Double Degree Bachelor in Management with Professional Placement Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Dzień otwarty – sobota, 26 maja, godz. 12:00 – przyjdź i dowiedz się więcej!

O kierunku 

 • Program prowadzony jest we współpracy z niemiecką uczelnią Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, w której realizowane są pierwsze 3 semestry studiów.
 • W stale zmieniającym i rozwijającym się świecie biznesu menedżerowie powinni posiadać umiejętności, które pozwolą im na szybkie wykorzystanie pojawiających się na rynku szans i uniknięcie zagrożeń. Dlatego wiedza teoretyczna musi iść w parze z praktyką i doświadczeniem. Proponowany program to unikalny międzynarodowy projekt edukacyjny dający możliwość zdobywania wiedzy akademickiej w połączeniu z pozyskiwaniem praktycznego doświadczenia w czołowych firmach na niemieckim i polskim rynku.
 • Każdy semestr podzielony jest na dwie części:
 • klasyczne studia akademickie (3 miesiące)
 • praktyka zawodowa w organizacjach międzynarodowych (3 miesiące)
 • Partnerami programu są: BASF, Lidl, Mewa Service, PwC, Sirona, UNIQA.
 • Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: Akademii Leona Koźmińskiego i DHBW-Mannheim.
 • Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym.

PARTNERZY BIZNESOWI

 

 

 

 

Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

 

Lizaveta Makratsova, Alumni of Kozminski University, APCOA Parking - Marketing Department

My program is pretty unique and special when comparing it with other programs at Kozminski University. Here we are at the same time students of two universities as well as interns in chosen companies. During these 3 years we have both theoretical knowledge and practical experience, what actually nowadays is the best preparation for the challenging future. As well I like this feeling of being constantly busy: when during 3 months of theory phase you need to learn the material which normal students have within 6 months, when instead of summer holidays you are entitled to do different researches and analyses within the company and prepare Seminar Research for the university. But what I really do appreciate the most about this program is its diversity and multi-city feeling. In my small group of 15 students we have people from 6 countries, therefore, we have a lot of things to share and obviously it increases our cultural knowledge and communication abilities.

 

 

Joanna Burzec, Alumni of Kozminski University, Sirona CAD/CAM Product Specialist VE (Regions: Europe and Canada)

The added value for students, which are a part of the program is enormous. The business knowledge development, the overall world economy understanding, languages and social, management skills, and many others. This is the unique opportunity to study and work in a multinational environment and develop all the possible abilities on a daily basis, which no other university in Poland offers. There is nothing more valuable than combining the theoretical knowledge and then putting it into practice during internships. Theoretical part - the lectures at the two universities is essential and being in a small group (around 15 people) allows everybody to have the possibility to participate actively in the lectures, always ask questions and understand everything, going home with no doubts. The fact that the groups are small and so international allowed the students to learn how to cooperate, manage different types of mentalities and what are the backgrounds for various behaviors. This is the added value, which no other university in Poland can offer.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
 • rozwiązywania konkretnych problemów związanych z konceptualizacją pomysłu, pozyskiwaniem środków finansowych, tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej
 • specyfiki funkcjonowania rodzinnych przedsiębiorstw, a także przygotowania do sukcesji w firmie rodzinnej
 • transakcji eksportowych, a także zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych
 • sposobów pozyskania klienta oraz kształtowania z nim relacji
 • tworzenia i realizowania strategii marketingowych, badań marketingowych czy prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem Internetu
 • zasad i specyfiki wykorzystania marketingu w działaniach organizacji na rynkach zagranicznych
 • wykorzystania zarówno w biznesie, jak i w innych przedsięwzięciach narzędzi, metod i technik marketingowych
 • zarządzania międzynarodowego i międzykulturowego
 • wpływu kultury na funkcjonowanie organizacji
 • stosowania teorii zarządzania w różnych kontekstach kulturowych

Efekty kształcenia dla kierunku (pdf)

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie w języku angielskim można podjąć pracę:

 • w międzynarodowych firmach, w których jest wymagana biegła znajomość biznesowego języka angielskiego oraz umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku
 • w firmach krajowych i zagranicznych, międzynarodowych korporacjach - w biurach marketingu, reklamy, public relations
 • w pionie zarządzania zasobami ludźmi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej
 • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • w agencjach konsultingowych lub we własnej firmie doradzającej w zakresie strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, marketingu, w tym e-marketingu, oraz zarządzania ludźmi.
 • w oddziałach firm zagranicznych w Polsce
 • w każdym przedsiębiorstwie na stanowisku specjalisty ds. rozwoju rynków zagranicznych
 • w instytucjach administracji oraz organizacjach pozarządowych jako specjalista ds. współpracy zagranicznej
 • we własnym przedsiębiorstwie współpracującym z partnerami zagranicznymi lub wchodzącym na międzynarodowe rynki

Specjalności 

 • International Business Management

Realizowane przedmioty 

SEMESTR I (w Niemczech, DHBW) 
  • Computer Science
  • Basic of Business Administration
  • Introduction to Microeconomics
  • Civil Law
  • Mathematics and Statistics for Economists
  • Basics of Information Management
  • Methods in Financial Accounting
  • Introduction to Cross-Cultural Management
  • International Business
  • Scientific Work
  • Foreign Language
SEMESTR II (w Niemczech, DHBW)
  • Basic of Business Administration
  • Introduction to Microeconomics
  • Civil Law
  • Mathematics and Statistics for Economists
  • Basics of Information Management
  • Methods in Financial Accounting
  • Introduction to Cross-Cultural Management
  • International Business
  • Scientific Work
  • Foreign Language
SEMESTR III (w Niemczech, DHBW)
  • Accounting
  • International Cooperation
  • Social Research Methods
  • Scientific Work
  • Macroeconomics
  • International Marketing
  • Basics of Labour Law and Insolvency Law
  • Foreign Language
SEMESTR IV (w Polsce, ALK)
  • Business English for LCCI
  • Introduction to Organization Theory
  • Project Management
  • HR Management
  • Money and Currency Market
  • Corporate and Business Law
  • Negotiations
  • International Accounting and Finance
  • Qualitative Research
  • Sports
  • Foreign Language
SEMESTR V (w Polsce, ALK)
  • Principles of Psychology
  • Quality Management
  • Economic Policy
  • Sustainable Development
  • International Management and Corporate Governance – case studies
  • International Integrative Seminar
  • Elective Courses
  • Bachelor Seminar
  • Foreign Language
SEMESTR VI (w Polsce, ALK)
  • International Business Plan
  • Management Business Games
  • Leadership in Large and Medium Sized Enterprises
  • International Business Consulting Project
  • Elective Courses
  • Bachelor Seminar
  • Foreign Language

Organizacja zajęć 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech dowolnych, wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji

 • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę,  maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne.

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 320 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc.

Decyzje dotyczącą  możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 320 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

Cudzoziemcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9.09.2009 r. są przyjmowani z pominięciem powyższych zasad rekrutacji.

Kandydaci na program Double Degree Bachelor Program in Management with Professional Placement są wybierani na podstawie zdolności analitycznych, umiejętności krytycznego myślenia oraz chęci podjęcia pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych.
Kandydaci zostaną poproszeni o złożenie eseju na wybrany temat. Dodatkowo będą zaproszeni na dzień rekrutacyjny, podczas którego odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z przedstawicielami firm uczestniczących w programie.

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji kandydatów na studia należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację  dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz nostryfikację (w ciągu pierwszego semestru
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany (w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą)
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktów); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni obywatele Polski, którzy uzyskali co najmniej 95% na maturze z j. angielskiego na poziomie podstawowym lub 80% na poziomie rozszerzonym (na studia I stopnia) lub przeszli rozmowę kwalifikującą (na studia I i II stopnia).
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • kserokopię paszportu oraz ważnej wizy lub karty pobytu
 • zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Świadectwa uzyskane za granicą (za wyjątkiem matur IB, EB, matur a krajów UE, EEFTA, OECD, Chin, Ukrainy i Białorusi) podlegają obowiązkowi uzyskania legalizacji dokonanej w ambasadzie lub innej odpowiedzialnej za to instytucji w kraju otrzymania świadectwa, a także uzyskania nostryfikacji w Kuratorium Oświaty w Polsce (w ciągu pierwszego semestru).

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/126.
Decyzje o przyjęciu na studia w j. angielskim są wydawane od 8 maja 2017 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wynosi 750 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji. 

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu.

5

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Double Degree Bachelor Program in Management with Professional Placement Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 2600 zł)
12900
Opłata rekrutacyjna - Unia Europejska 950
Opłata rekrutacyjna - spoza Unii 1450

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia


Kontakt 


Dana Duda
+48 22 519 22 69
danaduda@kozminski.edu.pl