Information card 

PhD TERESA WYKA

PhD
TERESA WYKA

Department of Civil and Labour Law

PhD TERESA WYKA

CV
History of scientific positions:
1983–2003
Assistant Professor, University of Lodz
1975–1983
Research Assistant, University of Lodz
1975
Associate Professor, University of Lodz
Performed academic and organizational function:
2012.09
, University of Lodz
2011.10
, University of Lodz
2011.10–2015.08
, Kozminski University
2011.10–2015.08
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2010.11–2017.11
-, Kozminski University
2010.06–2015.08
, Kozminski University
2005.10
, University of Lodz
Research area:
 • labor law
 • civil law
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2009
University of Lodz, Poland
2009
University of Work Safety Management in Katowice, Poland
2009
Regional Science Association, Poland
Publications
Articles in scientific journals:
 • WYKA T. (2011), "W poszukiwaniu aksjologii prawa pracy - o roli encyklili Laborem exercens Jana Pawła II", MONITOR PRAWA PRACY, 9/2011, s.454-458
 • WYKA T. (2007), "Idee Haliny Krahelskiej ciągle aktualne", BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA, 9, s.---
 • WYKA T. (2007), "Zmieniać stereotypy, wywiad z. prof. T. Wyką", PRZYJACIEL PRZY PRACY, 1, s.---
 • WYKA T. (2005), "Mobbing w świetle polskiego prawa pracy", SZTUKA LECZENIA, 3-4, s.---
 • WYKA T. (2004), "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w znowelizowanym kodeksie pracy.", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 1, s.-
 • WYKA T. (2003), "Kilka uwag na temat ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy prasy.", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 7, s.-
Editing of monographs:
 • WYKA T., NERKA A., (red.), (2012), "Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian", Warsaw
 • WYKA T., SZMIDT C., (red.), (2012), "Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy", Warsaw
Monographs:
 • WYKA T., SZMIDT C. (2012), "Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy", Warsaw, POLTEXT
 • WYKA T., NERKA A. (2012), "Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian", Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • WYKA T., NERKA A. (2009), "Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy", Warsaw, WOLTERS KULWER POLSKA, KOLEGIUM PRAWA ALK
 • WYKA T. (2003), "Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy", Warsaw, DIFIN
Chapter in monographs:
 • WYKA T. (2014), "Dział X. Bezpieczeństwo i higiena pracy - komentarz do artykułów 207–237" in: "Kodeks pracy. Komentarz", Krzysztof W. Baran, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.1131-1255
 • WYKA T. (2014), "Rozdział X. Kompetencje związków zawodowych, punkt 10.3. Kompetencje związków zawodowych w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników" in: "System prawa pracy. Tom V. Zbiorowe prawo pracy", Krzysztof W. Baran, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.468-494
 • WYKA T. (2014), "O znaczeniu etycznego pojmowania pracy dla przyszłości. prawa pracy - na kanwie encykliki "Laborem exercens"" in: "Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki "Laborem exercens" Jana Pawła II", A. Reda - Ciszewska, M. Włodarczyk, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.21-29
 • WYKA T. (2013), "Sytuacja stron stosunku pracy w związku z ochroną danych medycznych dotyczących pracownika" in: "Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych i inne problemy współczesnego prawa medycznego", M. Królikowska - Olczak, Łódź, WYDAWNICTWO SERIA, s.133-160
 • WYKA T. (2013), "Znaczenie prawa o układach zbiorowych pracy dla pozaukładowych porozumień zbiorowych" in: "Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania", G. Uścińska, Warsaw, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.139-147
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WYKA T. (2012), "Labour Code in the system of protection of employees` personal data" in: "Internet. Prawno – informatyczne problemy sieci, portali i e-usług", G. Szpor, W.R. Wiewiórowski, Warsaw, C.H. BECK, s.59-69
 • WYKA T. (2012), "Ochrona zdrowia i życia jako zadanie związku zawodowego" in: "Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy", Z. Hajn, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.383-397
 • WYKA T. (2012), "Komentarz do działu dziesiątego i trzynastego Kodeksu pracy" in: "Kodeks pracy. Komentarz", K.W. Baran, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1041 – 1167, 1359 – 1366
 • WYKA T. (2012), "Podstawowa zasada prawa pracy dotycząca zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zasady bhp" in: "Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga Pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu", M. Seweryński, J. Stelina, Gdańsk, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.393-399
 • WYKA T. (2012), "Propozycje zmian w prawie pracy w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika i pracownika" in: "Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian", Teresa Wyka, Arleta Nerka, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.130-144
 • WYKA T. (2012), "Prawne pojęcie mobbingu i jego skutki zdrowotne" in: "Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy", Szmidt C., Wyka T., Warsaw, POLTEXT, s.123-140
 • WYKA T. (2011), "Przedmiot, przesłanki oraz charakter odpowiedzialności pracodawcy w sferze bhp" in: "Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza", Kubot Z., Kuczyński T., Warsaw, DIFIN, s.343-358
 • WYKA T. (2010), "Pojęcie systemu prawa i kryteria jego wewnętrznego podziału" in: "Zarys systemu prawa pracy. T. I Część ogólna", Krzysztof W. Baran, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.139-160
 • WYKA T. (2010), "Od bezpieczeństwa socjalnego w stronę bezpieczeństwa osobowego - o zmianach w kodeksie pracy" in: "Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner", Sobczyk A., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.105-117
 • WYKA T. (2010), "Prewencyjna kontrola zdrowia pracownika - przesłanki, skutki, granice" in: "Kontrola zdrowia pracownika - możliwości techniczne i dylematy prawne", Góral Z., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.53-69
 • WYKA T. (2010), "Miejsce prawa pracy w systemie prawa polskiego" in: "Zarys systemu prawa pracy. T. I Część ogólna", Baran K. W., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.139-159
 • WYKA T. (2009), "Granice pozyskiwania danych osobowych dotyczących zdrowia pracownika" in: "Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy", Wyka T., Nerka A., Warsaw, WOLTERS KULWER POLSKA, KOLEGIUM PRAWA ALK, s.58-101
 • WYKA T. (2009), "Prawo pracownika do powództwa (roszczenia) o ustalenie stosunku prawnego lub prawa" in: "Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego", Góral Z., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.429-448
 • WYKA T. (2007), "Partycypacja pracownicza w świetle nauczania Jana Pawła II" in: "Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi", Góral Z., Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.---
 • WYKA T. (2007), "Uprawnienia indywidualne i zbiorowe pracowników w świetle nauczania Jana Pawła II" in: "Praca - dobro indywidualne i społeczne", Węgrzyniak A., Katowice, WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH, s.---
 • WYKA T. (2007), "Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek -uwagi de lege ferenda" in: "Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa pracy. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak", Stelina J., Wypych-Śywicka A., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.---
 • WYKA T. (2004), "Refleksje na temat niektórych skutków przemian własnościowych po stronie pracodawców." in: "Własność i jej ograniczenia w prawie polskim", Skolnicki K., Winiarski K., Częstochowa, AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA, s.-
 • WYKA T. (2003), "L’adaptation du droit du travail polonais au droit communautaire (de l’ Union Europeenne)en matiere d’hygiene te de securite du travail" in: "Influence du dront communautaire surle dront interne. Cas de la France et de la Pologne", Buy M., Lewandowski H., Warsaw, DIFIN, s.-
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2016, Reviewer, MONITOR PRAWA PRACY
Ph.D. Mentor:
 • 2012 "Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym" Doktorant: mgr Marcin Mielczarek
 • 2009 "Wykorzystanie metody karnej dla ochrony dóbr indywidualnego i zbiorowego prawa pracy" Doktorant: mgr Lidia Pawlak
Publication of reviews:
 • WYKA T., (2006), review: "Prawo pracy" K. W. Baran. B. Ćwiertniak, L. Mitrus. A. Sobczyk, STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE wydawca: UNIWERSYTET ŁÓDZKI, strony: Nr XXIII
Participation in conferences:
 • "Dylematy prawne ochrony dóbr osobistych pracodawcy", 2014.12.02
 • "Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy", 2013.10.22
 • "Znaczenie porozumień ramowych partnerów społecznych działających na poziomie Unii Europejskiej dla polskiego porządku prawnego", 2012.04.18
 • "Przedstawicielstwo związkowe w zakładzie pracy", 2011.09.05
 • "Bezpieczeństwo w Internecie", 2011.06.08
 • "Praktyka stosowania prawa pracy w świetle orzecznictwa sądowego", 2011.05.19
 • "Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy", 2011.05.10
 • "W 30-lecie encykliki "Laborem exercens"", 2011.05.09
 • "Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych - stan obecny i perspektywy zmian", 2011.04.14
 • , 2011.02.10
 • "Granice ochrony danych osobowych pracowników", 2008.12.02
 • "Kontrola zdrowia pracownika - możliwości techniczne i dylematy prawne", 2008.04.03
Membership in organizations:
2011.01
, Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2012.09
, University of Lodz
2011.10
, University of Lodz
2011.10–2015.08
, Kozminski University, Deputy-Chairman
2011.10–2015.08
, Kozminski University, Member
2011.10
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2010.11–2017.11
-, Kozminski University
2010.06–2015.08
, Kozminski University, Member
2005.10
, University of Lodz