Information card 

PhD
PRZEMYSŁAW DRAPAŁA

Department of Civil and Labour Law

PhD PRZEMYSŁAW DRAPAŁA

CV
History of scientific positions:
2001–2011
Assistant Professor, Nicolaus Copernicus University
1995–2001
Research Assistant, Nicolaus Copernicus University
Performed academic and organizational function:
2017.11
-, Kozminski University, Warsaw
2015.10
Academic Research Board, Kozminski University, Warsaw
2013.04
Faculty Development Board, Kozminski University
2011.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University
2011.09–2012.12
Doctoral and habilitation Procedure Committee, Leon Koźminski University
Internships:
2007
Max Planck Institute for Comparativ and International Private Law, Germany
1999
Max Planck Institute for Comparativ and International Private Law, Germany
Publications
Articles in scientific journals:
 • DRAPAŁA P. (2016), "Glosa do wyroku SN z dnia 21 sierpnia 2014 r., IV CSK 733/13", PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.123-129
 • DRAPAŁA P. (2015), "Glosa do wyroku SN z dnia 24 stycznia 2013 r., V CSK 133/12", PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.133-139
 • DRAPAŁA P. (2015), "Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych w świetle Prawa zamówień publicznych", Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 1, s.3-11
 • DRAPAŁA P. (2014), "FIDIC standard forms of contracts versus provisions of the Civil Code", PAŃSTWO I PRAWO, 11, s.53-77
 • DRAPAŁA P. (2013), "Alleged attorney as the negotiorum gestor", PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.17-30
 • DRAPAŁA P. (2013), "Ustawa o spłacie przez Skarb Państwa roszczeń podwykonawców w sektorze budowlanym-analiza krytyczna", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 7, s.27-34
 • DRAPAŁA P. (2013), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18.07.2012, III CZP 39/12", PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.133-138
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DRAPAŁA P. (2012), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 06.10.2010, II CSK 210/10", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 5, s.310-317
 • DRAPAŁA P. (2012), "The application of the institution of Managing Another's Affairs without Mandate in Company Law", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 5, s.24-34
 • DRAPAŁA P. (2012), "Legal consequences of the assumption of dept one of joint and several debtors-commentary on Supreme Court judgment of 07.10.2010 r. (IV CSK 220/10)", GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH, 3 (152), s.23-28
 • DRAPAŁA P. (2012), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20.01.2010, III CZP 125/09", PAŃSTWO I PRAWO, 2, s.121-126
 • DRAPAŁA P. (2012), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16.12.2010, I CSK 114/10", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s.119-124
 • DRAPAŁA P. (2010), "Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w kodeksie cywilnym (art. 6491 - art. 649 5 k.c.)", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 6, s.13-21
 • DRAPAŁA P. (2009), "Glosa do wyroku SN z 15.02.2007 r. III CSK 372/06, [dotyczy umowy z art. 392 k.c. w której dłużnikiem jest poręczyciel] ", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 3, s.230-237
 • DRAPAŁA P. (2009), "Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 29.04.2008 r. III CZP 6/08, ", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6, s.458 - 467
 • DRAPAŁA P. (2007), "Glosa do uchwały SN z 28.06.2006 r. III CZP 36/06 ", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7/8, s.530 - 536
 • DRAPAŁA P. (2007), "Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 30.09.2005 r. III CZP 50/05 ", PAŃSTWO I PRAWO, 3, s.139 - 144
 • DRAPAŁA P. (2007), "Glosa do wyroku SN z 23.03.2006 r. IV CSK 89/05,", PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s.122 - 127
 • DRAPAŁA P. (2006), "Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 26.01.2005 r. III CZP 42/04 ", PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s.153 - 160
 • DRAPAŁA P. (2006), "Glosa do wyroku SN z 19.11.2004 r. II CK 129/04", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s.90 - 93
 • DRAPAŁA P. (2006), "Wola prowadzenia cudzej sprawy jako przesłanka negotiorum gestio", PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.88-95
 • DRAPAŁA P. (2005), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 lipca 2004, IV CK 522/03", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.419 - 425
 • DRAPAŁA P. (2004), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2003, III CZP 37/03 ", PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.117 - 121
 • DRAPAŁA P. (2003), "Umowa o roboty budowlane po nowelizacji kodeksu cywilnego ", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 8, s.10 - 15
 • DRAPAŁA P. (2003), "Kara umowna (art. 483 k.c.) a odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.)", PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.55-64
 • DRAPAŁA P. (2003), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 lutego 2002, IV CKN 672/00 ", PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.122 - 126
 • DRAPAŁA P. (2003), "Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), PAŃSTWO I PRAWO, 12, s.28 - 41
 • DRAPAŁA P. (2003), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2002, III CKN 495/00 ", PRZEGLĄD SĄDOWY, 11 – 12, s.153 - 159
 • DRAPAŁA P. (2003), "Glosa do wyroku SN z 17 kwietnia 2002, IV CKN 985/00 ", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7 – 8, s.415 - 418
 • DRAPAŁA P. (2003), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 marca 2001, V CKN 769/00 ", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 2, s.48 – 51
 • DRAPAŁA P. (2003), "Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.)", PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s.16 - 33
 • DRAPAŁA P. (2003), "Wspólność w częściach ułamkowych udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 8, s.37 - 42
 • DRAPAŁA P. (2002), "Zwalniające przejęcie długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa", MONITOR PRAWNICZY, 10, s.441 - 447
 • DRAPAŁA P. (2002), "Zwolnienie z długu (art. 508 k.c.)", PRZEGLĄD SĄDOWY, 7 – 8, s.113 - 128
 • DRAPAŁA P. (2002), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 października 2001, V CKN 500/00", PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s.117 - 122
 • DRAPAŁA P. (2002), "Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu", PAŃSTWO I PRAWO, 4, s.49 - 58
 • DRAPAŁA P. (2002), "Czynność prawna „z samym sobą” (art. 108 k.c.)", PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.52- 62
 • DRAPAŁA P. (2002), "Wybrane problemy cywilnoprawne w transakcjach typu asset deal i share deal", MONITOR PRAWNICZY, 23, s.10 - 16
 • DRAPAŁA P. (2002), "Odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika rzekomego", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 9, s.35 - 42
 • DRAPAŁA P. (2002), "Zwalniające przejęcie długu a zabezpieczenia wierzytelności", MONITOR PRAWNICZY, 1, s.15 - 21
 • DRAPAŁA P. (2002), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 lutego 2000, III CKN 599/98", PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.115 - 121
 • DRAPAŁA P. (2001), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 października 1999, I CKN 262/98", RADCA PRAWNY, 1, s.139 - 143
 • DRAPAŁA P. (2001), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2000, IV CKN 197/2000 ", PAŃSTWO I PRAWO, 11, s.106 – 110
 • DRAPAŁA P. (2001), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 listopada 1999, II CKN 565/98 ", PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s.152 - 156
 • DRAPAŁA P. (2000), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 marca 1999, II CKN 24/98 ", PRZEGLĄD SĄDOWY, 7-8, s.168 - 176
 • DRAPAŁA P. (2000), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3 listopada 1998, I CKN 653/98", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 4, s.41 - 45
 • DRAPAŁA P. (1999), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 czerwca 1998, II CKN 825/97", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 6, s.45 - 47
 • DRAPAŁA P. (1998), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 marca 1997, II CKN 57/96", PRZEGLĄD SĄDOWY, 11-12, s.175 - 183
 • DRAPAŁA P. (1997), "Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 11 lipca 1995, I Acr 78/95 ", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLKIEJ, 7-8, s.211 - 215
 • DRAPAŁA P. (1997), "Hipoteki bankowe", MONITOR PRAWNICZY, 5, s.193 - 197
 • DRAPAŁA P. (1996), "Ustanowienie hipoteki przymusowej", REJENT, 9, s.62 - 73
Monographs:
 • DRAPAŁA P. (2016), "Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy)", CH BECK
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DRAPAŁA P. (2010), "Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna", Warsaw, CH BECK
 • DRAPAŁA P. (2006), „Umowy odnoszące się do osób trzecich”, Warsaw, C.H.BECK
 • DRAPAŁA P. (2002), „Zwalniające przejęcie długu”, Warsaw, C.H.BECK
Chapter in monographs:
 • DRAPAŁA P. (2017), "Profesjonalne poszukiwanie cudzych spatkobierców jako prowadzenie cudzej sprawy bez zlecenia" in: "Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski", Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.779-788
 • DRAPAŁA P. (2013), "TYTUŁ XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia" in: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Księga trzecia. Część 2.", J. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.617-644
 • DRAPAŁA P. (2013), "Tytuł XV. Umowa o dzieło" in: "Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania.Część 2.", J. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.212-291
 • DRAPAŁA P. (2013), "TYTUŁ XVI. Umowa o roboty budowlane" in: "Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2.", j. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.292-386
 • DRAPAŁA P. (2013), "Tytuł XXI. Zlecenie" in: "Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2.", J. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.557-616
 • DRAPAŁA P. (2013), "Umowne prawo odstąpienia od umowy" in: "System Prawa Prywatnego.Prawo zobowiązań-część ogólna", Łękowska E., Warsaw, CH BECK, s.1102-1124
 • DRAPAŁA P. (2013), "Odstępne" in: "System Prawa Prywatnego.Prawo zobowiązań-część ogólna", Łętowska E., Warsaw, CH BECK, s.1125-1170
 • DRAPAŁA P. (2013), "Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 KC)" in: "System Prawa Prywatnego.Prawo zobowiązań-część ogólna", Łętowska E., Warsaw, CH BECK, s.1005-1022
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DRAPAŁA P. (2010), "Prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia (art. 490 k.c.) - krytyczna analiza obowiązujących regulacji kodeksowych na tle prawno porównawczym" in: "Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań", Gniewek E., Machnikowski, P., Warsaw, CH BECK, s.61-70
 • DRAPAŁA P. (2010), "Przejęcie długu" in: "System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna. Suplement", Olejniczuk A., Warsaw, CH BECK, s.219-289
 • DRAPAŁA P. (2008), "Wpływ klauzul salwatoryjnych na ocenę skutków nieważności części czynności prawnej" in: "Europeizacja Prawa Prywatnego - Księga pamiątkowa II Zjazdu Cywilistów ", Pazdan, M. Popiołek, W. Rott-Pietrzyk, E. Szpunar, M., Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.167-179
 • DRAPAŁA P. (2006), "Dodatkowe zastrzeżenia umowne" in: "System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna", Łetowska E., Warsaw, CH BECK, s.907-936
 • DRAPAŁA P. (2006), "Umowy odnoszące się do osób trzecich" in: "System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna", Łętowska E., Warsaw, CH BECK, s.805-906
Scientific Activities
National projects:
 • 2014.01.01–2014.12.31 "Umowa o roboty budowlane - analiza empiryczna orzecznictwa sądów powszechnych na tle wypowiedzi doktryny prawa cywilnego"
Publication of reviews:
 • DRAPAŁA P., (1997), "Przewłaszczenie na zabezpieczenie", PRAWO BANKOWE wydawca: C.H.BECK, strony: 93-96
Participation in conferences:
 • "Audyt roszczeń - w kontekście nowych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych", 2016
 • "VI National Congress Cywilistów", 2016
 • "V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów", 2014
 • "Spotkanie Naukowe Cywilistów", 2013
 • "Arbitraż a osoby trzecie- konferencja naukowa", 2012
 • "Arbitraż krajowy na tle standardów międzynarodowych", 2012
 • "III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów", 2008
Membership in organizations:
2015.01
, ICC Poland: the Polish National Committee of the ICC
2014.01
, Permanent Court of Arbitration at the Polish-German Chamber of Industry and Commerce
2011.01
, German Arbitration Association
2011.01
, Komitet Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
2010.01
, Deutsch Polnische Juristen Vereinigung
2010.01
, Polish Arbitration Association
Additional Information
Consultancy:
Zespół Problemowy ds. umów o świadczenie usług przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
Zespół Problemowy ds. regulacji wielości wierzycieli i dłużników przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa C
Membership in internal committees and academic organizations:
2017.11
-, Kozminski University, Warsaw
2015.10
Academic Research Board, Kozminski University, Warsaw, Research Coordinator
2013.04
Faculty Development Board, Kozminski University, Member
2011.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University, Member
2011.09–2012.12
Doctoral and habilitation Procedure Committee, Leon Koźminski University, Member