Polityka compliance w ochronie zdrowia. Zarządzanie ryzykiem etyczno-prawnym w jednostkach leczniczych 

OPIEKUN MERYTORYCZNY 

Dr Dariusz Bąk

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt, członek zespołu Centrum Etyki Biznesu (CEBI) przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, sekretarz CEBI. Wykłada filozofię oraz etykę biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej na Wydziale Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Praca badawcza i zainteresowania naukowe skupiają się na wszystkich aspektach infrastruktury etycznej organizacji: analiza etyczna zachowań, instytucjonalizacji etyki, zarządzanie zorientowane na wartości.

Czynnie zaangażowany w promocję kultury etycznej jako autor kodeksów i programów etycznych, ekspert w projektach compliance, szkoleniowiec.

CELE STUDIÓW 

Głównym celem studiów jest uzupełnienie wiedzy w zakresie kształtowania polityki compliance, w tym strategii etycznego i odpowiedzialnego zarządzania jednostką leczniczą. Bezpośrednim efektem jest nabycie przez uczestników wysoko cenionych na rynku umiejętności efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów prawnych oraz etycznych dla skutecznego kierowania procesem decyzyjnym w organizacji.

Cele szczegółowe:

  • przekazanie wiedzy o systemie zarządzania ryzykiem związanym z naruszaniem powszechnie obowiązujących norm prawnych, a także innych reguł rzetelności w sferze zawodowej i obrocie gospodarczym
  • nabycie przez uczestników umiejętności efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów prawnych oraz etycznych dla skutecznego kierowania procesem decyzyjnym
  • nabycie kompetencji w zakresie rozpoznawania i niwelowania zagrożeń etyczno-prawnych (w tym korupcyjnych) w jednostkach leczniczych

ADRESACI STUDIÓW 

Program skierowany jest do pracowników tych jednostek leczniczych, które wprowadziły lub planują wprowadzić instrumenty zarządzania ryzykiem korupcyjnym. Instrumenty takie mogą stanowić samodzielną całość (system compliance) lub element systemu zarządzania jakością lub procesu akredytacji szpitala.

Bezpośrednimi odbiorcami studiów są pracownicy administracji szpitali, z działów nadzorujących kwestie przetargów publicznych oraz tych relacji z interesariuszami szpitala, które mogą generować ryzyko nieprawidłowości.

WIODĄCY WYKŁADOWCY  

Wykładowcami są pracownicy naukowi Akademii Leona Koźmińskiego oraz eksperci z firm i organizacji: EY, Siemens, Johnson&Johnson, Alior Bank, GPW, Fundacja Batorego, Związek Banków Polskich, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się wraz z przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej oraz oceną projektu strategicznego przygotowanego w toku studiów.


Kontakt:
Edyta Adamowicz-Sikora

Doradca edukacyjny