Information card 

PhD
JOANNA KIELIN-MAZIARZ

Division of Constitutional Law

PhD JOANNA KIELIN-MAZIARZ

CV
History of scientific positions:
2008–2015
Assistant Professor, Department of Constitutional Law, Kozminski University
Research area:
 • environmental policy
 • human rights
 • EU law
 • constitutional law
Publications
Articles in scientific journals:
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2014), "REACH regulation in the light of precautionary principle", PRZEGLĄD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, 2, s.161-183
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2014), "The New Directive on the Energy Efficiency", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 5, s.2-7
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2013), "Green Public Procurement as a tool for realisation of the UE Sustainable Consumption and Production Action Plan", STUDIA PRAWNICZE KUL, 3(55), s.57-73
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2013), "Problems and Challenges in the EU sustainable Consumption and Production Action Plan", International Journal of Public Law and Policy, 3, s.276-286
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2013), "Environmental Management and Sustainable Development", TRANSFORMACJE, 3-4 (78-79), s.250-259
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2012), "The Understanding of the Principle of Sustainable Development in International Law", ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, 1, s.9-28
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2012), Recenzja: "Kodeks wyborczy - wstępna ocena. red. K. Skotnicki", STUDIA WYBORCZE, 13, s.79-87
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2011), "New EMAS III regulation ", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 10 (760), s.23-29
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Nowe rozporządzenie w sprawie wspólnotowego oznakowania ekologicznego", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 8, s.12-22
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Realizacja koncepcji najlepszych dostępnych technik w prawie wspólnotowym", PRAWO I ŚRODOWISKO, 2 (62)/10, s.75-81
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Indemnification public officials in light of the jurisprudence of the Constitutional Court", STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, 81, s.43-65
 • KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), "Realizacja konstytucyjnego obowiązku ochrony praw konsumentów", PRZEGLĄD SEJMOWY, 4, s.261-272
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2009), "Funkcjonowanie systemu EMAS w Unii Europejskiej", PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 7/8(61/62), s.111-120
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2006), "System EMAS oraz zasady jego wdrażania", Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, 1, s.67-75
Editing of monographs:
 • KIELIN-MAZIARZ J., WAWRZYNIAK J., (red.), (2014), "Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech", Warsaw
Monographs:
 • KIELIN-MAZIARZ J., WAWRZYNIAK J. (2014), "Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech", Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2013), "Sustainable Development Concept in the EU Law", Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WAWRZYNIAK J., KIELIN-MAZIARZ J. (2011), "Wokół Konstytucji. Pisma Wybrane. Księga jubileuszowa prof. Wojciecha Sokolewicza", Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Environmental Management as an Exemplification of the European Union Law Principles", Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Chapter in monographs:
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2017), "Can the EU Sustainable Consumptionand Production Action Plan Realizethe Sustainable Development Principle?" in: "TECHNOLOGY- SOCIETY- SUSTAINABILITY", Zacher L., -, SPRINGER, s.309-321
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2014), "Does the conception of sustainable development limit the freedom of business activity?" in: "Economic activity in protected areas", R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.69-85
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2013), "Election Code – the procedure for voting by a proxy" in: "The evolution of representative democracy in the countries of Central and Eastern Europe", Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, Lublin, WSEI, s.147-159
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2012), "Environmental Law" in: "Law, Governance and World Order", Sylvia Kierkegaard, Ateny, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF IT LAWYERS, s.236-246
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2012), "Prawo do swobodnego tworzenia zrzeszeń w świetle wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - negatywna wolność zrzeszania się" in: "EFEKTYWNOŚĆ EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA OBSZARY ANALIZY SKUTECZNOŚCI EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA", Jerzy Jaskiernia, Toruń, Adam Marszałek, s.105-117
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2012), "Konstytucyjna ochrona organizacji społecznych - kilka uwag" in: "Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Jerzego Jaskierni", K. Spryszak, R. Czarny, Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.767-775
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2011), "Konstytucyjna zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości" in: "Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Tom 1: Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji", J. Jaskiernia, Warsaw, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.590-606
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2011), "The principle of sustainable development in the EU LAW" in: "Decade of Harmonization in the Law of Environmental Protection", M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, Lublin, KUL, s.63-81
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Wpływ Rady Europy na standardy ochrony praw człowieka w Federacji Rosyjskiej" in: "Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989 - 2009", Jaskiernia J., Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.398-412
 • KIELIN-MAZIARZ J., Kasperek A. (2010), "Teaching legal subjects at school" in: "The competence of a teacher of vocational subjects", Pankowska D., Sokołowska-Dzioba T., Lublin, Wydawnictwo UMCS, s.120-135
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (wybrane aspekty)" in: "Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia wydziału prawa wyższej szkoły menadżerskiej w Legnicy", N.Szczęch, Legnica, WYŻSZA SZKOŁA MENEDŹERSKA, s.79-90
 • KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), "The Principle of Equality as a Basis for Constitutional Complaint" in: "The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality", Hoff W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.117-130
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Bezpieczeństo ekologiczne w ramach relizacji europejskiej i polskiej polityki ochrony środowiska" in: "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II Bezpieczeństwo", Sokolewicz W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.239-268
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2012, Reviewer, Journal of Social Sciences
Participation in conferences:
 • "Działalność Gospodarcza Na Obszarach Chronionych", 2013.11.18
 • III Konferencja Sieci Zrównoważonego Rozwoju "Działalność gospodarcza na obszarach chronionych", 2013.11.18
 • "The institution of the President in Poland and in Italy", 2013.05.19
 • "Technology- Society-Sustainability", 2012.04.19
 • "Seminarium interdyscyplinarne u Koźmińskiego", 2011.12.07
 • "6th Dubrovnik Conference on Sustain"6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy , Water and Environment Systems", 2011.09.25
 • "Effectiveness of the European System of Protection of Human Rights", 2011.04.18
 • "Ochrona Praw Kobiet we Współczesnym Świecie", 2010.05.06
 • "Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej", 2009.04.17
Membership in organizations:
2012.08
2011.08
, International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems
2009.08
2009.06
, Polish company constitutional law