Administracja - zarządzanie publiczne, e-administracja... Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • W 2013 r. kierunek administracja, prowadzony w ALK, otrzymał wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która doceniła wysoką jakość programu studiów, dobrą organizację procesu dydaktycznego oraz system wsparcia zapewnianego studentom w procesie uczenia się. Oprócz ALK wyróżnienie na kierunku administracja posiada w Polsce tylko Uniwersytet Jagielloński.
 • ALK znajduje się na 6 miejscu (na pierwszym wśród uczelni niepublicznych) w ogólnopolskim rankingu uczelni najbardziej cenionych przez pracodawców w zestawieniu: prawo i administracja, publikowanym przez tygodnik "Wprost".
 • W Rankingu Kierunków Studiów magazynu edukacyjnego "Perspektywy" administracja ALK znajduje się na pierwszym miejscu wśród uczelni niepublicznych  (na 8  miejscu w Polsce).
 • Program nauczania oparty jest na oryginalnym, zrównoważonym połączeniu nauk o administracji, różnych dyscyplin prawa, zarządzania publicznego, ekonomii, finansów publicznych, politologii i socjologii.
 • Wykładowcy to naukowcy i praktycy, a wśród nich byli członkowie rządu, dyplomaci, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy aparatu skarbowego. Wśród nich znajdują się m.in. były wicepremier i minister finansów, były wiceminister przekształceń własnościowych, były wiceminister edukacji, Przewodniczący Rady ds. Uchodźców.
 • Szczególną wartością programu jest nowoczesne podejście do nauki oparte na połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką jej stosowania, zwłaszcza w zakresie stosowania prawa w sektorze publicznym oraz rozwoju umiejętności zawodowych, w tym technik organizatorskich i decyzyjnych oraz technik negocjacji i mediacji w administracji.
 • W czasie zajęć stosowane są innowacyjne formuły ich prowadzenia, z uwzględnieniem udziału praktyków posiadających doświadczenie zawodowe związane z administracją i zarządzaniem publicznym.
 • Podczas realizacji program położony jest duży nacisk na rozwój zdolności analitycznych, obejmujących umiejętność interpretacji obserwowanych zjawisk i ich prognozowania oraz tendencji w administracji publicznej i sektorze publicznym.
 • Od roku akademickiego 2017/2018 Akademia oferuje nową specjalność DORADZTWO PODATKOWE.
 • Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe w studenckim kole naukowym ExAnte.
 • Studenci mają możliwość realizacji dofinansowanej praktyki lub stażu w instytucji lub firmie zagranicznej.
 • Oferta studiów jest skierowana także do osób już zatrudnionych w administracji, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

 

Wykształcenie, które zdobyłem na kierunku administracja w tej Uczelni, łączy elementy wiedzy i kultury ogólnoprawniczej z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi potrzebnymi współczesnemu menedżerowi. Studia te pozwoliły mi pogłębić wiedzę na temat zasad funkcjonowania systemu administracji publicznej oraz zaszczepić w sobie metody stosowane w biznesie, które wykorzystuję do dnia dzisiejszego w pracy w jednym z centralnych urzędów administracji publicznej. Studia w ALK to nie tylko zdobywanie wiedzy, i to na poziomie ogólnoświatowym, ale również poznawanie nowych ciekawych ludzi oraz zdobywanie przyjaciół. Z wieloma z nich, poznanymi podczas tych studiów, utrzymuję kontakt do dziś. Serdecznie polecam studia w Akademii Leona Koźmińskiego.

Dr Adam Krzyżanowski, Kierownik Projektów Rynku Pracy i Pomocy Społecznej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, absolwent administracji, absolwent studiów doktoranckich w ALK

 

Studia w ALK to był wyjątkowo ważny okres w moim życiu. Nie tylko poszerzyłem wiedzę i umiejętności z zakresu nauk prawnych, społecznych i ekonomicznych, ale również poznałem wielu wyjątkowych ludzi, z którymi nadal utrzymuję kontakty. W ramach toku studiów studenci mają możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, przy wsparciu wykładowców znających praktyczne aspekty analizowanych zjawisk i procesów, w tym z obszaru e-administracji. Zakres tematyczny zajęć jest dopasowany do zadań wykonywanych w instytucjach publicznych i niepublicznych, a nabyte kompetencje – w szczególności z zakresu prawa, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania kryzysowego, wykorzystuję w pracy zawodowej, wdrażając programy z obszaru zarządzania kompetencjami. Dodatkowym i ważnym atutem kształcenia na kierunku administracja są przedmioty do wyboru, które umożliwiają rozwój kompetencji zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Artur Sońta, Naczelnik Wydziału Logistyki Głównego Urzędu Statystycznego, absolwent administracji

