Master in International Business and Management z University of Bradford Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Dzień otwarty – sobota, 26 maja, godz. 12:00 – przyjdź i dowiedz się więcej!

Atuty kierunku 

 • Magisterski program z zakresu międzynarodowego biznesu i zarządzania prowadzony jest wspólnie z University of Bradford, jedną z najlepszych szkół biznesu w Wielkiej Brytanii, posiadającą, tak jak nasza uczelnia, potrójną koronę akredytacyjną (EQUIS, AACSB, AMBA).
 • Zarządzanie prowadzone zarówno w ALK, jak i na University of Bradford jest klasyfikowane w światowym rankingu edukacyjnym "Financial Times" Global Masters in Management 2016. Nasz program jest najlepszym programem tego typu w Europie Środkowej.
 • Celem programu jest wykształcenie menedżerów, ekspertów i konsultantów, przygotowanych do odgrywania wiodącej roli w realizacji międzynarodowych przedsięwzięć biznesowych.
 • Wybierając ten program, stajecie się jednocześnie studentami University of Bradford, otrzymują dwie legitymacje, a po zakończeniu studiów uzyskują dwa dyplomy: magisterski Akademii Leona Koźmińskiego i Master of Science University of Bradford.
 • Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

 

Olena Dmytriyeva, Ukraine, Kozminski University graduate

Choosing a good university was an important step for me. Kozminski University offered me a very attractive opportunity to get a British degree in Poland and meet students from different parts of the world. I am getting a high quality education, practical knowledge and advice from real professionals here. Kozminski University has opened the door for me to a promising future and I am sure I have made the right choice.

 

Vasiliy Shulga, Belarus, Kozminski University graduate

I found out about Kozminski University through a friend. She was studying the same program and highly recommended it. I really enjoy the friendlyatmosphere here at Kozminski University. It was a chance to experience a Western style of teaching and learning. My favorite course to date has been the Strategic Management Game. I enjoyed it because it gave real life experience in managing a company which is what I plan to do in the future.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • formułowania, ewaluacji oraz wdrażania strategii firmy
 • antycypowania i reagowania na gwałtowne zmiany otoczenia
 • zarządzania złożonymi projektami biznesowymi, w ramach ograniczonego budżetu i czasu
 • wiodących koncepcji zarządzania strategicznego, wyników najnowszych badań oraz najlepszych praktyk biznesowych
 • komunikacji i negocjacji (wystąpienia publiczne, praca zespołowa, negocjacje wielostronne i międzykulturowe, myślenie lateralne)
 • przeprowadzania samodzielnych, krytycznych analiz organizacji, modeli biznesowych i strategii
 • oceniania procesów biznesowych w sposób całościowy w różnych, zmiennych środowiskach
 • rozwiązywania typowych problemów organizacyjnych i sposobów ich diagnozowania
 • komunikacji z klientem i rozumienia podstaw międzynarodowych kontraktów handlowych
 • zarządzania ludźmi w kontekście międzynarodowym i globalnym
 • nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod kształtowania tych zachowań

Efekty kształcenia dla programu (pdf)

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie w języku angielskim można podjąć pracę:

 • w międzynarodowych firmach, w których jest wymagana biegła znajomość biznesowego języka angielskiego oraz umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku
 • w firmach krajowych i zagranicznych, międzynarodowych korporacjach - w biurach marketingu, reklamy, public relations
 • w pionie zarządzania zasobami ludźmi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej
 • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • w agencjach konsultingowych lub we własnej firmie doradzającej w zakresie strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, marketingu, w tym e-marketingu, oraz zarządzania ludźmi.
 • w oddziałach firm zagranicznych w Polsce
 • w każdym przedsiębiorstwie na stanowisku specjalisty ds. rozwoju rynków zagranicznych
 • w instytucjach administracji oraz organizacjach pozarządowych jako specjalista ds. współpracy zagranicznej
 • we własnym przedsiębiorstwie współpracującym z partnerami zagranicznymi lub wchodzącym na międzynarodowe rynki

Specjalność 

 • International Strategic Management

Wybrane przedmioty 

Przedmioty podstawowe
  • Współczesne koncepcje zarządzania (Management in Context & Contemporary Management Theory)
  • Makroekonomia i ekonomika przedsiębiorstwa (Macroeconomics and Business Economics)
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
  • Zastosowania statystyki matematycznej (Application of Mathematical Statistics)
Przedmioty kierunkowe
  • Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw (International Business Strategy)
  • Marketing międzynarodowy (International Marketing)
  • Przedsiębiorczość i tworzenie nowego biznesu (Entrepreneurship & New Venture Development)
  • Międzynarodowe prawo gospodarcze (International Business Law)
  • Psychologia w zarządzaniu (Psychology in Management)
  • Finanse i rachunkowość (Finance & Advanced Accounting Methods)
  • Relacje pracownicze i zarządzanie zasobami ludzkimi (Industrial Relations & HR Management)
  • Marketing, planowanie, strategia (Marketing, Planning & Strategy)
  • Środowisko międzynarodowego biznesu (International Business Environment)
  • Zarządzanie międzykulturowe (Cross Cultural Management)
  • Biznes międzynarodowy w gospodarkach wschodzących (International Business in Developing Economies)
  • Metody badawcze (Research Methods)
  • Zarządzanie biznesem w UE (Business Management in EU)
  • Zarządzanie operacyjne (Operations management)
Przedmioty specjalnościowe
  • Współczesne koncepcje zarządzania strategicznego (Contemporary Strategic management)
  • Strategiczne zarządzanie finansami (Strategic Financial Management)
  • Marketing strategiczny (Strategic Marketing)
  • Fuzje i przejęcia (Mergers & Aqusitions)
  • Negocjacje strategiczne (Strategic Negotiations)
  • Projekt konsultingowy (Consulting Project)
  • Strategiczna gra symulacyjna (Strategic Management Game)
Przedmioty do wyboru
  • Zarządzanie wiedzą (Knowledge Management)
  • Jakościowa diagnostyka organizacji (Qualitative Organizational Diagnostics)
  • Kierowanie ludźmi (Managing People)
  • Przywództwo (Leadership)
  • Zarządzanie procesami (Process Management)

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali obowiązujące różnice programowe.

Cudzoziemcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9.09.2009 r. są przyjmowani z pominięciem powyższych zasad rekrutacji.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • CV w języku angielskim
 • 2 referencje: akademicką i personalną
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany (w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą)
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.5 punktu); TOEFL IBT (>=94 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • kserokopię paszportu, ważnej wizy lub karty pobytu
 • zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/126.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wynosi 950 zł dla obywateli UE oraz 1450 zł dla kandydatów spoza Unii Europejskiej.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Double Degree Master in International Business and Management with University of Bradford Płatność za semestr
Studia stacjonarne, opłata semestralna za I semestr
(pięć rat po 3250 zł)
16150
Studia stacjonarne, opłata semestralna za II semestr
(pięć rat po 3250 zł)
16150
Studia stacjonarne, opłata semestralna za III semestr
(pięć rat po 2210 zł)
10950
Studia stacjonarne, opłata semestralna za IV semestr
(pięć rat po 2210 zł)
10950
Opłata rekrutacyjna - Unia Europejska 950
Opłata rekrutacyjna - spoza Unii 1450

Wysokość czesnego na rok akademicki 2017/2018 dla osób rozpoczynających studia


Kontakt 


Dana Duda
+48 22 519 22 69
danaduda@kozminski.edu.pl

Pobierz broszurę: