Aktualność 

Konkurs na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

09.01.2017

Konkurs na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich mających na celu zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie POWER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich mające na celu zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Konkurs realizowany jest w ramach Działania 3.2 III Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie muszą być opracowane w oparciu o programy wypracowane w zrealizowanym przez MNiSW projekcie pozakonkursowym Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach.

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

  • interdyscyplinarne programy doktoranckie o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi mieć co najmniej kategorię A, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 1 lutego 2017r. do dnia 31 marca 2017r.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 1 55 000 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Średnia wartość projektu na jednego uczestnika nie może przekroczyć 135 000 PLN.

Więcej informacji pod adresem: www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030200-ip08-00-dok16/

powrót / back