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • nauk administracyjnych, prawnych i zarządzania publicznego, umożliwiających wykonanie typowych zadań z zakresu administracji publicznej i sektora publicznego, w tym zastosowania norm prawnych w celu rozwiązywania problemów zawodowych
 • zarządzania projektami o charakterze społeczno-gospodarczym, a także projektami z obszaru ICT
 • analizowania przebiegu procesów w administracji publicznej oraz interpretowania zjawisk społeczno-gospodarczych w stopniu umożliwiającym wykonywanie funkcji zarządczych, również w sytuacjach kryzysowych
 • zasad, metod i narzędzi budowania pozytywnych relacji z otoczeniem oraz projektowania kampanii wizerunkowo‑promocyjnej jednostki administracji publicznej
 • procesów przebiegających w zmiennych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnątrzorganizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk z obszaru spraw publicznych
 • społecznych i gospodarczych aspektów rozwoju regionalnego i lokalnego, a także mechanizmów organizacji lokalnej działalności gospodarczej
 • zarządzania usługami edukacyjnymi, kulturą, ochroną zdrowia
 • zasad współpracy z władzami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi
 • projektowania i wdrażania zmian w organizacji jednostek administracyjnych
 • zarządzania finansami w instytucjach sektora publicznego i niepublicznego
 • wykorzystania form, narzędzi, technik i systemów informatycznych w świadczeniu usług publicznych, a także we wspomaganiu świadczenia działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców, w tym m.in. wykorzystania systemów automatycznego gromadzenia i przetwarzania danych, systemów elektronicznego zarządzania dokumentami
 • prawnych uwarunkowań informatyzacji administracji publicznej, w tym m.in. wymogów zawierania umów poprzez Internet oraz zasad stosowania e-podpisu przez przedsiębiorców w kontaktach z innymi przedsiębiorcami oraz administracją publiczną

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu kierunku administracja można podjąć pracę:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • w spółkach prawa handlowego
 • w przedsiębiorstwach współpracujących z administracją publiczną
 • w jednostkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego
 • w jednostkach świadczących usługi publiczne
 • w organizacjach pozarządowych
 • we własnej firmie

Specjalnosci* 

 • Doradztwo podatkowe - więcej: tutaj
 • E-administracja
 • Zarządzanie publiczne
 • Administracja rządowa
 • Administracja samorządowa

* Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

Wybrane przedmioty 

  • Źródła i wykładnia prawa
  • Rozwiązywanie sporów publicznych
  • Techniki organizatorskie i decyzyjne
  • Zasady ustroju politycznego państwa
  • Postępowanie administracyjne i postępowanie podatkowe
  • Postępowanie przed sądami administracyjnymi
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Ubezpieczenia społeczne
  • Prawo do informacji i ochrona danych osobowych
  • Metodologia badań
  • Prawo handlowe
  • Prawo karne skarbowe
  • Rachunkowość
  • Rozwój regionalny i zagospodarowanie przestrzenne**
  • Przedsiębiorczość i przedsiębiorca**
  • Zarządzanie kryzysowe**
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji**
  • Do wyboru: prawo podatkowe, publiczne prawo konkurencji, prawo obrotu nieruchomościami, prawo bankowe**

** Przedmioty kierunkowe dla specjalności: e-administracja, zarządzanie publiczne, administracja rządowa, administracja samorządowa

PRZEDMIOTY DO WYBORU

  • Fundusze strukturalne i projekty unijne
  • Audyt wewnętrzny w urzędach administracji publicznej
  • Prawo energetyczne
  • Prawo żywnościowe
  • Prawo ochrony środowiska
  • Protokół dyplomatyczny
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: E-ADMINISTRACJA
 • Narzędzia informatyczne wspierania administracji
 • Kontrola przedsiębiorców w erze Internetu
 • Europejskie prawo nowych technologii
 • Prawne aspekty wykorzystania ICT
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie finansami w instytucjach sektora publicznego
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie jakością i relacje z użytkownikami
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: ADMINISTRACJA RZĄDOWA
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji rządowej
 • Finanse w administracji rządowej 
 • Public relations w administracji rządowej
 • Zarządzanie jakością i relacje z użytkownikami
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji samorządowej
 • Finanse w administracji samorządowej
 • Public relations w administracji samorządowej
 • Zarządzanie jakością i relacje z użytkownikami

Organizacja zajęć 

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne i niestacjonarne  

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w roku 2018 będą podane na początku marca 2018 roku.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, uznanie świadectwa (w ciągu pierwszego semestru)
 • kserokopię paszportu
 • zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa bezpośrednia lub przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128.  
Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 550 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Administracja Płatność za semestr
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 720 zł)
3500
Opłata rekrutacyjna 550

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Dowiedz się więcej o programie 

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 17 marca 2018, godz. 12:00
 • 14 kwietnia 2018, godz. 12:00
 • 26 maja 2018, godz. 12:00
 • 30 czerwca 2018, godz. 12:00
 • 28 lipca 2018, godz. 12:00
 • 8 września 2018, godz. 12:00

Kontakt 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik