faktyczne oddziaływanie następstwa mortis causa i związanej z nim odpowiedzialności za długi spadkowe odnoszą się do pomiotów ekonomicznie i socjalnie związanych ze zmarłym spadkodawcą.

Monografia kompleksowo przedstawia skomplikowaną problematykę odpowiedzialności za długi spadkowe w Polsce na tle regulacji europejskich. Opracowanie przybliża charakter, zakres i sposób ponoszenia odpowiedzialności za długi spadkowe przez spadkobierców i zapisobierców windykacyjnych, ponadto ukazuje zawiłości kodyfikacji odpowiedzialności za długi spadkowe w Polsce, jej prawny i pozaprawny wymiar. W opracowaniu zaprezentowano rozważania doktrynalne i stanowiska judykatury, na których tle przedstawiono kolizje uprawnień, obszary ryzyka dłużników i wierzycieli spadkowych. Wiele uwagi poświęcono instytucji zapisu windykacyjnego oraz zróżnicowaniu statusu prawnego spadkobierców i zapisobierców windykacyjnych jako dłużników spadkowych."

 

 

ORZECZNICTWO NIEMIECKIEGO FEDERALNEGO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WOBEC REFORMY STREFY EURO

Jan Barcz (2014), oprawa: miękka, stron: 128

"Orzecznictwo niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego odgrywa istotną rolę w kształtowaniu percepcji prawa wspólnotowego (a obecnie unijnego) w sferze wewnętrznej państw członkowskich UE. Miało ono znaczący wpływ na rozwój ochrony praw podstawowych jako zasad ogólnych prawa wspólnotowego (obecnie unijnego) w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Zarazem niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny rozwijał wzorce konstytucyjne badania wspólnotowego (obecnie unijnego) prawa pochodnego oraz precyzował granice powierzania przez RFN „praw zwierzchnich” na rzecz Wspólnot Europejskich (obecnie na rzecz Unii Europejskiej). Co najmniej od znanego wyroku z 12 października 1993 r. w sprawie Traktatu z Maastricht, Trybunał ten zaczął zwracać szczególną uwagę na kwestie demokratycznej legitymacji procesu integracji europejskiej, zwłaszcza poprzez zapewnienie stosownej roli parlamentu narodowego (Bundestagu) w kreowaniu stanowiska RFN reprezentowanego przez egzekutywę (Rząd Federalny) na szczeblu unijnym. W niniejszej książce analizie poddano cykl orzeczeń FTK dotyczący działań podejmowanych na rzecz sanacji i konsolidacji strefy euro. Są to orzeczenia niezmiernie istotne, nakierowane są one bowiem – z jednej strony – na dalsze umocnienie roli parlamentu narodowego w sprawach unijnych (w tym przypadku – dotyczących strefy euro), z drugiej zaś strony – precyzują granice konstytucyjnoprawne reformowania UE przy pomocy umów międzynarodowych zawieranych poza systemem instytucjonalno- prawnym Unii."

 

 

POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOLINIE KRZEMOWEJ

Dominika Latusek - Jurczak (2014), oprawa miękka, stron: 220

"Książka jest rodzajem „reportażu badawczego” o obecności polskich firm w słynnej Dolinie Krzemowej w Kalifornii. Autorka, profesor zarządzania i wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego, przedstawia wyniki pionierskich badań dotyczących współpracy polskich firm high-tech z firmami amerykańskimi. Dolina Krzemowa, w której od lat powstają przełomowe innowacje technologiczne, stanowi dobry punkt odniesienia dla zrozumienia współczesnych wymagań kooperacji z organizacjami wyznaczającymi światowe standardy w swoich branżach. O ile pod koniec pierwszej dekady XXI wieku polscy przedsiębiorcy działali przede wszystkim na własną rękę, a polskie instytucje wsparcia dla biznesu były w zasadzie nieobecne w Dolinie Krzemowej, o tyle w 2013 r. (w którym autorka prowadziła badania) ta sytuacja zmieniła się na lepsze. Polskie firmy wysokich technologii radzą sobie w Dolinie Krzemowej lepiej niż można by sądzić, zdobywając bezcenne doświadczenia biznesowe i przygotowując się do konkurowania w gospodarce globalnej".

 

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, POLITYKA, ROZWÓJ

Jerzy Cieślik (2014), oprawa: twarda, stron: 272

"W książce Przedsiębiorczość, polityka, rozwój autor proponuje czytelnikowi spojrzenie na przedsiębiorczość z perspektywy makroekonomicznej. Podejmuje próbę wyjaśnienia roli, jaką przedsiębiorczość odgrywa w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Zwraca uwagę na rolę mniejszych firm stawiając tezę, że na przełomie XX i XXI wieku obserwujemy proces zmniejszania znaczenia wielkich korporacji. Podjęta zostaje próba uporządkowania definicyjnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
W książce pada pytanie o odpowiednie, skuteczne instrumenty polityki państwa dla stymulowania pozytywnych zmian w sektorze przedsiębiorstw na obecnym etapie przechodzenia od fazy uprzemysłowienia gospodarki do gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach – jak wspierać wzrost zatrudnienia, wdrażanie innowacji i proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw?
W podsumowującym rozdziale autor przedstawia systemową koncepcję polityki przedsiębiorczości uwzględniając specyfikę polskich realiów społeczno-gospodarczych. Korzystając z badań empirycznych oraz krajowych i zagranicznych danych statystycznych, Jerzy Cieślik kwestionuje wiele obiegowych opinii na temat istoty przedsiębiorczości formułując tezy oparte na solidnej podstawie badawczej i danych statystycznych.
Praca prof. Jerzego Cieślika powinna inspirować i wspierać dyskusję na temat kierunków polityki przedsiębiorczości.
Książka jest przeznaczona dla polityków gospodarczych, pracowników administracji publicznej, naukowców, studentów oraz publicystów gospodarczych, jak i samych przedsiębiorców. Jak pisze autor, „w ciągu 25 lat od momentu rozpoczęcia transformacji ustrojowej przygodę z własnym biznesem zrealizowało ponad 5 milionów Polaków"

 

 

 

ROLA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWACH UE PO WEJŚCIU W ŻYCIE TRAKTATU Z LIZBONY

Anna Pudło (2014), oprawa miękka, stron: 170

"Regulacje unijne zawarte w postanowieniach Traktatu z Maastricht, Traktatu z Amsterdamu, Traktatu konstytucyjnego (wcześniej obrady Konwentu Europejskiego) oraz najnowsze postanowienia Traktatu z Lizbony stopniowo rozszerzały kompetencje parlamentów narodowych w sprawach Unii Europejskiej. Regulacje Traktatu z Lizbony zasadniczo umocniły rolę parlamentu narodowego w procesie stanowienia prawa UE. Po raz pierwszy w prawie UE został przewidziany tak rozległy, a zarazem bezpośredni udział parlamentu w procesie tworzenia prawa UE, co ma znaczący wpływ na ograniczenie problemu deficytu demokracji w UE. Obok tego, kryzys finansowy w strefie euro, którego efektem jest podjęcie stosownych instrumentów prawnych (Europejski Mechanizm Stabilności i Traktat Fiskalny) przyczynił się do dalszego rozszerzenia kompetencji parlamentów narodowych w sprawach UE dotyczących kształtowania polityki gospodarczej.Reformy wprowadzone w prawie UE na podstawie Traktatu z Lizbony oraz regulacji pozatraktatowych (EMS i Traktat Fiskalny) w związku z kryzysem w strefie euro wpłynęły na przekształcenie charakteru sprawowania władzy w Europie. Można zauważyć tendencję do funkcjonowania zróżnicowanych (tzw. "multi-speed") form integracji europejskiej oraz zmiany w równowadze instytucjonalnej w UE. Realizacja oraz udział w tworzeniu reform wprowadzonych w UE przez państwa członkowskie wpływa na ich systemy konstytucyjne. Przekształceniu ulega relacja między organami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Z jednej strony mamy do czynienia ze wzmocnieniem parlamentaryzmu a z drugiej - zauważalne są tendencje do tworzenia silniejszej pozycji rządu.

Zasadnicza teza książka została oparta o dwa założenia:

Po pierwsze - reforma wprowadzona na podstawie Traktatu z Lizbony i rozwój regulacji pozatraktatowych (m.in. Europejski Mechanizm Stabilności i Traktat fiskalny) w odniesieniu do parlamentów narodowych wpływa na umocnienie ich roli w sprawach UE. Parlamenty narodowe zaczynają pełnić rolę "strażników" zachowania legitymacji działań w UE;

Po drugie - umocnienie roli parlamentu narodowego w sprawach UE oddziaływuje na zmianę systemów konstytucyjnych państw członkowskich oraz na ukształtowanie nowego podziału władzy w architekturze instytucjonalnej UE (następuje rozwój tzw. wielopoziomowego parlamentaryzmu)".

 

 

STRATEGIC CONVERSATIONS. CREATING AND DIRECTING THE ENTREPRENEURIAL WORKFORCE

J.-C. Spender, Bruce A. Strong (2014), oprawa: miękka, stron: 253

"Most organizations fail to take full advantage of their employees' knowledge, initiative, and imagination. In this accessible and practical book, J.-C. Spender and Bruce Strong provide a guide for building entrepreneurial workforces through carefully designed conversations between management and employees. These 'strategic conversations' make employees partners in the strategy development process, engaging them to help shape the organization's future. The result is transformational: instead of strategy being a dry, periodic planning exercise for the few, it becomes a dynamic and continuous act of co-creation enriched by the many. Case studies illustrate how leading organizations have used strategic conversations to build sustained competitive advantage, create innovative business models, make better decisions under uncertainty, reduce the need for change management, and enhance employee engagement. The book will appeal to managers, entrepreneurs of all stripes, and teachers and students in schools of business and public administration.

 • Provides an innovative guide to developing an entrepreneurial workforce, creating value for firms through 'strategic conversations'
 • Balance of practical and theoretical approaches allows for an accessible tone, with solid intellectual underpinnings
 • Features case studies of leading organizations using strategic conversations, showing how the practices and techniques described in the book are practical and readily applicable to organizations seeking competitive advantage"
WHITHER THE WORLD: THE POLITICAL ECONOMY OF THE FUTURE: VOLUME 1

Grzegorz W. Kołodko (2014), oprawa: twarda, stron: 236

"Whither the World: The Political Economy of the Future addresses the challenging questions of long-term future of mankind and global economy. It employs a holistic approach to answer fundamental questions about the course of future generations.
Comparative economics and social science analysis are all engaged in a comprehensive coverage of the issues facing the global economy. A complex and dynamic consideration explains how things work and how they will and how they should work in the future. Economic methodology alone does not provide the most satisfactory answers for fundamental questions. An interdisciplinary attitude is necessary, since the future of the world and civilisation depends not only on what happens in the economic sphere but also vis-à-vis cultural, social, political, demographic, technological, and ecological processes. This first volume discusses the problems with the economist's viewpoint and the threats and opportunities of the future."
WHITHER THE WORLD: THE POLITICAL ECONOMY OF THE FUTURE: VOLUME 2

Grzegorz W. Kołodko (2014), oprawa: twarda, stron: 232

"Whither the World: The Political Economy of the Future addresses the challenging questions of long-term future of mankind and global economy. It employs a holistic approach to answer fundamental questions about the course of future generations.
Comparative economics and social science analysis are all engaged in a comprehensive coverage of the issues facing the global economy. A complex and dynamic consideration explains how things work and how they will and how they should work in the future. Economic methodology alone does not provide the most satisfactory answers for fundamental questions. An interdisciplinary attitude is necessary, since the future of the world and civilisation depends not only on what happens in the economic sphere but also vis-à-vis cultural, social, political, demographic, technological, and ecological processes. This second volume discusses the threats and opportunities of the future, and proposes strategies for ways to move forward."
WPŁYW PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH NA POLSKIE PRAWO KARNE

Celina Nowak (2014), oprawa: twarda, stron: 420

"Monografia przedstawia kompleksową i wielopłaszczyznową analizę oraz ocenę dotychczasowego wpływu procesów globalizacyjnych na prawo karne, w tym polskie prawo karne.

Zasadnicza część zagadnień zaprezentowanych w książce dotyczy procesu umiędzynarodowienia prawa karnego - w ujęciu teoretycznym i na przykładzie prawa polskiego. Szczegółowo omówiono zmiany polskiego kodeksu karnego od czasu jego wejścia w życie w perspektywie mieszania się systemów prawnych na świecie. Zawarte w opracowaniu rozważania odnoszące się do wpływu globalizacji na prawo karne oraz do teorii umiędzynarodowienia mają dużą wartość z punktu widzenia oceny prawa krajowego i krajowej polityki kryminalnej, zaś analiza procesu zmiany prawa krajowego stanowi ilustrację zjawisk składających się na globalny trend przeobrażeń systemów prawnych."
WYCENA AKCJI A SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

Karol M. Klimczak (2014), oprawa: miękka, stron: 320

"Autor pokazuje relacje między wyceną akcji a sprawozdawczością finansową. Temat ten jest szczególnie istotny dla inwestorów giełdowych, którzy korzystają z różnych źródeł informacji, w tym sprawozdań finansowych. Zmiany zachodzące w regulacjach prawnych, rozwój możliwości inwestowania kapitału w Polsce, przenikanie się kapitałów w ramach różnych rynków kapitałowych powodują, że konieczne staje się dokonanie przeglądu metod związanych z analizą relacji zachodzących między wartością spółek giełdowych a dostępnymi informacjami ze sprawozdań finansowych publikowanych cyklicznie."

Prof. UE dr hab. Robert Kowalak

"Monografia dr. Karola Klimczaka jest wnikliwym i szerokim studium relacji między sprawozdawczością finansową a rynkową wyceną kapitału własnego spółek publicznych. Na podkreślenie zasługuje erudycja Autora oraz swoboda, z jaką porusza się w różnych obszarach z dziedziny finansów i rachunkowości. Narracja prowadzona jest dynamicznie, a zarazem bardzo wnikliwie. Autor pokazuje, że ma ogromny zasób wiedzy i pomysłów badawczych, równocześnie nie gubi głównego wątku dzieła oraz na każdym etapie prowadzi rozważania bardzo szczegółowe, dążąc konsekwentnie do jasno wytyczonego celu. Przemyślenia własne Autora są starannie umocowane w literaturze zarówno zagranicznej, jak i krajowej. Niniejsza publikacja stanowi ważny krok na drodze do określenia kierunku i kształtu zależności między wyceną akcji i sprawozdawczością finansową."

Prof. UEK dr hab. Piotr Wójtowicz
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJACH TYPU BORN GLOBAL

Kaja Prystupa - Rządca (2014), oprawa: miękka, stron: 288

"Publikacja jest poświęcona problematyce zarządzania wiedzą w organizacjach born global, czyli takich, w których przychody z eksportu stanowią znaczącą część sprzedaży. Firmy typu born global przeczą klasycznym teoriom internacjonalizacji, które mówią o procesie stopniowego, wieloetapowego angażowania się na rynkach zagranicznych. Mimo wielu lat badań, temat zarządzania wiedzą w tych organizacjach pozostaje nadal słabo zbadany, zwłaszcza przy wykorzystaniu pogłębionych metod jakościowych. Książka zatem przedstawia próbą uzupełnienia luki badawczej.
W publikacji zostały opisane wybrane firmy z sektora polskich producentów gier elektronicznych. Branża gier rozwija się dynamicznie, zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce. Fenomen grania nie dotyczy jedynie młodych ludzi z kręgów kultury zachodniej, lecz dociera do wszystkich, niezależnie od wieku, płci czy też pochodzenia etnicznego. Branża gier, będąca częścią sektora rozrywki, jest niezwykle ryzykowna i nieprzewidywalna, stąd też analiza procesów zarządzania wiedzą firm działających w niej jest intrygującym zagadnieniem."
ZARZĄDZANIE Z PRZEWAGĄ SZTUKI

Monika Golonka (2014), oprawa: miękka, stron: 264

"Książka zawiera wyniki badań nad współpracą międzyorganizacyjną przeprowadzonych w 26 polskich firmach teleinformatycznych, z których 9 znalazło się w prestiżowym rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe. Czytelnik znajdzie w niej przede wszystkim odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu, w jaki firmy te tworzą swoje portfolio więzi międzyorganizacyjnych (aliansów), w tym:
 • jak wyszukują i wybierają partnerów do współpracy,
 • jakie zabezpieczenia stosują,
 • jak radzą sobie z konkurentami,
 • jak rozwijają się i współpracują w skali międzynarodowej,
 • jak kształtuje się ich współpraca z instytucjami państwowymi i uczelniami,
 • czy i jak zarządzają nawiązywanymi aliansami.
Na podstawie wywiadów z naczelnym kierownictwem oraz analiz portfolio aliansów można wyciągnąć wniosek, że firmy o ponadprzeciętnym wzroście wyróżniają się: podejściem do współpracy, aktywnością w jej nawiązywaniu, sposobem wyboru partnerów, jakością posiadanych relacji, a także pomysłami na organizację, jej rozwój i traktowaniem pracowników. Różnice między badanymi firmami wynikają z różnych sposobów radzenia sobie z niepewnością i kwestią zaufania. Ponadprzeciętne organizacje - metaforyczni `artyści zarządzania` - z niepewności czerpią moc twórczą, ufając w pozytywne rezultaty działań we współpracy z otoczeniem. W szerszym wymiarze wyniki badań wskazują na rosnące znaczenie twórczego, pozakalkulacyjnego wymiaru zarządzania - czyli zarządzania jako sztuki."
ZASADY ZARZĄDZANIA

Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak (2014), oprawa: miękka, stron: 460

"Podręcznik Zasady zarządzania przygotowany został przez grono naukowców i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, z jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich uczonych z zakresu nauk o zarządzaniu, profesorem Andrzejem K. Koźmińskim na czele.
Podejmowane w książce zagadnienia są równie silnie osadzone w praktyce, jak i w teorii. Gwarantuje to przyjęta w niej koncepcja metodyczna - każdy rozdział zbudowany jest według tej samej konwencji, która ułatwia nie tylko swobodne przyswojenie formułowanych treści merytorycznych, ale także ich odniesienie do implementacji rzeczywistej. Podręcznik odbiega więc od typowego wzorca takich opracowań spotykanego w literaturze polskiej i zagranicznej. Ambicją autorów jest "nie tylko zapoznanie czytelników ze sposobem myślenia leżącym u podstaw zarządzania, z siatką najważniejszych pojęć i z zestawem kluczowych koncepcji, reguł i teorii, którymi posługują się menedżerowie, ale przede wszystkim umożliwienie im zrozumienia, na czym polega zarządzanie, i rozbudzenie "apetytu" na głębsze poznanie bardziej szczegółowych zagadnień i subdyscyplin nauki zarządzania" [ze Wstępu]."

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Gdański."

2013  

CZYNNIKI POLITYCZNE W BANKOWOŚCI

Krzysztof Jackowicz (2013), oprawa miękka, stron: 374

"Korzystając z ogromu danych empirycznych, autor pyta o związki i wzajemne relacje między bankami, czyli światem pieniędzy, a światem polityki. I odpowiada: te związki i relacje istnieją, to jest realne zjawisko i można je udokumentować i empirycznie zweryfikować. Czytelnika zainteresuje fakt, że badania nad tym fenomenem zaczęto prowadzić na większą skalę dopiero po 2005 roku, co nadaje książce walor unikalności i oryginalności.

Zaprezentowane w książce rezultaty ponad 200 badań empirycznych pozwalają uznać poddanie banków bezpośrednim i pośrednim naciskom politycznym oraz świadome wykorzystanie narzędzi politycznych przez banki za trwałe elementy rzeczywistości gospodarczej. Faktów tych, niezależnie od ich oceny, nie można nie zauważać, zwłaszcza że wiele argumentów przemawia za tym, że czynniki polityczne mają ekonomicznie znaczący wpływ zarówno na wyniki i sposoby działania banków, jak też kształt ich regulacyjno-nadzorczego otoczenia."

KONKURENCYJNA POLSKA. JAK AWANSOWAĆ W ŚWIATOWEJ LIDZE GOSPODARCZEJ?

Tomasz Geodecki, Jerzy Hausner, Aleksandra Majchrowska, Krzysztof Marczewski, Marcin Piątkowski, Grzegorz Tchorek, Jacek Tomkiewicz, Marzenna Weresa (2013), oprawa miękka, stron: 167

"Do 2012 r. polska gospodarka była jedną z tych gospodarek europejskich, które w małym stopniu odczuwały skutki globalnego kryzysu. Obecnie sytuacja gospodarcza dość szybko zaczęła się pogarszać. Narzuca się zatem pytanie, czy w poprzednim okresie byliśmy naprawdę dobrzy, czy też sprzyjało nam szczęście. Nie sądzimy, aby możliwe było jednoznaczne rozstrzygnięcie. Niewątpliwie pod wieloma względami nasza gospodarka okazała się odporna na kryzys, ale też mieliśmy dużo szczęścia. Nie chcemy jednak w tym miejscu tego oceniać. Za ważniejsze uznajemy coś innego, a mianowicie odpowiedź na pytanie o to, na ile o naszym powodzeniu decydowały czynniki i działania koniunkturalne, na ile zaś czynniki i działania strukturalne. (…)

Nasz raport składa się z trzech części: (1) konceptualnego i metodologicznego wprowadzenia, (2) obszernej analizy danych empirycznych, dotyczących różnych czynników i aspektów pozycji konkurencyjnej i potencjału konkurencyjnego polskiej gospodarki oraz (3) określenia wyzwań rozwojowych stojących przez Polską, czyli podmiotami gospodarczymi i władzą publiczną, oraz sformułowania kluczowych rekomendacji dla polityki publicznej. Dodatkowo, w wersji dostępnej na stronie internetowej znajduje się Aneks zawierający propozycję pewnych szczegółowych rozwiązań.
Raport został przygotowany z myślą o wywołaniu refleksji i debaty publicznej. Mamy nadzieję, że nasza praca wywoła dyskusję, liczymy na to, że jej różni uczestnicy odniosą się nie tylko do naszych tez i wniosków, ale zechcą zaproponować dodatkowe konkretne rozwiązania."

THE PASSION AND DISCIPLINE OF STRATEGY

Krzysztof Obloj (2013), 200 pages

"The Passion and Discipline of Strategy utilises the experiences of the best companies and leaders in emerging and mature markets to highlight the necessary linkage of passion and discipline in an effective strategy process. Passion motivates and maintains a manager's focus, whilst discipline is necessary to make passion productive and effective. Taken together, passion and discipline create a sequence of winning strategic moves, enabling a company to leverage passion, accurately develop a strategy hinge, select their own firm boundaries and a strategic goal, and decide on key elements of the business model".

 

 

 

MARKA, KONSUMENT, BADACZ

Katarzyna M. Staszyńska (2013), oprawa miękka, stron:224

"W pracy omówiono zastosowanie badań marketingowych z perspektywy korzyści, jakie przynoszą one w praktyce marketingowej, a także w tworzeniu strategii firmy i budowaniu przewagi konkurencyjnej produktu. Opracowanie dostarcza niezbędnej wiedzy metodologicznej, która przygotowuje Czytelnika do fachowego wykorzystania wyników badań konsumenckich.
W publikacji przedstawiono m.in.:

 • przegląd rodzajów badań konsumenckich,
 • kryteria wyboru firmy badawczej,
 • kryteria oceny poprawności metodologicznej i warsztatowej badań,
 • sposoby odczytywania i interpretacji wyników badań konsumenckich."
THE NEW PRINCIPLES OF MANAGEMENT

Andrzej K. Koźmiński, Dariusz Jemielniak (2013), 364 pages

"The New Principles of Management is a textbook meant for European students of principles of management. Developed basing mainly on international cases as well as drawing from international examples of managerial practices, it attempts to address the needs of globalized companies better than other, typically US-centric textbooks. The New Principles of Management challenges many of the fossilized and outdated management notions and covers the topics most relevant for modern 21st century organizations, rather than their historic developments".

 

 

 

PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ W ZARZĄDZANIU

Bolesław Rok (2013), oprawa miękka, stron: 340

"Kolejne skandale w świecie biznesu, takie jak końskie mięso w wołowinie powodują, że ezoteryczny wydawałoby się temat etyki w biznesie nie tylko nie zniknie z debat publicznych, ale najpewniej zyska na znaczeniu. Oczywiście nie brakuje zwolenników poglądu, że jedyną odpowiedzialnością firmy jest przynoszenie zysku właścicielowi. Jednocześnie nie da się zlekceważyć argumentu, że każda działalność ekonomiczna ma swój wymiar społeczny. Istotną wartość książki stanowią zamieszczone w niej wyniki badań przeprowadzonych w kilkunastu dużych firmach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce (GlaxoSmithKline, PKN Orlen, Budimex, Microsoft, Provident, Totalizator Sportowy, Auchan, PwC)." 

PRZEBIEG PROCESU CYWILNEGO

Tadeusz Wiśniewski (2013), oprawa miękka, stron: 480

"Książka dla praktyków sędziów, adwokatów, radców prawnych, studentów wydziałów prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych.
Wiśniewski T. zaprezentował poszczególne stadia procesu cywilnego oraz najistotniejsze dla jego toku czynności sądowe i procesowe, biorąc przy tym pod uwagę nowelizacje dotyczące m.in.:

 • zmiany w zakresie międzynarodowego postępowania cywilnego,
 • nowej regulacji koncentracji materiału procesowego przed sądem pierwszej instancji,
 • zniesienia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych." 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. ISTOTA, CELE I PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA

Irena Kondratowicz- Garbarska (2013), oprawa miękka, stron: 236

"Szczegółowa analiza sprawozdania finansowego jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w zakresie rozwoju jednostki prowadzącej działalność gospodarczą. Dlatego też sprawozdanie to powinno być wiarygodnym źródłem informacji pozwalających określić stan faktyczny majątku firmy i wielkość wygospodarowanego wyniku finansowego. Obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat, który stanowi dokumentację działań jednostki gospodarczej w pewnym okresie. Został on szczegółowo opisany w niniejszej książce. Autorka przedstawiła zagadnienia związane z procedurą ustalania wyniku finansowego w różnych obszarach działalności jednostki gospodarującej, a także sposoby sporządzania rachunku zysku i strat. Uzupełnieniem książki są liczne przykłady, zadania wraz z rozwiązaniami oraz słownik użytecznych terminów.

Książka jest adresowana do studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z rachunkowości i finansów, a także do praktyków: menedżerów, biegłych rewidentów, analityków finansowych i głównych księgowych." 

RADY NADZORCZE - DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO

Izabela Koładkiewicz (2013), oprawa miękka, stron: 200

"Gdy spółka odnosi sukcesy, rada dyrektorów/rada nadzorcza z reguły pozostaje w cieniu. Zainteresowanie ze strony interesariuszy, a przede wszystkim akcjonariuszy, skupia się na radzie dopiero wtedy, gdy w spółce zaczyna dziać się coś niepokojącego. A głównym bohaterem wydarzeń rada staje się zazwyczaj wtedy, gdy nadzorowana przez nią spółka, zwłaszcza duża i znana, spektakularnie upada. Spektakularne upadki wielkich i znanych korporacji stały się znakiem szczególnym pierwszej dekady XXI wieku, w tym czasie zaczął się też obecny kryzys gospodarczy, z którego skutkami długo jeszcze przyjdzie się nam mierzyć. Upadające firmy pozostawiły swoich akcjonariuszy nie tylko bogatszych o bolesne doświadczenia straty zainwestowanego kapitału i zaufania, ale również z powracającym jak bumerang pytaniem, co robiły rady dyrektorów/rady nadzorcze tych spółek, aby tym zdarzeniom zapobiec? Słynne where was the board? czy where were the directors? często pojawia się wówczas w mediach.


Książka dr Izabeli Koładkiewicz w sposób całościowy i syntetyczny przedstawia dobre praktyki działania rad dyrektorów/rad nadzorczych, wykorzystując bogate, krajowe i zagraniczne doświadczenia wielu firm." 

ZRÓWNOWAŻONE PRZEDSIĘBIORSTWO

Wojciech Przychodzeń (2013), oprawa miękka, stron: 230

"To jest książka ekonomiczna o istotnym znaczeniu praktycznym dla właścicieli, akcjonariuszy oraz kadry menedżerskiej przedsiębiorstw. Autor stawia proste i ważne pytanie: czy właścicielom i menedżerom firm opłaca się to, aby były one zarządzane w sposób transparentny i stosowały strategię zrównoważonego rozwoju? Po czym szuka odpowiedzi na to pytanie, przekopując się przez dane z różnych rynków i giełd (USA, Europa), aby sprawdzić, czy wycena firm stosujących powyższe zasady jest istotnie wyższa od wyceny innych, porównywalnych firm niestosujących tych zasad? Odpowiedź brzmi: tak, to się opłaca, rynki i giełdy wyceniają takie firmy wyżej.
Autor opisuje książkę następująco: Koncepcja trwałego rozwoju ma coraz większy wpływ na kształtowanie się oblicza świata oraz mechanizmów zarządzania podmiotami gospodarczymi. Sposoby jej wbudowywania w strategie przedsiębiorstw i procesy podejmowania decyzji oraz ich wpływ na kreowanie wartości stanową zatem interesujący obszar badawczy.


W książce analizowanych jest 1296 spółek wchodzących m.in. w skład indeksów Standard & Poor’s 500, Financial Times Stock Exchange 350 oraz Warszawskiego Indeksu Giełdowego. Analiza obejmuje okres 2006–2010. Dzięki przyjęciu 5-letniego szeregu czasowego danych możliwe stało się zaobserwowanie tendencji długookresowych, a tym samym ujawnienie efektów związanych z wdrażaniem koncepcji zrównoważonego przedsiębiorstwa, które występują z opóźnieniami czasowymi.
Otrzymane wyniki sugerują, że firmy i ich właściciele osiągają wymierne korzyści z tytułu inwestycji we wdrażanie trwałego rozwoju, a działania te przyczyniają się do osiągania przewagi konkurencyjnej na współczesnych rynkach." 

ŻYCIE WIRTUALNYCH DZIKICH

Dariusz Jemielniak (2013), oprawa miękka, stron: 376

"Życie wirtualnych dzikich to pierwsza na świecie w pełni etnograficzna analiza społeczności stojącej za Wikipedią, największą encyklopedią internetową.    Jak pisze Michael Gorman, były przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotek Amerykańskich, „profesor zachęcający do korzystania z Wikipedii to intelektualny równoważnik dietetyka zalecającego przejście na stałą dietę składającą się z Big Maców ze wszystkimi dodatkami”. Jestem właśnie takim profesorem. Nie tylko popieram korzystanie z Wikipedii, ale wręcz aktywnie zachęcam moich studentów, by edytowali ten projekt i pomagali w jego rozwoju.

Ta książka otwiera oczy. Umożliwia wyjątkowy wgląd w zamknięty świat aktywistów Wikipedii. Profesor Jemielniak jest mocno zaangażowanym Wikipedystą i jednocześnie międzynarodowym naukowcem z dziedziny zarządzania. To podwójne umocowanie pozwala mu na dotarcie do słabo znanych materiałów, które przedstawia w złożonej, pogłębionej analizie. Rezultaty jego badań są przedstawione w niniejszej książce. Otwiera ona oczy czytelnika na gry o władzę i mechanizmy zarządzania stojące za pozornie chaotyczną, anarchistyczną społecznością otwartej współpracy (…). Książka Jemielniaka jest lekturą obowiązkową dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć przyszłość współczesnych organizacji." 

2012 

BONDS AND BRIDGES. FACING THE CHALLENGES OF THE GLOBALIZING WORLD WITH THE USE OF SIMULATION AND GAMING

Witold T. Bielecki, Jagoda Gandziarowska-Ziołecka, Anna M. Pikos, Marcin Wardaszko (red.) (2012), str. 314

"Gry komputerowe wyszły z cienia i przestały być pasją „graczy”. Prezydent Barack Obama w 2011 r. powołał doradcę Białego Domu ds. gier komputerowych, który ma współpracować m.in. z NASA, Narodowymi Instytutami Zdrowia, Ministerstwem Energii oraz siłami zbrojnymi USA. Gry wykorzystywane są także w biznesie, edukacji i administracji publicznej.  

Osoby i organizacje tworzące gry komputerowe do wymienionych celów zrzeszone są w The International Simulation and Gaming Association (ISAGA). Książka składa się z tekstów napisanych przez członków ISAGA z wielu krajów, przy czym każdy z tekstów należy do jednej z trzech kategorii: gry w edukacji, gry w biznesie, gry w administracji publicznej.  

Autorzy przedstawiają praktyczne wykorzystanie gier komputerowych m.in. w Polsce, Holandii, USA, Indiach, Niemczech. 

 Z publikacji wyłania się zaskakująco szeroka gama praktycznego wykorzystania gier (i symulacji) komputerowych, od poszukiwania ropy naftowej i szkolenia handlowców po doskonalenie zawodowe urzędników administracji państwowej. 

COACHING JAKO WSKAŹNIK ZMIAN PARADYGMATU W ZARZĄDZANIU

Praca zbiorowa, redakcja naukowa Lidia D. Czarkowska  (2012), format 165/235, oprawa miękka, str. 320

Książka stanowi wybór tematów z zakresu praktyki coachingu. Teksty prezentują konkretne metody i sposoby pracy w ramach coachingu, a także przedstawiają refleksje i inspiracje związane z coachingiem. Jako że motywem przewodnim publikacji jest coaching w powiązaniu ze zmianami w organizacji i zarządzaniu, część tekstów odwołuje się do wybranych koncepcji przywództwa, czy np. zarządzania talentami w organizacji. Istotnym walorem książki jest dostarczenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń między coachami, poznanie odmiennych podejść i spojrzeń na praktykę coachingu. Jest to zatem książka dla coachów, dla potencjalnych odbiorców coachingu oraz dla tych, których interesuje ta forma wspierania rozwoju ludzi i organizacji. 

Z recenzji dr hab. Mirosławy Huflejt-Łukasik, kierownika studiów podyplomowych Coaching w organizacji, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

EUROPEAN BUSINESS AND BRAND BUILDING

Segreto Luciano, Bonin Hubert, Koźminski Andrzej K., Manera Carles, Pohl Manfred (2012), oprawa miękka, str. 294

"Książka bada historyczny proces budowania jednych z najbardziej znanych marek wśród europejskich przedsiębiorstw i analizuje, w jakim stopniu marki przyczyniły się do wizerunku firm i ich różnicowania w stosunku do konkurentów w branży."
FIGHT AGAINST EU FRAUD. ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL LAW ISSUES

Celina Nowak (2012), format B5, oprawa twarda, 204 pages

"How to fight irregularities affecting the financial interests of the European Union? Are legal regulations effective? What needs to be changed? Fight against EU fraud - administrative and criminal law issues addresses these important questions. "

"It explores the most recent development tendencies in the protection of the EU budget, with regard to both the administrative and criminal law, especially in light of the changes of the criminal law framework for the protection of the European Union's financial interests resulting from the Treaty of Lisbon and the proposed modifications of the legal framework of OLAF's activities. Also, it presents the criminal legal framework with particular emphasis on the fight against offences detrimental to the EU budget, as well as on the practical experience of co-operation in this area. 

Moreover, the book covers the problems of conducting audit which plays a crucial role in the prevention and detection of irregularities. The experience of the European Court of Auditors and the Supreme Audit Office and their role in the protection of the EU financial interests are analyzed. Some more theoretical issues are also examined such as the idea of the European Union as a laboratory of internationalization of criminal law. 

The authors are some of the most renowned experts in the field, including Dr Simone White, Prof. Eleonora Zielinska and Prof. Lech K. Paprzycki. The scientific editor is Dr Celina Nowak, assisting professor at Kozminski University."
GAS MARKET LIBERALIZATION AND ENERGY SECURITY

Bartłomiej Nowak (2012), oprawa twarda, 272 pages

"The work presents a comprehensive and interdisciplinary approach to the legal issues of liberalization and energy security in the gas market. The author analyzes legal issues as well as economic and geopolitical ones which are of particular importance to Polish position in the common EU gas market, especially in the case of dependency on one main gas supplier.

The information and research findings presented in the study highlight some aspects not hitherto made lucid, while significantly influencing the issues of energy security. This relates, for example, to the free movement of goods, TPA principle (that of free and unhindered access to gas infrastructure), or to the regulation of infrastructural monopolies, including unbundling of independent system operators. The study with its interdisciplinary approach fits well with the current geopolitical situation of Poland as a significant gas importer from the Eastern direction.

The book is intended for practitioners who have influence on decision making processes in the area of liberalization of domestic energy market and the state's energy security as well as for students and legal theorists interested in the EU law institutions and economic law related to gas market. The study can also be useful for students and professors of political science and management science who want to find out more about the structure and relationships between the state and entrepreneurs in the gas market dominated by infrastructural monopolies." 
INTEGRACJA EUROPEJSKA W ŚWIETLE TRAKTATU Z LIZBONY. ASPEKTY EKONOMICZNE

Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda (2012), oprawa miękka, str. 384

Podręcznik Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne  obejmuje wiedzę o systemie instytucjonalnym i mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej po przyjęciu Traktatu z Lizbony. Autorzy przedstawili: genezę i rozwój integracji w Europie; charakter prawny, zasady działania i członkostwo w Unii Europejskiej; prawo Unii Europejskiej i jej system instytucjonalny; zasady obowiązujące w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej; sposoby finansowania Unii Europejskiej; swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej; Wspólną Politykę Handlową oraz Wspólną Politykę Rolną; politykę spójności; wspólne reguły konkurencji; Unię Gospodarczą i Walutową Unii Europejskiej.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych, politologii, dziennikarstwa.
 
„Autorom udało się uwzględnić najnowsze zjawiska, jakie pojawiły się i trwają do dziś, a ich skutki trwać zapewne będą jeszcze co najmniej kilka lat, nawet ostatnie wydarzenia związane ze światowym kryzysem finansowym, w tym i kryzysem gospodarczym strefy euro”.
 
Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

INTERPRETATION OF LAW IN THE GLOBAL WORLD: FROM PARTICULARISM TO A UNIVERSAL APPROACH

Joanna Jemielniak, Przemysław Mikłaszewicz (2012), 462 stron

"The volume examines the impact of  applying transnational rules on the repertory, methods and practice of legal interpretation. It scrutinizes how globalization processes in law - those reaching top-down (such as European law), as well as those developing bottom-up (such as the new lex mercatoria and international commercial arbitration) - influence the often highly innovative use of various methods of legal rendition. It also examines to what extent they affect supranational and domestic decision-making. Capturing the current development of universalizing tendencies in legal interpretation, the book offers both an extensive theoretical background and thorough studies on adjudicatory practice in such fields as European and constitutional law, international business law and arbitration or criminal law." 
MANAGING DYNAMIC TECHNOLOGY-ORIENTED BUSINESSES: HIGH-TECH ORGANIZATIONS AND WORKPLACES

Dariusz Jemielniak, Abigail Marks (2012), 331 pages

"Managing Dynamic Technology-Oriented Businesses: High-Tech Organizations and Workplaces explores the culture of modern high-tech workplaces and the different challenges and opportunities that new technologies present for modern workers and employers. This pivotal reference will delve deep into management practices throughout the world, including American, European, Asian, and Middle-Eastern high-tech companies." 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTÓW OBJĘTYCH PRAWEM PRACY I PRAWEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN

Arleta Nerka, Teresa Wyka (2012), oprawa miękka, str. 248

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem obejmującym problematykę ochrony danych osobowych w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, w prawie ubezpieczeń społecznych i w obszarze rynku pracy. Autorzy dokonują analizy zagrożeń związanych z przetwarzaniem
danych osobowych w działalności instytucji rynku pracy, pracodawców, związków zawodowych, pracowniczych organizacji pozazwiązkowych, podmiotów administrujących ubezpieczeniami społecznymi.
W odróżnieniu od innych pozycji dotyczących ochrony danych osobowych prezentowane opracowanie odpowiada na wyzwanie współczesności, którym jest poprawa gwarancji ochrony danych osobowych pracowników w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz
prawa ubezpieczeń społecznych.
Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona adresatów zajmujących się problematyką danych osobowych, w szczególności dla pracowników naukowych, osób wykonujących zawody prawnicze, pracowników służb zatrudnienia (urzędy pracy, agencje zatrudnienia, biura pośrednictwa) i obsługujących ubezpieczenia społeczne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, otwarte fundusze emerytalne), a także dla podmiotów przetwarzających dane osobowe.
PRAWO HANDLOWE

Józef Okolski (red.), Modrzejewska Małgorzata (red.)(2012), format B5, stron: 783

"Niniejszy podręcznik jest uaktualnioną wersją jego poprzedniego wydania z 2008 r. Ten sam w większości zespół autorów, uwzględniając potrzeby stosujących prawo handlowe w praktyce i środowiska akademickiego: studentów wydziałów prawa, a także studiów administracyjnych, ekonomicznych i zarządzania, podjął się opracowania aktualnej jego wersji.


W podręczniku została zaprezentowana podstawowa problematyka prawa handlowego. Tok wywodu, po omówieniu zagadnień wstępnych, koncentruje się przede wszystkim na charakterystyce przedsiębiorców, poczynając od pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przez ich system rejestracyjny i ewidencyjny, prawo firmowe, prokurę, aż po szczegółową analizę przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek prawa handlowego. W podręczniku uwzględniono postępowanie upadłościowe i naprawcze. Scharakteryzowano także spółkę europejską, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych oraz spółdzielnię europejską.


Obok problematyki przedsiębiorców szeroko omówiono prawo umów gospodarczych (czynności handlowe), a także istotne dla prawa gospodarczego regulacje wynikające z przepisów stanowiących podstawy ochrony prawnej konkurencji, prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Przedstawiono również rodzaje prawnych zabezpieczeń wierzytelności, a także kwestie proceduralne związane z rozstrzyganiem sporów w ramach sądownictwa polubownego." 

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Maksymilian Pazdan (2012), oprawa miękka, stron: 392

"Podręcznik zawiera zwięzły wykład prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze orzecznictwo. Poza ustawą – Prawo prywatne mię-dzynarodowe z 2011 roku uwzględniono najważniejsze kolizyjnoprawne regulacje unijne i konwencyjne.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku prawo wyższych uczelni wszelkich typów." 

THE NEW KNOWLEDGE WORKERS

Dariusz Jemielniak, (2012), 192 pages

"This critical ethnographic study of knowledge workers and knowledge-intensive organization workplaces focuses on the issues of timing and schedules, the perception of formality and trust and distrust in software development as well as motivation and occupational identity among software engineers. " 
UPROSZCZONE FORMY OPODATKOWANIA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Robert Zieliński (2012), format B5, stron: 221

 

"Niniejsza monografia stanowi pierwsze w literaturze polskiego prawa finansowego kompleksowe opracowanie poświęcone problematyce uproszczonych form opodatkowania dochodów osób fizycznych osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. karcie podatkowej i tzw. ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych. Głównym walorem książki jest jej utylitarny charakter, polegający na próbie zbadania stopnia atrakcyjności tych form opodatkowania dla podatników. Tym samym w pragmatyczny sposób podpowiada ona podatnikom oraz ich doradcom, w jakich sytuacjach karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany stanowią dla nich atrakcyjną formą obciążenia w stosunku do alternatywnych metod opłacania podatku dochodowego."
UWIKŁANI W ŚWIAT PIENIĄDZA I KONSUMPCJI. O SOCJALIZACJI EKONOMICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY.

Maryla Goszczyńska, Sabina Kołodziej, Agata Trzcińska (2012), format B5, stron: 168

"Książka powstała w celu przedstawienia najważniejszych problemów związanych z tworzeniem się w umyśle dzieci i młodzieży subiektywnego obrazu świata ekonomii. Zdarzenia, zjawiska, procesy i instytucje ekonomiczne, istniejąc obiektywnie, są jednocześnie odbierane subiektywnie i wywierając silny wpływ na stany emocjonalne dziecka, kształtują jego postawy, opinie, poszerzają jego wiedzę, a w konsekwencji decydują o jego zachowaniach. W publikacji omówiono m.in., czym jest socjalizacja ekonomiczna, przedstawiono wyniki współczesnych polskich badań, charakteryzujących poszczególne elementy dziecięcej wiedzy ekonomicznej. Omówiono także formy aktywności ekonomicznej dzieci i młodzieży oraz działania edukacyjne poszerzające ich świadomość w tym zakresie."
WALKA KLAS W BEZKLASOWEJ POLSCE

Sławomir Magala (2012), oprawa miękka, 382 stron


Mimo upływu trzech dekad procesy, które doprowadziły do upadku system władzy komunistycznej w Polsce, nie doczekały się przekonywającego wyjaśnienia. Wskazywanie na fakt bezprecedensowej mobilizacji, czy wręcz determinacji milionów ludzi, by wytrzymać zwiększony poziom represji, drastyczne braki rynkowe, wreszcie konfrontację z emocjonalną pustką reprezentowaną przez elity władzy, skupia się na skutkach, a nie na mechanizmach przyczynowych, które legły u podstaw uruchomienia tych makroprocesów. Dzisiaj, z perspektywy trzydziestu lat, gdy socjologowie na próżno próbowali już tworzyć coraz bardziej bezsensowne, płaskie i zdroworozsądkowe teorie, koncepcja Magali, pokazująca logikę odwróconego konfliktu klasowego, wyjaśnia nie tylko wydarzenia lat 1981 - 1989, ale także, jestem pewien, wydarzenia lat 2015 - 2025. Trajektoria życiowa Magali-Starskiego pokazuje także, iż nieprzeciętność podróżuje, przenosi się, znajduje podatną glebę w świecie, gdzie mierne przyczynki nie stają się stopniami do karier politycznych czy życiowych. Magala, intelektualista publiczny najwyższej klasy, zdumiewa nas ostrością swoich sądów, dowcipem i głębią perspektywy poznawczej. Bronisław Misztal, Dyrektor Wykonawczy Community of Democracies.
WIELOASPEKTOWOŚĆ MOBBINGU W STOSUNKACH PRACY

Teresa Wyka , Czesław Szmidt (2012), format B5, oprawa miękka, str. 227

Ze Wstępu

Mobbing, najczęściej rozumiany jako przemoc psychiczna w miejscu pracy, stał się w ostatnich latach przedmiotem ożywionych dyskusji różnych środowisk. Z jednej strony świadczy to o uwrażliwieniu społeczeństwa na sprawy etyki i moralności w stosunkach pracy, z drugiej zaś jest wyrazem narastającego negatywnego zjawiska nękania i zastraszania pracowników. Nie ulega wątpliwości, że jest to zjawisko wieloaspektowe. Wymaga oceny ze strony przedstawicieli zarówno różnych nauk pozaprawnych, jak i nauk prawnych. Dopiero wyniki badań pochodzących z tych dwóch obszarów pozwolą właściwie ro/.po/.nać źródło takich zachowań, ich uwarunkowania zewnętrzne -środowiskowe i wewnętrzne - związane z osobą mobbera i ofiary mobbingu, by następnie doprowadzić do ujęcia tego zjawiska w normy prawne. Obszar nauk pozaprawnych i prawnych wzajemnie się tu zazębiają. Prawo odgrywa w tym /akresie rolę służebną poprzez dokonanie kwalifikacji prawnej mobbingu i ustalenie różnych form ochrony przed takimi patologicznymi zachowaniami. Niiniejs/a publikacja stanowi próbę spojrzenia na zjawisko mobbingu w ujęciu wieloaspektowym (aspekt psychologiczny, społeczny, prawny) i jedno-iwnie-interdyscyplinarnym, przy wykorzystaniu regulacji wynikających nie tylko z prawa pracy, ale także prawa cywilnego i karnego.
ZNACZENIE WIRTUALIZACJI MARKETINGU W SIECIOWYM KREOWANIU WARTOŚCI

Grzegorz Mazurek (2012), oprawa miękka, str. 294

"Tematykę recenzowanej książki można uznać za nowatorską i przyczyniającą się do rozwoju nauk o zarządzaniu. Wirtualizacja marketingu rozpatrywana jest w tej pracy w sposób systemowy w kontekście istotnych przeobrażeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa na rynku. Autor ma ambicje stworzenia podstaw metodologiczno - teoretycznych nowoczesnego marketingu, a proponowane ujęcia modelowe zostały oparte na dogłębnej analizie dorobku światowego i własnych badaniach w tym zakresie. (?) Zasługą Autora jest kompleksowe postrzeganie wpływu wirtualnego środowiska na marketing oraz podkreślenie roli procesów wirtualizacji w teorii sieciowego kreowania wartości. Sformułowane wnioski i konkluzje bardzo dobrze odpowiadają na postawione w tej książce ambitne cele". 

Recenzja: prof. zw. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Z ZAGADNIEŃ WSPÓŁCZESNEGO PRAWA POLSKIEGO. TOM II

Mateusz Woiński (red.), (2012), str. 280

"Publikacja składa się z 15 rozdziałów omawiających ważne, współczesne zagadnienia o dużym znaczeniu praktycznym. Książka jest podzielona na sześć części:
 • prawo i postępowanie administracyjne
 • prawo i postępowanie cywilne oraz prawo własności intelektualnej
 • prawo finansowe i podatkowe
 • prawo handlowe
 • prawo medyczne
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Autorami poszczególnych rozdziałów są młodzi uczeni łączący pracę naukową z praktyką zawodową. Dzięki temu prezentowane teksty mają walor praktyczny. " 

2011 

BUSSINESS MATTERS

Elżbieta Jendrych, Halina Wiśniewska (2011), format B5, oprawa miękka, str. 222, Wolters Kluwer Polska

Business Matters covers a variety of business-related topics introducing a wide range of vocabulary as well as providing ample opportunities to practice and master the use of Business English. The list of topics includes:
 • Company and market structure
 • Recruitment process and employee motivation
 • Market research, production and pricing policy
 • Advertising and promotion
 • Sales and distribution
 • International trade and globalization
 • Transport and logistics
 • Business growth
 • Customer rights
Each unit comprises key vocabulary, a text exemplifying the use of the terminology, a wide selection of exercises: multiple-choice questions, gapped sentences, vocabulary matching, crosswords and puzzles as well as topics for discussion and an essay-writing section.
Business Matters is an ideal textbook and reference tool for both university students and business professionals from intermediate to advanced level of language competence.
DROGI I BEZDROŻA POLSKICH PRZEMIAN

 Witold Kieżun (2011), format B5, oprawa twarda, str. 629

Gdy szukam jakiegoś krótkiego syntetycznego określenia książki Witolda Kieżuna Drogi i bezdroża polskich przemian przychodzi mi na myśl Manifest Dzielności. Prakseologowie (T Kotarbiński, T. Pszczotowski) pojmowali dzielność jako "sprawność w sprawie godziwej". Innymi słowy chodzi o połączenie ocen sprawnościowych z wartościowaniem moralnym. Życie i bogata twórczość naukowa Profesora Witolda Kieżuna poświęcone byty jednoczesnemu krzewieniu tych dwóch wartości. Autor uprawiał "prakseologię stosowaną" świadomą teoretycznych podstaw, ale jednoznacznie dedykowaną rozwiązywaniu problemów praktycznych. Książka zawiera wybór szczególnie ważkich tekstów poświęconych z jednej strony wnikliwej analizie źródeł niesprawności i patologii w naszym życiu gospodarczym, społecznym i państwowym w różnych okresach najnowszej historii Polski, z drugiej zaś wskazywaniu wzorców i koncepcji służących sprawności w sprawie godziwej czyli Dobru Ojczyzny. Wielkiego słowa "Ojczyzna" nie da się tu uniknąć. Jej bowiem poświęcone były myśli i czyny Autora: człowieka dzielnego w najpełniejszym i najwszechstronniejszym znaczeniu tego słowa.

prof. zw. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ

 Jacek Guliński, Jerzy Cieślik, Krzysztof B. Matusiak
Recenzent:  Jan Koch (2011), oprawa miękka, str. 169

Celem poradnika jest zdefiniowanie głównych obszarów aktywizacji innowacyjnej przedsiębiorczości w środowisku akademickim, pokazanie jak tworzyć warunki dla kształtowania postaw i działań proprzedsiębiorczych w polskich szkołach wyższych oraz jak integrować różne uczelniane i pozauczelniane ogniwa organizacyjne przedsiębiorczości akademickiej. Adresatami są w pierwszej kolejności wykładowcy przedsiębiorczości, których rola w kreowaniu postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych wśród studentów i kadry naukowej jest nieoceniona. Ponadto publikacja jest skierowana do władz instytucji akademickich i kierownictwa akademickich ośrodków innowacji. Poradnik jest źródłem kompleksowej wiedzy na temat edukacji dla przedsiębiorczości akademickiej zarówno w Polsce, w Europie, jak i na świecie. Czytelnik może tu znaleźć wiele informacji, a także dobrych praktyk, użytecznych dla skutecznego wprowadzenia przedsiębiorczości do oferty dydaktycznej. Poradnik prezentuje sposoby integracji aktywności preinkubatorów, inkubatorów i parków technologicznych z inicjatywami edukacyjnymi w obszarze innowacyjnej przedsiębiorczości.

EKONOMIKA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Jacek Piszewski (2011), format B5, oprawa miękka, str. 146

Struktura publikacji jest bardzo interesująca, podchodzi bowiem kompleksowo do problemu Unii Gospodarczej i Walutowej biorąc pod uwagę proces tworzenia UGiW, warunki tego, uczestniczące w tym kraje oraz wymóg tworzenia określonych rozwiązań instytucjonalnych i prawnych, poszerzenie unii walutowej. Poza tym w pracy zostały omówione wpływ tworzenia UGiW na stosowane w UE polityki, a także co nie zawsze jest zauważane na konkurencyjność czy procesy koncentracji kapitału. Wiedza nasza (przeciętnego obywatela) na temat euro jest tak ograniczona, ze z wielkim zadowoleniem należy przyjąć każdą próbę doinformowania naszego społeczeństwa o zasadach, jakie towarzysza wprowadzeniu wspólnej waluty i jej działaniu w praktyce. Książka napisana jest dobrym prostym i zrozumiałym językiem. Ma dobra strukturę, nie ograniczająca się wyłącznie do samej wąsko pojętej UGiW, ale umieszcza całość w szerzej obudowie instytucjonalnej i międzynarodowej. Ze względu na przyszłość ewolucji światowego systemu walutowego publikacje na temat integracji walutowej wydają się być ważne i potrzebne. Ta spełnia warunki informacyjne. Jest wyważona pod względem formowania ocen, co oznacza, ze jej dobra stroną jest przedstawianie faktów, a nie ich ocena. Opracowanie jest spójne, logiczne i kompleksowe. 

Z recenzji 
Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska

FINANSE Z ARKUSZEM KALKULACYJNYM

Bartłomiej Cegłowski, Błażej Podgórski (2011), oprawa miękka, str. 232

Książka stanowi całościowy wykład na temat finansów w związku z planowaniem i oceną opłacalności wraz z praktycznymi przykładami zastosowania arkusza kalkulacyjnego.

Omówiono w niej takie zagadnienia, jak:
 • wprowadzenie do finansów i pracy z arkuszem kalkulacyjnym oraz pojęcie progu rentowności, 
 • zmiana wartości pieniądza w czasie i korzystanie z funkcji finansowych arkusza kalkulacyjnego, 
 • planowanie finansowe, projekcje budżetów i sprawozdania finansowego, 
 • ocena opłacalności projektów inwestycyjnych, 
 • źródła finansowania działalności gospodarczej, takiej jak kredyt, leasing i factoring.
Atutem publikacji jest kompleksowe wyjaśnienie prezentowanych zagadnień – połączenie nauki posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym i finansów.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy szkoleń dotyczących finansów oraz dla osób zainteresowanych finansami i zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego w praktyce, wszystkich, którzy chcieliby np. zaplanować i oceniać inwestycje, dokonać wyboru odpowiedniego źródła finansowania czy lepiej rozumieć wybrane zagadnienia z zakresu finansów osobistych (np. tworzenie planów oszczędnościowych, ustalanie rzeczywistego kosztu kredytu).
HARMONIZACJA PRAWA PODATKOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Dagmara Dominik – Ogińska, Małgorzata Militz, Artur Mudrecki, Piotr Ogiński, Alicja Pomorska, Piotr Wróbel (2011), oprawa miękka, str. 213

Konsekwencją przystąpienia Polski do Unii Europejskiej było przyjęcie przez Polskę całego acquis communautaire. Jedną z jego istotnych części jest prawo podatkowe − element polityki Unii Europejskiej mający na celu urzeczywistnienie rynku wewnętrznego.
Niniejsze opracowanie zostało pomyślane jako podręcznik akademicki z zakresu unijnego prawa podatkowego, co znalazło swoje odzwierciedlenie nie tylko w układzie podręcznika, lecz także w treści w nim zawartej oraz w jego objętości. Jego zadaniem jest bowiem przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu harmonizacji prawa podatkowego. Każdy rozdział został jednak opatrzony zarówno literaturą uzupełniającą, jak i aktami prawnymi adekwatnymi do omawianej tematyki oraz pytaniami podsumowującymi, co daje czytelnikowi możliwość sięgnięcia do innych opracowań z danej dziedziny prawa oraz powtórzenia nowo poznanego materiału.
Niewątpliwym atutem tej książki jest doświadczenie zawodowe jej autorów w zakresie prawa podatkowego. W określonej mierze zaważyło to na koncepcji podręcznika oraz na sposobie prezentacji zagadnień w nim zawartych

HOMO AGENS. INSTYTUCJONALIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH

Piotr Chmielewski (2011), format B5, oprawa miękka, str. 480

Instytucjonalizm nie stanowi jeszcze głównego nurtu w naukach społecznych, ale jego ranga ostatnio bardzo szybko rośnie. Dwa lata temu obie Nagrody Nobla w ekonomii przypadły w udziale teoretykom instytucjonalizmu. Można spotkać opinie, że neoinstytucjonalizm już znajduje się w głównym nurcie nauk społecznych. Niniejsza publikacja jest par excellence teoretyczna, z domieszką historii myśli instytucjonalnej. W swoich poszukiwaniach Autor czerpie inspirację z bardzo wielu źródeł, przede wszystkim z twórczości Elinor Ostrom, laureatki Nobla w dziedzinie ekonomii w 2009 roku, w której zespole naukowym sam kilka lat pracował. Autor niniejszej publikacji podejmuje ważną problematykę, problematykę za taką też coraz częściej uważaną. Wynika to z tego, że nasze czasy przynoszą zapotrzebowanie na wiedzę, która pozwalałączyć idee i ludzi, a instytucje są mostem, który obiecuje zapewnić takie przejście. Autor i jego bohater – homo agens – to konstruktorzy tego mostu. Wiedza, jaką posiadamy na temat homo agens, jest rzetelna, ale niepełna i zawsze taką pozostanie. Czy obietnica, jaką się nam oferuje, jest nadzieją, że most jest na skalę nowych wyzwań?

Z recenzji prof. Witolda Morawskiego

Książka wydana we współpracy z wydawnictwem Poltext.

INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH INNOWACYJNYCH FIRM

Jerzy Cieślik, Karl Nikk (2011), oprawa miękka, str. 70

Celem zeszytu jest prezentacja podstawowych kwestii związanych z wychodzeniem na rynki międzynarodowe przez młode innowacyjne firmy. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do właścicieli i kadry zarządzającej młodych innowacyjnych firm oraz kadry zarządzającej parków i inkubatorów technologicznych, konsultantów biznesowych świadczących usługi doradcze dla firm zlokalizowanych w inkubatorach i parkach. Jak potwierdzają zarówno doświadczenia międzynarodowe jak i polskie młode innowacyjne firmy są niejako zmuszone do podejmowania operacji zagranicznych już w pierwszej fazie funkcjonowania, nie dysponując niezbędnym potencjałem i doświadczeniem w tej dziedzinie.

Stanowi to dla nich bardzo poważne wyzwanie. Przedstawione zostały zasadnicze cele i formy internacjonalizacji oraz praktyczne kwestie dotyczące wychodzenia na rynki międzynarodowe, już w początkowym etapie rozwoju firmy. W opracowaniu wykorzystano dostępną literaturę krajową a zwłaszcza międzynarodową. Jeśli chodzi o polskie doświadczenia, to generalnie nasze technologiczne start-up’y znajdują się dopiero na początku procesu wychodzenia na rynki międzynarodowe. Tylko nieliczne mogą się pochwalić większymi doświadczeniami  w tej dziedzinie.
KOMITETY RAD NADZORCZYCH

Dorota Dobija, Izabela Koładkiewicz, Iwona Cieślak, Karol Klimczak (2011), format B5, oprawa miękka, str. 172

Celem książki jest przybliżenie czytelnikom w syntetycznym ujęciu najbardziej powszechnych zagadnień związanych z komitetami rady dyrektorów/rady nadzorczej. Omówiono regulacje istniejące w Polsce, ale przedstawiono też problem w szerszym kontekście: zarówno z perspektywy historycznej, jak i perspektywy regulacji ponadnarodowych i rozwiązań przyjętych w innych krajach. Opracowanie prezentuje także wyniki badań pierwszych doświadczeń polskiego ładu korporacyjnego z komitetami rad nadzorczych. Szczegółowo omówiono następujące obszary tematyczne:

• ogólne zagadnienia dotyczące skuteczności rad nadzorczych, koncepcje niezależności członków rady, rola i praktyka powoływania komitetów w radach nadzorczych spółek,

• tworzenie i funkcjonowanie komitetów audytu - proces rozwoju regulacji w tym zakresie na świecie i w Polsce, wyniki badań empirycznych dotyczących rozwoju komitetów audytu i ich skuteczności w Polsce,• komitety nominacji i wynagrodzeń - czynniki stymulujące ich tworzenie oraz ich rola i zadania,

• wyniki badań ilościowych, których celem było określenie wpływu funkcjonowania komitetu audytu na wartość przedsiębiorstwa,

• kierunki rozwoju systemu ładu korporacyjnego i najważniejsze zagadnienia związane ze zwiększaniem skuteczności działania rady nadzorczej. Treść uzupełnia przykładowy regulamin komitetu audytu. Książka przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z ładem korporacyjnym i rynkami finansowymi. Będzie doskonałym źródłem wiedzy dla praktyków: zarządzających, członków rad nadzorczych, uczestników polskiego rynku kapitałowego, a także studentów kierunków ekonomicznych, prawniczych, zarządzania i finansów.

Książka wydana we współpracy z Wolters Kluwer Polska.

KOŹMIŃSKI. REAKTYWACJA

Ewa Barlik (red.) (2011), format B5, oprawa twarda, str. 318

Książka jubileuszowa na 70. urodziny prof. Andrzeja K. Koźmińskiego. Składa się z 19 wywiadów przeprowadzonych z prof. Koźmińskim przez znanych polskich uczonych.

Bardzo rzadko jubileuszową księgę czyta się tak dobrze, jak rozmowy zProfesorem Andrzejem K. Koźmińskim. A już do zupełnych wyjątków należy sytuacja, gdy można się z niej tak wiele dowiedzieć nie tylko o przeszłości,ale i o przyszłości.

Jan Krzysztof Bielecki, premier RP w 1991 r.

Pełne erudycji refleksje i niebanalne dyskusje zamieszczone na stronach tej książki pokazują, że wokół zarządzania i biznesu można prowadzić pasjonujący dyskurs nie tylko o odpowiedzialności pracodawców, ale też o cywilizacji i kondycji gatunku ludzkiego, polityce i sztuce. Kształcenie przyszłych elit gospodarczych, wyposażonych w taką wiedzą i wrażliwość jest nam bardzo potrzebne.

Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN

Z takich historii może rodzić się przyszłość naszego kraju. Pamiętajmy, że Ameryka rosła z opowieści o sukcesach Edisona, Grahama Bella i Morgana. Czytelnicy tej książki poznają polską drogę do sukcesu w obszarze przedsiębiorczości intelektualnej. Oby na niej budowali własne ambicje – nawet, jeśli trudno Koźmińskiemu dorównać.

Stefan Bratkowski, prezes honorowy SDP (Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich)

Życie Andrzeja K. Koźmińskiego jest niezwykłe, pełne zaangażowania w zachowanie wolności – osobistej, politycznej i akademickiej. Jego wkład w rozwój nauki o zarządzaniu i edukacji biznesowej umieszcza go w światowej lidze, a on sam jest w tym obszarze prawdziwym ambasadorem Polski i Europy. Stanowi dla nas wszystkich wzór do naśladowania.

prof. Eric Cornuel, dyrektor generalny EFMD (European Foundation for Management Education) 

Książka wydana we współpracy z wydawnictwem Poltext.

KRYTYCZNIE I TWÓRCZO O ZARZĄDZANIU

Witold Kieżun (red.) (2011), format B5, oprawa miękka, str. 692

Niniejsza publikacja jest trzecim tomem zbioru referatów wygłaszanych podczas seminarium Krytycznej Teorii Organizacji w Akademii Leona Koźmińskiego, gromadzącego naukowców interesujących się rozwojem teorii organizacji i zarządzania z całej Polski. Dwa pierwsze tomy zbioru referatów - Krytyczna Teoria Organizacji i Dobre Państwo - zostały wydane w 2004 roku nakładem WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.Celem seminarium jest kontynuowanie niezapomnianych seminariów profesorów Tadeusza Kotarbińskiego i Jana Zieleniewskiego jako naukowego dyskursu mającego charakter prakseologicznego szukania sprawności organizacji w jej potrójnej strukturze: skuteczności, ekonomiczności i etyczności. Metodą jest krytyczna ocena istniejących reguł teoretycznych i empirycznie sprawdzonej rzeczywistości. Program seminarium przygotowany w 1996 roku zakładał strukturę rozważań uporządkowaną według harwardzkiego zintegrowanego systemu zarządzania organizacją: input-transformacja-output. Prezentowany tom zawiera wybrane referaty i koreferaty z lat 2004-2009.

Książka wydana we współpracy z Wolters Kluwer Polska.

NARÓD, HISTORIA I… DUŻO KŁOPOTÓW

Marcin Kula (2011), oprawa miękka, str. 408

"W minionych latach często myślałem o problematyce narodów. Sprzyjało temu przeżycie przemiany w naszym rejonie świata. Także moje wieloletnie zainteresowanie Trzecim Światem, praca nad historią migracji, kwestiami Polonii, czy też zagadnieniami diaspory żydowskiej. Sprzyjało jednak także - nie ukrywajmy - poczucie obawy. Zbyt wiele wiedziałem z historii i bieżącej obserwacji o tym, jakie nieszczęścia mogą przynieść nacjonalizmy, by o tym zapomnieć. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że w swojej dwoistości zjawisko narodowe nie jest szczególnie oryginalne. Choćby nóż może - jak wiadomo - służyć zarówno do krojenia chleba, jak i do mordowania. Niektóre rezultaty moich przemyśleń pomieściłem w niniejszym tomie." - Marcin Kula
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, ETYKA ZAWODOWA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH. ORZECZNICTWO

Marchwicki Wojciech, Niedużak Marek (2011), oprawa miękka, str. 350

Na uwagę i uznanie zasługuje przyjęta przez Autorów metodologia prezentowania orzeczeń. Autorzy zadali sobie trud selekcji "zbędnych", tj. pobocznych z punktu widzenia etyki i odpowiedzialności zawodowej części orzeczeń i przedstawiają tylko te ich fragmenty, które są kluczowe dla deontologii zawodowej. Nierzadko dla uchwycenia tych istotnych treści Autorzy uciekają się do syntetycznych streszczeń orzeczeń eksponujących istotę poruszanych problemów i formułowanych tez (z Wprowadzenia prof. Sarkowicza). Normy etyczne dotyczące wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego mają charakter ogólny. Z tego względu szczególnego znaczenia nabiera orzecznictwo, poprzez które sądy wykładają i precyzują te normy. Znajomość rozstrzygnięć sądowych pozwala nie tylko na lepsze rozumienie zasad rządzących wykonywaniem zawodu, ale posiada także istotny walor praktyczny, pomagając ustalać standardy należytego zachowania w zaufaniu do rozstrzygnięć dokonanych w podobnych stanach faktycznych. Książka prezentuje dorobek orzecznictwa pochodzący przede wszystkim z okresu po 1989 r., kiedy to zmianie uległ nie tylko system polityczny i gospodarczy kraju, ale także realia wykonywania zawodów prawniczych. Zbiór obejmuje m.in. orzeczenia dotyczące kluczowych kwestii, jak: tajemnica zawodowa, konflikt interesów, immunitet zawodowy, wolność słowa czy odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika.
PATOLOGIA TRANSFORMACJI

Witold Kieżun (2011), oprawa twarda, str. 434

Książka jest poświęcona idei pokazania negatywnej, patologicznej strony procesu renesansu kapitalizmu w Polsce na tle światowej agresywnej gry międzynarodowego kapitału ery neoliberalizmu. Część pierwsza to teoretyczne rozważania nad istotą patologii organizacji w świetle światowej literatury. Część druga jest relacją kolejnych form procesu kształtowania się postaw społeczeństwa polskiego w bez mała 45-letnim okresie rządów komunistycznych i światowej sławy fenomenu etosu Solidarności. Część trzecia zawiera opis procesu światowej dekolonizacji i, na jej tle, antypolskiej polityki prezydenta Franklina Delano Roosevelta w czasie II wojny światowej, a następnie okrutnej rekolonizacji na terenie Afryki Centralnej. Kolejna część obejmuje analizę kapitalistycznej neokolonizacji transformującej się Polski ze zbiorem krytycznych ocen tzw. Wielkiego Przełomu. Dla zachowania ich pełnego autentyzmu cytuję ich najistotniejsze fragmenty. Dalsza część poświęcona jest udowadnianiu patologicznego charakteru reform administracyjnych postkomunistycznej Polski. Zakończenie stanowi zarys radykalnych usprawnień zarządzania publicznego. Książka w niektórych fragmentach ma charakter opisu obserwacji uczestniczącej.

z Wprowadzenia

Książka wydana we współpracy z wydawnictwem Poltext.

PRASA i KONSTYTUCJA

Wojciech Sokolewicz (2011), format B6, oprawa twarda, str. 276

Wolność prasy w ujęciu Konstytucji z 1997 r. autor odczytuje jako zasadę ustrojową (jedną z naczelnych zasad prawnych ustroju politycznego państwa), ale i jako wolność obywatelską, która stwarza określone prawa podmiotowe. Dualizm ten powoduje, że perspektywa rozważań jest bardzo szeroka. Z jednej strony obejmuje zagadnienie roli i znaczenia wolności prasy w demokratycznym państwie prawnym, z drugiej - typowe, czy raczej klasyczne, wątki towarzyszące problematyce wolności i praw, takie jak dopuszczalne ramy ustawowego ich ograniczania czy rozstrzyganie o pierwszeństwie w sytuacji, gdy znajdą się w kolizji z innymi konstytucyjnymi prawami (wolnościami) jednostek. Publikacja jest pierwszym kompleksowym omówieniem wolności prasy z pozycji prawa konstytucyjnego. Zostały w niej przedstawione i rozwinięte także liczne teoretyczne oraz praktyczne kwestie związane z funkcjonowaniem środków masowego przekazu w obszarze prawa cywilnego, karnego i administracyjnego.

Książka wydana we wspólpracy z Wolters Kluwer Polska.

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE ZE SCHEMATAMI

 Marek Świerczyński, Maciej Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec (2011), format B6, oprawa miękka, str. 240

Pytania testowe zamieszczone w niniejszym opracowaniu odnoszą się do wybranych instytucji i zagadnień z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. Jest to publikacja ściśle powiązana z podręcznikiem Prawo prywatne międzynarodowe autorstwa Maksymiliana Pazdana (wydanie XIII, LexisNexis, Warszawa 2010). Zawiera testy wielokrotnego wyboru ułożone w porządku odpowiadającym kolejności omawianych zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego w przywołanym wyżej podręczniku wraz z kluczem i odesłaniem do numerów bocznych lub właściwych przepisów. Opracowanie może stanowić zarówno pomoc dydaktyczną dla studentów studiów prawniczych i administracji oraz stosunków międzynarodowych, jak i być wykorzystywane do sprawdzania ich wiedzy.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Glinka Beata, Gudkova Svetlana (2011), str. 360

Glinka i Gudkova traktują przedsiębiorczość jako proces równoległy do cyklu życia firmy. Jest to podejście amerykańskie, wypracowane w grupie Babson College i rozpropagowane przez takich autorów, jak Timmons czy Churchill. Jest to pierwszy w literaturze polskiej podręcznik należący do tego nurtu. Książka wyraźnie nawiązuje do pionierskich prac Profesora Stefana Kwiatkowskiego, który jako pierwszy spośród polskich uczonych zwrócił uwagę na ten "procesowy" aspekt przedsiębiorczości i był w skali globalnej pionierem międzynarodowych porównawczych badań nad przedsiębiorczością intelektualną. Książka jest Mu dedykowana i wpisuje się w Jego szkołę naukową, co jest godnym odnotowania, rzadkim wydarzeniem w świecie akademickim. 

Z recenzji prof. dr hab. Andrzeja K. Koźmińskiego

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE

Snażyk Zofia, Szafrański Adam (2011), oprawa miękka, str. 276

Książka „Publiczne prawo gospodarcze" obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie:
 • konstytucyjna regulacja gospodarki,
 • administracja gospodarki,
 • prawne formy działania administracji gospodarki,
 • prawne regulacje podejmowania działalności gospodarczej,
 • rejestracja przedsiębiorców,
 • działalność gospodarcza przedsiębiorców zagranicznych,
 • działalność gospodarcza Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • prawo ochrony konkurencji.
ROZWÓJ TEORII ORGANIZACJI

Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak (2011), format B5, oprawa twarda, str. 139 

Jest to książka świetna, a zarazem w swojej warstwie narracyjnej nietypowa dla nauk zarządzaniu, (...) Dostarcza intelektualnych przeżyć, a także zapewnia, według starannie zaplanowanej marszruty, praktyczną wędrówkę po koncepcjach zarządzania organizacjami postrzegania ich rozwoju. Myślę, że m.in. z tego powodu każdy doktorant czy student, aby lepiej rozumieć złożony świat współczesnych organizacji, oraz menedżer, aby sprawniej nimi zarządzać, winien się z nią zapoznać. Prof. dr hab. Bogdan Nogalski - Uniwersytet Gdański Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Punktem wyjścia najlepszych książek w dyscyplinie zarządzania zawsze jest ciekawe pytanie - takie, które ma znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, l ta książka zadaje właśnie takie arcyciekawe pytanie o logikę rozwoju kolejnych teorii zarządzania. (...) Coraz więcej książek z dyscypliny zarządzania zaczyna się od banalnej recepty, którą następnie autorzy obudowują przykładami, niezbyt przejmując się tym, że część tych przykładów straci swoją aktualność, zanim jeszcze książka się ukaże. Ta książka jest zupełnie inna.

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

SKUTECZNE DORADZTWO STRATEGICZNE: METODA ACTION RESEARCH W PRAKTYCE

Aleksander Chrostowski, Dariusz Jemielniak (2011), str. 224

Książka omawia zastosowania i oceny metody Action Research w doradztwie strategicznym. Dzięki niej Czytelnik powinien zrozumieć, w jaki sposób stosować metodologię  Action Research w doradztwie strategicznym, aby rozwiązać praktyczne problemy firmy i dokonać gruntownej zmiany organizacji oraz stworzyć warunki do uczenia się organizacji.
Od połowy lat 90. XX wieku metoda  Action Research przeżywa prawdziwy boom w zachodniej praktyce konsultingu dzięki dostrzeżeniu wielu możliwości jej wykorzystania, szczególnie przy rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i branżowych. Pomimo to metoda ta ma nadal relatywnie małe zastosowanie w polskiej praktyce, a badania Action  Research w zarządzaniu są rzadko spotykane.
Wynika to z ich długotrwałego i ryzykownego procesu aplikacji, przy jednoczesnym coraz większym oczekiwaniu przez organizacje szybkich efektów. Mimo uznania jej użyteczności przy doradztwie strategicznym nie jest to metoda powszechnie wykorzystywana przez wielkie korporacje konsultingowe, które przede wszystkim stosują  standardowe  narzędzia  wymagające  znacznie  mniejszego  zaangażowania  i  dostosowywania.
Action Research pozostaje raczej domeną firm małych, niezależnych bądź afiliowanych przy uniwersytetach. Dlatego niniejsza książka, wskazująca praktyczne zastosowanie tej metody wraz z efektami, przede wszystkim natury niematerialnej, rozwija teorię, a zarazem jest praktyczna.
TEORIA ŚRODKÓW-CELÓW W SEGMENTACJI RYNKU. STUDIUM METODOLOGICZNO-EMPIRYCZNE

Eugeniusz Kąciak (2011), format A5. oprawa twarda, str. 268

Na podkreślenie zasługuje oparcie pracy na głębokich studiach źródłowych i na badaniach własnych (...). Propozycje dotyczące udoskonalenia procesu analizy wyników badania, zapewniające możliwość ich wykorzystania do segmentacji rynku, oparto na analizie porównawczej efektywności różnych procedur oraz wskazaniu możliwości powiązania w procesie badawczym analizy indywidualnych charakterystyk opisowych cech nabywców z wymiarami ich struktur poznawczo-motywacyjnych, właściwych aplikacji teorii środków-celów. (...) Treść książki ma dużą wartość poznawczą i edukacyjną. Nie tylko prezentuje teorię i algorytmy badań stosunkowo rzadko stosowane w Polsce, ale zarazem wskazuje kierunki ewolucji badań i prezentuje nowe koncepcje i programy. Wskazuje także nowe propozycje metodyczne dotyczące badań nad segmentacją rynku. Książka powinna spotkać się z zainteresowaniem środowiska specjalistów, zwłaszcza badaczy i wykładowców, być może także uczestników studiów podyplomowych i menedżerów z dobrym przygotowaniem statystycznym i informatycznym. Może ona stać się źródłem inspiracji dla przedsiębiorców i menedżerów zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Prof. dr hab. Alicja Kusińska

Książka wydana we wspólpracy z Wolters Kluwer Polska.

TRAKTAT Z LIZBONY. WYBRANE ASPEKTY PRAWNE DZIAŁAŃ IMPLEMENTACYJNYCH

Jan Barcz (2011), oprawa miękka, stron: 520

"Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych to monografia poświęcona działaniom implementacyjnym związanym z reformą ustrojową UE, wprowadzoną na mocy Traktatu z Lizbony. Obejmuje ona zwłaszcza:
 • zagadnienia związane z konsolidacją państw strefy euro i problemem zróżnicowania statusu państw członkowskich UE,
 • konsekwencje reformy rotacyjnej Prezydencji na mocy Traktatu z Lizbony w świetle nowej struktury instytucjonalej UE,
 • procedury rewizji Traktatów stanowiących podstawę UE, w tym tzw. procedury kładki,
 • procedury stanowienia prawa pochodnego UE,
 • zawieranie umów międzynarodowych przez UE,
 • umocnienie ochrony praw podstawowych w UE,
 • orzecznictwo sądów konstytucyjnych w sprawie Traktatu z Lizbony oraz przebieg prac nad rozdziałem unijnym do Konstytucji RP.
Monografia będzie przydatna politykom, urzędnikom, studentom i wszystkim zaintereso-wanym sytuacją w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony."

WOKÓŁ KONSTYTUCJI. PISMA WYBRANE

Wojciech Sokolewicz (2011), format B5, oprawa twarda, str. 504

W roku 2011 Profesor Wojciech Sokolewicz obchodzi jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin. Stało się to okazją do wydania pism wybranych Profesora. Stanowią one wyraz zainteresowań naukowych jubilata przejawianych w toku całej jego kariery. Stąd też znajdują się tutaj teksty publikowane w latach 70tych i 80tych ubiegłego stulecia, jak te uwagi dotyczące transformacji ustrojowej oraz kwestie poruszane w trakcie prac nad nową konstytucją. W zbiorze odnaleźć można artykuły naukowe dotyczące kwestii ustrojowych, w tym ustroju państw zachodnich jak i praw człowieka, czy też podstawowych zasad konstytucyjnych, szczególnie zasad podziału władzy. 

Wybór tekstów odpowiada etapom kariery naukowej Profesora. Niektóre z nich, pomimo odległego czasu, jaki upłynął od ich ukazania się po raz pierwszy, nadal zachowują aktualność, zaś ich ponowna publikacja pozwała na nowe spojrzenie na uwagi w nich zawarte, a ujęcie ich w jednym zbiorze niewątpliwie ułatwi dotarcie do nich. 
WSPARCIE INTERNACJONALIZACJI MŁODYCH INNOWACYJNYCH FIRM PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU

Jerzy Cieślik (2011), oprawa miękka, str. 66

Broszura jest próbą odpowiedzi na pytanie : w jaki sposób instytucje otoczenia biznesu, a w szczególności inkubatory i parki technologiczne, mogą skutecznie wspierać aktywność młodych innowacyjnych firm (MIF) na rynkach międzynarodowych?  W ty, celu autor dokonuje w pierwszej kolejności przeglądu światowej literatury oraz doświadczeń polskich innowacyjnych firm w celu  rozpoznania potrzeb adresatów wsparcia. Publikacja prezentuje programy i instrumenty  wspierania internacjonalizacji MIF, realizowane w różnych krajach.

ZARZĄDZANIE MIĘDZYORGANIZACYJNE

Dominika Latusek-Jurczak (2011), format B5, oprawa twarda, str. 228

Bardzo wysoko oceniam wybór tematu badawczego, który nabiera szczególnego znaczenia w istniejącym stanie gospodarki światowej, jak również proponowany zakres badań, w którym autorka stara się przedstawić dotychczasowy stan badań problematyki rozwoju relacji międzyorganizacyjnych w literaturze światowej, a także polskiej. Autorka dokonała również oceny istniejącego stanu badań, wskazując szczegółowo na wybrane mechanizmy koordynacji współpracy między różnymi organizacjami.

Prof. dr hab. Wiesław M. Grudzewski
Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"

Analiza sposobów minimalizacji ryzyka i niepewności w literaturze zazwyczaj badana jest poprzez tworzenie racjonalizacyjnych modeli, mających niewielki związek z rzeczywistością. Autorce udała się bardzo ciekawa rzecz - pokazała, w jaki sposób ryzyko jest w codziennej praktyce zarządzania minimalizowane poprzez jego retoryczne pomniejszanie i ignorowanie, a także poprzez stopniowe ujednolicanie wizji przyszłości.

Dr hab. Dariusz Jemielniak
Akademia Leona Koźmińskiego

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W BIZNESIE I W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Jolanta M. Szaban  (2011), format B5, oprawa miękka, str. 480

Prac poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi ukazało się w Polsce bardzo wiele. Stąd uzasadnione pytanie: czym różni się od innych kolejna pozycja dotycząca tego zagadnienia? Otóż przedmiotem prezentowanej książki są wybrane elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi (zzl) – tak jak wyglądają one obecnie, w czasach daleko posuniętej globalizacji, z uwzględnieniem sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazł się w ostatnich latach współczesny świat, a także z uwzględnieniem specyfiki procedur i narzędzi stosowanych w zzl w biznesie i w administracji publicznej. W publikacji Autorka przedstawiła wybrane elementy zzl, tj. dobór pracowników, poprzedzające go planowanie personelu, procesy adaptacji, rozwoju i oceniania pracowników oraz ostatni akord w melodii związanej z pracą, to znaczy odejścia z pracy, zwolnienia pracowników i rolę organizacji w tym procesie.

Z ZAGADNIEŃ WSPÓŁCZESNEGO PRAWA POLSKIEGO

Agnieszka Doczekalska (red.) (2011), format B5, oprawa miękka, str. 444

Publikacja przedstawia 24 ważne problemy współczesnego prawa, przede wszystkim prawa polskiego. Pierwsza część poświęcona prawu prywatnemu dotyczy wybranych zagadnień prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego oraz upadłościowego. Druga część zawiera opracowania zagadnień prawa publicznego, w szczególności omówione są kwestie należące do prawa konstytucyjnego, karnego materialnego, finansowego oraz postępowania karnego i cywilnego.Autorami poszczególnych rozdziałów są osoby prowadzące pracę naukową na szczeblu akademickim. Wiele z nich to również zaangażowani zawodowo prawnicy-praktycy z dużym doświadczeniem. Dzięki wykorzystaniu ich doświadczeń zawodowych w pracy naukowej, prezentowane wyniki badań mają walor praktyczny. Podejmowane tematy są ważne tak z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia.

Książka wydana we współpracy z wydawnictwem Poltext.

2010 

CZYNNOŚCI PROCESOWE ZAWODOWEGO PEŁNOMOCNIKA W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH I SĄDOWOADMINISTRACYJNYCH

Knysiak-Molczyk Hanna, Mudrecki Artur (2010), Pod redakcją: H. Knysiak - Molczyk format A5, oprawa TWARDA, str. 472

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach – adwokatach, radcach prawnych, doradcach podatkowych i rzecznikach patentowych występujących w charakterze pełnomocników w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi, a także o aplikantach adwokackich i radcowskich.

Książka przedstawia czynności procesowe zawodowych pełnomocników w najistotniejszych etapach postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (z uwzględnieniem odrębności postępowania w sprawach podatkowych) oraz postępowań uproszczonych – w sprawach wydawania zaświadczeń oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, jak również postępowania sądowoadministracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem środków odwoławczych oraz nadzwyczajnych środków prawnych weryfikacji orzeczeń sądowych, m.in. objętych przymusem adwokacko-radcowskim. W odrębnej części zamieszczono wzory wybranych pism procesowych.
Opracowanie uwzględnia stan prawny oraz orzecznictwo sądów administracyjnych na dzień 15 lutego 2011 r. oraz zmiany, które wchodzą w życie 11 kwietnia 2011 r.
DECYZJE: PERSPEKTYWA PSYCHOLOGICZNA I EKONOMICZNA

Tadeusz Tyszka (2010), oprawa twarda, str. 424

Przymiotnikiem, który chyba najczęściej towarzyszy słowu "decyzja", jest przymiotnik "racjonalna", bądź "nieracjonalna". Ten pierwszy przymiotnik chętnie stawiamy wtedy, gdy mówimy o decyzjach własnych, ten drugi - wtedy, gdy mówimy o decyzjach innych. Ale to nie ta stronnicza praktyka zadecydowała o tytule obecnej książki. Zadecydował powszechnie przyjęty podział teorii decyzji na normatywną i opisową. Pierwsza formułuje zasady racjonalnego podejmowania decyzji, druga pokazuje błędy popełniane przy podejmowaniu decyzji.

Poza zatarciem ostrych granic między teorią normatywną i opisową, w badaniach nad podejmowaniem decyzji nastąpiła ostatnio jeszcze jedna charakterystyczna zmiana. Tradycyjnie normatywną teorią decyzji zajmują się ekonomiści, matematycy lub logicy, a teorią opisową - przede wszystkim psycholodzy. Ostatnio jednak, w ramach tzw. ekonomii eksperymentalnej (zwanej także behawioralną), coraz więcej ekonomistów zaczęło zajmować się nie tylko normatywną, ale także opisową teorią decyzji.
GLOBALNY KRYZYS A JEDNOCZĄCA SIĘ EUROPA

Włodzimierz Siwiński, Dominika Wojtowicz (red.) (2010), format B5, oprawa miękka, str. 184

Obecny kryzys zaskoczył prawie wszystkich, łącznie z wybitnymi przedstawicielami ekonomii. To zaskoczenie nie odnosi się może do samego wystąpienia kryzysu, ale raczej jego skali, zasięgu i czasu trwania. Zamiarem autorów niniejszej publikacji było przedstawienie wstępnych analiz dotyczących tego, jak trwający globalny kryzys gospodarczy może wpłynąć na procesy jednoczenia się Europy, przede wszystkim z perspektywy krajów, które są wciąż na początku tej drogi, a więc krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawione w tym zbiorze analizy mają wstępny charakter, ponieważ w trakcie ich pisania kryzys wciąż się pogłębiał i brakowało oznak ożywienia gospodarczego.

 

Książka wydana we współpracy z wydawnictwem Poltext.

NOWA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WYZWANIEM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Iwona Kuraszko  (2010), format B5, oprawa miękka

Książka podejmuje problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu, która przedstawiona jest w szerokiej, politologicznej perspektywie. Krytycznej analizie poddane zostały najważniejsze funkcjonujące w dyskursie międzynarodowym prace i dokumenty na ten temat. Zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstw omówione jest kompleksowo – w kontekście relacji i odpowiedzialności sektora publicznego, prywatnego oraz społecznego. Wskazuje to na rozwiązania dotyczące polityki publicznej państwa oraz aktywności obywateli, które tworzą niezbędną infrastrukturę dla działań z zakresu społecznej odpowiedzialności sektora prywatnego. Zbadanie społecznej odpowiedzialności w ujęciu "governance" pokazuje także nowe perspektywy dla rozwoju public relations, zwraca uwagę na jego społeczną rolę w systemie demokratycznym.