Information card 

PhD
AGNIESZKA GRZELAK

Department of International Law and European Union Law

PhD AGNIESZKA GRZELAK

CV
History of scientific positions:
2016
Associate Professor, Department of International and European Community Law, Kozminski University, Warsaw
2007
Assistant Professor, European Law Department, Warsaw School of Economics in Warsaw
Research area:
 • privacy policy
 • institutions and principles of the EU
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • EU law
 • police and judicial cooperation in criminal matters in the EU
Internships:
2008
European University Institute - Florence, Italy, Italy
2003
General Secretariat of the EU Council, Belgium
2000
Universiteit Instelling Antwerpen, Belgium
Scholarships/ / Awards:
2016
Distinction in the competion for the best monography on european studies.
2009
Individual award of the Rector of Warsaw School of Economics.
2007
"Państwo i Prawo" XLII Competition.
2001
Luminarz Polish competition.
2001
Ist prize in Ritterman competition for the best Master thesis in 1999/2000.
Publications
Articles in scientific journals:
 • GRZELAK A. (2017), Trybunał Sprawiedliwości ponownie o relacji między koniecznością zwalczania przestępczości a prawem do prywatności - glosa do wyroku TS z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB oraz C-698/15 Watson, Brice, Lewis, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.31-36
 • GRZELAK A., Wróblewski M. (2017), Independence of the supervisory authority in Directive 2016/680/EU: challenges for the national legislator, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5 (140), s.11-17
 • GRZELAK A. (2016), Data Retention Saga Continues: Decision of the Polish Constitutional Tribunal of 30 July 2014 in Case K 23/11, EUROPEAN PUBLIC LAW, 3, s.475-488
 • GRZELAK A. (2016), LAW ON COUNTER-TERRORISM MEASURES ON THE NECCESITY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCNecceCON THE NECESSITY OF ITS ADOPTION – ON THE NECESSITY OF ITS ADOPTION, KWARTALNIK NAUKOWY OAP UW "E-POLITIKON", XX, s.50-70
 • GRZELAK A. (2016), "Czy obywatelstwo UE ogranicza możliwość ekstradycji do państw trzecich?- glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2016 r. w sprawie C-182/15 Petruhhin", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 12, s.29-34
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GRZELAK A. (2008), "W sprawie pytania prawnego, dotyczącego art. 35 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych (sygn. akt P 50/07)", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.220-230
 • GRZELAK A. (2008), "Przyjęcie i wydatkowanie darowizny przez biuro poselskie", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.136-138
 • GRZELAK A. (2008), "The Reform of the Area of Freedom, Security and Justice in view of the Provisions of the Treaty of Lisbon", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 11, s.157-178
 • GRZELAK A. (2008), "Włączenie Konwencji z Prum w ramy prawne Unii Europejskiej - kosekwencje dla polskiego ustawodawcy", STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 15, s.455-478
 • GRZELAK A. (2008), "Funkcjonowanie Europolu i Eurojustu. Doświadczenia Polski", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 3/4, s.71-87
 • GRZELAK A. (2008), "W sprawie wniosku Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Trakt, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 3/4, s.220-235
 • GRZELAK A. (2008), "Łączenie mandatu poselskiego z przynależnością do koła łowieckiego oraz sprawowaniem funkcji prezesa koła łowieckiego", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 2, s.111-114
 • GRZELAK A. (2008), "Finansowanie z budżetu przeznaczonego na biuro poselskie kosztów przejazdu i pobytu poza granicami Polski", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.133-135
 • GRZELAK A. (2007), "Kompetencje ETS w III filarze UE", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s.10-18
 • GRZELAK A. (2007), "Warunki, które musi spełnić Polska w związku z przystąpieniem do strefy Schengen", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.271-273
 • GRZELAK A. (2007), "Traktat z Lizbony. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.122-140
Monographs:
 • BARCZ J., GRZELAK A., Mapkto M., Siwek A. (2009), "Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym", Warsaw, UKIE
 • GRZELAK A. (2008), "Trzeci filar Unii Europejskiej. Instrumenty prawne", Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE
 • GRZELAK A. (2002), "European Union and criminal law", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
Chapter in monographs:
 • GRZELAK A. (2018), "Współpraca między organami ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych - nadchodzące wyzwania prawne" in: "Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne", Edyta Bielak-Jomaa, Urszula Góral, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.63-80
 • GRZELAK A., Miksa K. (2016), 99/5000"The issue of IVF (in vitro) in the activities of the Ombudsman" in: , A. Białek M. Wróblewski, BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELKSICH, s.109-126
 • GRZELAK A. (2016), "Personal Data Protection and Fight Against Crime – Howto Find the Right Balance? Some Remarks Based on Current Legislative Agendaof the European Union and the Council of Europe" in: "New Challengesfor International Organizations", Joanna Nowakowska-Małusecka, Katowice, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.209-218
 • GRZELAK A. (2016), "Personal data protection of victims of crimes in the law of the European Union" in: "European Union as the guarantor and promotor of the fundamental rights", D. Kornobis-Romanowska, Sopot, Currenda, s.187-209
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GRZELAK A. (2010), "Tworzenie europejskiej przestrzeni sądowej w sprawach karnych - dotychczasowe osiągnięcia i problemy" in: "Europejska Przestrzeń Sądowa", Adamska-Frąckowiak A., Grzeszczak R., Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.-
 • GRZELAK A. (2008), "Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych " in: "Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze 2008", A. Łazowski, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1395-1481
 • GRZELAK A. (2008), General remarks on the basis of the EAW Framework Decision – framework decision as a legal instrument and constitutional problems in: "The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union", P. Hofmański, A. Górski, Warsaw, C.H.BECK, s.125-135
 • GRZELAK A. (2008), "Aspekty prawnej jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE (interpretacja art. 35 ust. 1-4 TUE)" in: "Postępowanie Prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej", Jan Barcz, Warsaw, PWN LEXISNEXIS, s.19-42
 • GRZELAK A. (2007), "Znaczenie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości WE wydawanych w trybie prejudycjalnym w ramach tytułu IV TWE" in: "Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej", Barcz J., Warsaw, PWN LEXISNEXIS, s.102-126
 • GRZELAK A. (2007), "Współpraca instytucjonalna w sprawach karnych na przykładzie Eurojustu i Europejskiej Sieci Sądowej – problemy teoretyczne i praktyczne " in: "Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych", W. Czapliński, A. Wróbel, Warsaw, C.H.BECK, s.201-226
 • GRZELAK A. (2007), "Wzmacnianie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi w obszarze współpracy w sprawach karnych jako czynnik integrujący Unię Europejską" in: "Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?", K. Żukrowska, Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.391-412
 • GRZELAK A. (2006), " 4 opinie w publikacji Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu: Opinia prawna o projektach ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego; Opinia prawna o dopuszczalności ograniczenia ..." in: "Nowelizacja art. 55 Konstytucji RP przez Sejm V kadencji, „Przed pierwszym czytaniem”", M. Królikowski i in., Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.22-24, 47-50, 59-66, 67-70,
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2017, Academic co-editor of journal Europejski Przegląd Sądowy No 5 (140), EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY
 • 2016, Member of the Program Council, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
 • 2010, Member of the Program Council, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH
Participation in conferences:
 • "Reformy wymiaru sprawiedliwości a interes publiczny", 2017
 • "Information Forum in Public Administration", 2017
 • "Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji hazardu w świetle prawa unijnego", 2017
 • "Europejska Konwencja Praw Człowieka – teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwencji", 2017
 • "REGIONAL CONFERENCE ON LEGISLATIVE INITIATIVES AND COALITION BUILDING IN LAWMAKING", 2017
 • "European Judicial Area", 2008
 • "Polska w Europie - Schengen; prowadzenie warsztatów w ramach Dni Schumana", 2008
Membership in organizations:
2015.06
, Prof. Hołda Association
2009.01–2010.10
2002.01–2016.10
, Research Society of European Law
2002.01–2016.10
, Polish Association of European Law
Additional Information
Consultancy:
Albania parliament
Kosovo parliament