Master in Management in Virtual Environments Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

ATUTY KIERUNKU 

 • Studia mają w zamierzeniu wykształcić współczesnego młodego menedżera, tj. osobę, która m.in.:
 • biegle porusza się w warunkach nowej gospodarki 
 • zna i wykorzystuje w praktyce biznesowej takie zjawiska, jak np. usieciowienie, digitalizacja, wirtualizacja
 • posiada wysokie umiejętności informacyjne (interpretacja danych, obsługa wybranych narzędzi analitycznych on-line, współpraca w sieci powiązań determinowana przez media społecznościowe)
 • może funkcjonować globalnie dzięki realizowaniu programu w języku angielskim
 • potrafi współpracować w środowisku wirtualnym (virtual teams)
 • w trakcie studiów wielokrotnie miała styk z praktyką biznesową (w tym głównie
  e-biznesową)
 • dostrzega szanse rozwoju firmy wynikające z potencjału Internetu, a także możliwości tworzenia nowych biznesów
 • Program specjalności skomponowany jest z szeregu przedmiotów (w sumie ponad 800 godzin dydaktycznych w trakcie dwuletnich studiów), realizowanych w formie interaktywnych warsztatów, konwersatoriów, ćwiczeń, laboratoriów komputerowych i wykładów.
 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, specjalistów e-biznesu.
 • Studenci są w bezpośrednim kontakcie z firmami z sektora nowych technologii, biorąc udział w zajęciach z praktykami, uczestnicząc w wycieczkach edukacyjnych.
 • Specjalność jest realizowana w ramach projektu „CYBERMAN – Realne zarządzanie w rzeczywistości wirtualnej” finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • wszechstronnego wykorzystania Internetu i technologii sieciowych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
 • kreowania i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć marketingowych
 • budowania popularności firmy w sieci (e-promocja)
 • projektowania i prowadzenia interakcji z klientami z wykorzystaniem mediów społecznościowych (social media marketing)
 • analizowania informacji on-line (web analityka)
 • zarządzania projektami IT oraz zarządzania zespołem realizującym te projekty
 • wirtualnego zarządzania zespołem
 • społecznego aspektu podejmowania działań w wirtualnym środowisku
 • prawnych aspektów wirtualizacji biznesu

Efekty kształcenia dla programu (pdf)

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Po ukończeniu studiów na specjalności zarządzanie w wirtualnym środowisku w języku angielskim można podjąć pracę:

 • firmy „brick and mortar” przedsiębiorstwa tradycyjne traktujące Internet jako konieczne rozszerzenie obszaru dla swoich działań
 • firmy „bricks and clicks” pragnące wykorzystać nowe możliwości, które oferuje Internet
 • firmy „pure clicks” chcące umocnić swoją pozycję na wirtualnym rynku
 • firmy konsultingowe, agencje interaktywne, agencje social media etc. świadczące usługi związane z Internetem dla innych firm e-biznesowych
 • wszelkiego rodzaju firmy z sektora nowych technologii

WYBRANE PRZEDMIOTY 

Semestr I
  • Makroekonomia i ekonomika przedsiębiorstwa (Macroeconomics and Business Economics)
  • Zastosowania statystyki matematycznej (Application of Mathematical Statistics)
  • Środowisko międzynarodowego biznesu (International Business Environment)
  • Prawne aspekty wirtualizacji (Legal Aspects of Virtualization)
  • Innowacje w marketingu (Innovations in Marketing)
  • Handel elektroniczny (E-commerce)
  • Podstawy informatyki i zarządzanie projektami informatycznymi (Computer Science and
  • Management of IT Projects)
Semestr II
  • Współczesne koncepcje zarządzania (Management in Context & Contemporary Management Theory)
  • Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw (International Business Strategy)
  • Przedsiębiorczość i tworzenie nowego biznesu (Entrepreneurship & New Venture Development)
  • Metody badawcze (Research Methods)
  • Rachunkowość dla decyzji strategicznych (Accounting for Strategic Decisions)
  • Marketing internetowy i social media marketing (Internet Marketing and Social Media Marketing)
  • Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych – perspektywa menedżerska (Development of ICT - Managerial Perspective)
  • Elective courses I
  • Dissertation seminar
Semestr III
  • Społeczna odpowiedzialność w biznesie (CSR)
  • Marketing międzynarodowy (International Marketing)
  • Międzynarodowe prawo gospodarcze (International Business Law)
  • Zarządzanie wirtualnymi zespołami (Management of Virtual Teams)
  • Umiejętności informacyjne w wirtualnym środowiski (Information Competences in Virtual Environment)
  • E-biznes – zarządzanie i otwarte społeczności (E-business – Management and Open Communities)
  • Elective courses I
  • Dissertation seminar
Semestr IV
  • Zarządzanie operacyjne (Operations Management)
  • Myślenie projektowe w innowacjach (Design Thinking in Innovations)
  • Projekt konsultingowy - wirtualne środowisko (Consulting Project - Virtual Environment)
  • Strategiczna gra symulacyjna - e-commerce (Strategic Management Game e-commerce)
  • Elective courses II
  • Elective courses III
  • Dissertation seminar
Elective courses (3 z 5)
  • Zarządzanie wiedzą (Knowledge Management)
  • Gamifikacja w projektowaniu systemów IT (Gamification in IT Systems Design)
  • Zachowania konsumentów (Consumer Behaviour)
  • Międzynarodowe kompetencje komunikacyjne (Intercultural Communication Competences)
  • Przywództwo (Leadership)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).


ZASADY NABORU 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali obowiązujące różnice programowe.

Cudzoziemcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9.09.2009 r. są przyjmowani z pominięciem powyższych zasad rekrutacji.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • CV w języku angielskim
 • referencje od co najmniej 1 osoby
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany (w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą)
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni obywatele Polski, którzy przeszli rozmowę kwalifikującą lub ukończyli studia w języku angielskim, lub na egzaminie maturalnym  z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów  lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • kserokopię paszportu, ważnej wizy lub karty pobytu
 • zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/126.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wynosi 750 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Etapy rekrutacji - studia II stopnia 

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku i sprawdź zasady naboru (powyżej).

2

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji. 

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

4

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

5

Napisanie eseju

Tematy esejów zostaną podane wkrótce.

6

Decyzja

Po dokonaniu oceny eseju Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

7

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

OPŁATY 

Master in Management in Virtual Environments Płatność za semestr
Studia stacjonarne, opłata semestralna
(pięć rat po 1980 zł)
9800
Opłata rekrutacyjna 750

Wysokość czesnego na rok akademicki 2017/2018 dla osób rozpoczynających studiaLink do strony dedykowanej projektowi na rok akademicki 2014/2015 i 2015/2016


Realizowane przedmioty >>>

Organizacja zajęć >>>Zasady naboru >>> Opłaty >>>