Administracja - doradztwo podatkowe Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Doradztwo podatkowe to specjalność na kierunku administracja, której celem jest przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze doradztwa podatkowego i administracji skarbowej.
 • Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego, którego zasady działania zostały uregulowane w ustawie o doradztwie podatkowym. By wykonywać ten zawód, konieczne jest zdanie państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. Program specjalności obejmuje zagadnienia objęte tym egzaminem.
 • W 2013 r. kierunek administracja, prowadzony w ALK, otrzymał wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która doceniła wysoką jakość programu studiów, dobrą organizację procesu dydaktycznego oraz system wsparcia zapewnianego studentom w procesie uczenia się. Oprócz ALK wyróżnienie na kierunku administracja posiada w Polsce tylko Uniwersytet Jagielloński.
 • Szczególną wartością programu jest nowoczesne podejście do nauki oparte na połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką jej stosowania.
 • Wykładowcy to naukowcy i praktycy, a wśród nich byli członkowie rządu, dyplomaci, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy aparatu skarbowego. Wśród nich znajdują się m.in. były wicepremier i minister finansów, były wiceminister przekształceń własnościowych, były wiceminister edukacji, Przewodniczący Rady ds. Uchodźców.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • funkcjonowania systemu podatkowego i ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • standardów opodatkowania osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
 • budowania strategii podatkowej
 • interpretacji zdarzeń zachodzących w firmie i określenia ich wpływu na wysokość podatku dochodowego
 • stosowania prawa przy ustalaniu zobowiązań podatkowych
 • stosowania ulg podatkowych
 • praw i obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego
 • dokonywania wykładni przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do określonego stanu faktycznego
 • sporządzania deklaracji podatkowych
 • obsługi w sferze zobowiązań podatkowych zarówno małych, jak i dużych podmiotów gospodarczych, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowo-księgowej, rozliczania podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
 • komunikowania się ze środowiskiem biznesu, występowania w imieniu klienta przed organami administracji skarbowej, a także sądami administracyjnymi
 • formułowania pism w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu specjalności doradztwo podatkowe można podjąć pracę w:

 • w kancelariach prawnych specjalizujących się w obszarze doradztwa podatkowego
 • własnej kancelarii prawnej (po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu doradcy podatkowego)
 • urzędach i instytucjach administracji rządowej i samorządowej z obszaru Krajowej Administracji Skarbowej
 • własnym biurze rachunkowym
 • działach podatkowo-księgowych każdego podmiotu

Wybrane przedmioty 

  • Materialne prawo podatkowe
  • Podstawy międzynarodowego
   i unijnego prawa podatkowego
  • Międzynarodowe, unijne i krajowe
   prawo celne
  • Prawo dewizowe
  • Prawo karne skarbowe
  • Analiza podatkowa
  • Źródła i wykładnia prawa
  • Postępowanie administracyjne
   i postępowanie podatkowe
  • Postępowanie przed sądami
   administracyjnymi
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Organizacja i funkcjonowanie Krajowej
   Administracji Skarbowej
  • Pisma w postępowaniu podatkowym
   i pisma procesowe
  • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia
   ksiąg podatkowych
  • Przepisy o doradztwie podatkowym
   i etyka zawodowa
  • Rachunkowość
  • Ubezpieczenia społeczne
  • Prawo handlowe
  • Metodologia badań
  • Prawo do informacji i ochrona danych osobowych
  • Rozwiązywanie sporów publicznych
  • Techniki organizatorskie i decyzyjne
  • Zasady ustroju politycznego państwa


PRZEDMIOTY DO WYBORU

  • Fundusze strukturalne i projekty unijne
  • Prawo obrotu nieruchomościami
  • Prawo bankowe

Organizacja zajęć 

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

 • Studia niestacjonarne  

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych:

 • 8 września (piątek)
 • 16 września (sobota)
 • 22 września (piątek)

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, uznanie świadectwa (w ciągu pierwszego semestru)
 • kserokopię paszportu
 • zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa bezpośrednia lub przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128.  
Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 550 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Administracja Płatność za semestr
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 720 zł)
3500
Opłata rekrutacyjna 550

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Dowiedz się więcej o programie 

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 17 marca 2018, godz. 12:00
 • 14 kwietnia 2018, godz. 12:00
 • 26 maja 2018, godz. 12:00
 • 30 czerwca 2018, godz. 12:00
 • 28 lipca 2018, godz. 12:00
 • 8 września 2018, godz. 12:00

Kontakt 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik