Master in Digital Marketing Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Dzień otwarty – sobota, 26 maja, godz. 12:00 – przyjdź i dowiedz się więcej!

ATUTY KIERUNKU 

 • Digital Marketing to specjalność prowadzona na kierunku zarządzanie.
 • Studia mają w zamierzeniu wykształcić współczesnego młodego menedżera, tj. osobę, która m.in.:
 • biegle porusza się w warunkach nowej gospodarki 
 • zna i wykorzystuje w praktyce biznesowej takie zjawiska, jak np. usieciowienie, digitalizacja, wirtualizacja
 • posiada wysokie umiejętności informacyjne (interpretacja danych, obsługa wybranych narzędzi analitycznych on-line, współpraca w sieci powiązań determinowana przez media społecznościowe)
 • może funkcjonować globalnie dzięki realizowaniu programu w języku angielskim
 • potrafi współpracować w środowisku wirtualnym (virtual teams)
 • w trakcie studiów wielokrotnie miała styk z praktyką biznesową (w tym głównie
  e-biznesową)
 • dostrzega szanse rozwoju firmy wynikające z potencjału Internetu, a także możliwości tworzenia nowych biznesów
 • Program specjalności skomponowany jest z szeregu przedmiotów (w sumie ponad 800 godzin dydaktycznych w trakcie dwuletnich studiów), realizowanych w formie interaktywnych warsztatów, konwersatoriów, ćwiczeń, laboratoriów komputerowych i wykładów.
 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, specjalistów e-biznesu.
 • Studenci są w bezpośrednim kontakcie z firmami z sektora nowych technologii, biorąc udział w zajęciach z praktykami, uczestnicząc w wycieczkach edukacyjnych.
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • wszechstronnego wykorzystania Internetu i technologii sieciowych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
 • kreowania i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć marketingowych
 • budowania popularności firmy w sieci (e-promocja)
 • projektowania i prowadzenia interakcji z klientami z wykorzystaniem mediów społecznościowych (social media marketing)
 • analizowania informacji on-line (web analityka)
 • zarządzania projektami IT oraz zarządzania zespołem realizującym te projekty
 • wirtualnego zarządzania zespołem
 • społecznego aspektu podejmowania działań w wirtualnym środowisku
 • prawnych aspektów wirtualizacji biznesu

Efekty kształcenia dla programu (pdf)

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Po ukończeniu studiów na specjalności zarządzanie w wirtualnym środowisku w języku angielskim można podjąć pracę:

 • firmy „brick and mortar” przedsiębiorstwa tradycyjne traktujące Internet jako konieczne rozszerzenie obszaru dla swoich działań
 • firmy „bricks and clicks” pragnące wykorzystać nowe możliwości, które oferuje Internet
 • firmy „pure clicks” chcące umocnić swoją pozycję na wirtualnym rynku
 • firmy konsultingowe, agencje interaktywne, agencje social media etc. świadczące usługi związane z Internetem dla innych firm e-biznesowych
 • wszelkiego rodzaju firmy z sektora nowych technologii

WYBRANE PRZEDMIOTY 

  • Sztuczna inteligencja w biznesie (Artificial Intelligence in Business)
  • Cyfrowa transformacja (Digital Transformation)
  • Analiza danych biznesowych (Business Data Mining)
  • Zarządzanie projektami (Project Management)
  • CRM i automatyzacja marketingu (CRM and Marketing Automation)
  • Projekt e-konsultingowy  (Digital Consulting Project)
  • Analiza portfolio klientów (Customer Portfolio Analysis)
  • Digital Marketing
  • E-commerce and E-business Strategy
  • Digital Analytics
  • Mobile and Social Media Management
  • Graphic Design and Video Production
  • Web Design and Management
  • Customer Experience Management

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).


ZASADY NABORU 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali obowiązujące różnice programowe.

Cudzoziemcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9.09.2009 r. są przyjmowani z pominięciem powyższych zasad rekrutacji.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • CV w języku angielskim
 • referencje od co najmniej 1 osoby
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany (w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą)
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni obywatele Polski, którzy przeszli rozmowę kwalifikującą lub ukończyli studia w języku angielskim, lub na egzaminie maturalnym  z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów  lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • kserokopię paszportu, ważnej wizy lub karty pobytu
 • zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/126.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wynosi 950 zł dla obywateli UE oraz 1450 zł dla kandydatów spoza Unii Europejskiej.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Etapy rekrutacji - studia II stopnia 

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku i sprawdź zasady naboru (powyżej).

2

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji. 

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

4

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

5

Napisanie eseju

Tematy esejów zostaną podane wkrótce.

6

Decyzja

Po dokonaniu oceny eseju Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

7

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

OPŁATY 

Master in Digital Marketing Płatność za semestr
Studia stacjonarne, opłata semestralna
(pięć rat po 2210 zł)
10950
Opłata rekrutacyjna - Unia Europejska 950
Opłata rekrutacyjna - spoza Unii 1450

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studiaRealizowane przedmioty >>>

Organizacja zajęć >>>Zasady naboru >>> Opłaty >>>